1 I Merkt van Veurne, Frankryk. Duitschland. Brussel c2*l April. Ingezonden Artikels. de 1-80 in 1035 Zakken Tarwe waren ter Markt, Wnervnn zyn rcrkochl geworden 094 weten 31 Cl 138 283 262 143 M 18 00 00 00 00 (Hl 4 138 74 129 25 April. 84 »0 Graenpryzen der vorige weck- Kiezers (gat.) debmedt-bemieh. PRYZEN DEK BROODEN van 5 88 1 ,<f- 5 17 dito» - i 'r k; treffelyk noenninel ■V takken 16 12-00 lol 27 Veurne, drukt. Joseph*1’ Carolus D< in 81 bt i van 29,142. Webben j<* ru N< rei 1 dc kc V te ce wc wfl be va na ac re h< n<. Cl 34-80 84-00 33-80 33-00 32-80 32-00 31-80 31-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 23- 80 24- 00 18-00 24-80 1- 27 2- 00 1 b( •c w •Vi Bt dl ht at si a< vi h TI d An Zakkun Tarwe acn 22 80 24 28 14 «0 24 80 Do Monteur kondigt als volgt de stemming N’uza af. liet getal stemmers was geantwoord,24,448; neen, 160. M.-vróuw de l.amoricière heeft het kasteel van Proutcl verlaten, om den geuerael te Home te gaen vervoegen. 1 ranknk bezit op dit «ogenblik 2624 lokome- tioven voor spoorwegen, waervan 2521 v*n fransch mneksel. Volgens officiële opgaven tyn in Pruis«en 4178 ge- neeshe. ren en 1526 apothekers. Om derhalve eau geneesheer op elke 4000 zielen en een apotheker op elke 10,000 zielen te hebben, gelyk men aenneemt dit hel geval b-hoort te zyn, dan ontbreken nog 353 gene.-shecren en 246 apotheker». In de hoofdstsd daer n egen vindt men 1 geneesheer op 1400 zielen der bevolking. Men spreekt te Brussel, volgens Echo, van den l eer van Schoor, senateur, als de toekomstige burgo- meestt-r van Brussel. Ili-l schynt, dal geen een der schepenen de nalatenschap van wylen den heer do Brouckerc durft of kan op zich nemen. BURGERSl AND DEK S I Al) VEURNE. GEBOORTEN. den 22 Henricns Blonde, zoon van Joannes en van Virginie llewilde. Bcw-sti rpooi t. den 28 Arthur Hotivona,,hel, zoon van <-n van Carolina Duforet, Nieuporlstraet. den 25. I.udo*inus Vanghelnwc, zoon van en van Sophie Warmoes, Vcstenslraet. HLWELYKEX. den 23. Marinos Barbier, kleermaker, 87 jaren, jongman,met Marie Boonefaes, mulseiqaeksler,20 1/3 jaren, jonge dogter, beide geboren cn woonendo tc Veurne. Pieter Fcleu, dienstbode, 30 jaren, geboren te Bulscamp en woonendo te Veurne, jongman, mol M ii iu nnbrlleghem, werkvrouw, 37 jaren, geboren tc Bulscamp mi woonende lo Veurne, weduwe van Josephus Valideviver. STF.RFGF.VAt.LEX. den 20. Henricns Y anmassenhove, II dagen. den 23 Amelie Flame)27 maenden. 7.akkcn Rogge v«n 21-50 lot Sur.rioen van 14-75 lol Haver van Boonen van 22 73 lol Boter, per stuk 1 ijeren, per 25 Konyncn, per kop Per 143 litters. Tarwe van 31 00 tol Rogge 21 50 tol Suerioen 14 00 tol Haver 12 50 lol Boonen 23 00 tol Ja, hoeveel wacrl gy? zegt de vrieud. V/) waren gedrie. Hemel Wel ja, de twee keuntjes co ik. Dal deze discipel van Gomus eene zeer dienstwil lige tnaeg moet hebben is oub.-lwistbaor, niet weer, lezer? welnu, wy zullen cene andere grap vertellen waarover wy u zullen laten oordeelen. Woensdag lest, had, in cene herberg dezer stad, cene likwidatie of geldlelliug plaets, ’lis le zeggen dal er daér eene byeenkomst was van erfgenamen, die den pol moesten komen trekken. Dal er Ier dier gelegenheid een treffelyk noenmnel bereid was, behoeft niet gezegd te worden. Wanneer een boer ter wereld komt, trouwt, sterft, enz. dan moet by iedere dier gebeurtenissen geëten worden. Nu Ier zaek. Een jong meisje die staelom in hel buwelyksbootje le Slappen, cn die by bovengemelde geldlelliug zoo nog een schoon acndcel trekken moest, had haren aenstacnden medegenomen om wal voor bare stuivers le zorgen. De zaken vereffend zynde, ging men aen tafel en onze vryer, denkende dal tie liefde juist zoo tien eetlust niet moet uitsluiten, ving, benevens eenigc andere gasten zóódanig aen hetgeen wy beleefdheids halve zullen novmen eten en drinken, dat men zou gedacht hebben zy in regie lyn van St. Antonius gezel nfs'nmden. Ook duerde hel niet lang of zy waren lol boven toe geladen en werden genoodza -kt hun opperlast over boord te werpen, lot groole stichting van het gezelschap. Een nnder bragt het nog verder: niet te treden met steenstokkedooddronken te zyn, moest by nog don wyn die in de glazen aglergebleven was, hint bien mal in eene flesch gieten en slak deze in zynen zak om ze t’huis, op zyn gem ik, uit to drinken. Proficiat, pcere! wel n o ,e Int u bekomen Hoe vindt gy dat, lezer? dat is wat sterk, niet wacr? Men is nieuwsgierig om te welen of hy de ydelo flesch zd tcrugbrengon. De heer Wiener graveert eene medalie ter eering van Karei de Brouckerc’s nagedachtenis. Men leest in den Daily-bews van den 17: «Do werving voor het pauselyk leger onder geuerael de l.amoricière wordt t,. Brussel vlylig voorgezet. Pre- 5s'i>-n van 7 0!) tot 80Q f|-, worden genomen op den bt-Viders penning. Dc geworveueiv worden, over Üu^lenryk, mu-r Ancona gezonden.» Den 28 Mei zullgy, om Provinciale Raedsledcn tc kiezen, tot de stembus geroepen worden. Op hel vurigste aendringcti myner talryke Vrienden kom ik my als Kandidael aen UEd. voordragen, ik ben door de beslo inzigleii bewogen en ik verpligl my van het mandaet, d it ik meteen vast betrouwen vim uwe stemmen verwachtende ben, zorgvuldig!) k te volbrengen Onbaatzuchtigheid en dienslsoilligheid leiden my cn ik mag verklaren dat ik enkclyk begeer van dienst le bewezen e.i van te werken voor twelzyn van het Kanton. Dusdanig zyn mync ge voelens cn, laet my hel zeggen, in durf hoopcii <lat zy iets voor uwe behing.-.i zullen vermogen. Wal hebt gy inderdaad nondig i i den raed uwer pro vincie? Een man, die zyne lack ter herlü neemt, een man die door de medewerking van de vrienden, welke by in den schoot dier vergadering mag lellen, het grootste voordeel aen uwe schoone landstreek kan verschaffen. Ik weel dat er veel le doen sta< t om u het ware weizyn te doen genieten Dc steenwegen moeten verbeterd en vermenigvuldigd worden; men dient hen met onpartijdigheid onder allo parochiën te verdeelen; dc Landbouw vrsegl met regl dal dc medewerking van het Bestuer zyne poogingen met een goeden uitval bek room-; do kwestie van den ïzer beeft cindelyk hare oplossing bekomen en in du uitvoering van de werken, die men zal beginnen, ka» men vele moeijdvkheden ontmoeten; daer zyn eene menigte interesten welke een oplettend oog tnoel bewaken; do Ouverbewooner, de Landbouwer, du Aaerdcr hebben berschermmg noodig en de verbe tering van den ïzer zal allvd het voorwerp moeten zyn van een neerslig onderzo k, van eene grondige studie, die ik alreeds heb ondernomen. Devracht, by gevolge, die ik aunneem is allerzwaarst, tuner ik hoop dat ik haer door de medewerking van myno vrienden en mync krachtige standvastigheid lot oenen gelukkigen uitslag brengen zal Mync familie en naem zyn u genoeg bekend om den minsten twyfel wegens mync goede gevoelens te doen verliezen en u te verzt keren dal ik altyd liet grootste belang zou dragen aen het Kanton welk my .niet hel mamiaet van *ync vertegenwoordiging by den Provincialen Raed zou belasten. COECSRT TAK B.' JlüMOK. Hebben dc Clements, tie Nihoult, de 3laggsocc.il, de GaiiLoldis, de Demet si' mans ons, in een jaer, op tie tlule, seboone tonnen laten hooren en hef spel geinaekt, M.r Dusnon, dc beroemde piofissoi-fhitistc, bj hel conservatorium van Ihussel, in het concert van zondag, heelt ben toch allen, op venen grooten afstand, overtroffen Zou men hem niet mogen den prins der tluiisteu noemen Aen de hccrcn Kiezers ran A-'.'.unton Rovsbrugge- lli tiiughe. Zie hier <l<-itidruk dat tyn spel op my gcmackl heelt. Eerst cn vooral men hoort niets Dm, van ver, v t,i ii er ver, een roet geluid gaet op. Hel nadert, meer en meer; hel komt by u cn dan hoort gy eenu van <11 liemelsc.be gezangen di u, in ecu mael, v.tn d. acnle opjiemen cn uwe inbeelding, in de ruimte, heen en wéér doen slingeren, naer den wil van tien speler qf de ingevingen van den muzykant. Hy doet het schoon weer weg ga n. Een massa grove e i fynu nutcii door een gemengd doen hel w <lcr verslechten, liet hooge en leege spel der flute bols leg -n een hel waeil sterk. De duizende chromatiqu toonen schel ler.m even als de weerlichten tegen elkander en dan de schrikkelyke zware noten van dat woi derlvk instrument brengen u ten vollen in hel vreesachtig onweer. Gy siddert van de donderslagen. Maer, l'u- moii, uwe verlegenheid ziende, doel allengsken» bel onweder verdwyneu door cene zacht.-re verand ,-riug van loon. Gy herstelt u en luistert nog eeus naer een aeiigenaem lied dat mner door engeleiistemmen ';an gezongen zyn. Hy verwyderl zich nog eens van u en eindelykzyne la tste noten verliezen zich in de verte Op iL ze wyze beeft de artiste Dumon ons de fan- taiste d'Obéion, la iïiobé en du tjroolsehe vaiiaisj» gegeven. Deze heer is nog de eerste die met zoo veel kracht speelt cn zoo veel uitdrukking geeft. By ons en by veleatidvr. n hoort men eene reeks noten maer by hom, gelyk hy dc eerste arlislen, spreekt alles lol du ziel cn daér is hel ware spel. By ons blyfl men meestal koud; maer zy, verwarmen altyd. Dc écho of weerklank dal hy geeft is cene nieuwig heid dat hy verkrygt door de hooge noten sterk aen te pakken en dan al rullen zachter en zachter nftedalen waerdoor hy dc uitgestrektheid van du ilute verdubbelt en van dry op vyf octaven brengt. Zyne zuivere fyne, geperclde piqués zyn oiiverbelcr- lyk. Dc cadcncen, waerin deze échus meestal voor komen, en die zoo kundig cn fraei gemaekt zyn, be- wyzeu ook hoe groot du vindingskracht van Mr. Dumon is. Deze kunstcnacr -was vergezeld van M.' JHichtl, barytonsleni, die in Maria di lindens, l'oici la neig* en ma barque, getoond heeft dat hv en uitmuntende z ingcr is, vooral in de complaintecn al wat van patlic- tisciicii aerd is. Hy kan gemakkelyk een geheel ge zelschap de tranen in tie oogen doen komen van ontroering. M.' Cesai Lust, onze Veurnenaer, was <1.- tweede ai-lis'cilie met M Dumon mede was en hem, in bet fl-ilriispel, op de piano bygvleide. IIy heeft ons, voor solo, de fanlaisie ran Lucie de Lainmei moor gegeven, een allerschoonste piano stuk, vol van de allergrootste mo ijelykhedeti dat hy, met nieuwe kracht, op zyn gemak uitoefent. De octaven cn de dubbelnoolen te gelyk gemaekt en de diy of v irr zangen die men te gnèr hoort zyn van een onuitiprekelyk elfel-l. Het is vleiiend voor I eui tie van alzoo hare zoonen tc zien in h :t kiinslenperk oplrekkcn met Brugge, H. ussel o andere sleden. Hel eerste deel des concei t was geopend door het pr.-vs iik van Brugge, de ouverture Aurora, van M.' C ement Om in een woord de waerdu er van le leg gen de Venrnenaers verlangen naer h< l eerst con cours om, met dit stuk, tegen allen, om den eersten jirys t kampen, bit vra< gl geen verder uitleg. Het twe.-dede<l begon melde schoone ouverture van Semi/amis, in symphonic, door Rossini. Een meesterstuk waerin men zoo net <1.- schoone solo of duo voor cor onderscheidt cn waerin nog de flale, dc clarinette, het kopergcspel, om het meest den a piomb betwisten tegen de. krachlvoUe a(to</uender violoi.s cn andere stiaergestel. M.’ tJumon, by zyn compliment over deze twee uitoefeningen, heeft moeten voegen dat do Veurne- harmonisten en symphonislcn weerdig zyn van alle artisten in hun midden le ontvangen. En ik voeg er by dal mon, by de overige yverige i liefhebbers, nog zulke moet hebben gul) k M.' G. Des die du kunstenaers langs alle kanten gaet uiliioudi- geil om hun talent in Vcurnc te komen laten hooren. Wiens familje altyd hel muziek begunstigd heeft. Die aen geene opofferingen tekorlblyft. Die nooit ophoudt de lieih. bbery aenlcmocdigen cn nieuwe leden te werven. Wiens huis aen alle toonkundigen opcnslael En die een der grootste medewerkers is van den academie van muziek dio in korte dagen zal beslaen, cn waarmede Keurne nog eens mel de groole steden zoo trolsch gepaerd zal pacn. 23 april, I860. X. v»n de wed. Ryekeboer en 7°°’ 8 I t<L

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 4