rr> V A N M.r MORAEL, Avoué, 1 V E U SI A E Uil. II U I s 1 I Zl 1 s i 1 '■r !l .Js I AEN HET L J KOOPDAG TE KOOPDAG van allerschoon sto MENAG1E-G0EDEREB, BINNEN DE STAD VEURNE. Op eeuwigen Chiusgrond, Menagie-Goederen 4' lil KAPITALEN Openbare Verknoping VA II WOONBUIZEW, V E U R N E. ^4 t -x. I I860. 0 WOENSDAG 2 MEI IMS. EN ANDERE GOEDEREN, TE ALVERING11EM, GEHECHTE FORTHEM. TE VEURNE, Woont nu in de Zuidstraet, n.*56. OPENBARE VERKOOPING van een TE WULVEIUNGHF.M, Ter dorpplacls I i' Potten, Koper- Tin- en Aerdevverk, i R Ki In lecning te bekomen mits goed bezet. Ter herberg den Keizer, bewoond door Augustinus Moroz, Gemeente. Avccappelle. ZITTINGEN: Stad Veurnc. ra C‘- SUPPLEMENT OM l.'IT GEMEENSCHAP TE SCHEID! IL betaling, mits te stellen •t* rkooping be voer noemden van s p—■——■ii i —UTifraMBn.’-wowciu-: r ts?2ausw»«X2xacu.j Dy CH. COOLAERT, Zaekwaernetner, te Veurne, uoordstraet N.’ 17. rsw 1 Bewoond in twee woensten, by Joseph, 40 franken 'sjaers, en 1 30 franken ’s jaers. Koop n. Binnen de gemeente Avccappelle, on van noorden tien Burgweg, leidende van het dorp nner de stalieplaets, een tweewoonstig Huizeken. ge bouwd in steen, overzoldert en gedekt met pannen, met 3 aren 30 centiaren grond en medegaende erve; palende van noorden en oosten aen het huis en lio- venierbof van sieur Pieter Beyen, van westen aen den volgenden koop, van noorden metzyneerveaen gez.'iden 'I urfweg, bekend by plan kadaslrael sectie A,. nummer 1 13 Bewoond zonder regt van pacht, te weten: de oos-i tcrsle woonste door Ludovicus Thourout, mits 24 franken ’s jaers, en de weslerste door Charles Kin- noo, mits 60 franken ’s jaers. Koopd. Binnen gereide gemeente Avccappelle, en bewesten bier aen, een Huizeken, gebouwd in steen overzoldert en gedekt mei pannen, bekend by plan kadastrael sectie A, onder nummer 1 12, ter grootte van 2 aren 10 centiaren, onder grond van gebouwen en medegaende erf; palende van noorden en westen nen den eigendom van Engel Libberechl te Avecap- pelle, en van zuiden met zyne erve aen den Burgweg. Bewoond zonder regt van pacht door Ludovicus Gryson, mits GO franken by jare. INSTEL 9 Mei om 5 ure namiddag, OVERSLAG 23 Mei om 2 ure namiddag, De titelen van eigendom cn conditiën zyn berus tende ten kantore van gezegden Notaris DE CAE. Op Woensdag 9 Mei I860, om twee uren namiddag, en volgende dagen noodig zynde, zal’er binnen de stad Veurne, in het huis geslaen iu de Zwarte Nonne- slraet, alwaer onlangs is overleden mevrouw Felicila, Fcyi, douairière van jonkheer Pieter Du Bols, over- gegaen worden, lol de openbare verkooping van allo de mobilaire voorwerpen, hel zelve huis bekleedende en bcslaende namely k in Veel si hoon koper, tin, yzer, gleis, porselein en aerdewerk, spiegels, quinquets, veel schoone matras sen, hoofdeinden, oorkussens, pluimen bedden, onderbedden, wollen sargien, iinwaden lakens, ser- vietten, handdoeken, gordynen, stoors, stoelen, tafels, speeltafels, nagllafels, beddebakken, kaders, schoone secretaire, kasse, stooven, schoon en groote koperen niarinylten, waschmauden, veel ydele fli ssehen, een groote hoeveelheid droog f.isseel en houlbondels, vele boeken, en veel andere voorwerpen ie lang om te melden. Alles op drie maenden tyd van betaling, voor dn koopen boven de 20 franken, en mei gereed geld voor deze daer beneden, in handen van den Duerwaerder BRIL, le Veurne. Op Donderdag. 3 Mei, I860, juist ten twee nro na middag, ten huize van de weduwe en kinderen Phi lippe Straetbnrgh, binnen de gemeenteAlveringheiu, gehuchle Forthem, Zal den notaris BEERNAERT, aldacr openbaer Verkoopen Alle inenagie-gocdercri, zoo als: buffet, schap- racde, horlogie, stoelen, tafels, koper-, tin-, yzer on aerdenwerk, bedsteden, strooi- cn kafzakken, bedla- kens, allerhande sargien, kleèrkassen, slrykyzers; boter-, asschen-en kanselmanden, standen, seulen, happen, karlhamers, weggen, bouwmossen, «Iraegjok- ken, bolerinyne, haelschotel, ladder, (bloempotten, hoveniera'.aem, deel gezaegde stukken h int. Itikyzer, deel tarwen strooi, schoppen, deel bryken en pannen, deel daring, tarwen meel, zwyngelgetuig, vleesch- stande, spinnewiel, baensten, zeefden, on meer andere meubelen en voorwerpen. Op ééne maend tyd van goede en solvabele borg. Om in gebruik te komen met de dag ih r stellige toewyiing. Koop 2. Een Huis, tegenwoordig ten dienste van winkel, met houtslal cn erve daer im degaei.de. staende te Veurne, ter noordzyde van de groote Ooststraet, geb-ekend nummer 6, palende van oosten aen den eigendom der egtgenolen I nca t<: Brugge, van wi sten huis en erve toebeboorende aen d’heer Charles Vanstacn te Veurne, van noorden met een poortje aen do erve toebclioorendo de stad Veurnc, en van zuiden voorlioofdcndc op de gereide groole Ooststraet. Bewoond door Ilenricus Nootacrt, nu t regt van pacht tot 23 april 1868, mits 174 frank* by jare. Koop 3.Een Huis cn erve met verdere edifi cien, sl ien te Veurne, ter oostzyde van de Noord- strai t, geleekend n." 8, aboiillecrendo van noorden en oosten aen de hooglagcrschoo), van zuiden acn den i igeiidum der weduwe van d’heer Josephus Van- (lenliussciie, te Veurne, en van westen voorhoofdendc op de gemelde Nuordstraet. Ili woond zonder pnchlregt door Carolus Fiorinc, mils 200 franken by jaru. Koop 4. I n Huis en medegaende erve, staendo ii goh gen binnen de stad Veurne, ter zuidzyde van sint Denys-kcrkhof, gcti'ekend n.’ 26; palende van do i' o aen den eigendom van d’heer Charles Barbier i urne, van zuiden aen dezen der weduwe en kin deren Decroos, van westen nen den eigendom van eer De B.ieiisl, en van noorden voorhoofdendc op gezegde sinlc Den)s-kerkhof. 'ius Leurs, aen by de weduwe Brants, mits Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin- ghein, zal in twee zittingen, hierna bepaeld, open- bacrlyk verkoopen de volgende onroerende goederen. Knop 1.Een allerschoonste grooten gerieflyk Huis, bestaendc in verschelde beneden- en boven-plaetsen schoonen kelder en zolder; met koetspoort van noorden daer aen, benevens peerdestal, remise cn waschkeuken met 9 aren 60 centiaren onder grond van gebouwen cn medegaende hnvenierhof, al ge- staen cn gelegen binnen de stad Veurne, ter west- zyde van de Zwarte Nonnestraet, bekend by plan ka daslrael sectie A, nummer 302 palende in het go- heel van noorden acn het huisen ervetoebehoorende aen Jacobus Vandenbruwaene, en den eigendom van sieur Philippus Cortillie,an w< sten met een poortjen acn de Veslenstraet, van zuiden acn liït huis en erve van den heer Deprcy te Veurne, cu van oosten voor- hoofdende op gezeide Zwa: te Nonnestraet. Laetst- xnael gebruikt zyndo geweest door wylent vrouw douaricre Du Bois. Op Maendng 14 Mei 1860, om 3 in en namiddag, in d’herberg do diy Kotiiriyen, b wound door sieur Anibroisius Morael, te AVulvi ringh Zal den Notaris HOLLY, b r gezegd Wulveringlieill resideerende,openbaer in en' zitting, verkoopen Ecu goed en gerieflyk 11 ui «gebouwd in steen en ge dekt met pannen, bcslaende in w lonplacls, vaiite, kelder, keuken cn zolder, met twi houtslallen en privaet, citerneen verdere gericflykhade:i, geslaen te Wulvcriiighem, ter dorpplacts, op are tien centiaren land onder linisgrond en ho*enierhof, wetendeeene eeuwigen chiiisgmrnl, bi-hoorende m-n de erfgenamen van mynbeer Carlon de VVinnezeele, wnervoor jaerlyks betaeld word vcertig cauliinen bekend by kadaster,seklie II, nummer 519, palende van oosten acn eenen hovenierhof van sieur Ferdi nand Joseph Van den Berghe en zyne kinders, zuid aen gras van den nolnris Dolly, west ivn dun eeuwigen chinsgrond gaende met een buis be- hoorende aen sieur Louis Mo ■neclary. i van noorden acn het huisen gel) ken grond van ieur Charles Maerten. Tevoren bewoond door si ur l’1 Lippus lacobus De llache en nu door Eduard V»kommen, om in gebruik te treden met 1 mei 1861. De titelen en voorwacrden van vz rusten t’elks inzage, ten kanmore van Notaris DOLLY.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1