VAN VEURNE PIERDEN, VOITUREN, HARNASSÜREN EN HOOI, TE VEURNE. HU I 8 I Of" BERIST. a ÏTÖ"o T1F~“ HEN A GIE - G 0 E DEREN, BINNEN' DE STAD VEURNE. N.r me. mei uae. TE KOOPDAG 1 Op eeuwigen Ciiinsgrond, ///R Verkoop i ng van WOONHUIZEN, Ter herberg den Keizer, bewoond door Augustinus Morez, VEURNE. Uil er hand le koopen, schoon elzen Fagoet Openbare JAER. ZATERDAG 1 A en i u Supplement op half blad, per week. Bi OPENBARE VERKOOPING TE 117 LVERINGIIEM, Ter dorpplaets. i i‘ Stad Vcurne. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Een Nummer, en een Gemeente Avecappelle. ZITTINGEN: algemeens Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. ADVEKTEV Voor stad worden Voor buiten, DOOR UITSCHEIDING VAN BEDRYF. grond van sieur V. van «i van een Op Woensdag 9 Mei 1860, om twee uren namiddag, en volgende dagen noodig zynde, zal’er binnen de stad Veurne, iu het huis gestaen in du Zwarte Nontte- Prys van Don Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin- ghem. lal in twee uitingen, hierna bepield, open- baerlyk verkoopen de volgende onroerende goederen. Knop 1Een allerschoonste grooten gerieflyk Huis, bestaende in verscheide beneden-en boven-plaetsen, schconcn kelder en zolder; met koetspoort van noorden daer aen, benevens peerdestal, remise en vaschkeuken met 9 aren 60 centiaren onder grond van gebouwen en medegaende hovenierhof, al ge staen en gelegen binnen de stad Veurne, ter west- tyile van de Zwarte Nonnestrael, bekend by plan ka- clastraei sectie A, nummer 391palende in het ge heel van noorden aen hel huilen erveloebehoorende nett Jacobus andenbruwaene, en den eigendom van sieur PliilipplIS Corlillie, van westen met een poortjen aen de Veslenstraet, van luiden aen het huis en ervo van den heer lleprey te Veurne, en van oosten voor- hoofdende op g< zeide Zwarte Nonnestrael Laelsl- tnael gebruikt zynde geweest door wylent vrouw douariere Du Bois. Om in gebruik te kouten met de dag der stellige Ter gehugle Adinkerkc-Vanne, Inde duinen van den heerOneviER-tav Wocasv. Zich te bevragen. Capucine-straet, n.° 40. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks 'sjaers. 3 fr. 25, 6 maenden. I fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. slraet, alwaer onlangs is overleden mevrouw Felicita f’rt/s, douairière van jonkheer Pieter Du Bois, over- gegaen worden, lot tie openbare verkooping van alia de mobilaire voorwerpen, hetzelve huis beklecdendo en bestaende namelyk in \ecl schoon koper, tin, yzer, gleis, porselein uu aerdewerk, spiegels, qiiinquets, veel schoone matras sen, hoofdeinden, oorkussens, pluimen bedden, onderbedden, wollen sargicn, linvvaden lakens, ser- vielten, handdoeken, gordynen, stoors, stoelen, tafels, speeltafels, nagtlafels, beddebakken, kaders, schooua secretaire, kasse, stooven, schoon en groote koperen marmylten, waschmanden, veel ydele flesseheu, een groote boev elheid droog fasseel en lioutbondels, vela boeken, en veel andere voorwerpen te lang om te melden. Alles op drie maenden tyd van betaling, voor dn koopen boven de 20 franken, en met gereed geld voor deze daer beneden, in handen van den Duerwaerder BRIL, te Veurne. tcewyzing. Koop 2.Een Huis, tegenwoordig ten dienste van winkel, met houUtal cn erve daer medegaende, staende t. Veurne, ter noordzyde van de groote Ooslslraet, geteekend nummer 0, palende van oosten aen den eigendom der egtgenoten Luca le Brugge, van wisten huis en erve loebehoorende aen d’hver Charles anstaeu te Veitrne, van noorden met een poortje aen do erve toebehoorende de stad Veurne, en van luiden vuorhoofdende op do geleide groote Ooslslraet. Bewoond door Henricus Nootaert, met regtvan pacht tot 23 april 1868, mits 174 franks by jare. Koop 3. Een Huik cn erve met verdere edifi- eien, gestaen te Veurne, ter oostiyde van de Noord- tract, geteekend n." 8. aboulteerende van noorden en oosten aen de hooglagrrschuol, van tuiden nen den eigendom der weduwe van d'heer Josephus Van- denbusschc, te Veurne, cn van (vesten voorhoofdendo op de gemelde Noordslraet. Bewoond zonder pachtregt door Carolus Fiorine, mits 200 franken by jare. Koop 4. Een Huisen medegaende erve, staende en gelegen binnen de stad Vcurne, ter tnidzyde van sint Denys-kcrkhof, geteekend n." 26; palende van oosten aen dim eigendom van d’hcer Charles Barbier te Vcurne, van tuiden aen dezen der weduwe en kin deren Decroos, van westen aen den eigendom van d’lirer De Bacnst, en van noorden voorboofdende op gelegde sinte Den) s-kerkhof. 1 by do weduwe Brants, mits Bewoond in twee woonsten, by Josephus Leurs, aen 48 franken ’sjaers, en by do weduwe Brants, mits 50 franken ’s jaers. Koop 5. Binnen de gemeente Avecappelle, en van noorden den Burgweg, leidende van liet dorp nner de statieplaets, een tweewoonstig Huizckcn. ge bouwd in steen, ovenolderl en gedekt niet pann n, met 3 aren 30 centiaren grond on medegaende erve; palende van noorden en oosten aen het huis en ho venierhof vnn sieur Pieter Beven, van westen aen den volgenden koop, van noorden met zyne erve acn geleiden Ttirfweg, bekend by plan kadastrael sectie A, nummer I I 3 Bewoond zonder regt van pacht, te weten: do oos- terstc woonste door Ludovicus Thourout, mits 24 franken ’s jaers, cn de westerste door Charles Kin- noo, mits 60 franken ’s jaers. KonpG. Binnen gezeide gemeente Avecappelle, en bewesten hier aen, een Huizeken, gebouwd in steen overzoldert en gedi kt met pannen, bekend by plan kadastrael sectie A, onder nummer 112, ter grootte van 2 aren 10 centiaren, onder grond van gebouwen en medegaende erf; palende van noorden en westen aen den eigendom van Engel Libberccht te Avecap pelle, en van zuiden met tyne-erve aen den Burgweg. Bewoond tonder regt van pacht door Ludovicus Gryson, mits 60 franken by jare. INSTEL 9 Mei om 5 ure namiddag, OVERSLAG 23 Mei om 2 ure namiddag, De titelen van eigendom en conditiën zyn berus tende ten kantore van gezegden Notaris DE CAE. van allerschoonste Men abonneert zieh op het bureel van het blad, Ooslslraet N.* 34, le Veurne, cn op al dc postkantooren van het rvk. Insertion, 15centimen den drukregel Een aftonderlyk nummer 20 het supplement 15 c.’ Alle affichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, Mimaki onvergeld in hetzelve geplaetsl. Brieven eu geld vrachtvry toe te zenden. Op M ictidag 14 Mei I860, om 3 uren namiddag, in d herberg dediy Kortingen, bewoond door sieur Anibroisius Morael, te Wulveringhi m, Zal tien Notaris ROLLY, ter gelegd VVulvcringhcm resideerende, opeubaer in eene tilling, verkoop :n Een goed en gerii-flyk lluisgebouwd in steen en ge dekt met pannen, bestaende in woonplaels, voute, kelder, keuken en zolder, met twee hontslallen en privaet, cilerncon verdere gerieflykhoden, gestaen te VVulveringltetn, ter dorpplaets, op een are tien centiaren land onder huisgrond en hovenierhof, wezende eene eeuwigen chinsgrund, behoorende aen do erfgenamen van mynheer Carton de Winnezeele, waiTioor jaerlvks belaeld word veertig ccnliinen bekend by kadaster, sektic B, nummer 510; palende van oost n acn cenen hovenierhof van sieur Ferdi nand Joseph Van den Berghe en zyne kinder!, zuid en gras van den notaris Roily, west aen den eeuwigen ciiinsgrond gaende met een huis bc- hoorendc nun sieur Louis Moeneclaoy, cn van noorden aen hel huis en gclyken Charles Mac rti n. Tevoren bewoond door sieur Philippus Jacobus Dc Rache eu nu door Eduard Wcllekommen, om in gebruik te treden met 1 mei 1861. De titelen en voorwacrden van verkooping be rusten l’elks inzage, ten kantoore van voornoemden Notaris ROLLY. «mm -ar --wt Op Woensdag 30.’*" Mei 1860, ten tweo ure na middag, binnen de stad Veurne, in do Zwartcnou- nestraet, ten verzoeke van M.' Hendrika Detchodt, weduwe De Hollander. Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhetn, opeubaer te koop veilen, dc volgende PEERDEK. Een b.ieid tnerriepeerd, gouaemd Netto. Een bleek baeid tuerriepeerd genaemd Fanny. Een rouaend tnerriepeerd, (oud 4 jaor), zeer kloek, envan twee diensten. Alle drie zeer goed. VOITUREN. Twee Karren op twee wielen, waervan do ccne op dissel kan slaen en met brankaert. Een Tilbury. Een Pirochette, op vier wielen, en kan ook ingespannen worden met een peerd. Een Char-a-bancs, op vier wielen. Vier nieuwe Gareeleu voor voiturepcerden. Twee Gareeleu voor iaudbouwpeerden. Dry paer enkel Guiden. Dry paer dubbel Guiden. Zes Toornen met Gebiet. Vier Saletten met Dossieren. 700 bundels meerschhooi en 1 windmolen. Alles op drie inaemden tyd van betaling, mits borg stellend en 10 komptant betalende voor onkosten. A ft'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1