V E U II N E. VAN PEERDEN,VOITUREN, 1IARNASSUREN EN 11001, TE VEURNE. Huis met Erf, TE HOUTHEM. j n 1 f I I Si I L i' s. I il II 1 1 Vïl Jij ifi A EN HET TE KOOPDAG >1 Op eeuwigen Chinsgrond, BB Iti KAPITALEN BI ll Openbare Verkooping van WOONHUIZEN, Ter herberg den Keizer, bewoond door Augustinus .Morcz, V E U R N E. 1|| WOENSDAG 9 HEI 4S00. r OPENBARE VERKOOPING van een huis 9 TE WULVERINGHEM, Tor dorpplaeta. OPENBARE VERKOOP1NG van een tweewoonst ig S J ‘Oi In leening te bekomen mits goed bezet. iib.S iii'; ZITTINGEN: Stad Veurne. Gemeente Avecappellc. A ÜS SUPPLEMENT HI VERTEV t DOOM UITSCHEIDING VAN BEDHYF. CJ 1 windmolen, betaling, mits borg van l" Op Woensdag SO.11'" Mei 1860, ten tweu ure u«. middag, binnen de stad Veurne, in de Zwarieuuu- nestraet, ten verzoeke van Jl.' Jlendrika Deechodi, weduwe De Hollander. Zal dén Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhein, openbaer te koop veilen, de volgende PEERDEK. Een baeid tnerriepeerd, genaemd Nette. Een bleek baeid inerriepeerd genaemd Fanny. Een roüaend tnerriepeerd, (oud 4 jaer), zeer kloek, envan twee diensten. Alle drie zeer goed. VOITUREN. Twee Karren op twee wielen, waervan de een» op dyssel kan staen en met brankaert. Een Tilbury. Een Pirochette, op vier wielen, en kan ook ingespannen worden met een peerd. Een Char-a-bancs, op vier wielen. Vier nieuwe Gareelen voor voiturepeerdec. Twee Gareelen voor iandbuuwpeerden. Dry paer enkel Gulden. Dry paer dubbel Guiden. Zes Toornen met Gebict. Vier Saletten met Dossieren. 700 bundels meerschhooi en Alles.op drie maetuden tyd van I stellend en 10 koniptani betalende voor onkosten. By CH. COOLAERT, Zaekwaernemer, te Veurne, noordstraet N.’ 17. I ■’“T Op Mncndag 21 Mei 1860, ten 2 uren namiddag, in de herberg bewoond door Louis Ooi zé, ter dorp- plaetsvan Huulbem, Zal de Notaris ItOLLT, lo Wulveringheiii reaidcc- rende, openbaer verkoupen in eene enkele zitting, feit tweewoonstig Huis, met hocistal zuid daer aen, gestaen te Houlhera lor gehugte hel Doorntje, op 3 aren 63 centiaren Erf ouder grond van ge bouwen en hovenierhof daer medegaende, strek kende oost en west, palende *an oosten aen de «tract leidend» van hel Doorntje naer l.eysele, van zuiden aen Joanna Therese Schacht, huisvrouw van Henricns Berleii, van westen envan noorden naer hel westen aen zaailand en erf van Pieter Halder, en van nuorden naer het oosten, aen de erf en huis vnn de weduwe van Philippu* Nunne. De zuiderwoonslo is gebruikt door Bernard Ver weerder, niet pacht tol 1 mei 1861. En de noorderstcwounsle ruel het stal is onbe woond, om dacr van, benevens het hovenierhof in gebruik te komen met den dag der tocwyziiig. Do titelen en voorwaerden der verknoping be rusten ter studie van voornoemden Notaris HÜLLi Op Maendag 14 Mei 1860, om 3 uren namiddag, 10 d’herberg de dry Kortingen, bewoond door sieur Ambroisius Morael, te VVulvcringhcm, Zal den Notaris ROLLT, ter gezegd Wulveringhom resideerende, openbaer in eene zitting, verknopen Een goed en gerieflyk Huisgebouwd in steen en ge dekt met pannen, bestaenda in woonplaets, vaule, kelder, keuken en zolder, met twee houtsl.illen en privnet, citerne en verdere gerieflykheden, gestaen te Wulveringhein, ter dorpplaets, op een are tien centiaren land onder huisgrond en hovenierhof, wetende eene eeuwigen chinsgrond, behoorende aen de erfgenamen van mynheer Carton de VVinnezeelo, waervoor jaerlyks betaeld word veertig centimen bekend by kadaster, sektie B, nummer 519; palenda van oosten arn eenen hovenierhof van sieur Ferdi nand Joseph Vnn den Berghe en zyne kinders, zuid aen gras van den notaris Roily, west aen den eeuwigen chinsgrond gaande met een buis be hoorende aen «ieur Louis Moeneclaey, en van noorden aen het huis en gelyken grond van sieur Charles Jlaerten. Tevoren bewoond door sieur Philippus Jacobus De Rache en nu door Eduard Wellekommen, om in gebruik te treden met 1 mei 1861. De titelen en voorwaerden van verkoopiiig be rusten t’elks inzage, ten kanloore van vooruoeiudan Kolaris ROLLY. venierhof van sieur Pieter Beyen, van westen aen den volgenden koop, van noorden met zyne erve aen gezeidèo Turfweg, bekend b) plan kadantrael sectie A, nummer 113 Bewoond tonder regt van pacht, te weten: deoos - terste woonste do»r l.ndovicus Thourout, mits 24 franken :s jaers, en de westerste door Charles Kin- noo, mils 60 franken ’s jaers. Koopt). Binnen gezeide gemeente Avecappeliu, en bewesten hier aen, een Htiizeken, gebouwd in steun overzoldert en gedi kt met pannen, bekend by plan kadastraal sectie A, onder nummer 112, ter grootte van 2 aren 10 centiaren, onder grond van gebouwen en medegaende erf; palende van noorden en westen aen den eigendom van Engel Libberecht te Avecap- pelle, en van zuiden met zyue erve aen den Burgweg. Bewoond zonder regt van pacht door Ludovicus Gryson, mits 60 franken by jare. INSTEL 0 Mei om 5 ure namiddag, OVERSLAG 2S Mei om 2 ure namiddag, De titelen van eigendom en conditiën zyn berus tende ten kantore van gezegden Notaris DE CAE. Don Notaris DE CAE, ter residentie van Alvcrin- gliem. zal in twee zittingen, hierna bepacld, open- baerly k verkoopen de volgendeonroercnde goederen. Koop l—- Een allerschoonste grooten gerieflyk Huis, bestactido in verschelde beneden-cn boven-plaelsen, schoonen kelder en zolder; met koetspoort van noorden daer aen, benevens peerdestal, remise en waschkeukcnmet 9 aren 60 centiaren onder grond v»u gebouwen cn medegaende hovenierhof, al ge staan en gelegen binnen de stad Veurnc, ter west- zydc van de Zw arte Nonncstr.aet, bekend by plan ka dastraal sectio A, nummer 892 palende in in t gc- luel van noorden aen hel huisen erve toebehoorende aen Jacobus Vandenbruwaene, en den eigendom van sieur Pii i I i ppns Corti 11 ie, van westen met een poortjen aen de Vcsienstrael, van zuiden ncn het huis en erve van den heer Deprcy te Veurne, en van oosten Voor- hoofdende op gezeide Zwarte Nonnestraet Lnetst- mael gebruikt zjnde geweest door wylent vrouw douariere Du Bois. Om In gebruik te komen niet de dag der stellige tijewyiing. Koop 2. Een Huis, tegenwoordig ten dienste van winkel, met houtstal en erve daer medegaende, staendc te Veurne, ter noordzyde van dc grooto Ooslstraet, geleekend nummer 6, palende van oosten aen den eigendom der eglgcnoten J.uca te Brugge, van westen huis en erve toebehoorende aen d’heer Charles Vanslaen te Veurne, van noorden met een poortje aen de erve toebehoorende de stad Veurne, 'envan zuiden voorhoofdende op de gezeide groote Ooststraet. Bewoond door Ilenricus Nootaert, met regt van pacht tot 23 april 1868, mits 174 franks by jare. Koop 3. Een Huis en erve met verdere edifi- cien, gestaen te Veurnc, teroostzyde van de Noord- straet, geleekend n." 8, aboutteerende van noorden en oosten aen de hooglagerscbool, van zuiden sen den eigendom der weduwe van d’heer Josephus Van- denbussche, te Veurne, en van westen voorhoofdende op de gemelde Noordstraet. Bewoond zonder pachlregt door Carolus Fiorine, mits 200 franken bj jare. Koop 4. Een Huisen medegaende erve, staendo cn gelegen binnen de stad Veurne, ter zuidzyde van sint Denys-kerkhof, geteekend tl.* 26; palende van oosten aeu den eigendom van d’heer Charles Barbier te Veurne, van zuiden aen dezen der weduwe en kin deren Decroos, van westen aen den eigendom van d’heer De Baenst, en van noorden voorhoofdende op gezegde sinte Denys-kerkhof. Bewoond in twee woonsten, by Josephus Leurs, aen 48 franken ’sjaers, en by de weduwe Brants, mil* 50 franken ’s jaers. Koop 6. Binnen de gemeente Avecappelle, en van noorden den Burgweg, leidende van het dorp naer de statieplaets, een tweewoonstig Huizeken, ge bouwd in steen, overzoldert en gedekt met panmn, met 3 aren 30 centiaren grond en medegaende erve; palende van noorden en oosten acn bet buis en ho-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1