VAX VEURNE I PEERDEN, VOITUREN, HUIS 0 Huis met Erf, TE IIOUTIIEM. 1 II It I t-i ®i TE Op eeuwigen Chinsgrond, KOOPDAG b Open ba re Verkoopt ng van WOONHUIZEN, V E U R i\ E. N.r 1311. JAER. MEI 1S0Ö. ZATERDAG 42 en Handelzaken. 9 TE WULVERINGIIEM, Ter dorpplaets. izen week. IIARNASSUREN EN 1IOO1, TE VEURNE. OPENBARE VERKOOPING van een OPENBARE VERKOOPING van een tweewoonstig Ingesteld fr. 2000-00. Gemeente Avecappellc. Iliad voor Annoncen, Landbotuvnieutcs, politieke Ter herberg den Keizer, bewoond door Augustinus Morez, 34? VOITUREN. Stad Veurne. Ingesteld fr. 11,900-00. Ingesteld fr. 400Ö-00. Ingesteld fr. 5100-00. en algemeene Tydingen, .Marktpry Een Nummer, en een Supplement op half blad, per \.J. Ingesteld fr. 1400-00. ZITTINGEN: IIHERT1ATI Voor stad DOOR UITSCHEIDING VAN BEDRYF. ka- van de Noord- van noorden zuiden aen us Koop 5. Binnen de gemeente Avecappellc, en Prys van inschryving, BETAELBAF.R VOOROP: 8 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vraclitvry: 3 fr. 75 6 inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. XF Voor Frankryk 11 fr. 20 jaers. Op Maendng 14 Mei 1860, om 3 uren namiddag, in d'herberg dednj Koningen, bewoond door sieur Anibroisius Moracl, te YVulveringhem, Zal den Notaris HOLLY, ter gezegd VVulveringhcni resideerende, openbaer in eene zitting, verknepen Een goed engeriellyk Huisgebouwd in steen en ge dekt met pannen, bestaende in woonplaets, vaute, kelder, keuken en zolder, niet twee houtslallen en privaet, citerneen verdere gerieflykbeden, gestaen te AVu) vering hem, ter dorpplaets, op een are tien centiaren land onder buisgrond en hovenierhof, wetende ccne eeuwigen chinsgrond, behoorende acn de erfgenamen van mynheer Carton de VVinnezeele, waervoor jaerlyks betaeld word veertig centimen bekend by kadaster, sektie B, nummer 519; palende van oosten aen eenen hovenierhof van sieur Ferdi nand Joseph Van den Berghe en zyne binders, zuid aen gras van den notaris Roily, west aen den eeuwigen chinsgrond gaende met een huis bo- hoorende aen sieur Louis Moeneclaey, en van noorden aen het huis en gelyken grond van sieur Charles Maertcn. Tevoren bewoond door sieur Philippus Jacobus De Rache en nu door Eduard Wellekotntnen, om in gebruik te treden met 1 inei 1861. De titelen en voorwaerden van verkooping be rusten t’elks inzage, ten kantoore van voornoemden Notaris ROI.LY. Op Woensdag 30.•l,“ Mei 1860, ten twee ure na middag, binnen de stad Veurne, in de Zwartenon- nejtraet, ten verzoeke van M.* Hendiika Deschodt, weduwe De Hollander. Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveriiighem, openbaer te koop veilen, de volgende: PEERDEK. Een baeid merriepeerd, genaemd Nette. Een bleek baeid merriepeerd genaemd Fanny. Een rouaend merriepeerd, (oud 4 jacr), zeer kloek, envan twee di listen. Alle drie zeer goed. Twee Karren op twee wielen, waervai* de eeno op dyssel kan staen en met brankaert. Een Tilbury. Een Pirochclte, op vier wielen, en kan ook ingespannen worden meteen peerd. Een Char-a-bancs, op vier wielen. Vier nieuwe Gareelen voor voiturepccrdcn. Twee Gareelen voor landbouwpeerden. Dry paer enkel Guiden. Drv paer dubbel Guiden. Zes Toornen met Gebiet. Vier Saletten met Dossieren. 700 bundels meerschhooi en 1 windmolen. Alles op drie maemden tyd van betaling, mits borg stellend en 10 komptaut betalende voor onkosten. Op Mai-mlag 21 Mei 1860, ten 3 uren namiddag, in de herberg bewoond door Louis Doizé, ter dorp- plaels van llouthcm, Zal de Notaris ROLLT, te VVulveringhcni residee- reudc, openbaer verkoopen in eene enkele zitting, Een tweewoonstig Huis, niet houlstal zuid dner aen, gestaen te llouthem ter gehugte het Doorntje, op .1 aren 63 centiaren Erf onder grond van ge bouwen en hovenierhof dner medegaemle, slrek kende oost en west, palende van oosten aen de struct leidende van het Doorntje naer Leyselc, van zuiden aen Joanna Therese Schacht, huisvrouw van lleuriciis Berten, van westen en van noorden naar het westen aen zaeiland en erf van Pieter Halder, en van noorden naer hel oosten, aen de erf en huis van du weduwe van Philippus Nunne. De zuiderwoonste is gebruikt door Bernard Ver weerder, met pacht tot I mei 1861. En de noorderslewoonsto met het stal is onbe woond, om daer van, benevens het hovenierhofin gebruik te komen met den dag der toewyzing. De titelen en voorwaerden der verkooping be rusten ter studie van voornoemden Notaris BULLY. Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin- ghein. zal in twee zittingen, hierna bepaeld, open- baerlyk verkoopen de volgende onroerende goederen. Koop 1.Een allerschoonste grnolen gcrieflyk Huis, bestaeude in verschelde beneden-en boven-plaetsen schoenen kelder cu zolder; met koetspoort van noorden daer aen, benevens peerdestal, remise en waschkt iiken met 9 aren 60 centiaren onder grond van gebouwen en medegaemle hovenierhof, al ge staan en gelegen binnen de stad viirne, ter wesl- zyde van de Zwarte Nounestrael, bekt nd by plan dastrael sectie A, nummer 392 palende in het heel van noorden aen bet huisen erve loebelioorende aen Jacobus Vandenbruwacne, en den eigendom van sieur Philippus Corlillie, van westen met een poortjen acn de Veslenstraet, van zuiden aen hot huis en erve van den heer Deprey te Veurne, en van oosten voor hoofdende op gezeide Zwarte Non nes tract Laetst- mael gebruikt zyudc geweest door wylenl vrouw douariere Du Bois. Om in gebruik te komen met de d.ig dor stellige toewyzing. Koop 2. Een Huis, tegenwoordig ten diensto van winkel, met houlstal en erve daer medegaende, staende t. Veurne, ter noordzyde van de groote Ooststraet, geteekend nummer 6, palende van oosten aen den eigendom der eglgenoten Luca te Brugge, van westen huis en erve loebelioorende aen d’hcer Charles Vanstaen to Veurne, van noorden met een poortje aen de erve toebehoorende de stad Veurne, en van zuiden voorhoofdende op degezeide groote Ooststraet. Bewoond door Henricus Nootaert, met regt van pacht lot 23 april 1868, mits 174 franks by jare. Koop 3. Een Huis en erve niet verdere edifi- eien, gestaen te Veurne, leroostzyde van de Noord- straet, geleekend n.° 8, aboulteerende en oosten aen de hooglagerschool, van den eigendom der weduwe van d’heer Josephus Van- denbussche, te Veurne, en van westen voorhoofdende op de gemelde Noordstraet. Bewoond zonder pachlregt door Carolus Fiorine, mits 200 franken by jare. Koop 4. Een Huis en medegaende erve, staande en gelegen binnen de stad Veurne, ter zuidzyde van sint Denys-kerkhof, geteekend n.“ 26; palende van oosten aen den eigendom van d’hcer Charles Barbier to Veurne, van zuiden aen dezen der weduwe en kin deren Decroos, van westen aen den eigendom van d’heer De Baenst, en van noorden voorhoofdende op gezegde sintc Denys-kerkhof. Bewoond in twee woonsten, by Josephus beurs, aen 48 franken ’s jaers, en by de weduwe Brants, mits 50 franken ’s jaers. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, 15 centimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 het supplement 15 c.‘ Alle allichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden CïssaZl onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. van noorden den Burgweg, leidende van hel dorp naer de statieplaels, een tweewoonstig Hiiizeken. ge bouwd in steen, overzoldert en gedekt met pai n ii, met 3 aren 30 centiaren grond en medegaemle rve; palende van noorden en oosten aen liet buis en ho venierhof van sieur Pieter Beyen, van westen aen den volgenden koop, van noorden met zvne erve aen geleiden Turfweg, bekend by plan kadastrael sectie A, nummer I 13 Bewoond zonder regt van pacht, te weten: du oos- terstc woonste door Lndovicus Thourout, mits 24 franken’s jaers, en de westerste door Charles Kiu- noo, mits 60 franken ’s jaers. Koopö. Binnen gezeide gemeente Avecappello, en bewesten hier aen, een lluizeken,gebouwd in steen overzoldert en gedekt met pannen, bekend by plan kadastrael sectie A, onder nummer 112, ter grootlo van 2 aren 10 centiaren, onder grond van gebouwen cu medegaende erf; palende van noorden en westen aen den eigendom van Engel I.ibberecht te Avecap- pclle, cu van zuiden met zyne erve aen den Burgweg. Bewoond zonder regt van pacht door Ludovieus Gryson, mits 60 franken by jare. Ingesteld fr. 900-00. INSTEL 9 Mei om 5 ure namiddag, |Mn OVERSLAG 23 Mei om 2 ure namiddag, 1 De titelen van eigendom en conditiën tyn berus tende ten kantore van gezegden Notaris DE CAE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1