VAN VEURNE. Huis met Erf HUIS MET ERVEN, 11 lil lil AEN HET TE KOOPDAG van PEERDEN,VOITUREN, 1IARNIASSUREN EN I'OOI, TE VEURNE. II Openbare Verkooping van WOONHUIZEN, Ter herberg den Keizer, bewoond door Augustinus Mores, VEER N E. WOENSDAG MEI 4800. rr. 2000-00. OPENBARE VERKOOPING van een tweewoonstig TE IIOUTHEM. OPENBARE; VERKOOPING BI LICITATIE Adinkerke, gekuchte de Panne. V 0 I T R E N. Ingestctd fr. 1400-00. Ingesteld fr. 900-00. ZITTINGEN: 'i l'l] Stad Veurne. Ingesteld fr. 11,000-00. fngesteld fr. 4009-00. Ingestcld fr. 5100-00. it Gemeente Avecappelle. SUPPLEMENT DOOR UITSCHEIDING VAN BEDBYF. I r 8 r 8 kan ook de Noord- noorden tuiden aen I t I ABVERTENTIE-BUB van een in de gemeente Op Woensdag 6 Juny 1860, ten 3 ure na middag, in de herberg St. Joris, bewoond door Sr. Schollier, op de Kaei te Veurne, Zal M.'" HOLLY, Notaris te Wulveringlieni resi- dccrende, daer loc in rechte benoemd, en ten over- staen van den heer vrederechter van het kanton Vcurne, in eene zitting openbaer verkoopen, de volgende goederen, te weten Gemeente van Adinkerke (gekuchte de Panne). 1 Koop. Een Huis en gerieflyklieden, met 8 aren 46 centiaren Zandk.nd daer inedegaende, deel makende der Kerke-panne, strekkende zuid en noord, palende van het luideinde aen den steenweg, met de westiyde aen Franciscus Lambrecht, met hel noordeinde aen de Kerke-panne en met de oosttyde aen Marcus Daems. Gebruikt door Franciscus Pinson, met pacht tot l mei 1861. 2 en laelsten Koop. De hoeveelheid van 4 aren 67 centiaren Zandland ook deelmakende der Kerke- panne, strekkende tuid en noord, palende met het zuideinde aen deel der Kerke-panne, met de west iyde aen Franciscus Lambrecht, met het noordeindo aen den steenweg en met de oostzyde aen Marcus Daems. Gebruikt door gezegden Pinson, met pacht tot Op Maendag 21 Mei I860, ten 8 uren namiddag, in de herberg bewoond door Louis Doizé, ter dorp- plaetsvan Houllicin, Zal de Notaris HOLLY, te Wulveringheni residec- reude, openbaer verkoopen in eene enkele zitting, Een tweewoonstig Huis, met houtstal zuid daer aen, geslaen te lloulliem ter gehugie het Doorntje, op 3 aren 63 centiaren Erf ouder grond van ge bouwen en hovenierhof daer inedegaende, strek kende oost en west, palende van oosten aen de slraet leidende van het Doorntje naer Leysele, van zuiden aen Joanna Tlierese Schacht, huisvrouw van llenricns Herten, van westen en van noorden naer het westen aen zaeiland en erf van Pieter Halder, en van noorden naer het oosten, aen de erf en huis van de weduwe van Philippus Nunne. De zuidcrwoonsle is gebruikt door Bernard Ver weerder, met pacht tot I mei 11)61. En de noorderslewoonste met het stal is onbe woond, om daer van, benevens het hovenierhof in gebruik te komen met den dag der toewyzing. De titelen en voorwaerden der verkooping be rusten ter studie van voornoemden Notaris HOLLY. Op Woensdag 30.“" Mei 1860, ten twee ure na middag, binnen de stad Veurne, in du Zwarlenon- nestraet, teu verzoeke van M.' Ilendrika Deschodt, weduwe De Hollander. Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, openbaer te koop veilen, de volgende: P E E 11 D E N. Een baeid merriepeerd, genaemd Nutte. Een bleek baeid merriepeerd genaemd Fanny. Een rouaend merriepeerd, (oud 4 jaer), zeer kloek, envan tweedi nsleu. Alle drie zeer goed. Twee Karren op twee wielen, waervan de eeno op dysscl kan staen en met brankaert. Een Tilbury. Een Pirochette, op vier wielen, en ingespannen worden met een peerd. Een Char-a-bancs, op vier wielen. - Vier nieuwe Gareelen voor voiturepeorden. Twee Gareelen voor landbouwpeerden. Dry paer enkel Guiden. Dry paer dubbel Guiden. Zes Toornen met Gebiet. Vier Saletten met Ontsieren. van noorden den Burgweg, leidende van het dorp naer de statieplaels, een tweewoonstig Huizeken. ge bouwd in steen, overzoldert en gedekt met parnen, met 3 aren 30 centiaren grond en inedegaende erve; palende van noorden en oosten aen het huis en ho venierhof van sieur Pieter Beven, van westen aen den volgenden koop, van noorden met zyne erve aen gezeiden Turfweg, bekend by plan kadastrael sectie A, nummer 113 Bewoond zonder regt van pacht, te weten: de oos- terste woonste door Ludovicos Thourout, mits 24 franken 's jaers, en do westerstc door Charles Kin- iioo, mits 60 franken ’s jaers. KoupG. Binnen gezeide gemeente Avecappelle, en bewesten hier aen, een Huizeken, gebouwd in steen overzolilcrt en gedekt met pannen, bekend by plan kadastrael sectie A, ouder nummer 112, ter grootte van 2 aren 10 centiaren, onder grond van gebouwen en inedegaende erf; palende van noorden en westen aen den eigendom van Engel Libbereeht te Avecap pelle, en van zuiden met tyne erve aen den Burgweg. Bewoond zonder regt van pacht door Ludovicus Gryson, mits 60 franken by jare. INSTEL 9 Mei om ure namiddag, OVERSLAG 23 Mei om 2 ure namiddag, De titelen van eigendom en conditiën zyn berus tende ten kantore van gezegden Notaris DE CAE. I Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin- gheni, zal in twee zittingen, hierna bep.icld, open- baerly k verkoopen de volgende onroerende goederen. Koop 1.Een allerschoonste grooten gerieflyk Huis, bestacndc in verscheide beneden- en boveii-plaetsen, sehoonen kelder en zolder; met koetspoort urn noorden daer aen, benevens pecrdeslal, remise en vaschkeukcn; met 9 aren 60 centiaren onder grond van gebouwen en inedegaende hovenierhof, al ge- stacn en gelegen binnen de stad Veurne, ter wcsl- lyde van deZwarte Nonncslrael, bekend by plan ka dastrael sectie A, nummer 3D2 palende in het ge heel van noorden aen hel huisen erve toebehoorende aen Jacobus Vaudenhruwaene, en den eigendom van sieur I'liilippus Corlillic, van westen met een poortjen aen <le vslelislrael, van zuiden aen hel huis en erve van den lieer Deprey te Vcurne, en van oosten voor- hoofdeiide op gezeide Zwarte Nonncslrael Laetsl- mael gebruikt zyndc geweest door wylent vrouw duuariere Du Bois. Om in gebruik te komen met de dag der stellige toewyiing. Koop 2. F.en Huis, tegenwoordig ten dienste van winkel, niet houtstal en erve daer inedegaende, slaendc te Veurne, ter noordzyde van do groote Ooststraei, geteekend nummer 6, palende van oosten en den eigendom der egtgenoten Luca te Brugge, van westen huis en erve toebehoorende aen d’heer Charles Vanslaen te Vcurne, van noorden niet een poortje aen de erve toebehoorende dc stad Vcurne, envan zuiden voorhoofdendc op de geleide groote Ooststraet. Bewoond door Henricus Nootacrt, met regt van pacht tot 23 april 1868, mits 17-i franks by jare. Koop 3.Een Huis en erve met verdere edifi- cien, geslaen te Vcurne, ter oostzyde van straet, geteekend n." 8, aboutteerende van en oosten aen do hooglagersehool, van den eigendom der weduwe van d’heer Josephus Van- dcnbussche, te Vcurne, en van westen voorhoofdendc op de gemelde Noordslraet. Bewoond zonder pachlregt door Carolus Fiorinc, mits 200 franken by jare. Koop 4. Een Huis en inedegaende erve, staende en gelegen binnen de stad Vcurne, ter zuidzydc van sint Denys-kerkhof, geteekend n." 26; palende van oosten aen den eigendom van d’heer Charles Barbier te Veurne, van zuiden aen dezen der weduwe en kin deren Decroos, van westen aen den eigendom van d’heer De Baenst, en van noorden voorhoofdendc op gezegde sinte Denys-kerkhof. Bewoond in twee woonsten, by Josephus Leurs, aen 48 franken ’sjaers, en by de weduwe Brants, mits «0 franken ’sjaers. vC. ■i Koop 5. Biuncn de gemeente Avecappelle, en

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1