VAN VEURNE 1 Huis met Erf, TE IIOUTIIEM. HUIS MET ERVEN, in de gemeente PEERDEN,VOITUREN, r 1 fel Ki I I fl I i I iifl KOOPDAG Openbare Verkooping van WOONHUIZEN, Ter herberg den Keizer, bewoond door Augustinus Morez, TE VEURNE. 4812. JAER. MEI WJO. ZATERDAG 19 en Ilandelzakcn. f I tl OPENBARE VERKOOPING van een tweewoonstig OPENBARE VERKOOPING BY LICITATIE Adinkcrke, gehechte de Panne. HARNASSUREN EN HOOI, TE VEURNE. r s N.r 54.e Ingesteld fr. 1400-00. Ingesteld fr. 900-00. ZITTINGEN: Stad Veurne. Ingcsteld fr. 11,000-00. Ingesteld fr. 4000-00. Ingesteld fr. 5100-00. Ingesteld fr. 2000-00. Gemeente Avecappelle. algemeene Tijdingen, Marktprijzen Rlad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke en Een Nummer, cn een Supplement op hall blad, per week. I Uji ABVERTEATIE-B Voor stad worden namiddag, DOOK UITSCHEIDING VAN BEDRYF. 1 windmolen, betaling, mits borg De tytelen rusten ten L ▼an een va ii inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maeudei). 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. !iii I Prys van I (’I I w Op Woensdag 6 Juny 1860, ten 3 ure na middag, in de herberg St. Joris, bewoond door Sr. Schallier, op de Kaei te Veurne, Zal M.‘" ROLLY, Notaris te Wulveringbem resi- deerende, daer loc in rechte benoemd, en ten over staan van den heer vrederechter van het kanton Veurne, in eene zitting openbaer verknopen, de volgende goederen, te weten Gemeente tan Adinkeike (gekuchte de Panne). 1 Koop. Een Huis en gerirflykheden, niet 8 aren 46 centiaren Zandland daer medegaende, deel malende der Kerke-panne, strekkendezuid en noord, palende van het zuideinde aen den steenweg, met de westzyde aen Franciscus Lambrecht, met liet noordeinde aen de Kerke-panne en met du oostzyde aen Marcus Daems. Gebruikt door Franciscus Pinson, met pacht tot l mei 1861. 2 en laelsten Koop. De hoeveelheid van 4 aren 67 centiaren Zandland ook deelmakende der Kerke- panne, strekkende zuid en noord, palende met het zuideinde aen deel der Kerke-panne, met de west zyde aen Franciscus Lambrecht, met het noordeinde aen den steenweg en met de oostzyde aen Marcus Daems. Gebruikt door gezegden Pinson, met pichl tot 1 October 1860. ,i en de voorwaerden der verkooping be- kanlorevan voornoemden Notaris ROLLY. van noorden den Burgweg, leidende van het dorp naer de staticplaels, een tweewoonstig Huizeken. ge bouwd in steen, overzoldcrl en gedekt met pannen, met 3 aren 30 centiaren grond en medegaende erve; palende van noorden en oosten aen het huis en ho venierhof van sieur Pieter Bcyen, van westen aen den volgenden koop, van noorden met zyne erve aen gezeiden Turfweg, bekend by plan kadastrael sectie A, nummer 113 Bewoond zonder regt van pacht, te weten: de oos- terste woonste door Ludovicus Thourout, mits 24 franken’s jaers, en de westerste door Charles Kin- noo, mits 60 franken jaers. Koop ft. Binnen gezeide gemeente Avccappclle, en bewesten hier aen, een Huizeken,gebouwd in steen overzoldert en gedekt met pannen, bekend by plan kadnstrael sectie A, onder nummer 112, ter grootte van 2 aren 10 centiaren, onder grond van gebouwen en medegaende erf; palende van noorden en westen aen den eigendom van Engel Libbercchl te Avecap- pclle, en sa» zuiden met zyne erve acn den Burgweg. Bewoond zonder regt van pacht door Ludovicus Gryson, mits 60 franken by jare. INSTEL 9 Mei om 5 uru namiddag, OVERSLAG 23 Mei om 2 ure namiddag, De titelen van eigendom en conditiën zyn berus tende ten kantore van gezegden Notaris DE CAE. Op Maandag 21 Mei 1860, ten 3 uren namiddag, in de herberg bewoond door Louis Doizé, ter dorp- plaets van lloutliem, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem residec- rende, openbaer verkoopen in eene enkele zitting, Een tweewoonstig Huis, met houtstal zuid daer aen, gestaen te llouthem ter gehugte het Doorntje, op 3 aren 63 centiaren Erf onder grond van ge bouwen en hovenierhof daer medegaende, strek kende oost en west, palende van oosten aen de straet leidende van liet Doorntje naer Leyscle, van zuiden aen Joanna Theresc Schacht, huisvrouw van llenriciis Berten, van westen en van noorden naer het westen aen zaeiland en erf van Pieter Halder, en van noorden naer het oosten, aen de erf en huis van de weduwe van Philippus Nunne. De zuiderwoonste is gebruikt door Bernard Ver weerder, met pacht tot 1 mei 1861. En de noorderstewoonste met het stal is onbe woond, om daer van, benevens het hovenierhof in gebruik te komen met den dag der toewyzing. De titelen en voorwaerden der verkooping be rusten ter studie van voornoemden Notaris ROLLY. Op Woensdag 30.“" Mei 1860, ten twee ure na middag, binnen de stad Veurne, in de Zwartenon- nestraet, ten verzoeke van M.' Hendrika Deschodt, weduwe De Hollander. Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alvel’inghem, openbaer te koop veilen, de volgende: PEE R I) E N. Een b.ieid merriepeeid, geiiaemd Nette. Een bleek bacid merriepeerd genaemd Fanny. Een rouaend merriepeerd, (oud 4 jaer), zeer kloek, envan twee <li nsten. Alle drie zeer goed. VOITUREN. Twee Karren op twee wielen, waervan da een» op dyssel kan staen en met brankaert. - Een Tilbury. Een Piroehette, op vier wielen, en kan ook. ingespannen worden met een peerd. Een Ghar-a-bancs, op vier wielen. Vier nieuwe Gareelen voor voiturepeerden. Twee Gareelen voor landbouwpeerdeu. Dry paer enkel Gulden. Dry paer dubbel Guiden. Zes Toornen met Gebiet. Vier Saletten met Dossieren. 700 bundels meerschhooi en Alles op drie maemden tyd van 1 stellend en 10 komptanl betalende vuur onkosten. Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alvcrin- ghem, znl in twee zittingen, hierna bepaald, open- b.urlyk verkoopen de volgende onroerende goederen. Koop 1.Een allerschoonste groot en geriellj k Huis, bcstacnde in verscheidt] beneden-en boven-plaetHcn, schooncn kelder en zolder; met koetspoort van noorden daer aen, benevens pcerdeslal, remise en watchkeukenmet 0 aren 00 centiaren onder grond van gebouwen en medegaende hovenierhof, al ge- staen en gelegen binnen de stad Veurne, ter west zyde van du Zwarte Nounestraet, bekend by plan kn- dnstra.1 sectio A, nummer 392palende in het ge heel inti noorden aen het liuisen erveloebehoorende aen Jacobus Vandenbruwaene, en den eigendom van sieur Philippus Corlillie, van westen met een poortjen aen de Vcstenstraet, van zuiden nen het huis en erve »an den heer Deprey te Vcurnc, en van oosten voor- hoofdende op gezeide Zwarte NonneslraetLaetsl- macl gebruikt zyndu gewenst door wylent vrouw dounriere Du Bois. Om in gebruik te komen met de dag der stellige toewyzing. Koop 2. Een Huis, tegenwoordig ten dienste *an winkel, met houtstal en erve daer medegaende, ataendu te Veurne, ter noordzydo van do grootu Oostslraet, geteekend nummer 6, palende van oosten *en dun eigendom der egtgenoten Luca to Brugge, van westen huis en erve toebehoorende aen d’heer Charles Vnnstaen te Veurne, van noorden met een poortje aen do erve toebehoorende de stad Veurne, vn van zuiden voorhoofdendc op degezeide groote Oostslraet. Bewoond door Denricus Nootacrt, met regt van pacht tot 23 april 1868, mits 174 franks by jare. Koop 3. Een Buis en erve met verdere edifi- eien, gestaen te Veurne, teroostzyde van du Noord- •tract, geteekend n.° 8, aboutteerendo van noorden en oosten aen de hooglagerschool, van zuiden aen den eigendom der weduwe van d’heer Josephus Van- denbutsche, te Veurne, en van westen voorhoofdendo op de gemelde Nnordstrael. Bewoond zonder pachlregt door Carolus Fiorine, mits 200 franken by jare. Koop 4. - Een Huis en medegaende erve, staende '•n gelegen binnen de stad Veurne, ter zuidzyde van sint Denys-kerkhof, geteekend n.’ 26; palende van oosten aen dun eigendom van d’heer Charles Barbier te Veurne, van zuiden aen dezen der weduwe en kin deren Decroos, van westen aen den eigendom van d’heer De Baenst, en van noorden voorhoofdende op gezegde sinte Denys-kerkhof. Bewoond in twee woonsten, bj Josephus Leurs, aen 48 franken 's jaers, en by do weduwe Brants, mits franken 's j aor». iv.Ti’inellc. en Men abonneert zich op het bureel van het blad, Oostslraet N.‘ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Inserlieii, 15 een timen den drukregel. Een afzonder)) k nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.’ Alle aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, éékvskl onverguld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’sjaers. WP

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1