21 v e rn n e. VAN U 1 s WOONHUIS en eene mis MET ERVEN, HUIS AEN HET Openbare Verknoping EN TWEE LOSRENTEN, Par tie Zaeiland, Uit er hand te koopen, KOOPDAG MENAGIE-GOEDEREN, WOENSDAG 23 MEI 4860. OPENBARE VERKOOPING BINNEN 1.00. TE WULPEN’. OPENBARE VERKOOPING Adinkcrke, gekuchte de Panne. TE WULVERINGHEM. I T T SUPPLEMENT f nVERTEVHE-B van een Marcus namiddag, in da bcstaende van een Donderdag 31 Mei 1860 ten 3 uren i herberg de kroont, bewoond door Im Egroo- Boury binnen de stad Loo, openbare verkooping van ua volgende goederen. STAD LOO. Eerste Koop. Een HUiSzynde eene twee-woonsk», met drie aren een en zestig centiaren Erf en hove- nierhof, gestaen en gelegen binnen de stad Loo, aen de wustzydo van du noordstraet, palende het huis en aglcrplaets, zuid aen het huis van de weduwe Louis Jacquier, noord hel huis en agterplaets toebehoo- rende vrouw de weduwe Verlende te Pollinchove, den gevel hier mede, oost ten voofhoofdo op de zelve straet; hel hovonitrhof paelt van oosten naer den zuiden aen de agterplaets van dit huis, de geschcid hage hiermede; zuid hel hovenierhof van de weduwe Louis Jacquier, een vervallen slraeljo of dreve en noord het hovenierhof van dezelve weduwe Verlende, du hage van zuiden, westen en noorden hiermede, bekend op het kadaster iu de sectie C, nummers 94*, en 06b. Gebruikt door EugeniusSchoolaert en Karei Boury, zonder regt van pacht. De licitatic van dit huis, geschied uithoofde van minderjarige, krachtens vonnis der regtbank van eersten acnleg zitting houdende te Veurne, ten over* staen van M.r Antand Peene, vredereglcr, bygestaen van M.' Henri Ruyssen dcszelfs grcllier, door 'tambt van den Notaris Svoza, te Loo resideerende daertoe benoemd en aengesteld. Tweeden Koop. Eene eeuwige loiselykc Rente, bedragende in kapitael lot fr.‘ 1088-44, oorspron* geljk geconstitueerd, by acle gepasseerd voor het gewezen magistraet der stad, poorterye en graelschap van Loo, den 17'" January I 784, e.roiseerundo aen 4 by jare, betaelbaer l’elken 17/'“ January, bezet eti gehypothekeert op een huis met 6 aren 44 cent, erf en hovenierhof, staende binnen de stad van Loo, aen de zuidzyde van de Weststract. Welke losrente is alsnu loopendo ten laste van den minderjarigen Henricus Duhocquet, eigenaer van het gehypothekeerd huis, en is ingeschreven ten kantore van de hypotheek-bewaring te Veurnc den 18 april 1839, boek 107, nummer 80. Dorder koop. Eene Losrente, bedragende iit hoofdsom tot fr. 344-21, oorsprongelyk ingesteld by kontrakt gepasseerd voor het magistraet der stad, poorterye en graefschap van Loo, den 31 december 1772, verloop voortbrengende aen 4 1/2 cours eit ingang genomen hebbende den dag dcr erkentenis, bezet en gehypothekeert op een huis met erf, groot in oppervlakte tot een are 43 centiaren, staende cn gelegen binnen de stad van Loo, aen de weslzydo van de Zuidstraet, voorhoofdende van oosten op de zelve straet; welke losrente is alsnu loopendc ten laste van Carolus Mocne.daey, eigenaer van het gehypothekeerd huis, en is ingeschreven ten kantore van de hypo- iheek-bcwaring te Vcurns, den ISApril 1839, boek 183, nummer 203. De titels en conditiën berusten ten kantore van den notaris SYOEN, te Loo resideereude. BY LICITATIE ▼an een in do gemeente Op Woensdag 6 Juny 1860, ten 3 ure na middag, in do herberg St. Joris, bewoond door Sr. Schallier, op de Kaei 'r Veurne, Zal M.‘" LLY, Notaris te Wulveringhem resi le, d toe in rechte benoemd, en ten over- .h .1 heer vrederechter van het kanton lei:: i e. m eene zitting openbaer verkoopeu, de vo!0 .oiogoederen, te weten Gemeente van Adinkerke [gekuchte de Panne). 1 Koop. Een Hui» en gerieflyklieden, met 8 Den notaris DE CAE, ter residentie van Alvorin- ghem, zal op Donderdag 24 Mei 18(50, om 2 ure namiddag, binnen de gemeente Wulveringhem, ter hofslcdekegebruikt doorsieur Franciscus Van Egroo, staende langst den steenweg van Veurnc op Yperen, digt by het calchickcn leidende van de steenweg naer Vinchem, openbaerlyk verkoopeu alles wat gemeld hofstedeken is bcklccdcnde, en bcstaende namcntlyk in Jienagie-goederen. Deel koper, tin, yzer, blik en aerdewerk, slaghorlogic met k is, commode, fournois, tafels, stoelen, bedden», het kuip en kernallaem, cn andere menagie-goederen. Beestialen. 1 peerd, 2 inelkkoeijen, 1 bekalfde vterse, verken en het pluimgedierte. Zool- en IVagenharnas. Wagen, karre, ploeg, tolle en 2 eggen. Gcdorschcn Granen. 13 hectoliters tarwe, 73 liters sukrioen, 30 liters erwten,. 20 liters hulte- boonen, cn 143 liters haver. Voorwerpen van verscheiden aerd. Bouwdstande, windmolen, graenziften, deel hout, deel aerdappcls, diltpersen, tweereepen, 2 kwarlhamers, 2 kerfzagen, 8 weggen, het akker-allaem en zolder-getuig, deel gerookt en gezouten verkonvleesch, en veel andere voorwerpen. Op tyd van betaling voor de koopen bedragende borende 20 frank» in hoofdsom, ten kantore van de notarissen DE CAE, te Alveringhem en VANDEN- BERGHE te Gyverinchove; de koopen beneden de 20 franks cn de 10 penning seffens te betalen. EEN SCHOON Met grond, achterplaets en hovenierhof to Veurne, ter weslzydo van de Botcrweegsehaelstraet, N.° 1 uit makende den hoek van de Nieuwestraet en den Appelmarkt, gebruikt door Mr. den doctor Steylaers. Zich te vervoegen by den zaekwaernemer COOLAERT, te Veurne, Panneslraet N." 21bis. aren 46 centiaren Zandland daer medegaende, deel makende der Kerke-panne, strekkende zuid eu noord, palende van het zuideindoaen tien steenweg, met de weslzydo aen Franciscus Lambrecht, met het noordcinde aen de Kerke-panne en met de oo.stzyde aen Marcu» Daems. Gebruikt door Franciscus Pinson, met pacht tot 1 mei 1861. 2 en laetsten Koop. De hoeveelheid van 4 aren 67 centiare!! Zandland ook deelmakende der Kerke- panne, strekkendu zuid eu noord, palende met hel zuideinde aen deel der Kerke-panne, met de vvesl- zyde aen Franciscus Lambrecht, met bet Koordeinde aen den steenweg cn met do ooslzydc aon Marcus Daems. Gebruikt door gezegden Pinson, met p.iclit tot 1 october 1860. De tytclen en de voorwaerden der verkooping be rusten ten kantorevan voornoemden Notaris RÓLLY. M?" ROLLY, notaris te Wulveringhem resideerende, zal op Woensdag 30 Mei 1860, om dry uren na mid dag, binnen de stad Veurnc, ter herberg do llawi, gebruikt door sieur Athanasius Verincesch, open baer, in eene zitting, tc koop aunbieden Eerste Koop. Een goed en gerieflyk WOONHUIS, si huer, keuken met bakhoven, kelder, voute, nelput, en verdere gcrieflykheden; alles gebouwd in steen, gedekt met pannen en onlangs geslicht, gestaen en gelagen binnen de gemeente Wulpen, tegen den noor.l. ly ken dyk van dun Veurne-vnert, op 43 aren 87 uenlinren land behoorende aen mvnheer Joannes Gommers te Nieuport, bekend by kadaster, secliu A, nummer 39*, met erfpacht, die zal medevcrkocht worth n, tot lesten september 1877, mits do juerly k- scln! pnsiatie van 80 franks '»jacrs, boven en onge uit dr rd de voorwaerden van erfpacht;strekkende deze party zuid cn noord; palende zuid aen gemelde dyk cn oost aen den eigendom van voornoemden heer Gommers. Dit land is benot met 21 aren haefinistarwe cn 22 aren ai rdappelen, die alhier insgclyks zullen worden medevcrkocht. Aonsl ig met den dag der betaling van de koopsom. 7 recede en leste koop.— Eene party ZAEILAND, gelegen te Wulpen, verre noord-west van du kerk, over en nevens den leugen dyk der vaert, leidende van Veurne naer Nieuport; groot by titel 43 aren 77 centiaren, en by kadaster, sectie A, nummer 87, 43, aren 40 centiaren; alles benut met rogge die met den grond zal medevcrkocht worden; strekkende zuid en noord, palende met de oostzyde aen sieur Impen», niet het noordcindo aen zaeiland van hel bureel van weldaed te Boesinghe, met de weslzyde aen gra» van hol bureel van weldaed te Wulpen, en de zuid-zyde aen den gemelden Leegen-dyk. Ook aenslag met den dag der betaling der koopsom. Alles gebruikt en bewoond door Breier Verslraete, landbouwer te Wulpen. Titelen en konditien berusten, t’clks inzage, ten kantoru van voornoemden notaris ROLLY. Kuip- cn Kernattaem, Beestialen, 7.ooi cn IVage. harnas, gedorschen Granen, l oeder, Doutveldeis allaern en l'rouwe-kleederen,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1