H V 1 S PEERDEK,VOITÜREN, HARNASSUREN EN HOOI, TE VEURNE. HUIS MET ERVEN, in de gemeente WOONHUIS EN TWEE LOSRENTEN, 3 WOONHUIZEN «IET ERVEN Openbare Verkooping KOOPDAG Partie Zaeiland, te wulpen. Vi.RKOOPlXGI.X Schoone Huismeubelen, Amblsverrigling van P. J. CLAEREBOUDT, deurwaerder te Nieuport. BINNEN 1.00. rfr I ad Sic lan bei vrj kla II, Adinkerke, gehuchte de Panne. OPENBARE VERKOOPING 1 lor sed ver 10' ste gCf om POLITIEK OVERZICHT. Een byvoegsel van het dagblad Movimento meldt dat Garibaldi in Paleraio getrokken is met 9000 mannen voetvolk en een eska dron ruitery. De napolitaensche troepen hebben de wapens neergclegd. Degecstdrift te 1 alt rnio is ocergruoi. B. z aider brieven uit' Napels, van den 19. zeggen dal ginerael Landi, verpligt naer ah rmotcgaen ten gevolge van den opstand der 'leden Alcuinp en l’qrlenico, opzynen altogt duor eene menigte, oproerlingen is verontrust en dat te Palermo de oproer steeds aengroeit. Detë dagen zullen wy vernemen dat geheel Si,ci|iën, ter uitzonde- rjug der citadel van Mt^ina in deinagtder oproepingen is. Volgens eene depeche uit Rome zouden <le overwinningen der oproerlingen in Sici- Ben, een voor hen onae.ngenaem tegenwigt ontmoet in de.pauselyke staten. Een luitenant van geherael Lamoricière, kolonel Pimodan, zóu èën korps van 550 mannen inde grotten vaji M.Qptefia;cone ontmoet hebben, welkemannen aengevoerd waren door den broeder van den beruchten Orsini. Met 80 pauselyke gendarmen zou by ze verslagen en uitê'ehgedreven hebben. De oproerlingend*c ómbrien wilden OPENBARE VERKOOPING BINNEN DE STAp VEVRNE. Slcgls gcbrinjt op 5500 /r. OPENBARE VERKOOPING Stad Veurne. Stad maer op 8900 fr. Ingcfiicld met 8'25 fr. e overwinningen dér oproerlingen in Sici- hebben. •-V-ï??-'-.- van e<jn nn middag, u 1)0011 UITSCHEIDING VAN HEllItYl'. Vt rot int vei I Fr.i Dui ju>. het r< L RCl hj 4<i nu tii afsi scl ni.i jar doi d. hu hu ty. is, wa sla 8° van van een van een *en eene BY LICITATIE OÏUV den Ivke U in b dat wen opr< heel ove; pen ninj i vks ven wee kwn till doe doo den stat der trol len der Vic doe bal ure namiddag, in do .4. Maemlag 28 Mei I860, om ,i uro namiddag te Alvoringliem genuglc N orthern, ter li. rberg tan sieur Ch. Devicq, van veel schoon Noordschhoul. H. Woensdag O Juni, 3 ure namiddag aen do Nteu- porlbitig by de stad Veurne, alle slach van Noord.d) hout. Maandag 5 Jtiny I860, ten 3 Café 1'Espérancn, te Veurne, Zal de Notaris CUVEL1ER, verknopen Vrydag 8 Jtiny, O ure voormiddag, ten huize van tien hoer Janssen, Arsenaal plaats stad Aiciiport. Mena,’,ie en liedgoederen, vein boeken en kostelyk voorwerpen. Under hel bestmr van KEST3L00T-DEMAN, zack- hnndcla. r, te Nieuport. worden, tot lesten september 1877. mits de jnerlyk- Bche prestatie van 80 tranks 's jaers, boven en onge- tmder.l de voorwacrden van erfpacht;strekkende d.zc party zuid en noord; palende zuid aen gemelde dvk en oost aen den eigendom van voornoemden heer Gom mers. Dit land is benot met 21 aren baefmistnrwc en 22 aren aardappelen, die alhier insgelyks zullen worden medeverkocht. Aenslag met den dag der betaling van de koopsom. Tweede en leste koop.Eene party ZAEILAND, gelegen te Wulpen, verre noord-west van de kerk, over en nevens den lecgen dyk der vaert, leidende van Veurne naer Nieuport; groot by titel 43 aren 77 centiaren, en by kadaster, sectie A, nummer 87, 43, aren 40 centiaren; alles benot met rogge die met den grond tal medeverkocht worden; strekkende zuid en noord, palende mei de oostzyde aen sieur Impens, met het noordeinde aen zaeiland van hel bureel van weldeed te Bocsinghe, met de westzyde aen gras vim het bureel van wcldaed te Wulpen, cn de zuid-zyde aen den geinelden Leegeti-tlyk. Ook aenslag melden dag der betaling der koopsom. Alles gebruikt en bewoond door Pieter Verstrakte, landbouwer te Wulpen. Titelen en konditien berusten, l’elks inzage, ten kantore van voOrnoetuden notaris HOLLY. Op Woensdag 6 Juny 1880, ten 3 urena middag, iu de herberg 57. Joris, bewoond door Sr. Schallior, op de Kaei te Veurne, Zal M.“’ ROLLY, Notaris te Wulveringhcm resi- dcerende, dacr toe in rechte benoemd, cn ten over- staen van den heer vrederechter van het kanton Veurne, in eene zitting openbaar verkoopen, de volgende goederen, te welen Gemeente tan Adinkerke {gehuchte de Panne). 1 Koop. Een Huis en geriellykhedun, met 3 aren 40 centiaren 'Zandlnnd dacr medegaende, deel makende der Kerke-panne, strekkende zuid en noord, palende van hel zuideinde aen deti steenweg, met de westzyde hcii Franciscus Lambrecht, met het noordeinde aen de Kerke-panne cn met dc oostzyde non Marcus Daems. Gebruikt door Franciscus Pinson, met pacht tot 1 mei 1801. 2 en laetsten Koop. De hoeveelheid van 4 aren 87 centiaren '/.midland ook deelmakende der Kerke- panne, strekkende zuid en noord, palende met hel zuideinde aen deel der Kerke-panne, met de west- 'z; de aen Franciscus Lambrecht, tnej liet noordeinde aen den steenweg en met dc ooaltyde aen Maren* Daems. Gebruikt door gezegden Pinson, met pacht tol 1 October 1800. De tytelen cn dc voorwaerden der verknoping be rusten ten kanlorevan vooriioemdcn Notaris 1101.1A. Twee Gareclen voor landbouwpeerdrn. Dry paur enkel Gulden. Di v paer dublrnl Guidon. Zes Toornen met Gebiet. Vier Saletten met Dossicrcn. 700 bundels meerschhooi en 1 windmolen. Alles op drie maemden lyd van betaling, mits borg stellenden 10 komptant betalende voor onkosten. van Donderdag 31 Mei 18(50 ten 3 uren namiddag, in de herberg de kroone, bewoond door 1 an Egioo-Boury, binnen do stad Loo, openbare verknoping van de volgende goederen. Op Woensdag 3O.‘“’Mei 1860, ten twee ure na middag, binnen de stad Veurne, in de Zwarlenon- neslraet, ten verzoeke van M.' Htndrika Deschodl, weduwe De Hollander. Zal den Notaris EEERNAERT, ter residentie van Alveringhcm, openbacr te koop veilen, de volgende PEERDEK. Len baeid merriepeerd, gctiaemd Nette. Een bleek baeid merriepeerd gennemd Fanny. Een rouaend merriepeerd, (oud 4 jaer), zeer kloek, envan twee di ■nsten. Alle drie zeer goed. V 0 I T U R E N. Iwee Karren op twet; wielen, waervan de eene op dvsseT kan staen en met brankaert. Een Tilbury. Een l’irochette, op vier wielen, en ktm ook ingespannen worden met een peerd. hen Char-a-bancs, op vier wielen. Vier nieuwe Garceitn vour voilurepeerden. N.1" P.OLLY, notaris te Wulveringhem residceronde, zal op Woensdag 30 Mei 1860, om dry uren na mid- Jag, binnen de stad Veurne, ter herberg de Ham, jebruikt door sieur Athanasius Vermeesch, open- baer, in eene zitting, te koop aenbieden Eerste Koop. Een goed en gerieflyk WOONHUIS, «chuer, keuken met bakhoven, kelder, voute, aelput, en verdere gerieflykhëden; alles gebouwd in steen, gedekt nier pannen en onlangs geslicht, geslaen cn gelegen binnen de gemeente Wulpen, tegen den noordelyken dvk van den Veurne-vaert, op 43 aren 8 I. centiaren land bohonrendc aen mynheer Joannes Gommers te Nieuport, bekend bv kadaster, sectie A, nummer 59A) met erfpacht, die zal medeverkocht Conditiën mi titels In den vooimoi-mden Notaris. Dc sleutels der hiligsliumdr Iminm berusten by de weduwe Claeys in de Wandeldreef, en by sieur l.oyclte. STAD LOO. Eerste Koop. Een HUISzynde eene twee-woonste, met drie aren een en zestig cm.naren Erf eu hove- nierhof, gestaan en gelegen tónnöli de stad Loo, aen <io westzvdo van de noordslraet, palende hel huis en aglerplaets, zuid aen het huis van de weduwe Louis Jacquier, noord het huis en uglerplaels toebeboo- rendo vrouw de weduw,- Verlende te Pollinchove, den gevol hier mede, oost ten voofhoofde op de zelve etraet; het hovciticrhol peelt van oosten naer den zuiden aen de aglerplaels van dit huis, de gcscheid hage hiermede; zuid het lioveuterhof van de weduwo Louis Jacquier, een vervallen slraeljc of dreve en noord hel tiovenierhof van tie zelve weduwe Verlende, tie hago van zuiden, westen en noorden hiermede, bekend op het kadaster iu de sectie C, nummers 94*, en 96s. Gebruikt door Eugenics Schoolneet en Karei Boury, zonder rept vntt pacht. Do licilatie van dit huis, geschied uil hoofde van minderjarige, krachtens vonnis der reglbank van eersten aenleg zitting houdende te Veurne, ten over- staen van M.r Aruami Peene, vreileregle/, bygestaen van M.' Henri Ruyssen desielfs greflier, door Tambt van dan Notaris Srots, te Loo rc.-tdcerendo duertoe benoemd cn aengestehl. Tweeden Koop. Eene eeuwige losselyke Rente, bedragende in kapitoel tol Ir.1 1088-44, oorspron- gelyk geconstitueerd, by aclc gepasseerd voor liet gewezen magistraet der stad, poorterjeen graafschap van Loo, den 17‘” January 1783, croiseerendo aan 4 by jare, betaclbaer t’elken IT.4" January, bezet en gehypolhekeerl op een huis met 6 aren 44 cent, erf en hovenierhof, staemlu binnett de stad van Loo, aen de zujdzyde van de Weslstract, Welke losrente is alsnu loopcntle ten laste van tien minderjarigen llenricus Duhocquet, eigenaer van het gehypothekeerd huis, en is ingeschreven ten kantore van de hypotheek-b waring te Veurne den 18 april 1889, boek 107, nummer bG. üerder koop. Evuo Losrente, bedragende in hoofdsom tot lï. 644-21, oorsprongelyk ingesteld by kontrakt gepasseerd voor hel magistrael der stad, poorterye en graafschap van Loo, •Jen 31 december 1772, verloop voortbrengende aen 4 1/2 cours en ingang genomen hebbende den dag der erkentenis, bezet on gehypothekeert op een huis met erf, groot in oppervlakte tot een are 43 centiaren, staande cn gelegen binnen de stad van Loo, aen <le westzyde van de Zuidstraet, voorhoofdemle van oosten op de zelto straet; welke losrente is alsnu loope.nde ten laste van Carolus Moencclaey, eigenaer van het gehypothekeerd liuis, en is ingeschreven ten kantore van de hypo- theek-bewaring te Veurns, den 18 April 1889, boek 106, nummer 208. De titels en conditiën berusten ten kantore van den notaris SYOEN, te Loo resideereude. te Veurne, openbaer Een zeer schoon en groot Hui*, met koetspoort en verdere geriiflykheden, cn wel In plant hovenierhof, groot o aren i0 centiaren, gesiaen in de Vleesch- nouwersslraol, lest bewoond door den lieer Eduard Bit swal, om aenslag mei de betaling tl. r km>p*o o. E u klein Hui», nevens liet vorige, gebruikt door de w, duwt/van Jan Dcvos. len voordelen, wclbekitlaule Uromlbakkery, aen den hm k der iwarlo Nonncnsl.n l, bekend ter grootte in 1 are 61 centiaren Lest gebruikt tlo.tr Bene.likt Coppei.i cn tu vuoren door tin woduwc lluenraet, eti uu onbewoond.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 2