V E U II re E v Are HOFSTEDEN, II U 1 s 5 AEN HET Open ba re Verkoopt ng EN TWEE LOSRENTEN, BINNE.N 1.00. •V Macigiazen, Zaeilandcn EN VETWEIDEN, WOENSDAG 50 MEI 1800. GYNSGKONDEN, binken de stad vedrne. J Tc. Stuyvckcnskcrkc, Heerst, Wulveringhein, Leysele, Proven, Pollinkhovc, Stavele, Au/o-, pernisse, Alveringhem en (leren, TE VERKOOPEN Gemeente JI 'ulveringhcm Gemeente Sluyvekenskerke. Nog Stuyveken skerke Gehucble lervalc. Gemeente Heerst. Gemeente Stavele. Gemeente Proven. Gemeente Pollinkhovc. Gemeente Lcysele. Nog Wulveringhem. Gem een tc Lum pern issc. Gemeenten Alveringhem en (leren. ZITDAGEN. .V SUPPLEM i van een cenc Water, en Donderdag iddag, in den uren namiddag, in do an Egi oo-Boui y, l.oo, openbare verkooping van du groot 47 aren 10 centiaren. Koopen 35, 30, 37 en I broos do Hullen, tot 1 oetober 1870, ad 200 franks ’sjaers. 02 ccn- La nd, waer. Gras- en Zaeiland, aiwaer gebouwen opstaen Ambroos de Dullen. Koop 30. Daer nevens, cenc partic Zaciland, groot 45 aren 20 centiaren. Donderdag 31 Mei I860 ten 3 herberg de kroonc, bewoond door I binnen de stad I volgende goederen. STAD L00. Eerste Koop. Een HUISzynde cene twee-woonste, met drie aren een en zestig centiaren Erf en hovc- nierhof, gestaen en gelegen binnen de stad Loo, tien de wi'stzjde van de noordstraet, palende het huis en agterplacts, zuid aen liet huis van de weduwe Louis Jaequier, noord het huis en agterplacts locnehoo- rende vrouw de weduwe Verlende te Pollinchove, den gevel hier mede, oost ten voofhoofdc op de zelve straet; het bovenierhof paelt van oosten naer den zuiden aen de agterplacts van dit huis, de gescheid hage hiermede; zuid hel hovenierhof van de weduwe Louis Jacquier, een vervallen slraetje of dreve en noord hel hovenierhof van de zelve weduwe Verlende, de hage van zuiden, westen cn noorden hiermede, bekend op hel kadaster in de sectie 0, nummers 94», 95a en 96t>. Gebruikt door Eugeni us Schoolaert en Karei Botirv, zonder regt van pacht. De licitatie van dit huis, geschied uithoofde ia:i minderjarige, krachtens vonnis der regtbank van eersten acnleg zitting houdende te Veurne, ten over- staen van M.r Aniand Peene, vrederegter, bygestaen van M.’ Ilenri Ruyssen dcszelfs griffier, door ’tambt van den Notaris Svoss, te Loo resideerende daurtou benoemd en aengesteld. Tweeden Koop. Eene eeuwige losselykc Rente, bedragende in kapitael tot fr.’ 1088-4-1, oorspron- gelik geconstitueerd, by acle gepasseerd voor het gewezen magistraet der stad, poorleryeen graefschap van Loo, den 17 ’January 1783, croiseerende aen 4"/. by jare, belaelbacr l’elketi 17.11'" January, bezet ra gehypothekeert op een huis met 6 aren 44 cent, erf en hovenierhof, staende hintten de stad van Loo, aen de zuidzyde van de Weststract. Welke losrente is alsnu loopende ten laste van den minderjarigen Heiiricus Duhoequet, cigenaer van hét gehypothekeerd huis, en is ingeschreven ten kantore van de hypotheek-bewaring te Veurne den 18 april 1859, boek 107, nummer 5(1. Herder koop. Eene Losrente, bedragendo in hoofdsom tot fr. 544 21, oorsprongelyk ingesteld by kontrakt gepasseerd voor het magistraet der stad, poorterye en graefschap van Loo, den 31 december 1772, verloop voortbrengende aen 4 1/2 7.,, cours en ingang genomen hebbende den dag der erkentenis, bezet en gehypothekeert op een huis met erf, groot in oppervlakte tot een are 43 centiaren, staendi en gelegen binnen de stad van Loo, aen de westzyde van de Zuidstraet, voorhoofdende van oosten op de t.‘ ivc straet; welke losrente isafsnu loopende fert’Inste 'tin Carolus Moeneclaey, eigenaer van het gehypoihekeerd huis, en is ingeschreven ten kantore van dc 'hypo- theek-bewaring te Veurns, den 18 April 1359, boek 106, nummer 208. De titels en conditiën berusten ten kantr.re yan den notaris Sl'OEN, te Loo resideerende. Koop 37. Daer nevens, eene partic Zaciland, groot 58 aren 50 centiaren. Koop 38. Daer nevens, cenc partic Zaciland, 38, in paehte door Am- Koop 27. 1 hoktnre 0 aren 86 centiaren, be bouwden Grond, Ilovetiierland, Gras- cn Boomgaerd, te Leysele, aen de Loostraet, waer op de gebouwen stacn behoorende aen Pieter Decroos. Koop 28.Eene parlie Zaeiland, ten noordwesten van vorigen koop, groot 62 aren 20 centiaren. Heide leste koopen, gebruikt door Pieter Ile- croos, lot 1 October 1860. Koop 29.Eene partic Zaeiland, tc Wulvcrin- ghem, groot 86 aren 30 centiaren. Gebruikt door Eduard en Koleta W yckaei l, tot 1 oetober 1860, ad 80 fr by jare. Koop 30. Eene partic Zaeiland, te Wulverin- ghi in, langs den steenweg naer ’t Zwaentje, groot 2 hektaren 19 aren 70 centiaren. Koop 31. Daer nevens, eene andere parlie Zaei land, groot 75 aren 40 centiaren. Koop 32. Daer nevens, eene andere parlie Zaciland, groot 71 aren 30 centiaren. Koop 83. Daer nevens, eene partic Grasland eu Boomgaerd, groot I hektarc 45 aren 40 centiaren. Koopen 30, 31, 32 en 83, in pacht gebruikt door Volydoor Va>faitlie, broeders en zusters, tot 1 October 1868, nd 075 Ir.' s j.iers. Koop 34. Tc Wulveringhein, 73 aren liaren bebouwden Grond, Hof, Gras- en gebouwen opstaen aen Pieter Duron. Koop 35.le Wulveringhem, 1 hektarc 57 aren 10 centiaren, bebouwden Grond, Hof, Boomgaerd, van De Notaris BEERKAERT, ter residentie van Al- 'eringliem, (kanton Xciirne) regterlyk gekommit- teerd, zal op de hier onder bcpaeldu zittingen opcti- bner verkoopen de volgende goederen Een Hofstede, te Stuy vekenskerke, niet 18 liekt- aren 31 aren 74 centiaren, hof, gras-en zaeiland. Gebruikt door Charles Opiomer, met pacht tol 1 October 1860, mits 1406 fr.’ pacblprys by jare. Verdeeld in tien koopen. Koop elf. Een perceel Hof en Cynsgrond, te Tcr- vate, groot 16 aren 70 centiaren, al waer drie woon sten opstaen, toebehoorcudc aen den heer De Grave. Koop 12.— Eene allerbeste Vetweidu tu Heerst, groot 3 hektaren 12 aren 10 centiaren. Gebruikt door J<//i He Schodt, te Dixmude, met pacht lot 1 oetober 1864, ad 550 fr.' ’sjaers. Eene Hofstede, leSlav. Ie, gioot onder hof, gras en zaeiland 10 hektaren 45 aren 65 centiaren Gebruikt door CA.*Cappocn, met pacht tot 1 October 1865, ad 700 fr.' by .jare. Verdeeld in 8 koopen. 2 hektaren 22 aren 58 centiaren bebouwden Grond, Ilovetiierland, Boomgaerd, Gras en Zaciland, te Proven, langs de Rüeniiig-drccf,waerop gebouwen stacn van Henri Ingrand. Zonder pacht. Verdeeld in 3 koopen. Koop 24. Eene partie Zaeiland, te Pollinkhove, groot 1 hektarc 21 aren 40 centiaren. Gebruikt door CA.* VanExem, met pacht tot 1 oetober 1868, nd 125 fr.*’sjaers. Koop 25. Eene 1 weewoonste, met I hektarc 3 aren 78 centiaren, Grond, Gras, Zaeiland en Water, te Leysele in de Loostraet. Gebruikt door de wed. Borreye, tot 1 oetober 1863. Koop 26. Een parlie Zaeiland, tc Leysele, groot 39 aren 50 centiaren, Ook gebruikt door zelfde wed. Borreye, te za nten met vorigen koop lot 1 oetober 1863, ad IGOfr.’ ’•jaers. Eene Hofstede, te Wulveringhein, groot onder grond, hof, dreef, boomgaerd, gras- en zaeiland, 18 hektaren 15 aren 98 centiaren; Gebruikt door Francis Lahaye, met pacht, tot 1 oetober 1862, ad 1400 fr.' ’sjaers. Verdeeld in 10 koopen. Te Lampernisse, eene allerbeste Vetweide, groot 2 hektaren 18 aren 89 centiaren. Ook gebruikt door Fr.' Lahaye voorimeiiid. Eene Hofstede, in Alveringhem en Oeren, groot) onder bebouwden grond, bof, water, gras- en zaei land, 17 hektaren 4 aren 60 centiaren. Gebruikt door Jan Bap." Buffys, tot 1 October, 1862, ad 1100 fr.*’sjaers. Verdeeld in elf koopen. Koop 61 en laetsle. Eene Rente van 408 fr.* 16 centimen, ten intereste van 18 fr.* 36 cenlimen, by jare, verschuldigd door jufvrouw de wed. cn kin deren Vanhoutte, bierbrouwers in Veurne. OVERSLAG Woensdag 13 Juny 14 Juny, 1860, telkens ten 2 ure nam Café Beige, te Veurne, op de Markt. Konditien, titelen, en plans, berusten ter studie van voornoemden Notaris BEERNAERT. Elk zegge het voort

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1