VAN VEURNE HOFSTEDEN, OPENBAR BERIGT. VERPACHTING s I lii 2 w f W B fa Schoonen Koopdag van MATERIALEN, Maeigrazen, Zaeilandcn EN VETWEIDEN, f' z J A ER. 1814. 1SC0. ZATERDAG J GYNSGRONDEN, 4025-00, 1400-00 binnen de stad vedhne. Hl 900-00 1” /if; r ip ff N.r Hel huis bcstlirevim ouder koop ('en hy plakbrief: slaet op fr. 14,900-00 Hel huis beschreven onder koop twee slaet op liet huis beschreven onder koop vier slaet op liet huis beschreven onder koop vyf slaet op een Supplement op Gemeente 11nlveringhem. Marktprijzen en Handel zaken. weck. Iliad voor Aniioncen, Landbouwnieuwa, politieke* en ahjemeene Tijdingen, Een Nummer, en een Supplement op half blad, per Gemeente Stuiji ekemdierke Rog Stil g i ekens kerke Gemeente Heerst. Gemeente Stavcle. Gemeente Proven. Gemeente Pollinkhove. Gemeente Leysele. Tc Stiigvckcnskcrke, Heerst, Wulveringhem, Leysele, Proven, Pollinkhove, Stavele, Lam- pernissc, Alveringhem en Deren, TE VERKOOPEN' Nog Wulveringhem. G e meent e Lam pern isse. Gemeenten Alveringhem en Deren. ZITDAGEN. 'W Voor stad worden Koop 27. ceiio ccno eeno i .'♦0 centiaren. Dat Koop 25.Eene 'Iweewoouste, met 1 hektare 3 2- residentie van Al- regterlyk gekominit- bvpaclde zittingen open eren S-lll men hol voort zcggO. I Prys van J. VANHEE, landbouwer te Steenkerke, maekt frf dezen bekent, dat hy, een Daringstuk heelt geopeiïd liggende in Steenkerke op een kleinen afstand vatf hel dorp, den welken hy gaet verkoopen aert -!$ francs Je roede. Hy beveelt zich in de gunst Van een-iedet. Deti notaris DE CAE, ter residentie van Alverin ghem, zal op vryd.vg 29 junius 1800, zynde Sl. Pie- ters-dag, binnen de gemeente Alveringhem geliuglt) Vorlhem, opcnbaei Ij k verkoopen. Al het Material Voortkomende der af te brekcit Panne-bakkery, te Vorlhem, en beslacnde in Eene groote hoeveelheid pannen, bryken, span ningen, steenplaten, balcken, planken, luiken, kor- dewngens, fagoolen, deel brandhout, i.lyle, en veld andere voorwerpen, benevens een werktuig lot maken de drainage-buizen. Op tyd van betaling, ten kantore van den Notaris DEGAE, bovengenoemd, voor dekoopen bedragende boven de 20 franks in hoofdsom, de gene daer be neden seffens te belaleiu rnwi ■.B pacht gebruikt en ztish rs, tot en Water, parlio Zaeiland, o<ci>38, in paebto door Am- 1 October 1870, ad 200 franks Op Woensdag 6 Juny 18(50, om 4 ure na middag) ter herberg den Keizer, hitmen de stad Veurne. Zal pin. is hebben de STELLIGE TOEWYZING tier huizen, af hangende der nalat nschap van mevrouw dedouaii reen gesmen teVeurncen A e- knppelle, breed bc.-C reVeil hy uitgegeven plak brieven. Koop 27. 1 hektare 6 aren 86 centiaren, be bouwden Grond, Hovenierlnnd, Gras- en Boomgact<1, te Leysele, acn de Looslraet, waer optie gebouwen staen beboerende acn Pieter Dccroos. Koop 28.— Eene partie Zaeiland, ten noordwesten van vorigen koop, groot 62 aren 20 centiaren. Heide leste koopen, gebruikt door l’ieler De- arouK, tol 1 October I860. Koop 29. Eene partie Zaeiland, te Wulvci in- ght-ni, groot 86 aren 30 centiaren. Gebruikt door Eduard en Kolota XVyckaei t, tot 1 oclober 1866, ad 80 fr by jare. Koop 30. Eene partie Zaeiland, te Wulverin- ghcin, langs den steenweg naer ’t Zwaentje, groot 2 hektareu 19 aren 70 centiaren. Koop 41. Daer nevens, eene andere partie Zaei land, groot 715 aren -10 centiaren. Koop 32. Daer nevens, eene andere partie Zaeiland, grom 71 aren 30 centiaren. Koop '43. Daer nevens, eene partie Grasland en Boomgaerd, groot I hektare 45 aren 40 ceutian n. Koopen 30, 31, 32 en 33, in door Voludoor I erfaiUie, broeders 1 October 1868, ad 673 fr.’ s jaers. Koop 34. Te Wulveringhem, 73 aren 62 cen tiaren bebouwden Grond, Hof, tiras- en l and, waer gebouwen opstaen acn Pieter Duron. Koop 35,Te Wulveringhem, 1 hektare 57 aron i r n„ van Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet N.* 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, locentimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.', het supplement 15 c.’ Alle atliehen, hy de uitgevers van dit blad gedrukt, Sénjiskl onvergeld in hetzelve geplaetsl. Brieven en geld vrachtvry toe te Zenden. Dy nsdag 19 Juny, 1800, ten 11 uren voormiddag, in de Ziuingz.ael van de lieercn bestierders van het koninglyk gesticht te Meesseii zal er publiek ver pacht «orden voor 9 jaren, in tegaen dan l.n oclober1 1860, 13 hectaren 84 aren 10 centiaren, bebouwden Grond, Weide, Mersch en Zaeiland, genaemd Messcn-Moere) gelegen te Iloulhem, arrondissement Veurne, gei.ruikt by Branciscus Claéys. Den nieuwen pachter, zal gehouden zyn al de ge bouwen overtenemen voor 2490 francs 56 centiuiert beloop der pryzie. Den Notaris RÖMMEKS, te Waesteii, is met de Ver pachting belast. TE ALVERINGHEM CEIJLGTE FOllTllfcM), inschryving, BETAEI.BAER VOOROP: 6 franks 's jaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks ‘s jaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 6 inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr. 29 ’s jaers. De Notaris BEERNAERT, ter veringhem, (kanton Veurne) teerd, zal op de hier onder I bacr verknopen de volgende goed Een Hofstede, te Sluyvckenskcrke, met 18 hekt oren 31 aren 74 centiaren, hof, gras-en zaeiland. Gebruikt door Charles Optouier, met pacht tot 1 October 1869, mits 1406 fr.’ pachlprys by jare. Verdeeld in tien koopen. Gehuchtc Tervnte. Koop elf. Ken perceel Hof en Gynsgrond, te fer- vate, groot 16 aren 70 centiaren, alwaer drie woon sten opstaen, toebelioorcnde acn den heer De Grave. Koop 12.Eene allerbeste Velwcido tu Boerst, groot 3 hektaren 12 aren 10 centiaren. Gebruikt door Jon De Schodt, te üixmude, met paeht tol 1 oclober 1864, ad 550 fr.’'s jaers. Eene Hofstede, te Stavclc, groot onder hof, gras- en zaeiland 10 hektareu 45 aren 65 centiaren Gebruikt door Ch.’ I Coppocn, met pacht lot 1 Oclobt r 1865, ad 700 fr.’ by jare. Verdeeld in 8 koopen. 2 hektaren 22 aren 58 centiaren bebouwden Grond, Uovenierland, Boomgaerd, Gras en Zaeiland, te Proven, langs de Rhening-dreef, waerop gebouwen ataen van Henri Ingrand. Zonder pacht. Verdeeld in 3 koopen. koop‘Ik. Eene partie Zaeiland, te Pollinkhove, grom 1 hektare 21 aren 40 centiaren. Gebruikt door CA.’ t an Exem, met pacht tot 1 oclober 1863, nd 125 fr.’’sjaers. aren 78 centiaren, Grond, Gras, Zaeiland {e Leysele in de Loostr.iet. Gebruikt door de wed. Dorreye, tot 1 October 1863. Koop 26. Een partie Zaeiland, te Leysele, groot 39 aren 50 centiaren. Ook gebruikt door zelfde wed. Borreyc, teza men met vorigen koop lol 1 october 1863, ad 160fr.‘ jaers. Eene Hofstede, te Wulveringhem, groot onder grond, hof.dreef, boomgaerd, gras- en zaeiland, 18 hektaren 16 aren 98 centiaren; Gebruikt door Francis Lahaye, met pacht, tot 1 October 1862, ad 1400 fr.’ ’s jaers. Verdoold in 10 koopen. Te Lainpernisse, eene allerbeste Vctweide, groot 2 hektaren 18 aren 89 centiaren. Ook gebruikt door Fr.' l.ahoye voornoeind. Eene Bolstede, in Alveringhem en Geren, givob onder bebouwden grond, hof, water, gras- en zaei land, 17 hektaren 4 aren 60 centiaren. Gebruikt door Jun Kap." Suffys, tol 1 octobcr, 1862, ad 1100 fr.’ ’s jaers. Verdeeld in elf koopen. Koop 61 en laetste. Eene Rente van 408 fr.* 16 centimcu, ten intcreste van 18 fr.’36 centimen, by jare, verschuldigd door jufvrouw de wed. en kin deren Vanhoutle, bierbrouwers in Veurne. OVERSLAG Woensdag 13 Juny en Donderdag 14 Juny, I860, telkens ten 2 ure namiddag, in den Café Beige, te Veurne, op de Markt. Konditien, titelen, cn plans, berusten ter studie van vooruociudcn Notaris BEERNAERT. Elk zegge het voort. kV opstaen -■■■ -- 10 centiaren, bebouwden Grond, Hof, Boomgaerd, Gras- en Zaeiland, alwaer gebouwen opstaen Am broos de Dullen. Koop 36. Daer nevens, eene partie Zaeiland, groot 45 aren 20 centiaren. Koop 37. Daer nevens, eene partie Zaeiland, grxmt 58 aren 50 centiaren. Koop 38. Daer nevens, groot 47 aren 10 centiaren. Koopen 35, 36, 37 en I broos de Dullen, tot I ’s jaers.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1