mTH VAN ïb» r n e. VERKOOPING HUIS MET ERVE, H U I X Bi N fe'v lil (tb A EN HET K O O I» D A G MENAGIE-GOEDEREN, Openbare Verkooping van twee acnccnpnlcnde w: OPENBARE VERKOOPING Mobilaire Voorwerpen WOENSDAG C JUNY 18(50. OPENBARE VERKOOPING TE VEURNE, SEKT1E BEWESTERPOORT. n y GI I)WONG ENE ONTEIGEMNG In naem van zijne Majesteit den Honing. Afhangende van den Failliet-boedel, van Pieter Missuwe, aldaer. 0 i F! J 1 BOSSAERT. O* DOOR STERFGEVAL. negen- I O P EEUWIGE CYNSGRON’DEN', TE POLLIHCEOYE, TER Ï10RFPLAETS. van EN ANDER ROERENDE VOORWERPEN, Tc Veurne, seklie Bewesterpoort. i Joannes en genot der zelve SUPPLEME1V Dj nsdag tvvaelfsten Juny achttien honderd z stigOtn drie uren des namiddags juist te beginnen, t r herin Tg genaemd dc H'artandr, bewoond door s ;ur Dc/vrer, binnen het dorp van Wounien, il er zj n overgegaen door het ambt tan meester EOSSAERÏ, Notaris te Woumen, ten onderstaen van <IC Vrediregler van het kanton Dixinude, lol dc lot de openbare Verknoping by gcdwongeitc ontei gening van de nacrvolgende onroerende Goederen. Gemeente Homnen, kanton Dixmude arrondissement l'cmne, provincie H’est-t lacndeieii. Op Maendag 11 Juny I860, om een ure namiddag, zal inenten huize van l’ieler MissuWe, gewezen koop, man en fietser, te Veurne, sectie Bewesterpoort, by de gemeente Adinkerke, opènbaerlt k 'verkoopén de' goederen afhangende van deszelfs failliet-bocdel, en van een Op Vrydag 29 Juny I860, zynde St Pietrrsdng, om 1 1/2 ure namiddag, ten huize altvaer vrouw G’czio- vera Capoen, weduwe van sieur Jacobus Schockaert, onlangs overleden is, gestaen by do Adiukcrkebrug, te Veurne Bewesterpoort, Koopdag van den geheelen huisraed, bestaende in slaghorlogie met kas, 3 kleerkassen, kom mode, scha- prne, kleerkofl'er, 3 bedbakken, 2 behangsels, matras, 3 pluimen bedden, idem hoofdeinden en oorkussens, sargien, slaeplakens, onderbedden, gordynen, stoove met yzeren koolbak, tafels, stoelen, koper-, tin-, y/.er-, gleis-, nerde- en glaswerk, standen, hemerr., Iiouttd- standc, happe, weggen, spade, greepenhouwen, rakels, hageschai r, kordevvagen, deel brandhout til veel ander voorwerpen. De koopen beneden dc fr. 10 comptant te betalen, en degene daer boven op een inaend tyd van betaling ten kantoorc van den notaris ROLLY, te W’ulv ringhent resideerende. Het kohier van lasten en voorwaerden opgo- maekt door meester Dzsint DE KEUWER botengc- naemd, en goedgekeurd by gemeld vonnis, is ten inzage ter studie van den ondi rgctcekende Notaris. Veurne, 1 juny 1860. Op Vrydag 29 Juny bovengemeld, onmiddelyk na Let eindigen van voorengetnelden koopdag, ter her berg het zilver lloo/d, bewoond door sieur k'incentius Bruwaert, te gezegd Veurne-Bewesterpoort, Zal de notaris ROLLY, bovengenoemd, opeubaer verkoopen, Een Huis met keuken, knmer en groot stal, met 2 aren 82 centiaren erf, order huisgrond en hovenier- hof daer medegaende, gestacn en gelegen te Veurne, sectie Bewesterpoort, by de Adinkerke-brug, bekend per kadaster sectie B, n." 904 en 905. Bewoond door sieur Pieter Schockaert, om acnslag met degeldtelling. De eigendoms - bewyzen en de voorwaerden dcr verkoöping, berusten ten kantoore van den Opge- meldcn notaris ROLLY, ueuueuaKKen, irog, semi en steppe, ronu tiezu Kims tabac, ecu deci meiserstuig; voorts eene geite, als nog rond de twee duizend geroot vlas, een vunnne slegt vlas, twee messingen en verschelde andere voor werpen. Alles met den gereeden gelde, onder conditiën vooren te houden, e betuelbaer in handen van detl deurwaarder MARQUETïR, mét dc verknoping gelast De Notaris ROLLY, te Wnlveringhem resideerende, zal op Maandag 25 Juny, 1800, om 3 uren na mid dag, te AIvcriugli.im, Ier herberg den Klaren H al, bewoond door sieur Elias Bonaventure, opcnbaerlyk, in eene zitting verkoopen Eerste Koop. Een Huis, bestaende in winkel en woonkamer, met eene achler-kamcr, zuid daer aen en de helft van den sleenput, zich bevindende op den cyusgrond gaende met hel huis beschreven onder koop twee; gestaen te Pollinchove, aen dc oostzvdo der dorpplaets, op eenen eeuwigen cyusgrond die zal inedeverkocht worden en toebehoort aen de kerk fabriek van Pollinchove, waervoor jaerlyks betaeld word acht en zestig centimen; palende hel huis van zuiden aen het gene bekend onder koop 2, scheidende op half inner, zuid met den|vv in kei aen den ze! ven koop 2, den muer in bart, ook gemeen; west met den zuider se hen kamer ook aen koop 2den scheidmuer niogelyks gemeen van westen voorhoofdende op de dorp plaets, van noorden het huis en herberg van Carolus Barra, den scheidmuer tol d'helfd hier medegaende. Gebruikt door sieur Louis Van Eecke, met pacht tot eersten mei 1861, mits 60 franks'sjaers. Tweeden en laetsten Koop. Een ander Huis, met kamerken, en de hell'd van den steenput, mitsgaders een stalleken, staende ter gemeente van Pollinchove, aen de west/.j de der dorpplaets, op eenen eeuwigen cyusgrond, die ook zal zyn inedeverkocht, toebe- hoorende aen de kerkfabriek van Pollinchove, waer voor jaerlyks betaeld word 45 centimcn palende van zuiden en westen aen de eigendommen van sieur Crabbe, van oosten aen den eersten koop. Bewoond door Martha Barra, weduwe van Couttereel; om door den kooper in gebruik i te komen met den dag van liet ovcrlyden weduwe Couttereel. Titelen en conditiën, berusten,’t clks inzage, ten kantoorc van voornoemden Notaris ROLLY. im— in—— Tc Veurne, sectie Bewesterpoort, van 1 Lot.Een Huis met Scheur, Stallingen en an- dtre a Ilin ngel yk In den, alsmede een Gebouw dienen de voor bakkery van zuiden aen bet huis met een hectare drie aren een en twintig eenliurcn Land, lloieiiierhoi en Boumgacrd volgens titel, en volgens kadaster seelie B, onder de nummers 537, groot twee en zestig aren558 groot vier aren tachtig centiaren; 559 negentig centiaren; !>60 groot vylïien aren tien centiaren en 561 groot achttien aren zestig e i tinren, palende van oosten zaeiland van mynhe er Henri Carton te Yperen, *an zuidrn on van noorden de lloouebeke, van westen weide n boom- gacid van my nheer Joseph Oenvcker te Ypereii. 2. Lot f. n perceel Weiland, genoemd de Koo- baeiIsbellen, gelegen in den Kwadeti-boek van Wou wen, grmt volgens titel een hectare dertien aren 'yl en vyftig centiaren, en volgens cadaster sectie C, nader de nummers 119, groot een cn dertig aren v. ei tig centiaren, 120, zts en veertig aren tachtig centiaren en 121, een en dertig aren vvflig centi aren, palende van oosten mynheer Charles d’llane- Di'slrinliutze te Gent, van westen mynheer Deroo to l'r<>;:t;e, Dcbrcyne Peellaert te Dixmude, Joannes Baptiste Denickcr te Woumen, Franciscus Deuecker te Woumen, en Delaserna Vandammc te Brugge, van noorden mynheer Verte Syoen te Brugge, en van zuiden sieur Pieter Lannoye te Lessen. 8. Lot. Een perceel Zaeiland, groot volgens '•tel veertien aren vier cn zeventig centiaren, en volgens cadaster sectio B, nummer 883a, groot inlig aren twee en twintig centiaren, palende 'an ’oosten de Groeitestraet, van noorden d’heer Loui- (fheldof, van westen sieur Emmanuel VVybouw, en van zuiden het volgende lot. 4 Lot. Een perceel Zaeiland, groot volgens titel vier en veertig aren tien centiaren, uitiuakende den zuidkant eener partic van drie cn zeventig aren drie en zeventig centiaren, waervan het overig is toebehoorende aen Emmanuel Wybouw, en by ca daster sectie IJ, nummer 882, groot zeven en veertig aren tachtig centiaren, palende van noorden het voorgacnde lot, van oosten de Groenestract, van zui den en 'an westen Emmanuel Wybouw, te Woumen, Deze Verkooping geschied, krachtens een vonnis Verleend by verstek door do rcglbank van eersten •enleg te Veurne, ter openbare zitting van negen eenden mei achttien honderd zestig, inhoudende Goedverklaring der onroerende inbeslagneming va„ '•e Goederen hier boven beschreven gedaen ten ver zoeke van sieur Jean Baptiste Wybou, landbou- gehuisvest le Langemarck, aldaer woonende, ge duchte Poelcappelle, voor welken is aengestcld ^tester DzsiBt DE KLUWER, Advokael Avuué by de ^1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1