MAEIGRAZEN HUIZE VAN VEUBKE. AENZIENELYKEN KOOPDAG van I i BENAGIE-GOEDEREH, AEX HET KOOPDAG Openbare Verkooping Open bare Verkoopi n van twee aeneenpalcnde VRUCHTEN TE VELDE, Bi WOENSDAG 15 JUNY 18Ö0. OPE A BA R E VERK 0 0 PIN G TE VEURNE, SEK.TIE BEWESTERPOORT. I DOOK STERFGEVAL. DOOK STERFGEVAL. Te Veurnc, scklie Bewesterpoorl. Al fijn Peerdenhooi, TE STAVELE. EEUWIGE CYNSGRONDEN, TE POLLIKCUO.VE, TER EORPPLAETS. ik' l. 1 EN ANDER ROERENDE VOORWERPEN, de voorwnerden der van den opge- Jieeslitilcn, Zool- en Hagenharntts, Kuipen Kcrn-liallaem, Menagie-goederen en andere Voorwerpen, TE W LV E R I N G II E M. Order van den Koopdag. MAEIGRAZEN: 1 A SUPP •J het V O P van van aenslag en I.andboutoers- Op Vrydag 29 Juny 1860, zytidd S’. Pief eruit g, om 1 ]y2 ure namiddag, ten huize slwaer uy; Geno- tsva Ctipoen, weduwe van sieur Vital: Jacobus ScKockaert, onlangs overleden is,' gés'aen by de Adiukerkebrug, te Veurne Buwesleruiio.'t, Kouodag van den geheclen hub ae. bestaei 'lo in slag.-orlogie mH kus, 3 kle-rkassen, Lomu ;<’e, sc'a- prae, kleerkuffer, 3 bedbaLki i,, 2 behangse; matras, ÏJ pluimen bedden, idem hoofdeinden en oorkussen?, sargien, slaaplakens, onderbedden, gordynen, stoove met yzeren koolbak, tafels, stoelen, koper-, tin-, yzer-, gleis-, aerde- en glaswerk, standen, bemors, bouwd- B Becstialen. Twee schoone merrie-peerdeu ter elde van 4 en 1 1 jaren, goed ruinpeerd van 7jaren,jongen merrie- ezel allen met hunne wederzydsche hnrnassuren, 10 nu lkkocijen, 3 scholversen waeriu twee bekaelkle, 1 dry tandschen os, 6 jaerlingen, 6 drinkelingkalvers waaronder een goed stierekalf, vet zwyn, en i-.- pluimgedierte. C. /.ooi- en stande, happe, weggen, spade, greepenhouwen, rakels, bageschaer, kordewagen. deel brandhout en veel ander voorwerpen. De köópen beneden de fr. 10 comptantte betalen, en de gene daer boven op een maend tyd van betaling ten kanloore van den notaris BULLY, te Wulve- ringhem residecrende. Wagenhui nas hallaem. Breedwielwagcn, 2 andere wagens, 3 breedwiel- karren, 2 zooien, 2 ploegs, 5 eegden, 2 lollen, 2 windnioh ns, haelkarleel met deszelis toebchoorlen, kordewagen, mestplan ken, sleep hart, mollebart, mest- haken, houw a, spaden, schoppen, rakels, zei.'.sen, en p -k k n, do rich kleed en a I het dorschhalat tn, k.alan- derie, graanmate, graenzilïen", al het kuip en kern- hall.iem met behoorlen, twee wagenwyten, deel dilt- p. i sen en bail lien, benevens ongeveer ISO graanzakken. O. Menagie-goedcren en overige oooiwerpen. NVolIc matrassen, pluimen bedden, hoofdeinde, oorkussen’, wollen sargien, beldakens, tafeldwaleti, s, rviclleii, handdoeken, komitibden, kleerkassen, slaghorlogie met kas en andere, bedbakken, onder- bidden en behangsels, ingelysle printen onder glas, tafels, stoelen, zetels, standen, seulen, stryk- yzets, veel porselein- kristaal- glas- gleis- koper- tin en jzerwerk, deel manden, houweel, happe, kwarl- hamcr met weggen, trog niet loebehoorten, vier lad dersveel hooi, strooi en glei, deel brandhout en daring, en menigvuldige andere voorwerpen. Op Maeudag Hi July, zullen verkocht wordende becstialen, hel zool en wagen harnas, laudbouwers- luig en een groot deel van het menagie-goed de v nel t n te velde en al het overige zal op dynsdag 17 J ily, verkocht worden. De knopen van 20 franks en beneden, benevens de 10 comptantte betalen; de gene boven de 20 franks op tyd van betaling ten Kantore van voor noemden Notaris ROLLY. Slavelcen 3.* de Turrcllc, ook op Stavele 1).Die van denbeer Dcblc, burgmeester te Oosteamp, beïtaendeill l.° de G gemeten en 2de 4 gemeten, beide op Bevcrcn. En C. Die van den huer Justin Decoussemaek: r en joiilvrouw Melanie Decoussemuckcrgrondeig liners te Belle1.’ Degene slaande op 88 nr.ii 37 centiaren, ook in Beveren, paleirde zuid den Yser- vaerd. west hol Eikengemet eh oost hel ma 'igras gebruikt door de wed. Lepée. En 2/ degene st tiende op 43 areti 78 centiaren, palende o., k zuid den Yser, oost hei mabigras van joufv. I.ii fiioglii*. noord Int land gebruikt by dezelve wed. L, pre, en w 'si maui- gras gebruikt by Louis Desmyller. Dit voorden ontbloot van dezen jure, verdeeld in koópen als nner gewoonte, en alL s inplant te be talen in handen van den Notaris LAI'ELLE, te Walou. Elk zegge het voort. gacn worden'lol dc openbare verkooping der schreven .1. Dcgeno van den be< r baron Vgcke de Peleghem, grondeigenaar te Geul, beslaendo in l.° De 1G gemeten op Bevcrcn 2 de 28 gemeten op Zaterdag 30 Juny I860, ten 3 ure namiddag, ter herberge de /wane, bewoond door de kinderen Jlaikey, ter dorpplnct* van Stavele, zal er overge- mier- De Notaris ROLLT, te VVnlve.riiighem residecrende, zal op Maendag 2ö Juny, 1860, om 3 uren na mid dag, te Alvei inghani, ter herberg den Klaren H al, bewoond door sieur Llias Bonaventure, opeubaerlvk in eene zitting verkoopen Eerste Koop. Een Huis, bestaande in winkel en woonkamer, met eene acbter-knmcr, zuid deer aen en de helft van den steenpnt, zich bevindende op den cynsgro'nd gaende met bet huis bes hreven onder koop twee; gestaen te Pollinchove, aen de oosizvde der dorpplaets, op eenen eeuw igen cynsgrond die zal medeverkocht worden en toebehdoi t aen de kerk fabriek van Pollinchove, waervopt jaerlyks belaeld word acht en zestig centimen,- palende het huis van zuidv n aen het gene bekend onder koop 2, scheidende op halt muer, zuid met dcn|vvinkel aen den zei ven koop 2, len müe> in hart, ook gemeen; wes! met den zuider- schen kamer ook aen koop2denscheidiuucr mogdyks gemetnl1;van westen .-rhoofdemle op d 'Jorp- pla^t1; Van noordta het hr.i* en I rL'a;-,'. ,>.’is Ba, ra. en seh idmuer tot d'helld hl ?r edegn' j Gebruikt door sieur Louis Van Eecke. m tot eersten mei 18i3i, mits 60 franks'siaers Tweeden en leetsten Koop miler kamerken, en de Itelfd va:i<L- een stallek--n, staeud- Ier gein aen dewestzydc derdorpim t, cynsgrond, di Op Vrydag 29 Juny bovengemeld, onmiddelyk na het eindigen van voorengemetden koopdag, ter her berg hctsi/ver Hoofd, bewoond door sieur l'incentius Bruwaerl, te gezegd Veurne-B ’wesU-rpoort, Zal de notaris ROLLY, bovetigenaeind, opcnbacr verkoopen, Een Huis met keuken, kamer en groot stal, met 2 aren 82 centiaren erf, onder huisgrond en hovenier- hof daer medegaende, gestaen en gelegen te Veurnc, sectie Beweslerpoort, by de Adinkerke-brüg; bekend per kadaster sectie B, n." 904 en 9015. Bewoond door sieur Pieter Scliockacrt, om met de geldtelling. Dc eigendoms - bewyzen en verkooping, berusten ten kanloore melden notaris ROLLY, gelegen in de Builcn-Moeren (gemeente VVulverin- ghem) by het hofstedeken van sieur Hendryk, die niet ter plants zullen verkocht zyn De gegadigde worden verzocht deze vruchten voor- afgaendelyk aen de dagen van den koopdag te gaen bezichtigen. De Notaris ROLLY, te Wulyeriiighein residecrende, zal op Maeudag 16 July en Dynsdag 17 July 1860, telkens cm een uro ua middag, te Wulveringhem, langs de k alsyde leidende van Veurne naer Yperen, ter liufstedii alwaer onlangs overleden is Maria Joanna Pflyser, weduwe van sieur Pieter Van Oosten, houden koopdag van al hetgeen aldaer tc bevimtyi is, bestaendo in A. Vruchten te velde. 6 hectaren i>7 aren tarwe, 3 hectaren 30 aren peerdeboonen, J hectare 75 aren vlas, 1 hectare 31 aren sukrioen, 88 aren haver, 88 aren klavers, 44 aren aardappels, 66 aren maeigras (die gelegen is in den Oeren-broek), het agtergras en de fruiten in .den boomgaerd. N. B. In voorschreven vruchten zyn ingrepen 88 aren tarwe, 88 aren haver en 44 aren jieerdcbóonen,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1