c 1 1 I 1 I I Merkt van Veurne, Antwerpen, 15 Juny. Ingezonden Artikel. DE OOSTSTHAET. Brussel 13 Juni. Jan Vaniiove. I M E K li I E X. X. I 0 11; ten K »Iag Prat 3 pl «arg -- i Per hckloliter. PIIYZEX DEK BBOOI1EN Per heklolit Tarwe, fr. llogge Haier Aerdnppelen Hoppe 50 kilo. 15 Juny. 1 662 Zakken Tarwe waren ter Markt, Waervan zyn verkocht geworden 652 weten Per 150 liters. Mijnheer de L’ihjevcr, dito. van ’s ni'aendags, i Takken te I 1 1 13 juuy. 00 00 a a a kn a 00 12 juny. 30 00 a l Zoon. t 2 09 1 36 00 00 1 00 1 86 23 42 00 00 21 77 00 00 00 00 00 OO a a a 1 92 7 7o 31 00 22 00 a a a a a a a a a 9 00 2 00 1 35 Adii ta da be in 30 00 11 SO 2 3® 1 40 i van de z.i .i loi.-tt, schoon zy in de jongheid het W( en cy 5 kc de ni fal wc XU op 2,. BCl I tot den 0. Carolus f v an Virginie Decan, Hr den 11. Joanna l’fi,.r,.sia Decroos, dogter Zakken Tarwe aen V cut ne, di nk kvun di- wed. Ryckeboer cn 25 20 ft IB 20 ft II 70 a IB Oil a 00 00 a 1 00 ft 1 02 7 00 ft 0 00 15 juny. kon Juns cn wierd zy in gramschap riep nil Terwe fr. hogge Haver G eerst boekweit Doler per kilo. Aerdap. 100 k LEUVEN, II jnny Per lieklolni r. lar^c ir. 00 00 33 00 a ,)3 24 18 DIES?, 9 juny. 24 80 ft 18 20 ii 1 I 40 18 08 1 00 I 00 a O 50 a 38-00 17-50 37-00 86-80 30- 00 85-80 35-00 31- 50 34-00 00-00 00-00 00-00 00-00 26-00 23-50 16-25 25-00 1-45 1-36 1-150 van Franciscos cn Boter per kilo Eijeren, per 25 kn eei aei cyi ho vo< *ai Cr; Cot tB 1 wet 00 00 I 76 Eene nieuwe uitvinding in de bockbindcry In een fransch dagblad van Brussel vindon wy beneden ccnc boekeu-aenkondiging het volgende Nota Bene: Ces ouvrages se vendenten ouh e réliés en porcelai- tie. Die werken zyn insgelyks verkrygbaer, in por- celein gebonden). Wat moetdat prachtig zynEn veel kloekcr dan percaline boot geleidde, nacr eenc dryfton te roeijen, en toen zv de eerste ton bereikten, plaatsten zy er netjes eénen gendarm op; tweede dryfton, tweede gen darm derde dryfton, derde gendam; vierde dryfton, vierde gendarm. En van daer onze inatrnozen regt naer hun schip, dat nog allcenlyk naer hun lag te wachten om te vertrekken. S’anderendaegs nforgends, by het .opstaen der zon, stond er op den zeedyk alras eene groote me nigte volks bye.n, mierde vier tce-gendarmen te kyken die daer regt stonden op dryflonnen, noodseinen doende! T Was tevens iets leutig, droe vig en wned. Eindelyk wordt er in do haven een boot los ge- inackt die nen ging afhalen zy tyn het ontkomen met eenen nacht in oenen allerncleligslen toestand door tc brengen. Wat de tes booze duivels betreft, deze zullen by hunne terugkomst hunne gekkerny duer betalen. H c. - 1 k. 3» 1 ld. EENE VERTELLING. De oude wvis bc'. >i ren altyd hetgeen zy jongeiingen l. zelfde gedacu lubben. Zondag avond, was het alhier zóódanig heet, dat de kraeijen er van gaapten, dal de bladeren, aen de boomen, meenden le verdrongen, dal hel waler in de glazen, in rook veranderde en dat dedominosspclers verpligl waren, in hel midden van de Merkt, op do pomp, hun party ijen voort le zetten. Het Journal tT invers meldt dal er thans acn do versterkingen van Antwerpen 1950 mannen werken, natnelyk 900 te Austruweel4üü aen het lort n' 1; 435 aen het lort n.' 3, 215 le S. Laureins. Een ander blad beweert dal dit getal nog grooter is. In de laetsle twee weken heeft het werkvolk van 2 tol 3 franks daegs gewonnen, liet huishouden voor de mannen in de barakken kost omtrent 52 centimen daegs. 56 116 117 102 89 60 48 47 17 00 00 00 00 29 143 23 34 Boter, per stuk Eijcren, per 25 h ill.: tarwe fr. Roode tarwe Kogge Hav er Boekweit Boonen Aerdap. 100 kil. 10 GO a 11 50 2 36 1 45 Aicuwe Oude, 100 kil. Rogge, I 00 kil. Boekweit, Haver, 100 k1 Geerst, Koolzaed l.ynzaed Aerdap. 100 kil. 8 00 lh>t. r, de kilo Eijeren, de 26 Genever, de liter I 94 1 26 72 a POFERINGDE 1 juny. Per hek lol i ter. 22 49 14 50 a 10 00 a 11 00 80 00 ROÜSSELAERE, 5 juny. 33 00 a 36 00 S3 00 25 00 12 00 a 15 00 00 00 a 00 00 28 00 den 12. Elisa Bocls, dogter van Joannes en van Amelie Bossant, Bewesterpoort. Ill WELYKEN. den 9. Carolus Ludovicus Ghyselcn, landbouwer, 39 jaren, geboren en woonendu te Steenkerke, jong man, met Amelie Sophie l). witte, bezonder, 22 jaren, gi buren en wooncode te Veurne, jonge dogter. Koiiynen, per kop (•raenpryzen der vorige weck. Per 145 litters. 1 arwe van Rogge Sticriocn Haver Bootten BURGERS 1 AM) OER 81 Al) VEURA'E. GEBOORTEN. Becuwe, zoon -ru8£e- 11. Joanna Ihensia Üccroos, dr 'ter van Joannes en van Ju f na Cappoeif, Bewestcrpoort. a 00 00 31 56 a 32 28 22 66 ft U 42 00 00 a 21 77 a 00 00 ft 00 00 a oo oo a 0 00 0 80 a 1 27 a 74 a 8 juny. Zondag avond was er eenc groote vracg nacr orgels, accordeons en orchestriums. Zy scliynen ge weldig to zullen opslaen. Zondag heeft de groote processie van hot II. Sa crament haren gewonnen omgang gedaen en ter dier gelegenheid zag men in stad niets dan vlaggen en andere versiersels. Allo de wyken wedyveren om het schoonst te doen, inaer wy moeten hel bekennen eu bekennen het geern dal do üoslstrael weihacst den loem gael geven aen de andere deelcn der stad, door den yver der geburen, hunne wcrkzaeniheid, hunnen lusten ku.i- digen smack voor liet sqhoone, de kosten die zy doen voorden aenkoop van allerlei kleurige vaendels. Zondag was deze slraet even als eene der leven dige gaieties uau S.'Hubert, te Brussel, llomlerde vlaggen slooten dezelve alboven en maekten als een veelkeurig plafond uit en duiz.ende menschen door wandelden dezelve. O.ik de Oostslrael heeft de schoonste ligging en levert hel fraeisle gezigl der stad op komende van de statie naer de merkt, lus- schen twee ryen van regelmatige gebouwen, lynregt voor u zictgy de merkten ’i schoon stadhuis met den moresken tooren en het daeraen palend spaenscli huis van M.' V. 0 cn gy laet links van u de kerk en den toren van S.‘ Nikolacs. Eenige slappen verder bewondert gy den acnstaenden schouwburg cn regts het zeldzaem paviljoen, een spaensch gebouw van de zestiende eeuw, waer thans, l>y eene groot getal kantooren, do akadeiniu van leekenkunde en do muziekschool zich bevinden. Gacnde van de merkt nacr de statie, gy hebt voor verandering dezelfde groote beweging van volk, do schoone Nieuportbrug met de daerby fraeije nieuw gebouwde aubetle, over- schoone herbergen die de vaert omzetten. Het huis van Mr. D. die de slraet scbynt tc sluiten, dacrovcr het levendig gebouw der statie en van den beginne tot het einde der slraet de vriendclyko groet der jongelingen en de glimlach van de goede gebuer- vrouwen en dochters die voor hare deur zitten tc zingen ofte vertellen. Leve dan de Ooststraet! De Rhetorica heelt zondag en maendag hare feest van reksningdag gevierd door de verlooning van het blyspelhel Eerekiuis, t n andere vermakclykheden. Uet stukje, gespeeld slechts door alle de jongere liefhebbers, heeft veel by val gehad, zy beloven goede uitoefenaren te worden en verdienen allen lof en aeumoediging. ’t Is jammer dat wy zoo veel van lut orkest niet kunnen zeggen, yui brillait par son absence, maer h pe doel leren, het zal per naeste wel beter gaen. Een bewys dat deze maetsenappy, by voortduring, altyd haer van hare laek wel kwyt, is dat zy, bv elke vergadering, hel getal harer leden ziel vergrooleu. K. V. D. u a 60 32 50 tol 85 50 23 00 tol 24 75 15 00 lol 23 50 14 50 tot 15 25 •20. 00 tot 24 25 - 1 ’/I k. 1 id. Dynsdag is prins Leopold, graef van Henegouwen, zyn 2 jaer ingulredeii. Hel scliyuld.il hel gouvernement, in navolging van hetgeen er le Londen gebeurt, veel belang /al hechlcn nen de schyfschieting, in de miicnd scp.. m- ber in te rigten. Schutters van alle natiën zouden cr loe uitgenoodigd worden. Over een pai r dagen is er tcCorlil-N<>irnionl(by Ny»el)ecn senrikkelyk ongeluk gebuerd, dat geheel ’tdorp in verslagenheid heeft g. dompeld. Een braven werkman en zyuc vrouw, hebben deonvoorzichtigheid gehad van de sleutel loe te <1 raeijen hunner slrnif, na ze nog een s goed le hebben vol geladen. Alsdan bega «en zi lieh in een rykamerke liiinncr hut ter rust, welke hun «ilaes! zeer noodlottig moest zyn. Inderdaed, s anderdaegs s morgens za men hun nergens, doch acugezien hunne woonnig ceuigzins afgezonderd slael was hel reeds laet vooraleer men huiiue afwezigheid opmerkten men besloot in hunne hul te dringen. I)11 besluit was weldra uilgcvoerd; men klom langs het zolder-vensler binnen, en in hel slaepk.imci ke vond men den man en de vrouw stervende op het heil liggen. Nieltcgenstacnde de spoedigste hulp bezweek de man eenige uren nadien, inaer men gelukte cr in de vrouw terug by hare zinnen tc doen komen; zy is thans buiten gevaer. Stalen van gii.-ksche tabak, in bladeren, welke door den algemeeneu b. Igischen konsul te Athenen zyn gezonden, zyn inliet sekretariael der kooph ndel- kamcr. Lakenstrael 29, gedeposseerd. De belangheb benden kunnen deze voortbrengsels dagelyks tol den 25 juny, van 5 tol 7 uer ’s avonds, bezichtigen. Brieven van onze algeiueene konsuls en 'breedvoe rige fakluren, belrekkelyk den verkoop van prodi.k- ten der glas-nyverbeid te Rio-Janeiro en Fviiiam- buck,kunnen in hetzelfde lokael, tot den 25 juny, bezichtigd worden. 33 50 a 37 50 34 00 a 35 00 25 00 a 27 00 12 00 a 15 00 00 00 ft 00 00 29 00 a 10 00 a 2 09 a 1 27 a Koba, de oude boerin, tusselien Alveringhem cn Hoogstaede, kon nooit laten van Jan, de poesler, te bekyven, van den uchtend tot den avond, nu om dit, dan om dat, en vooral om Jans leeder hart. Hare liefste teina was die van ’s maendags, en ge- wonelyk zy begon zóó Jan, gy droeve jongen, t is eene schande voor u van, alle zondag, uil mis en lof, van de plaets, met jonge meisjes naer huis to komen, of u, nu in d’eene, dan in d’andere her- berg, by de meiden op te houden. Foei, jongen Jan. Maer, Kuba, dat is toch menschelyk. 's lleeiens-leer zegtbemin u eveiinacslen gelyk u zelveen men doet my nog alle deeg myn aki van liefde lezen, by hel ontwaken en slaepgaen.* Koba. Zotte jongen, gy hebt te veel evennaeslen, vooral in de kroegjes, en dat is te veel aen uwe eitle; en ’t ander moest gy maer welen als gy vyf cn twintig jaer oud zyt. Jan. Maer, boerin, dat is dan niet wel van my dat al zoo jong te leeren en wys temaken?. Koba. Maer t doet, Jan. ’t Is wel, en niet wel, jongen. Maer al gelyk. Jan. Maer, boerin, hoe deedt gy het, als gy jong waert En hoe moet ik nu doen om wel te zyn Terwyl Jan dit zeide z ig by Koba, fluks in de oogen en zyn gezigl scheen haer te zeggen Welnuwatzeg op zy ondervragend oog niet langer verdragen toornig. Jan volherdo en i Jan, als gy niet ophoudt ik zal u, met mync kloef den kop breken 1 Jan liep den keuken uit, ten stallen in zingende De duivel wordt hermyl, Als al zyn vuer is uil En de boerin wordt kwaed, Als men T jong kwaed begaet. Toegevend ben ik wel, Dat is een zoele spel; Van Jan en Kobas hart; T Een was goed, ’t ander hard. Voithem, junyI860. 24 96 <i 15 OU a 10 00 a 12 00 a 80 00 a Zakken Rogge van 20-00 tol Sucrioón van 14-78 tot Haver van 14-75 tol Boonen van 23 30 tot 45 c. 30

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 4