VAN VELIO ÊRGO HC^DAG KOOPDAG HUIS MET ERVE, menagie-goederen, H 11 F 1 Ti1 HET A^N KOOPDAG MENAGIE-GOEDEREN, UIEN A G?.£--G&E/J>EREN, Openbare Verkooping van twee aeneenpalcnde HUIZEN, l!*l i 1 WOENSDAG 20 JUNY I*». OPENBARE VERKOOPING x TE VEURNE, SEKT1E BEWESTERPOORT. van EN ANDER ROERENDE VOORWERPEN, Te Veurne, sektie Bewesterpoort. HOVENIER-ALAEM, ZADEN, GROENSELS EN VRUCHTEN TE VELDE, TE ALVERINGHEM-FORTHEM. Landbouwgetuig, Beestialen, allerhande Hout, en Vruchten te velde, TE /lLVEÏUNGHE M, SUPPLEMENT IL A D sieur DOOR STERFGEVAL. meer andere O iCf O F EEUWIGE CYNSGRONDEN, TE POLLIKCEOVE, TEE D0BPPLAET3. de voorwaerdcn der van den opge valt een Op Vrydag 29 Juny bovengemeld, onmiddelyk na hot eindigen van voorengemelden koopdag, ter her berg hel zilver lloo/d, bewoond door sieur l'incehliue Ui uwaert, te gezegd Veurne-Bewesterpoort, Zal de notaris ROLLT, bovengenoemd, openbaer verkoopen, Een Huis met keuken, kamer en groot stal, met 2 aren 1)2 centiaren erf, onder huisgrond en bovonier- hof daer tnedegaende, geslaen en gelegen te Venrno, sectie Bewesterpoort, by de Adinkerke-brug, bekend per kadaster sectie 1), n." 904 en 905. Bewoond door sieur Pieter Schockaert, om aenslag met de geldtelling. l)c eigendom* - bewyzen en verkooping, berusten ten kantoore melden notaris ROLLY, van J. VANHEE, landbouwer te Steenkerke, maekt by dezen bekent, dat hy, een Daringstuk heeft geopend liggende in Steenkerke op een kleinen afstand v;tii bet dorp, den welken hy gaet verkoopen aen 2Ö francs de roede. Ily beveelt zich in de gunst van een-ieder. ADYEKTEYTIE Op Vrydag 29 Juny I860, zyndo St. Pietersdag, om 1 1/2 ure namiddag, ten huize alwacr vrouw Geno- ®era Copoan, weduwe van sieur lilalit Jacobus Schockaert, onlangs overleden is, gestaen by de Adinkerkebrug, te Veurne Bewesterpoort, Koopdag van den geheelen huisraad, beslaende in »laghorlogie met kas, 3 kleerkasten, korumode, scha- Prae, kleerkoffer, 3 badbakken, 2 behangsels, matras, pluimen beddeu,idem hoofdeinden en oorkussens, ,argien, slaeplakens, onderbedden, gordynen, stoove Do Notaris ROLLT, lu VVulveringhcm resideerende, *al op Maendag 25 Juny, 1860, om 3 uren na mid dag, te Alveringham, ter herberg den Klaren Wal, bewoond door sieur Elias Bonaventure, openbaerlyk, in cene zitting verkoopen: Eentc Koop. Een Huis, bestaendc in winkel en woonkamer, met cene acbler-knmer, zuid daer aen cn de helft van den steenput, zich bevindende op den cynsgrond gacndc met bet hui» beschreven onder koop twee; gcstacn te Pollinchovc, aen de oostzyde der dorpplaets, op eenen eeuwigen cynsgrond die zal mcdfverkocht worden en toebehoort aen do kerk fabriek van Pollinchovc, waervoor jaerlyks bet.ield word acht cn zestig cenliinen,* palende het hui* van zuiden aen het gene bekend onder koop 2, scheidende op half tuner,luid roet dcn|winkel aen den zei ven Loop 2,den muer in hart, ook gemeen; west met den zuider- achen karoerookaen koop2den scheidmuer tuogelyks gemeen; van westen voorhoofdendo op de dorp plaets, van noorden het huis en herberg van Carolus Barra, deo scheidmuer tol d’belld hier medegaende. Gebruikt door sieur Louis Van Eccke. met pacht tot eersten mei 1661, mits 60 franks 'sjaers. Tweeden en laetsteii Koop.Een ander Huis, met knmerken, en de helfd van den steunput. mitsgaders een stalleken,staande ter gemeente van Pollinchove, aen de westzydc der dorpplaets, op eenen eeuwigen cynsgrond, die ook zal zvn medevcrkocht, toebu- hoorende aen de kerkfabriek van Pollinchove, weer '■oor jaerlyks betaeld word 45centimen; palende *an zuiden cn westen aen de eigendommen van Crabbe, van oosten acn den eersten koop. Bewoond door Martha Barra, weduwe van Joannes Coutteree); om door den kooper in gebruik en genot te komen met den dag van het overlyden der zelve weduwe Couttcreel. Titelen en conditiën, berusten,'l elks inzage, ten kantoore van voornoemden Notaris ROLLY. sargien, lepels, four- en tinwerk, en alle Op Donderdag 19 July, 1860, om 1 ure namid dag juist, ten huize en op do landen gebruikt door de kinderen Pinteel, te Alveringheiu-Forthcni, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, openbaer verkoopen Menagie-goederen. Stoelen, tafels, kassen, kof fers, bedderyen, slaeplakens, chetten, aerd- gleis- koper- anderc menagie-goederen. Uocenier-alaem, Zaden en andere voorwerpen Twee rakels, houwen, spaden, tolle, eegde, wegel- draden, 2 kordewagens, een stootwagen, aelstandcn, schotel, leederen, windmolen, weggen, karthamcr, diltpersen, brandhout, gezaegde planken, dry zaed- kramen om op do markt te staeu, schalen en ge- wiglen, slypsteen enz., 200 roggen bouwelaers 150 booten klaverhooi l.'1'snede, en al de zaden. Groensels cn Pruchten te velde. 60 aren tarwe, 8 aren rogge, 29 aren aerdappels, 8 aren bovenier- erwten, en al de groensels cn zaden in het hovenier- hof, bestaende in erwten, wortels, ajuinen, suiker* boonen met peersen, platteboonen en meer andere groensels, en alle slach van zaden. Op tyd van betaling, mits de onkosten komptant betalende, cu te stellen gekende cn solidaire borgen. net ytteren koolbak, tafels, stoelen, koper-, tin-, yzer-, gleis-, nerde- en glaswerk, standen, hemers, bouwd- stande, happe, weggen, spade, greepen, houwen, rakels, hageschatr, kordewagen, deel brandhout cn veel ander voorwerpen. De koopen beneden de fr. 10 comptantte betalen, cn de gene daer boven op een inacnd tyd van betaling ten kantoore van den notaris ROLLY, te Wulve- ringhem resideerende. Op Donderdag 12, en Vrydag 13 July, I860, telkens ten 1 ure naneen, ter hofstede het Steendam, bewoond door do gezusters David to Alveringhem, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, openbaer verkoopen Mobilaire Goederen. Aerd- koper- tin- en gleis- werk, soepkommen, telloorcn, karaffen, bierglazen, vazen, bierkannen, kofYykannen, mossen en four- chctten, lepels, spiegels, marmieten, moors, ketels; stoelen, zetels, banken, tafels, schrapaeijen, kleeder- kassen, koiuoden; horlogie, slaeplakens sargien, be hangsels, matrassen, onderbedden, hoofdeinden; voorts 100 kilosgerookl zwynevleescli, en veel meer andere voorwerpen Landbouwhalaem. 2 landwagens; 2 breêwiel- karren;2 aelbakken, aebtanden, kordewagen, dry ploegen, een karrue, 6 eegden, brakhouwen, rakels, spaden, kuipen en standen, aelpomp, yzeren en houten sleden, tollen, inestplanken, schroopeerd, roestbaken, vorken, greepen, vans, windmolen, graanmaten, dorschkleeden, 40 ydele zakken, koei- banden, planken, gantieren, kaespers, zuerkarteelen, einsels, slypsteen, berrien, leederen, vleesch ca waschstanden, trog. Beeslialen. Twee werkpeerden oud 7 en 10 jaren, een 30 maender, 6 inelkkoeijen, 4 jaerlingon, 3 veerzen, een os van 2 jaren, 3 dryjaersche veerzen, een dryjaerscheu os, 2 vetkoeijen, 5 kalvers en 2 ezels. Strooi. 500 Buonstrooi, 300 rogen gleijen, 400 witstrooi, 4000 booten klaverhooi. Hout. 400 bundels allerhande brandhout, fa- gooleu en busschen, rollingen, blokken, veel stuk ken allerhande gezaegd hout, en gezaegde plankuti van alle dikten en lengden, ballien, regelingen, schottingen, sparren, en diltperssen. Pruchten te velde. Circa 9 hektaren tarwe; 87 aren Baefmis sucrioen; 87 aren rogge; 58 aren haver; 4 hektaren boonen, kruid en aerdappels, 1 hektare 31 aren klavers van de S/* snede cn 87 aren maeigras. Nota. - Den eercten dag, zal verkocht worden, het grootste deel van 't menagie, de beeslialen uu het landbouwgetuig. Den tweeden dag.— Het overige van ’t menagie, het strooi, het buit en de veldvruchten. Op 6 maenden tyd van betaling voor de koopen boven de 20 franks; de gene daer beneden komptant te betalen, en borg te stellen ter voldoening van deri voornoemden Notaris BEERNAERT. van OP STEENDAM. Ül

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1