■VAN VEURNE 11 O F S T E D E II Ijl M A E I G R A Z E N, L I I N.r 181". JAER. ZATERDAG 25 JUNI I860. VEKKOOPING BY LICITATIE. 4 I r i] L E Y S E L E E N B E V E B E N, OFERBAER TE KOOPEN TE LEYSELE. 54.’ Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Een Nummer, en een en ahjemeenc Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. Supplement op hall blad, per week. Gemeente van Leyscle. II III BVERTEAT Voor «lad land, water, bekend per kadaster I •‘r ■X Gelegen binnen de gemeenten van elkanderen, te on 263, i hel n.' en n><nd n.'28O, 75 en westen 2 Koop. den Ie naer I., noorden op het midden van eeiiu i E N Zeer schoonc en goede patrimonieelc s inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’s jaers. Prys van Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooslstraet A- 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, löcenlimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 e.*, het supplement 15 c.’ Alle allichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden tENKAKL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vraclUvry toe te zenden. Op Donderdag 12 July 1800, ten 2 ure namiddag, in de Inrbi rg /.wae», bewoond door sieur Louis Prooi, Ier dorppl >cis van Leyselc, Zal M.1” IlrsHt ROLLY, Notaris te VVul veringhem rcsidciTcnde, daertoe in regte benoemd, on ten over- Macn van den heFr vrederegter van het kanton 4 ••unie, in eene enkele zitting de volgende goederen, op iibaer verknopen. Leur zc< r «choonc, wel bebouwde en beplante Hofstede, met een tweewoomlig Huis, geslaun en ge legen binnen de gemeente van l.eysele, verre oost van de kerk, weinig noord en palende aen den steen weg leidende Van lloogstaede nacr Rousbrugge, pa lende Ook aen de Stavelslraet, benevens twee per- celen Jlaeigras, gelegen in Beveren, groot in het geheel, volgens de kadastrale opmeting, ter 18 hek toren 33 aren 76cenliaren, en volgens de eigendoms- bewyzen ter 18 In ktaren 34 aren 54 centiaren. Tc v ooien bewoond door wylen sieur Jukabui .Ameloot-Keynaei l, en thans door sieur Caiolus Lu~ docuui l andeiibci yho, een der mede Jicilanlen, met pad tr< gt tol 1 October 1869, mits fr.’ 40 00 voor elke laiidsgrouile van 43 aren 77 centiaren 72 mil- liaren, boven de belastingen en andere voorwoorden, vaslgvsleld by notarieel pachtkonlrakt; verdeeld in de volgende koopen, melregtvau geheeleof gedeel- tely ke samenvoegingen. 1 Koop.Al de Gebouwen, bestaende in Woon huis, groote Schuur, Koei- Peerde en 'Zwi listallen, Wagenkot, Bakoven en voorder gerieflykheden, met de hoeveelheid van 1 hectare 22 aren 10 centiaren Eaud, ouder grond van gebouwen, hofplaels, hove- niei hof, boonigaerd en water, bekend per kadaster sectie C, n.*'272, 273 en 274, te zamen uitmakendo *eue party die meest oost en west strekt, happend» 'en noorden naer het oosten, palende van oosten naer hel noorden, niet een klein deel aen zaeiland'an jufvrouw de weduwe en kinderen van d’heer Van •Jslaude, te G hel uwe, op half gracht, naer het zuiden ®en koop twee, scheidende naer hel zuiden op half gracht, en naer het noorden op het midden van een 'er\allen gracht, van zuiden aen de koopen drie en les, scheidende melde doornehage hier medegaende, in westen met deu steert der happe aen de Stavel- straet, van westen met de happeaen zaeiland van de gezegde weduween kinders Van Elslandc en nog met een klein deel der happe van noorden aen de zelve, de doorne hage aldaer, alhier medegaende met haer gewoon vrydom, van noorden met den steert, ook aen gezegde weduwe en kinders Van Elslandc, op half gracht en met het overig der happe van noorden aen meikind van den heer Desteeker tc Parys, op half gracht. Boomprys te betalen fr. 698-00. Beoosten aen koop een, aldaer schei- het zuiden op half gracht en mier bet i een vervallen gracht, party Boonigaerd, te vooren zaeiland, bekend by kadaster sectie C, n.* 268, op eene grootte van 86 a rail, strekkende oost *n west, happende ten noordwesten, palende van oosten in de happe, zoo als ook van noorden in ’t geheel aen zaeiland van jufvrouw de weduwe en kinders Van Elslandc te Gheluwe; van oosten met den steert der happe bof en zaeiland van jufvrouw Liefooghe, teStavele, alles op half gracht en van zuiden aen koop dry, schei dende met de doorne hage, hier medegaende. Boomprys fr. 576-00. 2 Koop.Bezuiden aen de koopen een cn twee, scheidende met eene doornehage, hier afgaende, de hoeveelheid van 1 hektare 46 aren 20 centiaren Zaeiland, ter dry perceelen aeneenhoudendc, bekend op het plan kadastrai seelie C, n." 265, 266 en 267, tezamen, oost en west strekkende, palende van oosten naer het noorden aen zaeiland van jufvrouw Liefooghe te Stavele, en naer hel zuiden aen zaeiland van den medelieilant sieur Franciscos Ameloot, van zuiden naer hel oosten den zelven, en nacr het westen aen den vierden koop, als oost met een klein deelken aen den zevenden koop, van westen alwaer de uildreve dezer hofstede op ligt, aen den zesden koop, alksop half gracht, mitsgaders met den noord- westboek aen koop een. Boomprys fr. 154-00. 4 Koop. Bezuiden naer het westen aen koop 3, cene party Zaeiland, bekend op hel kadaster, sectie C, ii.* 264, groot 84 aren 20 centiaren, die zuid en noord strekt, palende van oosten aen zaeiland van den zelvcn sieur Frauciscus Ameloot, zuid den eerst- volgenden koop, met den zuidwesthoek den achtsten koop, cn met de weslzyde aen den zevenden koop, scheidende in 't geheel op half gracht. Boomprys fr 160. 5. Koop. Bezuiden aen den lestvoorgaenden koop, twve perceelen Zaeiland aen s mien groot by kadaster, sectio C, n.” 262 a i strekkende, het n.r 262a, zuid cn noord, en 263, oost en west, palende in t geheel van oosten aen zaeiland van meergeiioeiiidcn medelieilant Frail- ciscus Ameloot, van zuiden aen den steenweg van Hoogstacde naer Rousbrugge, en van westen aen koop 8 rondom op half gracht. Boomprys fr. 139 00. 6. Koop. Bezuiden aen den boomgaard deel van koop een, aldaer scheidende met de dooruha' g hier afgaende, twee aen een houdende perceelen Zaeiland, te samen groot by kadaster sectie C’, n.” 275 on 276, ter een hektare, 32 aren 20 centiaren, strekkende oost en west, palende van oosten aen den derden Loop, van zuiden aen den zevenden koop, van westen met hel zuiderste perceel aen den negenden koop, alles op half gracht, en met het noorderste perceel, aen de Stavelslraet. Boomprys: fr. 110 00. 7 Koop. Bezuiden aen den lestvoorgaenden koop, twee perceelen Zaeiland, nen elkanderen, be kend by kadaster sectie C, n.” 277 en 278, op eene grootte van 1 hektare 43 aren 60 centiaren, strek kende beide oost en west, palende met het oosteinde alwaer de uildreve dezer hofstede ligt, aen deu vier den koop, van zuiden aen den achtsten koop, en van westen aen den negende koop, rondom op half gracht. Boomprys 00-00. 8 Koop. Bezuiden aen den lestvoorgaenden koop, cene party Zaeiland, groot 1 hektare 94 aren 20 centiaren, bekend per kadaster sectie C, n.’ 279, strekkende zuid en noord, palende met de oostzyde alwaer de uildreve dezer hofstede ligt, ten noord- oosthoekeaen koop vier, en het overig aen koop 5, van zuiden aen den steenweg van lloogstaede op Bousbrugghe, van westen naer het zuiden aen den boonigaerd van d’hofstedebehoorendc d’heer Joseph De Cae, advokaet tc Veurne, cn naer het noorden aen den eerstvolgenden koop, rondom op halfgracht. Boomprys fr. 58 00. 9 Koop B. westeu aen de koopo i zes, zeven e i acht, een lang perceel Zaeiland, die zuid strekt, groot volgens kadaster sectio C, aren 50 centiaren, palende van zuiden aen boonigaerd en zaeiland van gezegden heer De Cae, alles op half grachten van noorden aen do Slavelstract. Boomprys fr. 308-00. 10 Koop. Weinig west van den eersten koop, de hoeveelheid van I hektare 70 aren 57 centiaren, Gras en Zaeiland, bekend per kadaster s etie C, n.‘* 323, 324, 325, 326 en 328a, te samen uitmakendo eaue naby vierkante party, palende van oosten aen den 13 koop, met den zuidoosthoek aen de Sl.ivel- straet, het overig der zuidzyde en in ’t geheel van westen aen den eigendom van Sr. Ferdiuandus Zoel* en medegerechtigde, ile welke aldaer aerdeboord hebben op het wesleinde van het n.' 323, die door sneden is van cenen voulweg, en van noorden aen de koopen elf en twaelf, den voetweg aldaer hier af gaende. Boomprysfr. 341-00. 11 Ko >p.Benoorden naer het westen acn den lestvoorgaenden koop, 94 aren 70 centiaren Zaei land, ter Iw-e perceelen aen elkanderen, bekend onder de n." 322 en 345 der sectie C, zuid en noord strekkende, dies hel westerste veel korter is alzoo eene happe op het zuidwesteinde uitmakende, pa lende van oosten met lange party,alwaer eenen voet- weg op ligt, aen den twaelfslen koop, op half gracht, van zuiden aen koop tien, den voetweg aldaer, hier medegaende, van westen met de happe, aen sieur Zoete en medegerechtigde voornoemd, die aldaer aerdi boord hebben, van noorden met de happe als ook met de weslzyde van hut lange perceel, aen zaei land van gezegden Zoete, en met het n o deinde aen zaeiland van d’heer Felix Debil te llondschoote, alle» op half gracht. Boomprys: 150-00. 12 Koop. Beoosten aen koop elf, een perceel Zaeiland, groot 1 hectare 24 aren 80 centiaren, be kend onder den n.’ 34 4 der sectie C, strekkende zuid en noord, palende van oosten naer hel noorden aen zaeiland van sieur Frauciscus Boussemaere te Ley- sele, naer het zuiden den derlienden koop, zuid den tienden koop, den voetweg aldaer hier m -degacnde, west tien lestvoorgaenden koop, en van noorden aen den gezegden Boussemaere, ten zy den noor.lwest hoek die paell aen zaeiland van d’heer Felix Debil voornoemd, rondom op half gracht. boomprys fr. 54-ÜÜ. 13 Koop. Beoosten aen de koopen tien en twaelf, een lang perceel Zaeiland, die zuid en noord strekt, doorsneden yan eenen voetweg, bekend per kadaster sectie C, n.' 329, op eene grootte van 1 hektare 23 aren 80 centiaren, palende van noorden aen zaeiland van voornoemden Frauciscus Boussemaere, oost zaeiland van ’t bureel van weldaed van Leysele, op half gracht, en zuid aen de Stavelslraet. Boomprys fr. 539 00. 14 Koop. Weinig oost van den vyfden koop, alleenelyks eene party zaeiland van den medelici- tant, sieur Frauciscus Ameloot, daer tusschcu, de hoeveelheid van 1 Iiektare3l aren 88centiaren Land, ondergrond van gebouwen, hovenierhof boonigaerd en water, met en tweewoonstig Huis daerop staende medegaende, bekend per kadaster sectie C, nummers 256, 257, 253, 259a en 260a, te samen meest zuid eu noord strakke ide, palende van posten aen zaeiland van jufvrouw Liefooghe, to Stavele op halfgracht, van van zuiden aen den steenweg, leidende van lloogstaede naer Rousbrugge, van westen cn van noorden naer hel westenaen zaeiland van gezegden sieur Frauciscus Ameloot, op hall gracht, en van noorden naer bet oosten aen zaeiland van gemelde

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1