GKOÖTE KOOPDAG K O O i5 Ei) A G van Groole Koopdag Groote Koopdag GROOTE KOOPDAG van menagie-goederen, Landbouualaem, Beeslialen, Hooi en Strooi, MENAG1E-G0EDEREN, HOVENIER-ALAEM, ZADEN, (’.WEASELS EN VRUCHTEN TE VELDE, MEN A GIE-GOEDEREN, TE ALVEB1NGHEM-EORTHEM. Landbouwgeluig, Beeslialen, allerhande Hout, en Vruchten te velde, T E A L I E 11 11\ G H E M, Meubelen, Landbouwgeluig, Bcestialen, Hooi en Strooi, Brandhout en Vruchten te velde, OKDE VAN DEN KOOPDAG. Geineenle van Bevercn. Brandhout, en Vruchten te velde, T E ALVERINGH E M. Hofstede Swyngedouw. I solvabele borg Hullende. aerdappels, I van OP STEENDAM. Op Maandag 9 en Dinsdag 10 July 1860, telkens ten 1 ure namiddag, ter hofstede bewoond door Ilendiik cn Rosalia Letten, leOercn, langs de vaerl van For- thcin naer Veurne, /.al den notaris BEERNAERT, te Alveringhetn, open baar verkoopen, lu i gene volgt )1 obilaire-goederen. Stoelen, tafels, banken, dubbele tafels; aerd- gleis- en koperwerk, soep kommen, gekleurde en witte tellooren cn plateelen, bierkannen en bierkarafl’en, glazen, potten en pan nen, bloemvazen, koil'j kannen; messen, lepels cn fourchelten; spiegels, ketels, moors, yzeren potten; voorts se'nrapaeijen, kleederkassen, komode; horlogiu met kas; bedderyen, slaepping, zoo lakens, sargien, matrassen, hoofdeinden, behangsels, en meer andere roerende goederen, lo veel om te besebryven. Landbouwalaem. 2 landwagens, 2 karren, wacr- van eene met breèwielcn, een korlewagen, 3 ploegen, 6 eegden, sleden, tollen, mestplanken en masthoornen, brakhouwen, rakels, spaden, kuipen en standen, aelbakken; vorken, mesthaken, dorschvlegels, vans, 2 windmolen, schalen en gewigten, gracninalcn, dorschkleed, 40 ydele zakken, koeibanden, zuer- karleelen, einsels, kuip- en kernalaem, slypsteen, leeders, enz., enz. Bieitialen. Twee werkmerriepeerden, het eene oud 7 en 't andere 12 jaren; een zuiglingkachtel, een aehtlienmaenderpeerd, 10 melkkoeijen, 6 jaerlingen, 2 tweetandsche veerzen, 5 kalvers l overjaersch zwyn met 3 jongen, 2 andere zwyus (overloopurs) hennen en Imenden. van TE HOUTHEM, HOFSTEDE HET KAESTERHOF. Op Donderdag 26 eivVrydag 27 July 1800, telken» om I ure na middag juist te beginnen, ter hofstede het Kaeslerhof, bewoond door de weduwe Clacyh te Houllicm. Zullen de notarissen BEERNAERT, te Alveringhetn, en ROLLT, to AA ulvcringhem, opunbacr verkoap®" het gene volgt Meubilaire goederen. Alle aerd- gleis- koper* en linwerk, soepkommen, tellooren, karaffen, bier glazen, bierkannen, kollykannen, messen, lepel’» fourchelten, spiegels, marmieten, ketels, moors; voorts stoelen, tafels, kassen, komnioden, schrapraei» horlogie, slaaplakens, sargien, bedderyen, behangsel»» wollen matrassen, hoofdeinden, en algenteenlyk «H® huisra.'ds-vooi werpen te lang om te melden. Landbouwgeluig. 2 AN agens, 2 karren, toll®» eegden, sleden, veel houwen, rakels, spaden, greep®”» vorken, mesthaken, kuipen cn Manden, aelkorileclen, dorschvlegels, vans, windmolen, gi aanmalen, dorsch- zeilen, ydele zakken, koeibanden, planken, cill»®'*' slypsteen, ladders,en meerander landbouwgetui|',> Beeslialen. Iwec poerden, een knchtelpeerd van cenjaer, een zuiglingkachtel, 8 melkkoeijen, verwe- koci, 3 schotveerzcn, 2jaerlingen, 3 dritiklingkalver*» een ezel, hennen en Itaen. Hooi en Stooi. 2000 slrooibundels, 600 larwed gleijeu, 250 roggen gleijeu, 400 wtihooi, 200 booten oud klaverhooi. Hout. 300 bundels brandhout, planken, dilt- pcersen, gezaegd hout, en blokken. 1 luchten Ie velde. I hektarc 50 aren vlas; 1 hektarc 31 aren tarwe, 54 aren kommeine en liulte- boonen; 3 hektaren 6 aren hooigras; 2 hektaren 82 aren sukrioen; 43 aren rogge; 3 hektaren 6 aren bootten; 2 hektaren 62 aren haver, 63 aren erwclen', 44 aren aerdappels; cn 2 hektaren 62 aren amat. Notz. Den eersten dag, te verknopen het menagi®, de bcestialen, en T landbouwgeluig. Den tweeden dag, hel hooi, strooi, hout cn vruchten te velde. Alles op lyd van betaling, voor du koopetl boven u® 20 franks, en solvabele hor,; stellende. Op Maandag 23 en Dinsdag 24 July 1860, telkens om I ure namiddag, ter hofstede thans nog be woond door de weduwe van Fiancis Swyngedouw, te Alveringhetn, naby den klaren-wal, Zal den Notaris BEERNAERT, to Alveringhetn, openbaar verkoopen, liet volgende: llenagie-goederen. Alle aerd- koper- tin- en yzerwerk, stoelen, tafels, banken, koffers, kassen, kommoden, horlogie met kas, schrapraei, tellooren, glazen, kannen, karaffen, lepels, messen, fourchet- ten, beddingen, sargien, slaaplakens, matrassen, hoofdeinden, spiegels, marmieten, ketels, moors, melkt.’clen, cn algentccnlyk alle huisraeds-voor- werpen le lang om te melden. Landbouwgeluig. 2 wagens met smal beslag, 2 karren waarvan eene niet breèwielcn, 3 ploegen, l lolle, (i eegden, 1 kordewagen, mestplanken, veel rakels,houwen, spaden, mesthaken, greepen, vorken, kuipen en standen, karleden, zuerkarleel, scltoonc vleeschslande, dorschvlegels, vans, 2 windmolen', kalandrie, graanmaten, ydele zakken, groolc en kleine ladders, schalen cn gewigten, kaespers, slyp- sleen, kern cn toebehoorlen, melk- cn walcr-seulen, boter myue, waschsla oden, room standen, trog enz. enz. Bcestialen. Twee schoonc werkepeerden, 1» melkkoeijen, 1 drielandsche koei, 1 schotveerze, 2 jacrlingkalvers, 3 drinkling kalvers, wacrvan een stierkalf, 2Ü hennen en 5 haendcn. Hooi. 6000 booten klaverhooi. Hout. 700 bondels allerhande brandhout, 300 bundels fasseel, veel rollingen en blokken, rege lingen, balieu, schuttingen en de aflelrckken ge bouwen, (schuer, peerden- koeislal- cn zwynst >1 ruchlen te velde. Circa 8 hectaren 50 nren tarwe, 60 aren rogge, 58 aren 60 centiaren haver, 3 hektaren 10 aren bonnen, l hektare 2 aren vlas, I hektarc 80 aren klavers 2.J' snode, cn 3 hektaren 50 aren nagras en de aerdappels slaande in den hul. Den eersten dag zal verkocht worden, een deel van T menagie, de bcestialen, het landbouwalaem en het hout. Den tweeden dag het ander deel menagie, hooi, af te trekken gebouwen cn de vruchten lü velde. Op lyd van betaling voor de koopen boven de 20 franks; degene daer onder komptant te betalen en borg le stellen ter voldoening van den Notaris BEERNAERT. van lluisraeds-voonverpcn, LandbouwaltieniBecs- lialen, Hooi en Vruchten le velde, TE DEREN. (HOFSTEDE LETTEN.) Hooi. 800 bundels inccrschhooi, 1800 booten kla Terhooi, 800 bundels kommeine. F ruchten te velde. 7 hektaren tarwe, 1 hektare 31 aren haver, 4 hektaren boonen, 58 aren aerdappels 1 hektare 31 aren bacfinis-sukrioen, 87 aren vla», 65 aren klavers (2.d' snede), circa 10 hektar. nagras; Don eersten dag zal verkocht worden een deel van T menagie, de bcestialen cn hel landbotiwalacm. Den tweeden dag hel ander deel van Tincnagie, het hooi en tie vruchten le velde. ufvrouw Liefooghc, op doornltaeg, hier midegaende met gewoon vrydom. Boomprys fr. 513-00. liet tweewoonstig huis, die deel maekt van den pacht dezer te verkoopen Hofstede, is gebruikt door Albertus Fossaerl en Livinus Houvenaegbcl, met pacht tot 1 mei 1861, mits fr. 45 voor elk,’s jaers 15 Koop. Zuid over koop 14, den steenweg van Doogstaede op Rousbruggc daer tusselien, de hoe veelheid van 6 aren 52 centiaren Zaailand, deel ma kende van n.' 259a bis der sectie C, strekkende oost cn west, palende van zuiden aen een onverkocht ge- deeltc der voormalige Groenestracl, west aen land v;ln den heer Edmond Deman te Brugge, na d’heer de Mouclteron, en van noorden aen den gezeidun steenweg. 16 Koop.Een perceel Maeigras, groot volgens kadaster sectie B, n.' 409, 47 aren 30 centiaren, strekkende zuid en noord, palende van oosten aen maeigras vanjufvrouw Isabella Dekeyser, religicuso te St. Omur, zuid aen den Yzcr-vaerl, west den vol genden koop, cn noord aen land van d’heer Ernest Merghelynck, eigenaar te Are. 17 en laetsto Koop. Bewesten aen den laetst- voorgaenden koop, een perceel Maeigras, groot 50 aren 80 centiaren, bekend per kadaster sectie B, nummer 410, strekkende oost, zuid cn noord, pa lende van zuiden aen den Yzervaert, west d’heer Joannes Baptiste Deprey, eigenaer lo Veurne, cn noord d’heer Ernest ilergliclytick voornoemd. De voorwaerden dezer verknoping, tie cigendoms- bewyzen en sclietskaerteii, berusten ten kanloore van voornoemden Notaris HOLLY Alle inlichting!'»» zyn ook te bekomen by JI.1" VANDENBERGHE, Notaris te Gy verincltovc. Op Donderdag 12, en Arydug 13 July, 1860, t elkens ten 1 ure naimeii, ter hofstede het Sleendam, Jbcwoond door de gezusters David te Alveringhetn, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhetn, Openbaar verkoopen Nobilaiie Goederen. Aerd- koper- tin- cn gleis- werk, soepkommen, tellooren, karaffen, bierglazen, vazen, bierkannen, kolf) kannen, messen en four- chcttcn, lepels, spiegels, marmieten, moors, ketels; stoelen, zetels, banken, tafels, sehrapaeijen, klceder- lassen, komoden; horlogie, slaaplakens sargien, be- Jiangsels, matrassen, onderbedden, hoofdeinden; voorts 100 kilosgerookl zvvynev leesch, cn veel meer andere voorwerpen Landboutrhalaem2 landwagens; 2 breéwiel- karrcn;2 aelbakken, aelstamlen, kordewagen, dry ploegen, een karruc, 6 eegden, brakhouwen, rakels, spaden, kuipen en standen, aelpomp, yzeren cn houten sleden, tollen, mestplanken, schroopeerd, mesthaken, vorken, greepen, vans, windmolen, graenmaten, dorschkleeden, 40 ydele zakken, koei banden, planken, ganliercit, kaespers, zucrkarteelen, einsels, slypsteen, berrien, ieederen, vleesch cn waschstanden, trog. Beeslialen. Twee werkpeerden oud 7 en 10 jaren, een 30 niaender, 6 melkkoeijen, 4 jaerlingen, 3 veerzen, een os van 2jaren, 3 dryjaerschc veerzen, een dryjaerschen os, 2 vetkoeijen, 5 kalvers en ezels. Strooi. 500 Bnonstrooi, 300 rogen gleijen, 400 witstrooi, 4000 booten klaverhooi. Hout. 400 bundels allerhande brandhout, fa- gooten en busschen, rollingen, blokken, veel stuk ken allerhande gezaegd hout, en gezaegde planken van alle dikten cn lengden, balken, regelingen, seholtingcn, sparren, en (liltperssen. Vruchten te velde. Circa 9 hektaren tarwe; 87 nren Baefmis sucrioen; 87 aren rogge; 58 aren haver; 4 hektaren boonen, kruid en aerdappels, 1 hektare 31 aren klavers van de 2.a’ snede en 87 aren maeigras. Noi.v. Den eereten dag, zal verkocht worden, het grootste deel van 't menagie, de bcestialen en het landbonwgelufg. Den tweeden dag.Het overige van ’t menagie, het strooi, h< l huil en de veldvruchten. Op 6 maenden lyd van betaling voor de koopen boven de 20 franks; de gene daer beneden komptant te betalen, co borg te stellen ter voldoening van den voornoemden Notaris BEERNAERT. Op Donderdag 19 July, 1860, om 1 uro namiJ' dag juist, ten huize en op d landen gebruikt door de kinderen l'inseel, te Alveriiighcm-Fortheiii, Z.d den Notaris BEERNAERT, te Alveringhein, openbaar verkoopen llciia^ic gocderen. Stoelen, tafels, kassen, kof' fers, bedderyen, slaaplakens, clielten, aerd- gleis- koper andere menagic-goediTen. Horeiiiei -alacin, Z.aden cn andere toorwcipen Iwce rakels, houwen, spaden, (olie, eegde, wegel' draden, 2 kordewagens, een stootwagen, aelstaiid®*’’ schotel, Ieederen, windmolen, "eggen, karlha»’cr’ diltperzcn, brandhout, gezaegde planken, dry zaeo' kranen om op de markt le slaen, schalen cn wigttn, s’ypsteen enz., 200 roggen bouwelaer» booten klaverhooi 1 "•snede, en al de zaden. Gioensels cn I i uchlen te velde. 60 aren tar*C’ <1 aren rogge, 29 aren aerdappels,'8 aren hovenief^ erwten, en al de grocnsels en zaden in het hoven>er^ Lof, bestaande in erwten, wortels, ajuinen, suiker^ boonen met peersen, platteboonen en meur andL'r grocnsels, cn alle slacli van taden. Op tyd van betaling, mils de onkosten komp1-1'1 betalende, cu le stellen gekeudccu solidaire borge'1. sargien, lepels, four- cn tiiiwerk, en all® en andere

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 2