V E R« E. AN HUIS WIET ERVE, y W B E RI G T. “vëmkWFïng MENAGIE-GOEDEREN, I MERKWEERDIGEN KOOPDAG I AEN HET KOOPDAG •4! VRUCHTEN TE VELDE, Beestialen, Zool-*en Wagen harnas, Lantl- bouwershiig, Meiutgie-Goedercn en veel andere roerende Voorwerpen, TE LEYSELE, Ter llofslcdu het Likhof. Gedwongene onteiffeninff, O o <77 WOEMbAG 27 JUNY 4360. OPEiX'BARE VERKOOPING tit r.K, I Schikking van den Koopdag. In naeni van zijne Majesteit den Koning. 1 .-i -i? SUPPLEMENT DOOI'. STE11FGEVAL. Elk zegge het vooits. DOOR STERFGEVAL. 4 2 2 gaerd en de grocnsels DESECK. 4W Tt VECBSE, SEKT1E BEWESTEtIPOORT. van LN ANDER ROERENDE VOORWERPEN, Te Veurne, seklie Bewejsterpoort. van een van Op Vrydag 2!) Juny 1860, zynde St Pietersdag, om 1 1/2 ure namiddag, ten huize alwaer vrouw Gcno- vera l'uprii, weduwe van sieur t’ilalis Jacobus Schockaeit, onlangs overleden is, gistaeu by de Adinkerkebrug, te Veurne Beweslerpjorl, Koopdag van den geheelen huisraed, bestaende in slaghorlogie met kas, 3 kleerkassen, kommotie, seha- prae, kleerkoffer, 3 bed bakken, 2 behangsels, matras, 3 pluimen bedden, idem hoofdeinden en oorkussens, sargien, slaeplakeus, onderbedden, gordynen, stoove met y teren koolbak, tafels, stoelen, koper-, tin-, yzer-, gleis-, aerde- en glaswerk, standen, hemers, bouwd- stande, happe, weggen, spade, greepenhouwen, rakels, hageschatr, kordewagen, deel brandhout en veel ander voorwerpen. De koopen beneden de fr. 10 comptant te betalen, en de gene daer boven op eenmacnd tyd van betaling ten knntoore van den notaris ROLLY, te Wulve- ringhein resideerendc. Op Vrydag 29 Juny bovengemeld, onmiddelyk na het eindigen van voorengeraelden koopdag, ter her berg het zilver Hoofd, bewoond door sieur Fincentius Ui uwaert, te gezegd Veurne-Bewesterpoort, Zal de notaris HOLLY, bovengenaemd, openbaer verkoopen, Een Huis met keuken, kamer en groot stal, met 2 aren 82 centiaren erf, onder huisgrond en hovenier hof daer tnedegaende, gestaen en gelegen te Veurne, sectie Bewesterpoort, by de Adinkerke-brug, bekend per kadaster sectie B, n." 901 en 90a. Bewoond door sieur Pictcr Schockaert, om aenslag >net de geldtelling. De eigendom» - bewyzen en de voorwaerden der 'erkooping, berusten ten kantourc van den opge leiden notaris ROLLY, De notaris BEERNAERT, te Alveringlu m, markt het publiek bekend 1.’dal de Verkooping van het hof stedeken van Jan Penant, die moest plaels hebben op!> July I860; 2.’ en zynen koopdag van menagie,” landbouwhalnim en beestialen, den, welken moest pin» ts hebben, op 20 en 21 July 1860 beide ondcr- ulyveu door liet overlyden van Jas Vksast, gebeurd sedert eenige dagen. Een HUIS, thans ten dienste van Winkel, onlangs uit den grond nieuw gebouwd, Keuken en privaet zuid daer acn en Stal ten oosteinde aen vermelde Huis en andere afhanglykheden, alsmede een klein Huizeken niet Weefkamer en Stal van zuidenaen het huis, met niedegaende Erf en Hovenierhof, alle» staende en gelegen binnen de zelve gemeente Bove- kerke, ter dorpplaets van gemelde gemeente, bekend by cadaster sectie A, nummers 146a en 147a voor eene oppervlakte van twee aren acht en tachtig centiaren, palende oost acn de erf van Joseph Debeuckelaere, te vooren Joseph Verhoest, van zui den degene van Karei Vandenberghe, van westen aen eene publieke pliets en van noorden aen een straelje genoemd den Porteweg. Bewoond en ge bruikt door sieur Clemens V anthuyne, winkelier te Bovekerke, ter uitzondering van het klein huize ken met aenhoorigheden dal gebruikt wordt door Karel Strange. Deze verkooping geschied kragtens een vonnis verleend by verstek door de Reglbank van eersten acnleg te Veurne, ter openbare zitting van negen sten juny achttien honderd zestig, inhou dende goedverklaring der onroerende inbeslagne ming van het Goed hier boven beschreven, gedaen ten verzoeke van den heer Fbancis Bukck, koopman, gehuisvest te Brussel, aldaer woonende, voor welken is aengesteld meester DesIbé DE KEÜVVER, Advokaet Avoué by de reglbank te Veurne, iegeus sieur Clemens Vafithuyne, winkelier, gehuisvest te Bove kerke. Het kohier van lasten en voorwaerden opgemaekt door meester Desiré DE KEÜWER bovengenaemd, cu goedgekeurd by gemeld vonnis is ten inzage ter studie van den ondergeteekenden Notaris. Veurne,22juny 1860. trog metdcszelfs toebehoorten, veel ladders, vleesch- standen en zwyi.envleeseh, benevens eene grooto hoeveelheid fasseelen en fagooten, en menigvuldige andere voorwerpen te lang om alhier beschreven to worden. Men zal verkoopen Op Donderdag 19 July, alle de beestialen, het zool- en wagenharnas, hel landbouw-luig, het kuip en kern-hallnem en het grootste gedeelte van bet menagic-goed. Op Vrydag 20 July, de vruchten te velde, de four- ragien en alle overige voorwerpen. De koopen vnn 20 franks en beneden, benevens de 10 p.komplaat Ie betalen, degene boven de 20 franks op tyd van betaling, mits voldoende borg, ten kantore van voornoemden Notaris ROLLY. B Y Op donderdag vyfden jiily achttien honderd zestig, om drie uren des namiddags juist te beginnen, ter herberg het Gemeente-huis, binnen het dorp van Bovekerke. Zal erzyn overgegaen door hel ambt van meester DESECK, Notaris resideerendc te Beet st, ten over tien van den heer Vrederegter van het kanton Dixmude, tot de openbare Verkooping by gedwongene ont eigening van het naervolgende onroerende goed. Gemeente Bovekerke, kanton Dixmude arrondissement Veurne, provincie JPesl- Plaenderen. M.1" ROLLY, Notaris te Wulveringhem renideeren- de zal op Donderdag 19 July en Vrydag 20 Ji.-ly 1860, telkens om een ure na middag, binnen de gemeente Leysele, ter hofstede genaemd hel Eikhof alwaer onlangs overleden is sieur Franciscus-Albertus- Winocus Vniihoulle, houden Koopdag, van al het geen deze hofstede is bekleedende, bestaende in A. Pruchten te velde. 12 hectaren 71) aren tarwe. 44 aren rogge. 38 aren boonen. 44 aren boonenkruid. 73 aren haver. 19 aren vlas. 88 aren erweten. 88 aren hulteboon. 115 aren beeten. 73 aren aerdappels. 63 aren klavers der 2,u snede. Verders al liet aelitergras, de fruiten in den boom- gaerd en de grocnsels in den hovenierhof. B. Beestialen. 2 allerbeste werkmerriepeerden van 3 en 5jaren, ander inerriepeerd ten twee diensten, 9 schoone melk kocijcn, 1 schotverse, 4 jaerlingen,5drinkc- lingkalvers, 5 z\gyns, waer van twee ovcrjaerschc en dry scholelingcn; en het pluimgedierte. C. Z.00I- en IPagenharnas, l.andbouwerstuig. 1 Breewielwagcn met yzéren assen, 3 andere wagens, 2 breedwiclkarren, andere karre, 1 zoole, 5 ploi gs, 2 benooten, 3 tollen, 10 eggen, twee aelbak- ken met toebehoorten, deel mestplaiikcn, 4 wind molens, 2 kordewagens, al het kuip, kern en dorseh- halaem; eene groote hoeveelheid meslhaken, houwen, schoppen, spaden, rakels, zeissen, pekken, boot- hainers, verders graenmaten, dorschkleed met toe behoorten, vans, kalanderie en veel graenziften, twee wagenwyten, slypstcen, dtfel ladders, alle de dilt- persen, ballien, regelingen en ongeveer 125 goede graenzakken. D. Fourragien. 6000 bondels nieuw klaverhooi der eerste snede, 2000 bondels oud klaverhooi, ook der eerste snede, 400 bondels kanthooi, 1500 gleijen en 2000 bon dels strooi. E. Slenagie-goedercn en Voorwerpen van ver scheiden aerd. Schoone slaghorlogic met kas, ledekanten, wollen matrassen, pluimen bedden, hoofdeinden en oor kussens, wollen sargien, bedlakens en tafeldwalen, servietten en handdoeken, onderbedden en behang sels, veel koper-tin-yzer-porselein-kristael- gleis glas- en aerdewerk, kleerkassen, koffers, kommoden, buffetten, stoof met toebehoorten, kaders, stoelen, zetels, tafels, standen, seulen, spiegels, postuerkens onder glas en andere, veel kopere marmyten en ke tels, yzcre potten en moors, manden, meikstanden en teelen, houweel, happe, kwartbamer met weggen,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1