i MATERIALEN Fyii Pcerdhooi Ji o o p d a g VLAS OP STAM, in do HOOIGRAZEN, B O O M E N r li O O P P A G li erpdckling Schoonen Koopdag J VRUCHTEN TE VELDE, en van Merkt van Veurne, 27 Jwiy. Veurne, 27 Juuy. Besluiten en Benoemingen» 1 OPENBARE VERKOOPING I I GEMEENTE MOERE, 1000 GEMETEN. Ten meerderen deele fyn Peerdehooi, TE FYNTELE. Tl E R K T e X’. ARLON, 14 juny. 21 Per hek ton ter. 30 81 29 20 24 G5 17 72 17 G8 00 00 10 60 15 hektoren Vlas. Vruchten te velde. Boomen. racnpryzen der vorige week. Zondag aenstaende, begeeft zich het muzykgenootschap S.u Cecilia, naer Isen* berghe, alwacr, op dien dag, een festival voor harmonica en fanfaren plaets heelt- Zondag laetst heeft te Thiclt in het hotel de Ilorze, eene vereeniging plaets gehad der onderwyzers van verschillige ge* meenten van Oost- en West-Vlaendere». Deze vereeniging is vereerd geworden door de tegenwoordigheid der hoeren lleremaiiS leeraer ter hoogeschool van Gent, en Block' huys, ond’erwyzer te Brussel. Deze vereeniging had byzonderlyk voor doelwit de daerstelling van een verbmm onder de onderwyzers, strekkende om een*' eenvormige en algeinecne lecrwvze aen ir nemen, zich onderling te onderrigten et' alles in te wenden wat tot bloei en voor uitgang van het onderwys kan verslrekkei'. dit alles met den vaderlandschen en reg1* zinnigen eerbied welken men koning, gods dienst en vaderland verschuldigd is. Ter dier gelegenheid zyn er verscheiden0 merkweerdige redevoeringen uitgesproken, namelyk door de heoren Blockhuys, D°' vreese, Viaen Ilias, Roberti en anderen- Een subsidie van 5(H) fr.’ is door hel gou vernement toegeslaen aen de maelschappy S.1' Cecilia te Veurne, om hattr te help'”1 de kosten afdragen der inrigting eencr muzykschool. 877 Zakken Tarwe waren ter Markt, zyn verkocht gcworiluu IMS.f Per hek tol iter. 25 78 a 15 00 a Gr— Vrydag £9.1 uny, zynde St. Pietersdag, 2 ure namiddag. Macndag 2 Julius LSiil), 2 uren namiddag. 24 45 a 15 00 4 10 00 a 12 00 a 80 00 a 00 Veurne, drukk. van de wed. Ryckebocr en ZoOn- zakken I® Mr. 33 so tot 37 25 23 SO tot 25 00 11 00 lot 22 75 15 00 toi 10 00 25 00 lol 2» 00 van TE ALVERJNGIIRM GEHLGTE FORTHEM W aervan welen 21 114 2011 210 144 67 2» 15 00 00 00 00 00 21 1X0 24 IB Zakken C Sucrioen van TE SEVERER. an toebe- rtyds in in de van Mr. van 30 GO - 35 33 27 67 17 68 00 00 I 00 00 I 11 63 22 36-75 30.50 30-00 .15-50 85-00 I 34-00 33-50 00-00 00-00 OO-00 00-00 00-00 25- 00 22-50 Ki-00 26- 00 1-03 1-45 1-25 van 0p bet verkocht hofstedeken derkinders Verweirdcr, TE NIEUKAPPELLE. van do Den notaris DE CAE, ter residentie van Alveringbem, zalop vrydog 29junius I860, om 1 ure namiddag, zynde St. I'ieters-dag, Linnen de gemeente Alvcrin- ;;hem gehugle Vorlhem, openbacrlyk verkoopett. Al het Material voortkomende der af te breken Panne-bakkcry, te Vorlhem, mi bestaende in I'.enc groole hoeveelheid pannen, bryken, span ningen, steenplaten, baleken, planken, luiken, kor- dewagens, fagooten, deel brandhout, klyte, en vele andere voorwerpen, benevens een werktuig tot maken de dratnage-buizen. Op lyd van betaling, ten kantore van den Notaris Dl.CAE, bovengenoemd, voer dokoopen bedragende boven de 20 franks in hoofdsom, de gene daer he rn tli’ii seffens te betalen. 1-irwe, fr. Mastel u in '’"«Ke Ha vtr Gecrsl Erwten Aerdappelen POPERINGHE 15y.my. arwe, fr. jjogge Haver ^appelen Hol’Pe50kilo. Den 29 juni 1860 St. l’ietersdagom twee uren na middag, in d’herberg de /.waen, bewoond door Joseph fe.p,t<r plaets van Beveren, zal er worden overgegaan lot de publyke Verpachting, door het mi- nisleri van dun deurwaarder BRIL, te Veurne, Van de n gemeten allerbest fyn Peèrdhooi, ge legen n lie Stat Jdaninie toebehoorendc oen jouf- vionw isc:/' rn' is( n, grondeigenares to Vcurnc. Upc... litien alsdan voureu te ivzcn. Op de hier naer aengewezen dagen, in de herberg bewoond door du weduwe l'ieter Bruneel, gehupte de iyntcle, gemeente van Pollinchove, zal gebeuren de openbare verkooping, voorden gewoonen ontbloot, 'an den jare 1860, van de naerschreven party en Honigraten. Op MAF.NDAG 2 JIJI.Ï I860, om 2 ure na middag; b nnen de gemeente Moëre 1000 gemeten op de lan den gebruikt door d’hcer idoisrenet, Koopdag van Tc vergaderen ter herberg de Débarcadere, en op jnacndii tyd van betaling ten kantore van de Nota ris DECAE, te Alveringbem. voor de principale koop- somn'ie, mits stellende goede borg, den 10 penning si lfens .’e betalen. Op Macndag 30 July 1860, om 2 ure juist namiddag, op het verkocht hofstedeken der kinders Ferweiider, te Nicukappelle, op vyf minuten afstand van de dorpplaets, Zal den notaris BEERNAERT, te Alvcringhcm, open baar verkoopen 1 Hektare 75 aren tarwe; 21 aren rogge; 58 aren haver; 44 aren aerdappels en 1000 booten klavers, l.-* en 2/’ snede. 3 csschen;7 olms; 12 populieren;170 tronken met de taillie; 6 nolclaerboonicn; 4 pccreboomcn; 14 [appelaren; 6 prtünielaren; 1 kriekenboom; Voorts vyf koopen brandhout; ccn windmolen en eenigc roggen gleijen; Nota onder do fruitboomen zyn er zoer zware e i zuivere, dienstig voor alle slncli van meubels. Op tyd van betaling, miissolidaire borgen stellende, ten genoege van den undcrgcieekenden Notaris BEERNAERT. Bonnen Fijcren, per 25 per kop Zakken Tarwe aen 10 00 a 12 50 a 80 00 a 00 Rojge van 24 0(1 tut van 11 -00 tot Haver van 15-00 tot Jvan 25-00 tot Boter, per stuk Konynen, Per 145 litters. Tarwe van RoBfie Sucrioen Haver Boonen era——»»-— Ooitclrleien. Fynttle-Brouck. 1 De parlieii |;enaeinil twee ze« Gemeten van II.' Dei mjtsch -I te Dixn)title; (jelegendigl by Elscndamine. 2. Il- korte Kraenaert, van mad. Dautricouft te Dixmiule. 3. ’ De lange brupge Weide van de famillie Aeben, te Vperen. 4 De partie genacind de Tente Weide, toebe- hoorende Engel DentLi-UepotUr, te Pollinchove. 5. ’ Slcenhiiiies z.es (inmeten, liggende oust aen de lange Brugge-weidc, by de Fyntele. palende met het Hoofdeinde aen de rivier, den Tier, en het parlieken van 35 aren, ten zuidoostho' ketlacr aen, lanes den Siboulsd'tlf Io bi liooiemle mad. wed. van den no taris Floor te Lon. 6. ” De parlie genaemd de elf Gemeten, by de llooi- piele, toebehoorendc Mr. Demadeie te Gent, voor- tyds in terinyn gebruikt door Cesar Hamers, te J.l-j'iiilamme. 7 De partie genaemd de acht Lynen van mynheer Denhe'cke. (Icincentc lloogitaedc, by Elseudamme. 8. ’ I wee pailivk ns toebelioorende de weduwe sieur I ellende, te Polline.hovi-, gelegen in den lloog- stade-brouck, digt by Elscndamine. Gemeente l'ollinchoce. I'oorbrouck. 9. * Eene parlie groot 2 hectaren 38 aren, toebe- hoorende de weduwe sieur Carolus Boutsemaere, to Loo, by het hofstedeken van Caret Van Excm. Gemeente Reningho. 10. " De parlien genaemil het D.inderigcmel cn do twee Gemeten, toebelioorende Mr. den major Despot, te Brugge. Gemeente Ooslolelcren. Fyntele-broek. 1 I." Bussclirs vyf Lynen, toebehoorendc de heeren J audcnbiisiche, te ti-iirne. 12 De p irtie gciiai’iiiil Ollevicrs negen Gemeten, to. b hoorende den heer grellier Debacntl, te Veurne. Gemeente Pollinchove I'ooibrouck. 1’3.’ De partic genaemd de vyf Gemeten, ^Dejaegher. 14. ’I) parlie geancnttl de vier Gemeten, van inc- jnfvrouw /.enubie I ermeeich, te Veurne. 15. ” De p >i In gi-naemil de acht Gemeten, l.e ren-l undenbussche, te Veurne. Reninghe broek. 1 <i I hectare 67 men 60 centi.iren tn n-igr s nil den l.li i i n I'.i isl, toel>< hour.-nde aen il crlgeiiamen van mad 1‘ayaert, te Brti;;;’1c. 17" GO area maeigras toebclioor nd.; de jnfvrou- vv.'ii Ih until, te /.arren. By den Pecrebooin. Ooi:rletei en. Fyntele-broek. I De partic genaemd Ianges zen gemeten van Deman. 2.’ I).m Saxbrouck, van mynheer Clcp. t De partie genaemd d if Gemcle.i, of liet Hof ten llrcneke, van mevrnuw Kerryn-D< hrcic. 4. ' p-artie genaemd Lettens ier Gemeten, van mcvroi.w de gra> inne I trail, palende aen de rivier den Vs Ivourtyds in lermyn gebruikt door de kin- det;. Letten, to Oeren. Gemeente Reninghc. 5. ’ De p ’rtie genaemd tie tien Gemeten van M.’ Clep, 1 y het i’.tlinghuis, palende aen de rivier den Y’.cr. D parite genaemd Leemans acht lynen hoorende de famillie Demon, te Veurne, voot lermyn gebruikt door Ryckeboer, l^rbergier Niettwo Herberg. 7.’ De partie genaemd de zeven Gemeten, toebc- ho ir.-nd: im v rouw de grav inne 1 iiai I, by de her berg v an D.-eroek. C'p tv tl van betaling tot 1 October I860, mils de gcwoo.ie bespreken dadelyk te voldoen, en te stellen hegocue en bekende borg, li l’ aenveerding van den Notaris SYODH, te L<>0, met deze verkooping gelast.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 2