VAN VEURNE II OFSTEDE I I I I 311 I I j I i I 11 1 JU lilll 1 tifl M A E I G R A Z E N, rl V Ul' I I VERKOOPING BY LICITATIE. en t d Supplement op half blad, per week. Blad voor Annoncen, Landbotncnicuws, politieke Een Nummer, en een I’ algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. j 7 Jlilïi L E F SE LE EN B E V E B E N, 0PE5BAER TE KOOPEN TE LEYSELE. Gemeente van Lèyséle. 1 N.r 1818. ZATERDAG 50 JUNI 1860. 54.e JAER. ADVERTENTIE Voor stad dit blad gedrukt, worden uoordeu naer hel oosten aen zaeiland i de met Zeer schoonc en goede palriinonicele Prys van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 23, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks *s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 1 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 23 ’sjaers. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet i\.“ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, 15 centime!) den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.’, het supplement la c.’ Alle aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden Zé.xuvel onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld Vrachtvry toe te zenden. ■i E N Gelegen binnen de gemeenten van den vyfden koop, van den medelid- tant, sieur Franciscus Ameloot, daer tusschen, de hoeveelheid van l hektareSl aren 88 centiaren Land, onder grond van gebouwen, hovenierhof bo >mgaerd en water, met en tweewoonstig Huis daerop stuende medegaende, bekend per kadaster sectie C, nummers 230, 237, 258, 259* en 260a, te samen me-si zuid eti noord strekkende, palende van oosten a. a zaeiia van jufvrouw Liefooghe, te Stavele op half van van zuiden aen den steenweg, leid.' Iloogstaede naer Rousbrugge, van westen noorden naer het westen aen zaeiland van sieur Franciscus Ameloot, op half grace :i uoordeu naer hel oosten aen zaeiland van 9 by kadaster sectie C, n.’ 268, op eene grootte van 86 aren, strekkende oost en west, happende ten noordwesten, palende van oosten in de bappe, zoo als ook van noorden in ’t geheel aen zaeiland van jufvrouw de weduwe en kinder* Van Elslande te Ghcluwe; van oosten met den sleert der hoppe hof en zaeiland van jufvrouw Liefooghe, teStavi le, alles op half gracht en van zuiden aen koop dry, schei* dende met de doorne hage, hier medegaende. Boomprys: fr. 376-00. 3 Koop. Bezuiden aen de koopen een en twee, scheidende met eene doornehage, hier afgaende, do hoeveelheid van 1 hektare 40 aren 20 centiaren Zaeiland, ter dry perceelen aeneenhoudende, bekend op bet plan kadastral seelie C, n." 203, 266 en 267, tezamen, oost en west strekkende, palende van oosten naer hel noorden aen zaeiland van jufvrouw Liefooghe te Stavele, en naer het zuiden aen zaeiland van den medelicilant sieur Franciscus Ameloot, van zuiden naer het oosten den zelvcn, en naer het westen aen den vierden koop, als oost met een klein deelken aen den zevenden koop, van westen alwaer de uitdreve dezer hofstede op ligt, aen den zesden koop, alles op half gracht, mitsgaders met den noord- weslhoek aen koop een. Boomprys fr. 15-1-00. 4 Koop. Bezuiden naer het westen aen koop 3, eene party Zaeiland, bekend op het kadaster, sectie C, it.* 264, groot 84 aren 20 centiaren, die zuid en noord strekt, palende van oosten aen zaeiland van den zelvcn sieur Franciscus Ameloot, zuid den eerst- volgeuden koop, met den zuidwesthoek den achtsten koop, en met de weslzyde aen den zevenden koop, scheidende in ’t geheel op half gracht. Boomprys fr 166. 5. Koop. Bezuiden aen den lestvoorgaenden koop, twee perceelen Zaeiland aen elkatideren, te samen groot by kadaster, sectieC, tl.” 262* en 263, strekkende, het n.r 262*, zuid en noord, en het n.' 263, oost en west, palende in t geheel van oosten aen zaeiland van meergenoemden medelicitant Fran ciscus Ameloot, van zuiden aen den steenweg van Iloogstaede naer Rousbrugge, en van westen aen koop 8 rondom op half gracht. Boomprys: fr. 139-30. 6. Koop. Bezuiden aen den boomgaerd deel van koop een, aldaer scheidende met de doornhaeg hier afgaende, twee aen een houdende perceelen Zaeiland, te samen groot by kadaster sectie G, n." 273 en 276, ter een hektare, 32 aren 20 centiaren, strekkende oost en west, palende van oosten aen den derden koop, van zuiden aen den zevenden koop, van westen met het zuiderste perceel aen den negenden koop, alles op half gracht, cn met het noorderste perceel, aen de Stavelstraet. Boomprys: fr. 110-00. 7 Koop. Bezuiden aen den lestvoorgaenden koop, twee perceelen Zaeiland, aen elkandereii, be kend by kadaster sectie C, n.” 277 en 278, op eene grootte van 1 hektare 43 aren 60 centiaren, strek kende beide oost en west, palende met het oosteinde alwaer dc uitdreve dezer hofstede ligt, aen den vier den koop, van zuiden aen den achtsten koop, en van westen aen den negende koop, rondom op half gracht. Boomprys 00-00. 8 Koop. Bezuiden aen den lestvoorgaenden koop, eene party Zaeiland, groot 1 hektare 94 aren 20 centiaren, bekend per kadaster sectie C, n.' 279, strekkende zuid en noord, palende met de oostzydc alwaer de uitdreve dezer hofstede ligt, ten noord- oosthoeke aen koop vier, en het overig aen koop 5, vao zuiden aen den steenweg van Iloogstaede op Rousbrugghe, van westen naer het zuiden aen den boomgaerd van d’hofstedebehoorende d’heer Joseph DcCae, advokaet te Veurne, en naer het noorden aen dcneerstvolgenden koop, rondom op halfgracht. Op Donderdag 12 July I860, ten 2 ure namiddag, in de herberg de 'Lwaeu, bewoond door sieur Louis l’root, ter dorpplaels van Leys>le, Zal M.'" IIisri ROLLY, Notaris te Wttlvcringhem resideerende, daerloe in regie benoemd, en ten over men van den heer vrederegler van hel kanton Veurne, in eene enkele zitting de volgende goederen, opcnbaer verkoopen. Fame zeer «choone, wel bebouwde en beplante Hofstede, meteen tweewoonstig Huis, gestaen en ge legen binnen de gemeente van Leysele, verre oost van de. kerk, weinig noord en palende ai o den steen weg leidende van Iloogstaede naer Rousbrugge, pa lende Ook aen de Stavelstraet, benevens twee per- ceelen JJacigras, gelegen in Beveren, groot in het geheel, volgens de kadastrale opmeting, Ier 18 htk- larcii 33 aren 76centiaren,en volgens de eigendonis- bewyzen ter 18 heklaren 34 aren o4 centiaren. Te vooren bewoond door wylen sieur Jakobus Ameloot Iteynaerl, en thans door sieur Caiolus l.u- dooicus Y andenbri ghe, een der mede licilanten, met pachlregl lot 1 October 1869, mits Ir.' 40 30 voor elke landsgroolte van 43 aren 77 centiaren 72 mtl- liaren, boven de belastingen en andere vooi waerden, vastgesleld by notarieel pachtkonlrakt; verdeeld in do volgende koopen, met regt van geheele of gedeel te!) ke samenvoegingen. 1 Koop.Al de Gebouwen, bestaendc in Woon huis, groote Schuer, Koei- Peerde en Zvvinstalled, Wagenkot, Bakoven en voorder gerief!) kheden, met de hoeveelheid van 1 hectare 22 aren 19 centiaren Land, onder grond van gebouwen, hofplaets, hove- nierhof, boomgaerd en water, bekend per kadaster sectie C, n.*‘272, 273 en 274, te zanten uitmakende eene party die meest oosten west strekt, happende ten noorden naer het oosten, palende van oosten naer hel noorden, met een klein deel aen zaeiland'an jufvrouw de weduwe en kinderen van d’heer Van Elslande, te Gheluwe, op half gracht, naer het zuiden aen koop twee, scheidende naer hel zuiden op half gracht, en naer het noorden op het midden van een vervallen gracht, van zuiden aen de koopen drie en zes, scheidende melde doornehage hier medegaende, van westen met den sleert der happe ®en de Stavel straet, van westen met de happenen zaeiland van gezegde weduwe en kinders Van Elslande en nog i een klein der) der happe van noorden aen de zelve, de doorne hage aldaer, alhier medegaende met haer gewoon vrydom, van noorden met den steert, ook aen gezegde weduwe en kinders Van Elslande, op half gracht en met het overig der happe van noorden aen zaeiland van den heer üesteeker tc Parys, op half gracht. Boomprys.te betalen fr. 698-30. 2 Koop. Beoosten aen koop een, aldaer schei dende naer het zuiden op half gracht en naer het noorden op het midden van een vervallen gracht, eene party Boomgaerd, te vooren zaeiland, bekend Boomprys fr. 38-60. 9 Koop. Bewesten aen de koopo i zes, zeven en acht, een lang perceel Zaeiland, die zuid en noord, strekt, groot volgens kadaster sectie C, n.’280, 73 aren 30 centiaren, palende van zuiden en westen aen boomgaerd en zaeiland van gezegden heer De Cae, alles op half grachten van noorden aen do Stavelstraet. Boomprys fr. 308-00. 10 Koop. Weinig west van den eersten koop, de hoeveelheid van 1 hektare 73 aren 37 centiaren, Gras en Zaeiland, bekend per kadaster s -ctic C. n.** 323,324, 323, 326 en 328*, te samen uitmakende eane naby vierkante party, palende van oosten aen den 13 koop, met den zuidoosthoek aen de Stavel straet, het overig dor zuidzyde en in ’t geheel van westen aen den eigendom van Sr. Ferdinandus Zoele en medegerechtigde, de welke aldaer aerdeboord hebben op het westeinde van het n.’ 323, die door sneden is van eenen vootweg, en van noorden aen du koopen elf en twaelf, den voetweg aldaer hier af gaende. Boomprys: fr. 341-30. 11 Koop. Benoorden naer het westen aen dett lestvoorgaenden koop, 94 aren 70 centiaren Zaei land, ter twee perceelen aen elkatideren, bekend onder dc n." 322 en 345 der sectie C, zuid en noord strekkende, dies hel westersle veel korter is alzoo eene happe op het zuidwesleinde uitmakende, pa lende van oosten met lange party,alwaer eenen voet weg op ligt, aen den twaelfsicn koop, op half gracht, van zuiden aen koop tien, den voetweg aldaer, hier medegaende, van westen met du happe, aen sieur Zoele en medegerechtigde voornoemd, die aldaer aerdeboord hebben, van noorden met de happe ais ook met de weslzyde van hel lange perceel, aen zaei land van gezegden Zoele, en mei het n ordeinde aen zaeiland van d’heer Felix Debit te llondsehoote, alle» op half gracht. Boomprys: 130-00. 12 Koop. Beoosten aen koop elf, een perceel Zaeiland, groot 1 hectare 24 aren 80 centiaren, be kend onder den n.’ 344 der sectie G, strekkende zuid en noord, palende van oosten naer het noorden aen zaeiland van sieur Franciscus Boussemaere te Ley sele, naer hel zuiden den dertienden koop, zuid d, n tienden koop, den voetweg aldaer hier medegaende, west den lestvoorgaenden koop, en van noorden aun den gezegden Boussemaere, ten zy den noordwest- hoek die paelt aen zaeiland van d’heer Felix Dehil voornoemd, rondom op half gracht. Boomprys fr. 54-00. 13 Koop. Beoosten aen de koopen tien en twaolf, een lang perceel Zaeiland, die zuid en noord strekt, doorsneden van eenen voetweg, bekend per kadaster sectie G, n.’ '429, op eene grootte van 1 hektare 23 aren 80 centiaren, palende van noorden aen zaeiland van voornoemden Franciscus Boussemaere, oost zaeiland van ’t bureel van weldaed van Leysele, op half gracht, en zuid aen de Stavelstraet. Boomprys fr. 539 00. 14 Koop. Weinig oost van allecnelyks eene party zaeiland I fl 7 I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1