VAN VEURNE. te wulveringhem. I AENZIENELYKEN KOOPDAG van VRUCHTEN TE VELDE, i i i! h Vruchten te Velde r. I PEERDEK, i AEN HET HOFSTEDEKEN, dienende ten grooten deele voor hovenierlaiid, Te ALVERINGHEM, ooslover, OPENBAER TE VERKOOPEN. I 1 KOOPDAG van Menagie-goederen, Landbouwers-allacm, Mansklecdcrc en Vruchten te velde, TE ALVERINGHEM. KOOPDAG Schoonen Koopdag van WOENSDAG 4 JULY 1S0O. ?ea k. j OPENBARE VERKOOPING VAN EEN HOFSTEDEKEN, jV.tE7G7I.4S EN ZAEILAND, STAKSDK E> GlltCZW 111511 Dl C1HB1STK1 ALVERINGHEM EN WLLVEHINGHEM. en daer boven in i den 10 penning Beestialen, Zool- cn Wagenharnas, Kuip en Kem-hallaem, Menagie-goederen cn andere Voorwerpen, te wulverin g hem. i 19 Gemeente Alveringhem. 20 aren boonen. 70 aren haver. j SUPPLEMENT AIVERTEN i yzerwerk, stoc- DOOR STERFGEVAL. 4 wagens, karre, werktuig tot de fruiten in men zal A ~l Knup no.n over Foriliem nacr de Grognie, ZEER SCHOON ZOOL- EN WAGENHARNAS EN VRUCHTEN TE VELDE, In de MOEKE, (1000 gemeten), Ho/itede S." Julie. 1, 1 riw!' j koopen bedragende tot 20 franken i hoofdsom; degene daer beneden en seffens te betalen. van Alveringhem, om 3 ure namiddag, gehtigle Forthem, 2 6 9 4 3 0 0 Do poerden en De notaris DE CAE, ter residentie van Al vcringlicm, tal op Vrydag 27 July I860, om twee ure namiddag, ter hofstedeken en op de landen gebruikt door Itabellc Coches weduwe van sieur Francircits Boudri te Alveringhem, wal oost van den Kabbelacie, opeu- baerverkoopen Al het aerde-, gleis, koper-, tin en yzerwerk, stoe len, tafels, schaparae, 3 kleerkolfers, slaghorlogie, emers, geweer, kordewageit, w -rkbauk, timmermans gereedschap. windmolen, kwiirlhainer en weggen, strooi, 100 boudels hooi en 150 bundels vlas met het taed, benevens 43 aren tarwe en 43 aren bestacn niet pe< rdeboonc.i, aerdappels en hiittebooiien. Op tjd van betaling ten kantore van den notaris DE CAE, bovengenaemd, voor de koopen van 20 fr. in hoofdsom en daer boven, de gene daer beneden cn den 10 penning seffens te betalen. Den notaris DE CAE, ter residentie van Al vcringlicm. tal op Vrydag 20 July 1860, om een ure na middag, precie, ter hofstede S." Julie, in de Moere 1000 ge nieten), by het Gemeente-buis, openbacrlyk verkoopen Beestiael. 5 schoone en goede ruinpeerden, en 3 inerriepeerdoti Zool- en JVagenharnes. 3 ploegs, 4 eggen, 2 taeigereedschappen, 1 1 opdocn het hooi, en De notaris DE CAE, ter residentie van Alvcringheni, tal op Zaterdag 21 July 1880, om 2 ure na middag, te Wulveringhem, langs den steenweg leidet.de van Veurne nacr Ypcren, op de hofstede-landen gebruikt door sieur Franciscus Van Egroo, openbaer ver koopen 2 Hekt»ren tarwe, 43 aren 77 centiaren rogge, 43 aren sukrioen, 21 aren 88 centiaren haver, 33 aren boonen, 33 aren aerdappels, 21 aren 88 centiaren vlas, en 7 aren erwten. Op tyd van betaling, ten kantooren van den ge- naeiuden notaris DE CAE, te Alveringhem, en den notaris VANDE.NBERGBE, te Gyverinehove, voor do De notaris DE CAE, ter residentie zal op Donderdag 19 July 1880, binnen de gemeente Alveringhem, w ter herberg den Uillander, bewoond door sieur Fran- circus Fan de JValle, openbaer verkoopen. een. Binnen de gemeente Alveringhem, den Loovaert, langs den voetweg leidende van tortlieni nacr dc Grognie, en weinig noord-oost vnn de herberg den Rabbel.ure, een Hofstedeken, beslaendc in huis, schuur, koei-en zwynsUillen, met 90 aren 18 centiaren Lands, onder grond van ge bouwen. Iiovenierhof cn zaeiland .ild.ier incdegaende, strekkende oost en west, palende van oosten aen h< t zaeiland van d’iiecr Demolder te Dixmudc, van zuiden aen zaeiland van den zelve» heer Demolder, d’heer Walweyn te Yper, en sieur Vermout te Veurne, van wcslciiaen zaeiland van meergezegden heer Demolder, en van noorden aen bet gene van mevrouw Calmryn to Brussel; bekend by plan kadaitrael sectie H, onder do nummers 414, 416 en 416. Om in gebruik te treden mri 1 October 1800. Gemeente Wulveringhem. (Oercn Broek.) Koop twee. Binnen de gemeente van Wulve- ringhein, in den Oerun-broek, by het hofstedeken nu bewoond by sieur Godderis, een party ten deele ilooigras en ten deele Zaeiland, strekkende oost en west; palende van westen, noorden en oosten be- drjfgras van d’heer baron lierwyn te Veurne, van zuiden naer den oosten bedryfgras van mynheer Breynaerl, cn voorts van zuiden bedrjfgras van d’heer Van Croinbruggbc, groot volgens kadaster sectie D, nummer 217 tot 89 aren 70 centiaren. Om in gebruik te treden met 1 October 1860. De verkoopvoorwaerden en eigendoinsbewyzen, berusten ten kantore van gezegde» notaris DE CAE, te Alveringhem. van Op Woensdag 18 July 1860, om 4 uren namiddag, in de herberg den gouden Appel, bewoond door sieur Jlaet-llotten, ter dorpplaets van Alveringliem, Zal de notaris ROLLY, te Wulveringhem residee- rende, in eene zitting, het volgende goed openbaer verkoopen Gemeente Alveringhem, oostover, digt by Forthem. Eesiuki Koof. Een zeer schoon Hofstedeken, be- staende in woonhuis, schuer, koeistal en verdere gebouwen, met 2 hectaren 28 aren 38 centiaren land, onder grond van gebouwen, hovenierhoven en zaei land, alles kunnende dienen voor hovenierlanden, gestaen cn gelegen te Alveringhem, ooslover, nevens den Loovaert, digt by Forthem, palende van oosten aen zaeiland van d’heer Pieter Vanderheyde-Deiuolder en bureel van weldadigheid van Alveringhem, zuid aen het Iiovenierhof van Charles Godderis-Laplassche, van westen aen den l.oüdyk cn van noorden van liet Iiovenierhof van sieur Désiré Debaecke. Gebruikt door do kinderen van sieur Ignatius Pinseel. Om door den kooper in gebruik te komen met 1 October 1880. Do verkooping-voorwaerden'en eigendoins-bcwyzen, berusten ten kanturo van voornaemden notaris ROLLY veel ander landbouwerstuig. Vruchten te velde. 1 hectare 32 aren sucrioen. 48 aren bootten cn kruit. 67 aren tarwe. 03 aren zomer-kools. 06 aren vitsen. 61 aren aerdappels. 88 aren beetrapen. B het zool- en wagenharnas zullen ten toon gesteld worden, ten dage der verkooping, ter bovengemelde hofstede S.*’ Julie, alwaer men zal vergaderen. Op 6 maenden tyd van betaling ten kantore van gezegden notaris DE CAE, te Alveringhem, voor do koopen boven de twintig franken in hoofdsom, mits slellende goede en bekende borg; do koopen beneden de twintig franken in hoofdsom, en den 10 penning seffens te betalen. De Notaris ROLLY, te Wulveringhem residecrende, zal op Maendag 16 July en Dynsdag 17 July I860, telkens om een ure na middag, te Wulveringhem, langs de kalsyde leidende van Veurne mier Ypcren, ter hofstede alwaer onlangs overleden is .Varia Joanna Pilyser, weduwe van sieur Pieter Jan Oosten, houden koopdag van al hetgeen aldaer te bevinden is, beslaende in A. Vruchten te telde. 6 hectaren 67 aren tarwe, 3 hectaren 60 aren peerdeboonen, 1 hectare 75 aren vlas, 1 hectare 31 aren sukrioen, 88 aren haver. 88 aren klavers, 44 aren aerdappels, 66 aren maeigras (die gelegen is in den Oeren-broek), liet agtergras en de fruiten in den boomgaerd. N. B. lu voorschreven vruchten zyn begrepen 88 aren tarwe, 88 aren haver en 44 aren peerdeboonen, gelegen in de Buiten-Moeren (gemeente Wulverin ghem) by het hofstedeken van sieur Dehdryk, die niet ter plaets zullen verkocht zyn; De gegadigde worden verzocht deze vruchten voor- afgaendelyk aen de dagen van deu koopdag te gaen bezichtigen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1