V E U II W E V A O O F S T E D E ral BI A E I G R A Z E IV *7 JAER. ZATERDAG 7 J VIA I860. VERKOOP1NG BY LIC1TATIE. koop elf, Blad voor Annonccn, Landbouwnieuws, politieke 54? N.r 1819. en Handelzakcn. en algemeene Tijdingen, Marktprijzen Een Nummer, en een Supplement op hall blad, per week. (Icniccntc van Leysele. Voor stad Zeer schoone en goede palriinouieelc E N Gelegen binnen de gemeenten van L E r S LE EN B E V E B E N, OPENBAER TE KOOPEN TB LEYSELE. inschry ving, BETALLBAF.R VOOROP: 6 franks ’s jacrs. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 6 inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’s jacrs. Il I o ü.Lj Prys van by kadaster seelie C, n.* 208, op eene grootte van 80 aren, strekkende oost en west, happende ten noordwesten, palende van oosten in de happe, zoo als ook van noorden in ’t geheel aen zaeilaud van jufvrouw de weduwe en kinders Van Elslande te Gheluwe; van oosten met den sleert der happe hof en zaeilaud van jufvrouw Li.fooghe, leSlaveïe, alles op half gracht en van zuiden aen koop dry, schei dende niet de doorne hage, hier inedegaende. Boomprys fr. 576-00. 3 Koop. Bezuiden aen de koopen een en twee, scheidende met eene doornehage, hier afgaande, de hoeveelheid van 1 hektare 46 aren 20 centiaren Zaeilaud, ter dry pereeelün aeneenhoiidende, bekend op het plan kadaslral sectie C, n." 265, 266 en 267, tezamen, oost en west strikkende, palende van oosten naer het noorden aen zaeilaud van jufvrouw Liefooghe te Stavelc, en naer het zuiden aen zaeilaud van den iiiedelicilant sieur Franciscus Ameloot, van zuiden naer het oosten den zelven, en naer hel westen aen den vierden koop, als oost niet een klein declken aen den zevenden koop, van westen alwaer de uitdreve dezer hofstede op ligt, aen dim zesden koop, alles op half gracht, mitsgaders niet den nöurd- westhoek aen koop een. Boomprys fr. 154-00. 4 Koop. Bezuiden naer het westen aen koop 3, eene party Zaeilaud, bekend op hel kadaster, sectie C, n.’ 264, groot 84 aren 20 centiaren, die zuid en noord strekt, palende van oosten aen zaeilaud van den zelven sieur Franciscus Ameloot, zuid den eerst- volgenden koop, mei den zuidwesthoek den achtsten koop, en met de westzyde aeu den zevenden koop, scheidende in’t geheel op half gracht. Boomprys fr 166. 5. Koop.Bezuiden aen den lestvoorgaenden koop, twee perceelen Zaeilaud aen elkanderen, te samen grool by kadaster, sectie C, n." 262a en 263, strekkende, hel n.r 262a, zuid en noord, en hel n.' 263, oost en west, palende in t geheel van oosten aen zaeilaud van meergenoemden medelicitant Fran ciscus Ameloot, van zuiden aen den steenweg van lloogstacde naer Rousbrugge, en van westen aen koop 8 rondom op half gracht. Boomprys fr. 139-06. 6 Koop. Bezuiden aen den boomgaerd deel van koop een, aldaer scheidende met de doornhaeg hier lifgaende, twee aen een houdende perceelen Z.aeilnnd, te samen groot by kadaster sectie C, n." 275 en 276, ter een hektare, 32 aren 20 centiaren, strekkende oost en west, palende van oosten aen den derden koop, van zuiden aen den zevenden koop, van westen met hel zuiderste perceel aen den negenden koop, alles op hall’gracht, eu met hel noorderste perceel, aen de Stavelslraet. Boomprys: fr. 110-00. 7 Koop. Bezuiden aen den lestvoorgaenden koop, twee perceelen Zaeilaud, aen elkanderen, be kend by kadaster sectie C, n." 277 en 278, op eene grootte van 1 hektare 43 aren 60 centiaren, strek kende beide oost en west, palende met het oosleinde alwaer de uitdreve dezer hofstede ligt, aen den vier den koop, van zuiden aen den achtsten koop, en van westen aen dcu negende koop, rondom op half gracht. Boomprys: 00-00. 8 Koop. Bezuiden aen den lestvoorgaenden koop, eene party Zaeilaud, groot 1 hektare 94 aren 20 centiaren, bekend per kadaster sectie C, n.r 279, strekkende zuid en noord, palende met de oostzyde alwaer de uitdreve dezer hofstede ligt, ten noord- oosthöekeaen koop vier, en het overig aen koop 5, van zuiden aen den steenweg van lloogstacde op Rousbrugghe, van westen naer het zuiden aen den boomgaerd va n d’hofstede behoorende d’heer Joseph De Cae, advokaet te Veurne, eu naer het noorden aen den ccrstvolgeudcu koop, rondom op half gracht. Boomprys fr. 58 00. 9 Koop. B.westen aen de koope i zes, zeven c i acht, een lang perceel Zaeilaud, dm zuid eu noord strekt, grool volgens kadaster sectie C, n.'280,7a aren 50 centiaren, palende van zuiden en westen aen boomgaerd en zaeilaud van gezegden heer De Cae,alles op half grachten van noorden aen do Slavelstraet. Boomprys fr. 308-00. 10 Koop. Weinig west van den eersten koop, de hoeveelheid van 1 hektare 70 aren 57 centiaren, Gras en Zaeilaud, bekend per kadaster s •ctie C. n." 323, 324, 325, 326 en 328a, te samen uilniakendo enne naby v ierkante party, palende van oosten aeu den 13 koop, niet den zuidoosthoek aen db Sl.tvel- straet, het overig dor zuidzyde en in ’t geheel van westen aen den eigendom van Sr. Fenlinandus Zoete en medegereehligde, de welke aldaer aerdeboord hebben op het wesleinde van het n.' 323, die door sneden is van eeneu voetweg, en van noorden aen do koopen elf en twaelf, den voetweg aldaer hier af- gaende. Boomprys: fr. 341-00. 1 1 Koop. Benoorden naer het westen aen den lestvoorgaenden koop, 94 aren 70 centiaren Zaei- land, ter twee perceelen aen elkanderen, bekend onder de n.r' 322 en 345 der sectie G, zuid en noord strekkende, dies liet westersle veel korter is alzoo eene happe op hel zuidwesteinde uilmakeudu, pa lende van oosten met lange party,alwaer eeneu veel weg op ligt, aen den twaellsten koop, op half gracht, van zuiden aen koop tien, den voetweg aldaer, hier inedegaende, van westen met de happe, aen steur Zoete en medegereehligde voornoemd, die aldaer aerdiboord hebben, van noorden met du happe als ook melde westzyde van het lange perceel, aen zaei- land van gezegden Zoele, en met het n o deinde aen zaeilaud van d’heer Felix Debil te llondschoote, alles op half gracht. Boomprys: 150-00. 12 Koop. Beoosten aen koop elf, een perceel Zaeilaud, groot 1 hectare 24 aren 80 centiaren, be kend onder den n.' 344 der sectie G, strek kende zuid en noord, palende van oosten naer hel noorden aen zaeilaud van sieur Franciscus boussemaere te Ley- sele, naer het zuiden den derlienden koup, zuid den tienden koop, den voetweg aldaer hier inedegaende, west den lestvoorgaenden koop, en van noorden aeu den gezegden Boussemaere, ten zy den noord west hoek die paclt aen zaeilaud van d’heer Felix Debil voornoemd, rondom op half gracht. Boomprys: fr. 54-00. 13 Koop Beoosten aen de koopen tien en twaelf, een lang perceel Zaeilaud, die z iid en noord strekt, doorsneden van eeneu voetweg, bekend per kadaster sectie C, n.' 329, op eenegrootte van 1 hektare 23 aren 80 centiaren, palende van noorden aen zaeilaud van mornoemden Franciscus Boussemaere, oost zaeilaud van ’t bureel van weldaed van Levsele, op half gracht, en zuid aen de Stavelslraet. Boomprys fr. 539 00. 14 Koop. Weinig oost van den vyfden koop, alleenely ks eene party zaeilaud van den medelici- tant, sieur Franciscus Ameloot, daer tusscheu, ds hoeveelheid van 1 hektare 31 aren 83 centiaren Land, ondergrond van gebouwen, hoveuierhof boomgaerd en water, met en tweewoonstig Huis daerop slaende inedegaende, bekend per kadaster sectie C, nummers 256, 257, 258, 259a en 260a, te samen tne.-sl zuid eu noord strekkende, palende van oosten aeu zaeilaud van jufvrouw Liefooghe, te Stavele op half gracht, van van zuiden aen den steenweg, leidende van lloogstacde naer bousbrugge, van westen en van noorden naer hel westen aen zaeilaud van gezegden sieur Franciscus Ameloot, op half gracht, en »an noorden naer het oosten aen zaeilaud van gemelde Men abonneert zich op liet bureel N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Inscrlien, löcentimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.‘ Alle afficlien, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden éénmael onverguld in hetzelve geplaetsl. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Op Donderdag 12 July 1860, ten 2 ure namiddag, in de herberg do itwaeu, bewoond door sieur Louis Prooi, t' r dorpplaels van Leysele, Zai M.’” ROLLY, Notaris te Wulveringliem risidei rende, daertoe m regie benoemd, on ten over- staen tan den heer vrcderegtei van hel kanton <-urii<-, in eene enkele zitting du volgende goederen, opellbaer verknopen. l'.enc ze< r selioone, wel bt mwde en beplante Hofstede, met een tweewoonsi ig Huis, grslaen en ge legen biiuicii de gemeente 'au leysele, verre oost van de kerk, weinig noord en palende aen den steen weg leidende van lloogslaede n icr Honsbrugge, pa lende ook aen de Stavelslraet, benevens twee per ceelen Maeigras, gelegen in Bevelen, grool in hel geheel, volgens de kadastrale iipiiiirting, ter 18 bek- tarcii 33 aren 76centiaren, en volg ns de eigettdoins- bewyzen ter 18 hektoren 34 aren 54 centiaren. Te moren bewoond door wilun sieur Jakobus Ainciovt-Hcynaert, en thans door sieur Caiolus l.u- rJot icti'i I aodenbeiybo, ecu tier mede licitanten, met jiachtri gl tol 1 October 1869. mits fr.’ 46-ÜO voor vike landsgrootte van 43 aren 77 centiaren 72 mtl- li.iren boven de belastingen eu andere voorwaerden, vasigesleld by notarieel pachlkonlrakt; verdeeld itt de volgende koopen, met regt van gchceleof gedeel- tv 1 v ke samenvoegingen. Koop.Al de Gebouwen, beslaende in Woon huis, groole Schuur, Koei- Peelde en Zwinstallen, Wag -i’ikot, Bakoven en voorder gericllykhedeti, met d<- hoeveelheid van 1 hectare 22 aren 19 centiaren I and, onder grond v an gebouw -n, hofplaets, hove- niei hol, boomgaerd en water, bekend per kadaster Sectie C, II.272, 278 en 274, te zamen uilmakende ♦•ene party die meest oost en west strekt, happende ten noorden naer het oosten, palende van oosten naer het noorden, met een klein deel aen zaeilaud an jufvrouw de weduwe en kinderen van d heer Aan Elslande, te Gheluwe, op half gracht, naer hel zuiden ■en koop twee, scheidende naer hel zuiden op half gracht, en naer hel noorden op het midden van een Vervallen gracht, van zuiden aen de koopen drie en zes, scheidende melde doornehage hier inedegaende, van westen met den sleert der happe aen de Stavel slraet, van westen met de happeaen zaeilaud van de gezegde weduwe en kinders Van Elslande en nog met een klein deel der happe van noorden aen de zelve, de doorne hage aldaer, alhier inedegaende met hacr gewoon vrydoin, van noorden met den sleert, ook aen gezegde weduwe cn kinders Van Elslande, op half gracht en met het overig der happevan noorden aen zaeiland van den heer Distceker te Parys, op half gracht. Boomprys te betalen fr. 698-00. 2 Koop. Beoosten aen koop een, aldaer schei dende naer hel zuiden op half gracht en naer het "oorden op het midden van eeu vervallen gracht, ceue parlv Boomgaerd, te voorcu zaeiland, bekeud van het

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1