11 EüOPBd GES HOFSTEDE V E ft K 0 0 P I N G VVYZÏXG ËN- VERKOOPING ZAEI- WEI- EN GRASLANDEN, (ielegen in de volgende gemeenten: B E R I G T. La ii <1 h o u w o i e u ws Veurne, 7 July. HEYYAEllT-DE- VAN EENE 7297 40 127 93 2158 02 6307 90 134 77 2530 05 9 2 hektoren Sucrioen. 2 Tarwe. DOOR HET AMBT VA» 11."' DEBBADWEHE, JiOT.UUS Te Nieuport. De heer Eberhard, veearts te Fulda, zegt vlas geroot te hebben, door het aen den vorst bloot te stellen. Dewyl helmiddel uit nemend eenvoudig is, ware hel goed het zelve op de proef te stellen. Alen bevochtigt hel vlas volkomen met water, en stelt het in dien slaet bloot aen de vrye lucht, in dunne lagen, lloedunnerdevoch tige lagen van vlas zyn, hoe eerder zy ver vriezen, en dit is noodzakelyk, opdat men ze denzelfden dag zoukunnenbinnenhalen. Als het gansch vervrozen is, inaekl men er kleine weinige gesloten pakken van, welke men in eene reine, digi gesloten kamer bergt en daer lael liggen, lol wanneer de dooi overkomt. Als men het pak bindt, moet men oplellen dal de stengels niet gebroken worden,dewyl men anders tevens de vezelen zou breken. Zoodra de dooi overkomt legt men de pakken van een, men opèntde pakken en lact ze in de zon drongen. In de plaétsén waer sloven of verwarmde kamers bestaen, zou men, alsmen de droogingnielkan laten geschieden in de zon, wel doen melde pak ken onmiddelyk na de dooijing er in te dragen. Door het bevriezen scheiden de vezelen vaneen en de halmen gaen los. Het verwer ken van het vlas, dal overigens zooals ge- woonlyk geschiedt, gael metgemaken vlug heid. trouwens, de werking der koude is vermeerderddoordeze eigenschap, wanneer zy op gom-harsachtige zelfstandigheden werkt dal de aenkleving st iekt. De heer Eberhard zegl door deze d >en- wyze zeer fyne en voorde sptnnery goed geschikte vezelen te bekomen, wat de sterkte van het aldus behandelde vlas betreft, de ondervinding alleen zal aentoonen wat daervan te zeggen is. 84 aren Sucrioen van Baefmis. 84- idem Tarwe. TE OOSTKERKE, sische Zeihm^,halfofTiciëletolk des kabinets van Berlyn, zeer duidelyk dat Pruissen er nooit zal in toestemmen dal de Bond zich op nieuw een politiek regt aenmatige, slrv- dig met de regten en de belangens van de duitsche volkeren en vorsten; dat het van zyne bonding in de kwestie van Schleswig- Holstein niet zal afzien; dathetzyn ontwerp tot volledige hervorming der bónds-krygs- grondwet zal doordryven; dal het tezynent hel konstitutionneel stelsel wil handhaven en ontwikkelen en zich onder geen opzich tegen de nationale strekkingen van het duitsch volk wil verzeilen. dit is cransch hel tegenovergestelde van ’tgeen de midden- bare stalen begeeren, die vooral naer de beteugeling van de nationale beweging en hel opgeven van het grondwettig stelsel streven. POLITIEK OVERZICHT. Er zyn gewiglige depechen uit Bonte en nil Sicilien ontvangen. Indien de toestand in de Pauzelyke Stalen en in Napels zeer kommervol is, tevens verneemt niun dat Garibaldi ook veel inoeijlykhedenontmoet' InSicilienwilde groote meerderheid des volks de Napolilanen weg hebben; in zoo verre is debevolkinghet censmelGatibaLii; maer wanneer hel or opaenkointdendikta- tor middelen hiertoe te verschali’en, dan keert de kaert. In het binnenland zyn er onlusten uilgeborslen len gevolge van den wederstand legen de ligting van manschap pen en de betaling der belasting. Garibaldi heeft er krygsvolk moeten heenzenden, om de orde te herstellen. Tc Parlermo ook is hel hem moeijclyk de volksdriften te be teugelen; verscheidene aenhoudingen van gewezen ambtenaren hadden er plaatsgehad cn het volk vroeg dal men ze door den kop zou schieten; dezen eisch niet ingewilligd zynde, voerde hetzynewoedebolop desbir- ren, waervan verschilligen vermoord wer den. Men voege daerby dat Garibaldi mini sterie zeer impopulair is, cn men zal de maet hebben van de hinderpalen die den diktator omringen. De toestand van Victor-Emmanuel en zyn kabinet, schynt ook al niet gemakkelyk te zyn. Men beweert dat baron Brenier, te Napels, poogingen doet om hervormingen en een verbond met Piémont tot stand te brengen, even als te Turyn de heer Talley- rand-Perigord alles aenwendt om koning Victor-Emmanuel te overhalen de hem aengeboden toenadering te aenveerden. Dit aendringen, gevoegd by de vertoogen van Busland en van Pruissen legen alle daed van Piëmont, die een regtstreeksch bewys zou zyp van samenwerking met Gari baldi, brengen het turynsch kabinet in ’t nauw; want neemt hel de voorstellen der diplomatie aen, dan zal het af le rekenen hebben met hel volk, dat van niets anders dan van de vereeniging der Beide-Sicilicn aen Piëmont wil hooren. In Duitschland blyft de oneenigheid voortduren, en niets bevestigt de beweering als zouden de vorsten, by hunne samen komst te Baden, het ten naesten hy over eene algemeene duiische politiek eens ge worden. Integendeel verklaert die Preus. —J"" te 1859. fr. fr. 9584 01 fr. I sciioone Onder t beslier D i x ii i ii <1 98 centiaren. 90 30 3 O' 53 Heiligers Bagagien. Koopwaren. en Moëre, gebruikt Koopen 1 tot en 19. Eene HofstedebestaenJe uit Woonhuis, l’eerd,- Ossen,- Koei- en verkensslallen, Schuren, Aelputlen en 11.40-11-71 C.“, ondr Hufplek, Weiden en Zaeilanden inedegaende, alles gestaen en g legen in de gemeente Ooslduinkerke, uj> kienen afstand west van Nieuport. Verpacht aen Joannes Ketelers, tot Baefmis 1801, tegen Ir.' 3,094-09 c.“ by jare boven de openbare belastingen. Koop 20. Eene Vetweide klas, gelegen in de gemeente Boitshoueke, langs de Pruosdykvaerd, groot 11. 3-51-67 C.“ wik A, n.' 236. Thans gebruikt duur Frans Feys, leSl. Bic pliers; om in gebruik te treden met 12 november 1800. De eigeiidonisbewyzen en verkoopwaerdeii b<- rusten ten kantuore van genoemden .Solaris DE BRAllWERE; inlichtingen te bekomen by de Notarissen PLAN l EEi'.UE, te Veurne, en DE CAE, te Alveringheni. middag, in de eimlelyke Op 19 July I860, oiii2 ure namiddag te Oudecap- pellc, by d’herberg de Gtongnie, vcixlitie van van den Notaris STEVERLYNCK, tc Wordende verschoven tol op Zaterdag 28 Julius JüGOd - openbare verkooping van onroerende goe der- n, acngekojidigd om plaels te hebben Donderdag 3 der zelfde maend, in de dorpplaels van Pervyse, ter ge mee n te-h ui ze, bewoond door ba es Fan Kemtnelbeke. VLASROOTING DOOR BEN VORST. Ileilcn heelt alhier de pryskamp voor beestialcn plants. Dvnsdag is de heer Eduard De weester. die op kommerlie was geweest, door eene geraeklheid ge slagen geworden <-n schier levensloos, by de hofstede hel Gasthuis van zyneu ezel afgenomen. Benige ston den later was by een lyk. SPOORWEG VAN LICHTERVELBE OP VEURNE. Ontvangsten van de maend Jumj. 1860. groot II. 10 61-40 gelegen te I.ekc door Hendryk V.ilcke, te Leke. In eene zitting, op M lendag 30 July 1860, om 2 ure na middag ten Stad huize te Dixmudc. Door ’tanibl van den notaris STEVEHLAN’I'K, Dixmiide. Inlichtingen te bekomen bv M.' BLSMJIEHE, notaris te Gbistel. Panne calcliiede, digt by de Panne-poort óvergegaen worden, tol de openbare verkooping van ontrent Op dry maenden tyd van betaling mits te stellen goede en bekende medekoopers ter aeiiveerding van den bijvengenaemden Deurwaarder. Te vergaderen in d’hcrbcrg van Jacobis Bergh. Dinsdag 10." July 1860, 3 ure namiddag, in do afspanning Gouden Hoofd, te Nieuport, eiudehkc iouwyzingin eene zitting, van: Tot.van ljan.tot30juny.fr. 56979 35 fr. 53122 45 De hertog en de hertogin van Braband zyn zaterdag naer Oostende vertrokken om er den honing en den graef van Viueudercn af te halen. 9232 72 fr. van Oudecappellc, 10 hekt. 33 aren 23 29 15 13 1 27 85 Kanton Veurne, onder hel bestier van den Notaris JOOE.IS te Yieitporl, door het ambt van den Notaris DE CAE te Ah eringhem. j. Merk weerdigen Koopdag ter Cambron- llofstede zal plaels hebben Woet)sdag25 Julius i860 en volgende dagen, telkens len een ure na middag precies, van meubels en menagie-goed, 7 merric- pccrduii, een vilke-peerd van 18 maenden,3 kachtels van Potcli rons ras, 14 bekalfde melkkoetje)), I 1 tweet.inder», venen overjaerscheti stier »an 3/4 Durhams ras, 16 jaerlingen, 13 kalvers van half Durhams ras, 4 overjaersche zwyns, harnas, akker en kern-lèig, 55 hectaren vruchten te velde, 19 hec taren nagras en vele andere voorwerpen. Zullende verkocht worden hel beestiael ten eersten dage, cn de vruchten te velde met het nagras ten tweeden dage. H, Schoonen Koopdag op het dorp van Oost- kerke, ten Huize van sieur Engel Holle, zal gehou den worden Jlaendag 16 Julius I860 en volgenden ‘Lig, telkens ten een ure na middag precies, van liui’sraed, herberg-tuig, 3 merrie-pcerden, 8 melk koetje», 8 drinkling kalvers, harnas en landbou- w.-rstuig, 20 hectaren vruchten te velde, 7 hectaren nagras; en vele andere voorwerpen. Zullende de vruchten te velde en het nagras ten tweeden dage verkoeht worden. Nieuciippelle, Loo, Lam'pernissu, Merckem, Gebruikt iloor Menelyn en anderen zonder pacht. i'z' ->\ 186(1, om ceu ure namid- l.ltM. 2o dag, in T Stadhuis te Dixmmle. Den Notaris STEVERLYNCK te Divinudc, is met deze verkooping gelast. Dinsdag 24." July 1860, 3 ure nar afspanning van Eugeen Adam, te Keyem, Tocwyzing l’ecner zitting, van Eene Hofstede met Woonhuis, l’eer.l,- Koei-en Vcrkenslallei;, Hoiplek, Boomgaerd, Z.acilandeti en Maeigrr.s, groot II. 19-78-15 C.°, gestaen en gelegen in de gemeente Keyem, meestendeels langs de llam- bouislraet, eene party langs de Waelestract eti het Maeigras in de Waele. Verdeeld in 10 koopen met regt van zanten voeging. Gebruikt door den medeverkooper Fieter l'ioot, om in gebruik tc Ir.den met helscheiren 'au den aenstaendcn ougst. liet kohier van lasten en voorwaerden benevens do eigendomsbewyzeu berusten len kantoore van genoemden Notaris DE B11AUVVE11E. genoemden DE CAE,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 5