VAN VEURNE GROOTE KOOPDAG h AEN HET HOFSTEDEKEN, dienende ten grooten decle voor hovenierland, Te ALVEIUNGUEM, ooslover, OPENBAER TE VERKOOPEN. UIENA GIE-GOEDEREN, KOOPDAG MERKWEERDIGEN KOOPDAG VRUCHTEN TE VELDE, M •■as WOENSDAG 11 JULY I860. het 4 2 4 2 ZEER SCHOON Landbouwgetuig, Beestialen, allerhande Hout, en Vruchten te velde, T E A L VEIÏIN G II E M, larwe, Boonen, Aerdappcls, en 2.de snede, Klavers 1.’“ Beestialen, Zool- en Wagenharnas, Land- bouwerstuig, Menagie-Goederen en veel andere roerende Voorwerpen, TE LEYSELE, Ter Hofstede het Eikhof. 1S i- TE ALVERINGHEM I iH Ji Schikkinf) van den Koopdag. 'v ’fit I SUPPLEMENT ADVERTEN ■M ongeveer 125 goede mum geen deze hofstede is beklecdende, bestaende in: n f K' ‘-5 van OP STEENDAM. van k van I? Langs de Zandstrael achter de hofstede de groolo Fockewerve. Op Donderdag 12, en Vrydag 13 July, I860, telkens ten 1 ure nanoen, ter hofstede het Steendam, bewoond door de gezusters David te Alveringhem, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, openbaerverkoopen Mobilaire Goederen. Aerd- koper- tin- en gleis- werk, soepkommen, tellooren, karaffen, bierglazen, vazen, bierkannen, koffykannen, messen en four- chellen, lepels, spiegels, marmieten, moors, ketels; stoelen, zetels, banken, tafels, sclirapaeijen, kleeder- M.1” BOLLÏ, Notaris te Wulveringlicm resideeren- de zal op Donderdag 19 July en Vrj dag 20 July 1860, telkens om een ure na middag, binnen do gemeente Leysele, ter hofstede genaemd het Eikhor/, alwacr onlangs overleden is sieur Franciscus-Albertus- Winocus Vanhoutte, houden Koopdag, van al het- A. Vruchten te velde. 12 hectaren 70 aren tarwe. 44 aren rogge. 38 aren bootten. 44 aren boonenkruid. 73 aren haver. 19 aren vlas. 88 aren erweten. 88 aren hulteboon. 15 aren beeten. 73 aren aerdappcls. 63 aren klavers der 211* snede. Verders al het achtergras, do fruiten in den boom- gaerd eu de groensels in den hovenierhof. Op Vrydag 13 July, 1860, na de vruchten te velde ta hebben verkocht der gezusters David op Steendam, ontrent den 6 ure namiddag, Zal den notaris BEERItAERT, te Alveringhem, ten verzoeke van de weduwe en kinders Strae'.burgh, openbaer verkoopen Circa 47 aren tarwe; 19 aren peerdeboonen; 15 aren vlas;11 aren aerdappcls; 3 aren klavers, l,‘l en tweede snede. Nota. Het klaverhooi der 1.‘" snedo zal ia oppers zyn. Voorts een deel hutteboonen, beeten en hetgras der kanten en grachten; Alles staende op twee parlien land, te Alveringhem, deeene; tusschen de gebouwen der hofsteden De Gheele en Van Doorne; en ’tender zynde 'de ztiid- oostzydc der partie, genaemd d'Helle, langs de za->d- straet achter de groote Fockewerve. Op tyd van betaling, mits de Onkosten betalende rn solidaire borgen stellende, ten genoegu v; notaris BEERNAERT. kassen, komoden; horlogie, slaeplakens «srgien, be hangsels, matrassen, onderbedden, Loof (einden; voorts 100 kilos gerookt zwynevleesch, en veel meer andere voorwerpen Landbouwhaliieni.2 landwagens; 2 brcèwiel- karren;2 aelbakken, aelstanden, kordewageti, dry ploegen, een karrue, 6 eegden, brakhouwen, rakels, spaden, kuipen en standen, aelpomp, yzeren en houten sleden, tollen, meslplanken, sehroopeerd, meslhaken, vorken, groepen, vans, windmolen, graenmaten, dorschkleeden, 40 ydele zakken, koei- banden, planken, gantieren, kaespers, zuerkarteelen, einsels, slypsteen, berrien, leederen, vleesch en waschslanden, trog. Beestialen. Twee werkpeerden oud 7 en 10 jaren, een 30 maender, 6 melkkoeijen, 4 jaerlingen, 3 veerzen, een os van 2 jaren, 3 drjjaersehe veerzen, een dryjaerschen os, 2 vetkocijen, 5 kalvers en 2 ezels. Strooi. 500 Boonstrooi, 300 rogen gleijen, 400 witstrooi4000 booten klaverhooi. Hout. 400 bundels allerhande brandhout, fa- gooten en busschen, rollingen, blokken, veel stuk ken allerhande gezaegd hout, en gezaegde planken van allo dikten en lengden, balhen, regelingen, schuttingen, sparren, en dihperssen. f ruchten te velde. Circa 9 hektaren larwe; 87 aren Baefmis sucrioen; 87 aren rogge; 58 aren haver; 4 hektaren boonen, kruid en aerdappcls, 1 hektare 31 aren klavers van de 2.d' snede en 87 aren maeigras. Nota. Den eereten dug, zal verkocht worden, het grootste deel van ’t meuagie, de beestialen en het landbouwgetuig. Den tweeden dag.Het overige van ’t meuagie, het strooi, het huiten de veldvruchten. Op 6 maenden tyd van betaling voor de koopen boven de 20 franks; de gene daer beneden komplant te betalen, en borg te stellen ter voldoening van den voornoemden Notaris BEERNAERT. Op Woensdag 18 July 1860, om 4 uren namiddag, in de herberg den gouden Appel, bewoond door sieur Maes-Hoslen, ter dorpplaets van Alveringhem, Zal de notaris ROLLT, te Wulveringlicm rcsidce- rcntle, in cene zitting, liet volgende goed openbaer verkoopen Gemeente Alveringhem, ooslover, digi by Forthem. InivB Koor. Een zeer schoon Hofstedeken, be- stnende in woonhuis, schuer, koeistal en verdere gebouwen, met 2 hectaren 28 aren 36 centiaren land, onder grond van gebouwen, hovenierhoven cn zaei- laud, alles kennende dienen voor hovenierlamlen, gestaen en gelegen Ie Alveringhem, ooslover, nevens den Loovaert, digi by Forlhein, palende van oosten aen taciland van d’hecr Pieter Vandcrlieyde Dein.d'h r cn bureel van weldadigheid van Alveringhem, zuid aen het hovenierhof van Charles Godderis-Laplassche, van westen aen den Loodyk en van noorden van hel hovcnici'liof van sieur Désiré Debaecke. Gebruikt door de kinderen van sieur Ignatius Tin seel. Oiu door den koopcr in gebruik tc komen met 1 October I860. De verkooping-voorwaerden cn cigrndoins-bewyzcn, berusten ten kantore van voornaeindcn notaris HOLLY DOOK STERFGEVAL. hovenierhof. B. Beestialen. 2 allerbeste werkmerriepeerden van 3 en 5 jaren, ander inerriepeerd ten twee diensten, 9 schoone melkkoeijen, 1 schotverse, 4 jaerlingen, 5 drinke- linpkalvers, 5 zwyns, waer van twee ov i'ij.iersche o.i dry schotelingen; en het pluimgedierte. C. Zool-en Wagenharnas, I andbouwei stuig. 1 Hreewielwagen met yzeren assen, 3 andere wagens, 2 brecdwielkarren, andere karre, 1 zoole, 5 ploegs, 2 benooten, 3 tollen, 10 eggen, twee aelbak- ,ken me' toebehoorten, deci mestplan ken, 4 wind molens, 2 kordewagens, al hel kuip, kern en dorsch- halaem; cenc groote hoeveelheid meslhaken, bouwen, schoppen, spaden, rakels, zeissen, pekken, bool- hamers, verders graenmaten, dorschklced met toe- belioorten, vans, kalanderie en veel graenziften, twee wagcnwytcn, slypsteen, deel ladders, alle de dilt- persen, hnllien, regelingen en graeiizak ken. D. Fourtngien. 6090 bondels nieuw klaverhooi der eerste snede, 2000 bondels oud klaverhooi, ook der eerste snede, 400 bondels kanthooi, 1500 gleijen en '2000 bon dels strooi. E. Menagie-goederen eu Voorwerpen van ver scheiden acid.' Sehoone shighorlogie met kas, ledekanten, wollen matrassen, pluimen bedden, hoofdeinden cn oor kussens, wollen sargien, bedlakens en tafeldwalen, serviellen en handdoeken, onderbedden en behang sels, veel koper-tin-yzer- porselein- kristael- gleis glas- eu aerdewerk, kleerkassen, koffers, kommoden, buffetten, stoof met toebehoorten, kaders, stoelen, zetels, tafels, standen, sculen, spiegels, postnerkens ouder glas en andere, veel kopere inarm) ten cn ke tels, yzcre potten en moors, manden, melkstanden en teelen, houweel, happe, kwarlhainer met weggen, trog met deszelfs toebehoorten, veel ladders, vlcesch- standen cn zwyi.cnvleesch, benevens cenc groote hoeveelheid fasscelcn en fagooten, en menigvuldige andere voorwerpen te lang om alhier beschreven te worden. Men zal verkoopen Op Donderdag 19 July, alle de beestialen, het zool- en wagenharnas, het landbouw-tuig, het kuip en kern-hallaem en het grootste gedeelte van het menagie-goed. Op Vrydag 20 July, de vruchten te velde, de four- ragien en alle overige voorwerpen. De koopen van 20 franks en beneden, benevens de 10 p.komplant te betalen, de gene boven de 20 franks op tyd van betaling, mits voldoende borg, ten kantore van voornoemden Notaris ROI.LY.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1