HOFSTEDEKEN, VAN VEURNE. r Ij I I i 1 HOFSTEDEKEN, F U Openbare Verkooping f B I PARTY ZAEILAND Gelegen te lloulhem. N.r 4840. ZATERDAG 44 JULY 4860. Handelzaken. en Ts\ ^«Sïiiiinnxfe-a i JAER. I OPENBARE VERKOOPING VAN EEN MAEIGRAS EN ZAEILAND, STAEMDE EM GELEGEN BINNEN DE GEMEENTEN ALVERINGHEM EN WULVERING1IEM. en algemeene Een Nummer, en eon Supplement op 1 Voor Frankryk 11 fr. 20 *s jaers. Glad voor Annonccn, Landbouwnieuws, politieke I i i j 54.® Gemeente Vulveringhem. Nog gemeente Alveringhem. Tijdingen, Marktpryzen half blad, per week. Gemeente Alveringhem. L1CITAT1E VERKOOPING TE BULSCAMP, van cene allerbeste FETWEIDE, HOVENIERHOF EN TWEEW00NST1G IR IS, Te Nieucappelle, en van eene Gemeente Alveringhem. ZAEILANDEN, WOONHUIS es ERVEN, geslaen en gelegen TE ALVERINGHEM. Voor stad worden i OM VIT GEMEEN7.AEMIIEID TE SCHEIDEN. berusten ten kantore to Alveringhem. 4 AIHERTEVHE-BM in van een teer schoon inschryving, BETAELBAER VOOROP: 0 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks 's jaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 0 maenden. 2 fr.25 3 maenden. Prys van Walweyn te Yper, en sieur Vermout te Veurne, van westen aen zaeiland van meergezegden heer Demohl.r, en van noorden aen het gene van mevrouw Caimeyn te Brussel; bekend by plan kadastrael sectie B, ondef de nummers 414, 415 en 41G. Om in gebruik te treden met 1 October 1860. (Oeren Broek.) Koop twee. Binnen de gemeente van Wulve» ringhem, in den Oeren-broek, by het hofstedeken nti bewoond by sieur Godderis, een party ten deelu llooigras enten deele Zaeiland, strekkende oost en west; palende van westen, miordeu en oosten .be-» dryfgras van d’heer baron Berwyn te Veurne, van zuiden naer den oosten bedryfgras van mynheef Breynaert, en voorts van zuiden bedryfgras van d’heer Van Crombrugghe, groot 'volgens kadaster sectie B, nummer 217 tol 80 aren 70 centiaren. Om in gebruik te treden met 1 October 1860. De verkoopvoorwaerden en eigendomsbewyzen, berusten ten kantore van gezegden notaris DECAE, Koop 2. Binnen gemelde gemeente Alveringhem, van zuiden langst den steenweg leidende van de dorpplaels nier het gehugte Vorlhem, eene party Zaeiland, strekkende iioord en zuid, bekend by plan kadastrael sectie C, nummer 109, ter grootte van 44 aren 93 centiaren, en volgens titel 46 aren 80 Cent.; aboutieeronde met hel zuideinde aen den volgenden koop, van oosten en westen zaeiland aen Rosa Clara Verstraete, huisvrouw Emmanuel Vitse, en met het noordeinde aen den gezegden steenweg. Om aenslag met eersten October 1860. Koop 4. <mid aen voorgaeude koop, eene party Zaeiland, strekkende oost en west, bekend by plan kadastrael sectie C, ouder nummer 106; palende van noorden aen voorgaenden koop, d’heeren Desmedt en Vanderheyde te Alveringhem, gezegden Sr. Vitse, van oosten en zuiden aen gezegden heer Desmedt, en van westen aen den Burgweg. Om aenslag met eersten October I860. Koop. 4. Een schoon en geriellyk Woonhuis, en verdere gebouwen met 2 aren 67 cent, grond en hove* nierhof, alwaer de gezeide gebouwen zyn opstaeudo siacude en gelegen ter dorpplaels van Alveringhem, Ier noórdzyde van het Appekslraelke, bekend by plan kadastrael sectie C, ouder do nummers 1 199 en 1200, van zuiden voorhoofdende op het gemelde straetken, palende van oosten de herberg den gouden Appel; van noorden aen do erve van d’herberg den gou ion Appel, en van westen het huis en erve van sieur Pieter Blare te Alveringhem. Gebruikt en bewoond door de gezusters Maes, tot I Mei 1861. Koop 5. Een Ilovenierhoveke, liggende zuid by huis uitmakende den voorgaenden koop, alleenlyks hel gezegde Appelstraetke daer tusschcn, groot 1 are II centiaren, bekend by plan kadastrael sectie C, n.* 1241; palende van noorden aen gezegd Appelstraetke, van oosten aen hel huis er erve Van Karolus Delcge, van zuiden aen de herberg bewoond door sieur Pieter Kempe en van westen oenen voetweg. Om aenslag met de geldtellilig. Do verkoopvoorwaerden benevens dc tytels van eigendoms, zyn berustende ten kantore van gezegde Notaris DECAE, te Alveringhem. Men abonneert zich op liet bureel van het blad, Ooslstraet N.‘ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, 15cenlimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.’, het supplement 15 c.’ Alle aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, éénmael onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Do notaris DE CAE, tor residentie van Alveringhem, zal op Donderdag 19 July 1860, om 8 ure namiddag, biunen do gemeente Alveringhem, gehugte Forthem, ter horborg don Billander, bewoond door sieur Fian- citcue Pan de IValle, openbaer verkoopen. Koop een. Binnen de gemeente Alveringhem, oost over den Loovaert, langs den voetweg leidende van Forthem naer de Grognie, en weinig noord-oost van de herberg den Rabbelacre, een Hofstedeken, bestaende in huis, schuer, koei-en zwynstallen, met 90 aren 18 centiaren Lands, onder grond van ge bouwen, hovenier hof en zaeiland aldaer medegacnde, strekkende oost en west, palende van oosten aen het zaeiland van d’heer Deinoïder te Dixmude, van zuiden aeu zaeiland van deu zelveu heer Dcmolder, d’heer Den notaris DE CAE, ter residentie van Alveringhem zal op Dynsdag31 July 1860 om 3 ure namiddag, ter herberg bewoond iloor sieur Eduardtis Coney, ter dorpplaels van Bulscamp, en ten overstaeu van den bevoegden heer vrederegter, openbaerlyk ver« koopen de volgende onroerende goederen Koop een. GEMEENTE NIEUGAPPÉLLË. Eene allerbeste tetweide, met liet daeropstacnde tweewooustig Huis, en meuegaende Hovenierhof, ge legen binnen de gemeente Nieucappeile, weinig zuid van de kerk; uilmakende eene langwerpige party; strekkende oosten west met eene happe ten oosteinde, bekend by plan kadaslral sectie li, nummers 279, 280, 284, 285, 286, 287, 288 en 289, ter groote van 2 hectaren 67 aren 20 centiaren, palende van oosten met d’happe de Zeedyksirael, van zuiden naer deti oosten, bedryigras toebehoord hebbende aen d’heer Hypolylus lack, scheidende op half gracht, ten zuiden zaeiland aen sieur Bonte te Boesinghc, ten zuidwest' hoeke zaeiland aen den disch van Aieucappeile, vait westen aen zaeiland van gezegden sieur Bonte en van d’heer Marescaille do Courceiies, scheidende op half gracht, van noorden naer den westen zaeiland aeii sieur Josephus Dewaele te Nietmappelle en van noor' den naer den oosten zaeiland aen d’heer Cardinal td Yperen, scheidende op half spletgracht. Gebruikt door de wed. van sieur Alexander Bae Ideit, te Bulscamp, tot 11 november 1860. Koop twee. GEMEENTE HOliTllEM. 70 aren 20 centiaren Zaeiland, gelegen te HoUtfietfl, Do notaris DE CAE, te Alveringhem, zal op Mnenda 30 July 1860, om 3 ure namiddag ter herberg Potte-bloem, ter dorpplaels van Alveringhem, open baer verkoopen dc volgende onroerende goederen Koop 1Binnen de zei ve gemeente Alveringhem, weinig zuid-west van du kerk, l.mgs den Burgweg, leidende van do dorpplaels mier den Burg-molen, een zeer schoon bebouwd mi b pl int Hofstedeken, bekend by plan kadastrael s die C, onder de num mers 624, 625, 626,627 en 631, ter groote van 4 Ine. 16 aren 24 centiaren, onder bebouwden grond, hof plaats met hovenierhof, rondom bewalt, boomgaerd en z leilanden; gebruikt by Sr. Pieter Jacobus Dossier, tot 1 October 1861, mits den principalen pachlprys van 300 Ir." ’sjaers, en verdeeld in de vier volgende loten. 1 Lot. Alle de gebouwen met 1 hectare 69 aren 21 centiaren lands, ouder grond van gebouwen, hovenierhof en boomgaerd, bekend onder de num mers 624, 625, 626, 627, en hel noordsgedeelte van nummer 631, aboutteerende in ’t geheel van noorden naest den oosten, van oosten alsmede van zuiden naest den oosten zaeiland aen dc weduwe van sieur Pieter Vuylsteke te Alveringhem, gebruikt door Suraphinus l’uny, over welks zaeiland noord aen den boomgaerd deel van dit lol, deu uitweg van dit hof stedeken ligt, tot aen de publyke slraet, palende van zuiden naest den westen aen het volgende lol; aldaer scheidende met de doornhage, alhier geheel mede- gaeude, van westen aen land der weduwe Dewille, te Alveringhem. 2 Lot. Zuid aeu voorgaeude lot, eene party gras, strekkende oost en west, groot by gedane landmaet 66 aren 60centiaren, deel van nummer 631; palende met de ooslzydede hofstedelaiiden van d’heer Struwe te Ypren, van zuiden aen hel volg, «de lot, van westen aen de weduwe Dewitle, en van noorden aen het voorgaendo lot, scheidende met de doornhage alhier incdegaende. 3 Lot. Voorts zuid aen voorgaendo lot, eene P 'rty zaeiland, deel van nummer 631; happende ten zuideinde langs de oostzyde, groot 1 hectare 30 aren 2» c. ntiareu, strekkende tmord en zuid, aboultee- rende met du oostzyde de hofstedelanden tan gezegde heer Struwe, met het zuideinde het volgende lol; scheidende op paelput en spletgracht, met de west- zyde aen de kinderen AVaels te Alveringhem; en van noorden aen hel volgende lot. 4 Lot. Nog zuid aen voorgaeude lot, eene party Zaeiland, groot 50 aren 19 centiaren, strekkende oost en west; aboutteerende met de noordzydo naest den westen hel voorgaeude lol, van daer naest den oosten, zaeiland van gezegden heer Struwe, melden oosteinde en de zuidzyde aen zaeiland der weduwe van Dominicus Nollet ie Alveringhem, en met den westeinde naest den zuiden aet; de erfgenamen Jan Samyn, en uaest den noorden aen gezegde Nollet.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1