rmT V E R A E. VAN in HOFSTEDEKEN, PEER DEN, i i 11 1 b I F -Uil Vruchten te Velde fii O O P D A G 8 A I 1 i s i -I 'tl 1 'A MERKWEERDIGEH KOOPDAG van VRUCHTEN TE VELDE, Beestialen, Zool- en Wagenharnas, Land bouwers! uig, Menagie-Goederen eu veel andere roerende Voorwerpen, TE LEYSELE, Ter Hofstede het Eik hof. i AEN HET L ciffl Schot men Koopdag van ilH I I M r I O O P 11 A G M EN AG 1E-GOEDEREN, WOENSDAG IS JULY I860. I 4 2 a I I I I I OPENBARE VERKOOPING VAN EEN MAEIGHAS EN ZAEfLAND, ALVEIUNGIO EN' WLLVERINGI1E.M. 1 ZOOL- EN’ WAGENHARNAS EN VRL’CIITEN TE VELDE, In de MOERE, 1000 genietenJ, Hofstede 5.“ Julie. l Hi d? 'r MM l£<' ?i TE WULVER1NGIIEM. Gemeen te Al veringhem van HOVEMF.ll-ALAEJI, ZADEN, CdlOENSELS EN VRLCIITEN TE VELDE, TE ALVEKINGHEM-FORTI1EM. BX3 DOOR STERFGEVAL. De verkoopvoorwaarden betaling, ten kantoeren van den ge- meer andere Up tyd K hoofdsom; drgene daer beneden •effens te betalen. -1 BTAlinr. t* StltCtS BISSZX DK GÏMEISTÏX en wagenharnas zullen ten I 1 I 1 I ■te F. en kruit. Den notaris DECAE, ter residentie van Alveringhetn, zal op rydag 20 July 1000, om een ure na middag, precie, ter hofstede 5.** Ju/lc, in de Jloere 1000 ge nieten), by bel Genie nle-huis, openbaerlyk verknopen lleestiael. 5 schoone en goede ruinpeerden, en 3 merriepeerden Zoo/- en //'uy uharnes. 3 ploegs, 4 eggen, 2 zaeigereedseltapp -ri, opdoen bet hooi, n M.1" ROLLY, Notaris te Wulveringbem resideeren- de zal op Donderdag 19 July en Vrydag20July I860, telkens om een ure na middag, binnen de gemeenlo Leysele, Ier hofstede genaemd het Eikhof, alwaer onlangs overleden is sieur Franciscus-Albertus- Winocus Vanhoulte, houden Koopdag, van al het- 2 Verders al gaerd en de groensels van De notaris DE CAE, ter residentie van Alveringhetn, zal op Zaterdag 21 July I860, om 2 ure na middag’ te NVulveriiij hem, langs den steenweg leidei de van Veurne naer Yperen, op de hofstede-landen gebruikt door sieur Frauciscm Fan Egroo, openbaer ver knopen 2 llektaren tarwe, 43 aren 77 centiaren rogge, 43 aren sukrioen, 21 aren 88 centiaren haver, 34 aren bootten, 33 aren aerdappels, 21 aren 88 centiaren vlas, en 7 aren erwten. Op tyd va t betaling, ten kantoorcii van den ge- naeniden notaris Df. CAE, te Alveringhetn, en den notaris V ANDl.N BERG BE, te Gyverinchove, voor de knopen bedragende tol 20 franken en daer boven in hoofdsom; degene daer beneden en dett 10 penning E Dc notaris DE CAE, ter residentie van Alveringhetn, zal op Donderdag 19 July 1860, om 3 ure namiddag, binnen de gemeente Alveringhetn, gehugle Forthem, ter herberg den Biltander, bewoond door sieur Fran- ciscus Fan de IFalle, openbaer verkoopen. Koop een. Binnen de gemeente Alveringhetn, oost over den Loovaert, langs den voetweg leidende van Forthem naer dc Grognie, en weinig itoord-oosl van de herberg den ll.ibbelaere, een Hofstedeken, bestaande in huis, schuer, koei-en zwynstallen, met DO aren 18 Centiaren bands, onder grond van ge bouwen, boveniei hof en zaeiland aldaer medegaende, strekkende oost ett west, palende van oosten aen hel zaeiland van d'heer Demolder te Dixmude, van zuiden aen zaeiland van den zelve» heer Demolder, d'heer 'VValweyn te Yper, en sieur Vermout te Veurne, van westen aen zaeiland van nicergezogden beer Demolder, en van noorden aen hot gene van mevrouw Calmeyti te Brussel; bekend by plan kadastraal sectie B, onder de nummers 414, 415 en 416. Om in gebruik te treden met I October 1860. Gemeente 1 Vutveringhem (Oeren Broek.) Koop twee. Binnen de gemeente van NVulve- ritighent, in den Ocren-broek, by liet hofstedeken nn bewoond by sieur Goddcris, een party ten deelc Uooigras enten deelc Zaeiland, strekkende oost en ■west; palende van westen, noorden en oosten be- dryfgras van d'heer baron llerwyn te Veurne, van zuiden naer den oosleu bedryfgras van mynheer Breynaert, en voorts van zuiden bedryfgras van d’heer Van Cronibrugghc, groot volgens kadaster sectie D, nummer 217 tot 89 aren 70 centiaren. Om in gebruik te treden met 1 October 1860. De verkoopvoorwaerden en eigemlomsbewyzen, berusten ten kantore van gezegden notaris DE CAE, te Alveringhetn. Op Donderdag 19 July, I860, om 1 ure nainid dag juist, ten huize en op de lauden gebruikt door de kinderen l'inseel, te Alveriiighem-Forthem, Zal den Kolaris BEERNAERT, Alveringhetn, openbaer verkoopen Henagie-ffoedeien. Stoelen, tafels, kassen, kof fers, bedderyen, slaeplaken i, sargien, lepels, four- chetten, aerd- gleis- koper- en tinwerk, en alle andere menagie-gOedereti. Hocenier-alaein, Zaden en andere voorwerpen Twee rakels, houwen, spaden, lolle, eegde, wegel- draden, 2 kordewagens, een stootwagen, aelstanden, schotel, leederen, windmolen, weggen, karthamer, diilpersen, brandhout, gezaagde planken, dry zaed- kramen om op de markt tc staen, schalen en ge- wigitn, slypsteen enz., 200 roggen bouwelaers 150 bomen .Javerhooi I ,u snede, en al de zaden. Groensel» en Fruchten to velde. 60 aren tarwe, 8 aren rogge, 29 aren aerdappels, 8 aren hovenier- erwtett, en al de groensels en zaden in bet hovenier- hof, bestaende in erwten, wortels, ajuinen, suiker bonnen met peersen, plalteboonen en groensels, en alle slach van zaden. Up tyd van betaling, mits de onkosten komptant betalende, ett te stellen gekende en solidaire borgen 4 wagens, karn-, werktuig tot eel ander iandbouwerstuig. y i nekten te velde. 1 hectare 32 aren sucrioen. 2 48 aren bonnen 6 87 aren tarwe. 20 aren boonen. 19 7(1 aren haver 4 03 aren zomer-kools. 3 Oj aren vitsen. 0 til aren aerdappels. 0 88 aren beelrapen. De peerden en bel zo.il- toou gesteld worden, ten dage der verkooping, ter bovengemelde helstede S.“ Julik, alwaer men zal vergaderen. Up 0 maenden tyd v.m betaling ten kantore van gezegden notaris DE CAE, te Alveringhetn, voor dc koopeo boven dc twintig franken in hoofdsom, mits stellende goede en b- kende borg; de koopen beneden de twintig franken in hoofdsom, cn den 10 penning seffens te betalen. geen deze hofstede is bekleedende, bestaende ia: A. Fruchten te velde. 12 hectaren 70 aren tarwe. 44 aren rogge. 38 aren boonen. 44 aren boonenkruid. 73 aren haver. 19 aren vlas. 88 aren erweten. 88 aren hulteboon. 15 aren beeten. 73 aren aerdappels. 63 aren klavers der 2d* snede, het aclitcrgras, de fruiten in den boom- in den hovenierKof. B. Beestialen. 2 allerbeste werktnerriepeerden van 3 en ftjareu, ander merriepeerd ten twee diensten, 9 schoone melkkoetje», 1 schotverse, 4 jaeriingen,5drinku- lingkalvers, 5 zwyns, waer van twee overjaerscho en dry schoielingen; en het pluimgedierte. C. Zool- en IFayenharnas, l.andbouwerstui/j. 1 Breewielw.igeit met yzeren assen, 3 andere wagens, 2 breedwielkarren, andere karre, 1 zoole, 5 ploegs, 2 benooten, 3 tollen, 10 eggen,twee eetbak ken met toebeheorten, deel mestplanken, 4 wind molens, 2 kordewagens, al hel kuip, kern en dorsch- halaem; eene groote hoeveelheid meslliaken, houwen, schoppen, spaden, rakels, zeissen, pekken, boot- bamers, verders graenmaten, dorscltkleed met toe- behoorten, vans, kalanderie en veel graenziften, twee wagenwyten, slypsteen, deel ladders, alle de dilt- persen, ballien, regelingen en ongeveer 125 goede graanzakken. D. Fourragien. 6000 bundels nieuw klaverhooi der eerste snede, 2000 bundels oud klaverhooi, ook der eerste snede, 400 bondels kanthooi, 1500 gleijen en 2U00 bon- dels strooi. E. Jlenagie-goederen en Foorwerpen van ver scheiden aerd. Schoone slaghorlogie met kas, ledckanten, wollen matrassen, pluimen bedden, hoofdeinden en oor kussens, wollen sargien, bedlakens en tafeldwalen, serviellen en handdoeken, onderbedden en behang sels, veel koper-tin-yzer- porselein- kristael- gleis glas- en aerdewerk, kleerkassen, koffers, kommoden, buffetten, stoof met tpebehoorten, kaders, stoelen, zetels, tafels, standen, seulen, spiegels, posluerkeus onder glas eu andere, veel kopere inanity ten en ke tels, yzere potten en moors, manden, mclkslanden en teelen, houweel, happe, kwarthamer met weggen, trog mel’deszelf* toebehoorien, veel ladders, vh.-esch- standen en zwyt.envleesch, benevens eene grontu hoeveelheid fasseelenen fagooten, en menigvuldige

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1