BOOM E N Groote Koopdag van 8 GROOTE KOOPDAG van menagie-goereren, ’Wife «IM I’ f KOOPDAG van K O O P i) A G van VRUCHTEN ÏE VELDE, en van MENAGIE-GOEDEREN, KOOPDAG IK !11 iI Hit israed- Blerberggerief, 1 I’ ahjeniecnc Tydinfjen, Marktpryzen en Handelzaken. week. de T E mobilaire goederen, Te .tlrei inghemop het dorp. BEESTIALEN, I. A X IMiKTl I (JSTROOI EN VRUCHTEN TE VELDE, TE STEEN KERKE, In de nabyheid van ’tGasthuis. en Supplement op half blad, per Landboüwalaem, Beestialen, Hooi en Strooi, Brandhout, en Vruchten te velde, ALVERINGHE M. Hofstede Swyngedouw. 1 fr. 75. 3 maenden. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Een Nummer, en een f’ Boomen. Rot/ge, Haver, Boonen Aerdappels, Marssu- krioen, Erweten en Kommeine, TE BULSCAMP, Vruchten te velde. ORDE VAN DEN KOOPDAG. |||i| 5. Ut! 14 I N.r 4821. ZATERDAG 24 JULY 4SC0. 7»4.c JAEB. DOOR VITSCIIE1DING VAN HEDRYE. I Op het verkocht hofstedeken der kinder® Verweirder, TE NTEUKAPPELLE. en andere On Vrydag Augusty, I860, ten 2 ure namiddag, i land gebruikt door Charles Delanghe, liggende l" tmlscamp, langs dezen kant van’t Ringslot, ontrent Uen Déba rcadère, Zal den notaris BEEHNA23T, te Alveringhem, open- ’:>er verkoopen Circa 88 aren rogge; 59 aren haver; 80 aren ^'•n.-i). e,,(1 dce| aerdappels; 29 aren tnarssnkrioen; aren crwelen en 29 aren komtneine. 7 franks 'sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 niaenden. Voor Frankryk II fr. 20 ’sjaers. 3 esschen;7 olms; 12 populieren;170 tronken met de taillie; 6 nolelaerboonien; -i peereboomen;14 jappelareu; (i pruimelai-u; 1 kriekenbooni; Voorts vyf knopen brandhout; een wind noten c.i eenige roggen gleijen; iNot.v onder de fruilboomen zvn er zeer iv, <j en zuivere, dienstig voor alleslach van meubels. Optyd van betaling, mits solidaire borgen •iieiuL'. ten genoege van den ondergeteekenden Nolmr BEERNAERT. Op lyd van betaling, mits de onkosten komptint betalende, en borge stellende, ten genoege van voor noemden notaris BEER.NAERf. Op Maendag 23 en Dinsdag 24 July I860, telkens om 1 ure namiddag, ter hofstede thans nog be woond door de weduwe van Francis Swyngedouio, te Alveringhem, naby den Klaren-wai, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, openbaer verkoopen, het volgende: Meiiagie-gocderen. Alle aerd- koper- tin- en yzerwerk, stoelen, tafels, banken, koffers, kassen, kominoden, horlogie met kas, schrapraei, tellooren, glazen, kannen, karaffen, lepels, messen, fourchet- ten, beddingen, sargien, slaeplakens, matrassen, va ti Langs dezen kant van ’t Ringslot, ontrent den Debarcadère. Op Donderdag, 2.d“" Augusty, I860, ten 8 ure ’s morgens en ten 1 ure namiddag, Zal den notaris BEERNAERT, te Alveringhem, -v- ten verzoeke van jufvrouw de weduwe van den heere Jean llapliste Jlorlion, tcrdorpplaets van Alveringhem, openbaer verkoopen Allerhande groote en kleine kassen; kominoden; buffet; slag-en spéélhorlogien met kassen; veel open- slaendc,- schraeg-, bier-en andere tafels; van alle grootten; een 100-tal stoelen, veel zitbanken; ver schelde ceuil-de-bceufs en jagtslovcn; eene grooto hoeveelheid koper,- blik, tin, stael,- yzer, glas,- gleis en aerdewerk; veel servietlen, tafel-dwalen, lepels, messen en fourehetten; quinquets, kleerkoffers; lesse naren; nachttafels; lanteren»; luk- en wafelyzers; kaders; enz. Al de herberggcreedschappen, als kopere spoelbak, kitten en vuurpotten, tinnen dubbel liters, liters en halve liters; groote en kleine kabarctten, en een zeer groot aental glazen, van alle slach; Ladders, trappen, een tiental, azyn-stukken, van 5 tot 7 hektoliters, dienstig voor haic-stukkeii; meet- inaten; voel oud yzer; venster- en deurkassynen, deuren; vensterramen, meest allen voorzien van rui ten; oude stukken hout, balken en veel planken; Houlten pypen, blaesbalg en veel andere stuks, dienstig tot maken van orgels; deel kuipers- en tiinmerinans-alaem en meer andere allerhande voor werpen, te menigvuldig om ze hier te melden. Op drie maenden lyd van betaling, ten kantoore van genoemden notaris BEERNAERT, mits zich aen de alsdan voortelezen konditien te gedragen. Een afzonderlik nummer 20 e.*, het supplement 15 Alle allichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden éExmael onverguld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Op Maendag 30 July 1300, om 2 ure juist namiddag, op het verkocht hofstedeken der kiuders Vei woii der, te Nieukappelie, op vyf minuten afstand van de dorpplaets, Zal den notaris BEERNAERT, te Alveringhem, oncii bacr verkoopen 1 Hektare 75 aren tarwe; 21 aren rogge; 58 aren haver; 44 aren aerdappels en 1000 booten klavers, en 2.d* snede. hoofdeinden, spiegels, marmieten, ketels, n.o >rs, melkteelen, en algemeenlyk alle huisraeds-voor- werpen ie lang om te melden. LaudbouWgeluig. 2 wagens met smal beslag, 2 karren waeryan eene met breèivieleii, 3 ploegen, 1 tolle, 6 eegden, 1 kordewigen, mestplanken, veel ra kei s, houwen, spaden, mest ha ken, greepen, varken, kuipen en standen, karleelen, zuerkarteel, sehoone vleeschstande, dorschvlegels, vans, 2 windmolens, kalandrie, graenmaten, ydele zakken, groote <n kleine ladders, schalen en gewigten, kaespms, slin- steen, kern en to. behoorlen, melk- en water-seulcii, boterm yne, waschslanden, t ooms tan den, trog :iz. enz. Beestialen. Twee sehoone verkepeerden, 5 melkkoeijen, 1 drielandsche koei, 1 sc.hotve. mze, 2 jaerlingkalvers, 3 drinkling kalvers, waurvan een stierkalf, 20 hennen en 5 haenden. Hooi. 6000 booten klaverhooi. Hout. 700 bundels allerhande brandlc ui, 3; 0 bondels fassecl, veel rollingen en blokk n, rege lingen, balien, schuttingen en de aftelrek kg - bouwen, (schuer, peerden- koeistal- en z.wvm.l il Vruchten te velde. Circa 8 hectaren 50 ar n tarwe, 60 aren rogge, 58 aren 60 centiaren l.ai. i', 8 beklat en 10 aren bootten, 1 hektare 2 aren vt.ts, 1 hektare 80 aren klavers 2.'lc snede, en 3 hektaren 50 aren nagras en de aerdappels slaende in den hof. Den eersten dag zal verkocht worden, een d el van ’t menagie, de beestialen, het laudbouwala, ut en liet hout. Den tweeden dag het ander deel menagie, h i, af te trekken gebouwen en de vruchten te velde. Op tyd van betaling voorde koopen boven de ki) franks; degene daer onder komptaiit te betalen u borg te stellen ter voldoening van den Notaris BEERNAERT. Op Dingsdag 31 July, co Woensdag Augusty, 1809, telkens ten 1 ure na noen, ter hofstede te Steen kerke, naby hul Gasthuis, alwaer onlangs overleden is Hegina DeBcrgh, weduwe van Jan Baptiste De l.eu, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, open baer verkoopen. Henagin-goede.en. Aerd-, gleis-, koper- en tiu- wurk; pollen, pannen kommen; tellooren, plaleelen, glaze k.ir.illcn, kaders, bi.;rk.innen, messen, lepels, ioorchelleii, spiegels, kelcls, moors, marmieten, sto |.-n, tafels, banken, kassen, komoden, sdirapaei, b rlogi beddingen, matrassen, slaeplakens, sargii-n, in Is; kabarctten, en algemeenlyk alle huis- i i 1 oerwerpen, te veel om tv bescliryven. A' haten. Twee werkpeerden, beide merrien; ee i z I, 9 melkkoeijen; 3 jaerlingen; 3 kalvers; 2 zwv nen; hennen en haenden. Landbouwjetuig. - 3 wagens, w.iervan eenen met breed beslag, 2 karren, w.iervan cent: met breewielen, Zolle, tollen, ploegen, eegden, aelslukken, s'ede i, houwen, rakels, spaden, greepctl, vorken, mesthaken, kuipen mi standen, dorschvlegels, vans, windmolens, gr.imitn ilen, dorschzeilen, ydele zakken, koeibamlen, O igitrccpen, einsels, slypsleetl, balance en gewigten, loeders, seulen, jokken, berrien, kordewagens en m er ander l.imlbouwgetuig. Strooi. 609 bondels larwen- en boonslrooi. Hout. ben deel brandhout, planken, diltingen, blok ke ii, enz. Vruchten te velde.Circa 4 hektaren tarwe; 59 aren baefmis-siicrioen,2 hektaren 30 aren bootten; 7 aren erw ton; 29 aren haver; klavers vau l.,uen2.J* vu. d 40 aren aerdappels; 14 aren beetrapen; 88 aren maeigras en het nagras. Den eersten dag te verkoopen menagie, do bc-i stiub i en ’llandbouwgetuig. D.’ii tweeden dag het strooi, liet hout en ’ruchleu te velde. Alle, op tyd van betaling, boven de koopen van 20 ffa ks, eu solvabele borg stellende. i t if-; Prys van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Oosts!:net N.* 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1