VAN V fit NE. IWOAIGAEK1L ZAEILANDEN, I|| IN ffl Iffllb K O 0 P D A <1 HOFSTEDEKEN VETWEID^ o-ai-hYg, GELEGEN yt ta,e jaêr. STELLIGE TOEW\jJrV5(j. 1 inschfJHH'(r; ijETAEtBAElï VOOROP: si mum IH’ÏJ ‘alijemèene 'Tifdïnfjeny MatitpryzcA en Handèlzaken. Blad, voqy: i.avdboihvnicuu'S', politieke en t.i7 Een Ninnmer, en een Supplement op half blad, pei- Week-. I E MMTHEM. TJrool 1 hectare 5$ hirèn 64 centiaren, 'OPENBAER TE VERKOOPEX. In Alveringhem, ^^óircr. Moer t^l fr. ÖÖèO-Öik IN AVE^miEs en een^a^y^ifc Openbaer te. kc Vddfile. Gemeente Geniep ItffflRfMHis'se. Voor buiten, i I 3 I I hii'i'l’H Voor stad ABVEBTEITIE-BLAB Prys van M'éii abónrtê'eH iich bp bet bürtél Vah het blad, Oöststrtnjt ■V- 34, te Véiirnb, en op al 'dé postkantoorftn Vttn het tvk. Insertion-, lil bétitintén den drukregel Ven afzonder) yk numtïier 20 c.v, het SHpplètnént 15 c.s Alh- liflich'éh, by dé uitgevéts Van dit blad gedrukt, WordéW tiMiAït onveFgeld in hetzelve geplaatst. tirfrVen en géld vrachtvry loc te iehdéh. 'cobös Öücörte, en by h'órtt incyns gebonden Voor F.i5 jaren, ingegaen 1 mei 18&7, mits 30 francs by jar v 4 Koop. 3 aren 72 centiaren, bekend in denum- rners 10 en 11, zynde den Grond en Hovenierhot van Yicur Louis Debyser, met regt Vhn stand toll mei 1 (182, mit» 7 francs SO centime» by jiire. n Knap. 2 aren 80'centiaren, Lekend pef plsh kadaslrael sectie B, n? 8 én 'O, zyn den Grónd ftl'wïfeV de herberg Leopold op Mftet, nu -behoo'rende sietfr Pieter Decorlo, metregt van stand tot 1 ‘mei 1862, i '5 frhncS byjare. '6‘Koap. 4 aren il'centiaren, bebétfd OrtAet 'dè nummers 6 en 7 zynde den Grond alwaer de gebo’tf- \ven loebehaorcndc 'Eduardus Rubben'ftp sta ét, mek Tegl van statfd tót ‘1 mei 1802, a 40 franks by jlVbe, begrepen het hof beschreven onder den tienden koop. 7 Koup.— 3 aren 29 centiaren, bekend Sper Ipilah 'kadaslrael n.’ I, sectie B, zynde den Grond en ‘uit makende den hoek der plants, alwaer de herberg 'dó ZWaue, loebehóoreiide sieur J. 11. Leeman, o|p stink met regt van stand tot 1 mei 1802, k 12 frhnks Ly jare. 8 Koap.7 aren'40 ceirfia’fen, zyitfib dén 'Grónd 'en Hoi alwaer hei huis eli Verdere gebou'wèn tóébér- 'hoorende de wed. eti kinderen sieür Anlohius Cout- tenier op Slaen, bekend Iper.plan kadaslrael settle B, numm.'rs 3, 4, ‘Een 'óbïs, met regt vnh stand'tót 4 'mei 1862,'a 23 francs by jare. '9 Koup. -7 aren 70 centiaren, 'zvrtllb rÖch 'Èrrötid en Ilovenierhof, alwaer de Wüizingen en 'verdere ,j*t- bouwen'ten dielfcte van .pcerdi'smisse en tóebéhdfr- 'retrde'de'wéd. en érfgenamen vim Svylétït “Siéiïr Tlr- db'vicus Ghilhbèft op stacn, bekend odder 'de rtuttr- 'mefs 2'122; 23 en 24, met regt vim stand 'töt 4 itttfi 4862, ft‘26 franc’s Ly jare. lO A'oop. 'Bezuiden tic kbópen 4,'E bb’B, én beoosten koop '9, déti noihbd'r van 1-2 aren ‘45 ‘ceirtidrén Ilovenierhof th ‘Uitlhakende een 'bynli V'ierkhiit.portieken, bekeiitpér plhn ‘khdasfruél Settiö 'B, niiiiimer 2() gebruikt!by dito EiluarduS ll'übbdh, ‘benevens den .grond onder kocip’6,tot en iriot 1 'Hnji 1862,'mits'4 francs liy jare. 11‘Koop.2';fren'i>5'centiaren, bekend per fpltm kadaslrael, sectie 11, n."-2ö cn 26, zynde den Grond 'en Bdvenierhof, alwaer liet huis op staet en toebtf- hoortllde Francis Maltien, niet rbgi'Van.gebruik hot '1‘mei’1862, a 7 framS by jaro. Dezen koop zal onverguld uloelen lyber oh'vryb Ipassagie verleencn al westen aen den lestvoo'rgaeu- den koop, lót in de'slraet, voor zoo veel hy door.gceti 'ïiéttp.ileüde kopper of eigenaer gekogt word. 'l2‘lKoop. 6 ilren'l’l cenliaren, bek'ed'd per 'plan 'khdasiraél séclie 11, nunimérs-27, 28 én 28ii», zynde den'Grbn'd ên'llovenierhöf ahvaer de huizen toébe- 'hoörende de wed. Pieter Verpoorte, op staeh 'met 'regi van gebéu'rk tot Imei 1882,'a 10 francs by ja ft:. IS'Aooo. 7 aren 89 centiaren, bekend per plan k'adasiró'el settle B, nummers 29 en 30 z>liUe'dén GroóH alwacr hel huls van sieilr Philippus Jacöbits Dehbllandèr op siaet inet pacht lol 1 mei 1882, a '41 francs'by jare boven alle belastingen. 1’4 Kocp. Beoosten de 8 lestvoorschreven kodpen, een'Boomgaerdeken, groot in hét geheel 27 aren centiaren,'bekend sectie B, n.r 58. Gebruikt benevens den eerstvolgenden koop door dito Eduardiis llübben, mei regt van gebruik tol >11 novertiber 1367, hilts ISO francs byjare. Den voorberöpen Boömgaerd zal tên‘eeuwigen dage en zonder vergeld vrye en lyb re passa ie heb ben tol in de itrael, al dc noordzyde van koop elf, gelyk ook den ko'opér van gezegd boomgarrdekeii, zal moeten gelyke passagio verleencn aen het hove- hierhofbèschreveh onder-koop tien. l$*Kdop. Bezuiden naest 'het westen ‘aen'Wèh leslvoófschreven 'kb'op, '16 aren-20 cenliaren Zael- ‘land,‘bekend.per kadasterseciie-B, nummefs 33 én fr-dokts ,’sjaërs. 3 fr. 25, 6 mtk'enden. I fr. 75. 3 hiaendetk. 7 frdnks “sjaers. vrachtvry: j ft. 7S 6 ,nAendcn. 2 fr. ill 3 maen'deh. Voor Frankryk jj ft.20 ’sjaers. titel 3 hektaren 3 aren 23 centiaren, èn hv Aadatfeï- Sectie C, nummer 138, ter 8 hektaren I are <0 cent., palehde van oosten den heer Engcltierlu» Delolle- niere, te LSmpernisse, nog oost, niet eened Meert aen de /.aelsira'cle-, Van zuideh Sieur Franciscu» Oenïolder te Niette ippelle, en den gezegden heer Det'ollenaere-, Vvesl aen hel '/.aêlVaerdeken, daeéOver het graft vah 'den heer beiYtaóIde, te RySScl’, èii ibid ^rJiKtteït deit heer Dupare, te YpVé. tebruiki door den eigénaér siedr LadövicAs i'eys, fïmdbouwèr le lló'nthe'm, ‘om door 'den kimpet in gebruik le korfiun‘nieï den 15 november i860. De VoorWherdeii der verkooping en de titelen van 'eigendom, beslisten te ktmiooré van gezegdéti Notaris RULLY. van MENAGIE-GOEDEREN EN WEVERS-ALLAB», 'De Notarissen Milo DE CAE, ter rJsidetUie'v'ah Xl- veringhem en M.,lr VANDENBERGHE, ter residentie v»n Gyveriilchovc, zullen op Dyn.sscndag 7 Oogst 1860, om 2 uren hlicr noene in de hérberg sieür Pieter Uooiyck, ter ,plaetse 'vaii Isenbérghc, ovét*- gacn in eene zitting, tol de openbare verkooping, van den vermelden Boomgaérd, en 'befstaende 'iit dc 23 volgende koopen, 1 Koop. 2 aren 78 ccntihren Grond Ndh gebou wen en Ilovenierhof bekctid 'per plan kadaufruel sectie B, n/ lB en 19 ahvaer hei huis op staet vah de erfgenamen'Pieter Lomiuez, mits 6.francs byjare bo ven de belastingen, en die eindigt den leslen april 1862, palende van oosten aen deh boomgaerd van dito Rooryck, van zuiden en westen aen den eerst volgende» knop en van hoorden aen de straet 'nu calchiede leidende uaer bet Gouden Hoofd. 2 Koop. West hier aen, 4 aren'65 cenliaren. bé- kend per kadaster sectie B, n.'16 17, Uui'sgrond en ilovenierhof, alwaer het huis loebeboorende sieür Alcx Santpers op staet, bewoond eb gebruikt by Jo annes Baptiste Ameeuw, it 8 francs byj'are, lót eersten mei 1862. 3 Koop. 5 aren 85 centiare», bekend per ka- daster sectie B, nummers 12 en 13, zynde den Grond en Ilovenierhof, bewoond en -gebruikt by sieur Ja- 'Op Vrly/lkg 3.- AüguMy 1860, ten 1 ure namitldag, 'ten huize alwaer dc 'Weduwe van nuilcuou* *.loöst, i ofilangli oVeriedeh vs, Siacnde Ier Horpplaels van 'Hóutherfi. Aal de hdtki is ROLLY, ter'residéiiiie'vhn Wufve- 'ringlréhr, 'hóuden koopdag Vhn al de lhenagie-m>e- dereir, beSiaende in ■kleerkh'S,1>eh;vf)rae, kleérk'óffer, slaghorlogi lèdekanteu, beddingen, thlels, Stoelen, kopür-, tui-*, yzer-, glaS-', gleis en aerdewérk, de groeiiscls in deh 'hof, wevers-geiWüw, sèheerinolen, i 'katyièir, Fiilcn/ón hiiddre Voor'Wtfrpcn'tér gcmelden Sterf huize te bevinden. Met gCreéd geld. «3GENDOM DENI ZWAENEN GELEGEN 'FE 'ISENBERGIIE, IJilniakehde'ècn'groot deci der pl'aêfs Op Donderdag 2 Augusty 18^ 4 uj.en ViAmid- dag, in de herberg den gouden^ 1^ dorpplaets van Alveringhem, Zal den notaris HOLLY, te 'V.^WHiighe'ni residee- rende, overgacn lol de slel\ft^ VÓkwAAltUt;, tonder uitstel van Hei HOFSTEDEKEN en med^^ft (;TüOi i hectaren 28 aren 36 centiare^,,^cA.Vert ■gelegen te Alveringhem, ooslover en ncijeu^,,,. tooVactl', Gebruikt door de kinder^ om door ‘Aéli kooper in gebruik te koincq tertlen o'clobür I860, breedvoerig beschrove^fo Wó'L^érnitgczon'dehe plakbrieven. Alk' inlichtingen »yn te ié.kV,W'cïi Xeu kanloore van den voornoemden Notaris fiVAVY' ZEER Op Woensdag 8 Augu^j; üren iia'ióiddag, ter herberg de dry TlWflfnfdfr U-Woonil door de weduwe van sieur JaeqMKWlülfdi!, 'Hinhen'lle stail Veurne, Zal dc Notaris ROLLJL vhn Wulvé- ringhem, in eene enkel^^mQMé./baer verloopen de volgende Goederen, t^. 1 Koop. Een perceeL rool gg „ren 50 centiare,., bekend per kafffl^^^ yj nullllllor-205, palende au oosten ae",'vhn sieur Charles l eys, zuid hel bureel vryf, V[J(1 ^duteiiaeye, west den derden koop en tjfl/^^h'dcn tweeden koop. 2 Koop. Een dryly^ifh. tyéfceej Zaeiland, strekkende oosten ««h MMHil‘béd^rel! aren 50 centiaren, per kadaster 'h-"206, palende met het scherp ooslcii.de aei}, wjpjljyHh'van sieur ‘Charles Feys, inel den zuidwest^fte^^yk ^rgen k00p, west z .eiland van Carolus Baf^]^|}lUf»>[>u'y>Q|e'en Sebaktiapii Dehaeze te Avecappel/fl, nOO/^ ^Jilahd van Rosalia Jansen, liet bureel vajj^rfMj Wh A'vécapj)ello en zieiland van sieur èh'Caroltos'Fey',. 3 Koop. Een per^i fy/dnUilÜ, trekkende oost en west, doorsneden X^h^h tiog groot, 2 bedaren 5 aren 23 SHnkWf, 4»ifflbèr 'kadaster sect.e H, n/224, paltyi^ifl, t^Hédl/iUid dc limit- sche.dmg met de gejRfiSJlffi. WcHvltertScapPell^, west de oude Zeedjkstraêl, et], Iaeiland van Carolus Baeseleii te.qey^elft De voormelde dr^fljp^^y^jti. ;g'rtol 3 hek_ taren 85 aren 23 cenbpj^, %Jb?Uikt Üoor sieur Joannes beys, Ve A'vck'appello, met paehtregt tot <le» I QHlPpPJr Flful/liliCs 'fr. '352-T4'c? jaers boven de bylp^tjfjgjPJh. 4 en laehten KoffPp ■X.%llR,a.f||Jrbtesie’Vétweide, vó[ Daring, genaemd 'groot volgens i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1