BERIGT ZAEILANDEN. HANDBOOGSCHUTTERS. K 0 0 P 1) A G Veurne, 1 Augusty. VETWEI DE, vol Daring, Merkt van Veurne, 1 Augusty. II O I S T E D E KEN 15 25 lid Kollcgic Schepenen 1 50 Ilct Kollcgic Maer ingcsteld lol fr. 9000-00. Per hekiuliii r. Waei welen 13 41 146 108 170 47 21 00 00 00 00 00 00 00 6 148 81 14 G Boonen 20 94 00 04 20 78 23 80 24 75 00 0 0 50 Tarwt fr. id. roodc Rogge Haver Boonen Prins Georg van Pruissen, neef van den pmis-regent, zal eerlang te Oostende aenkoinen, om er het badsaisoen door te brengen. De prins heeftzyne appartementen by den heer Ysengrin, ontvanger van het loodswezen. LN AVEKAPl’ELLE, en eeno allerbeste GELEGEN IN LAMPERNISSE, Openbaer te hoopen te Veurne. 671 Z.d.ken Tarwe waren ter Markt, rvaitf zyn verkocht geworden 636 van Burgemeester en Per hektoliter. 29 68 00 00 20 '30 25 00 24 27 00 00 10 00 M E 11 K T E N. Per hektoliter. Gemeente Avekappelle. In Alcerinijlicm, on ttover. Een helder weder heeft tol heden onze kermis begunstigd. Zondag was er cene onlzachelyke menigte vreemdelingen onze Processie komen bewonderen. Tul zaderdag de by zonderheden. van Burgemeester en Schepenen EER STAD VEDRNE, Per hektoliter. 24 85 A 15 40 a 12 30 A 14 10 a 00 00 a 1 32 a 5 50 a Per hektoliter. STELLIGE TOEW*YZING. 22 00 A 25 25 13 75 a 00 00 a 00 00 10 00 n II 50 9 50 a 14 OU 17 00 a 18 UÜ a a Gemeente Lampcrnjsse. IM*3 lakken te 28 July. 00 00 28 july. I a 23 32 12 o 28 july. 0 00 0 00 de veil. Ryckcboer en Zoon. 12 06 8 00 0 00 1 21 1 63 1 68 7 75 1 18 33 00 tot 30 50 22 25 lol 23 00 12 00 tot 21 00 15 00 tot 17 00 24 50 lol 26 00 va n MENAGIE-GOEDEREH EN AVEVERS-ALLAEM, TE 1IOUT11EM. By bevel De Sekretai it, CH. CLAEREBOLDT. 8 50 2 78 1 63 24 12 23 20 18 22 13 43 0 48 00 00 By bevel De Sekretaris Get.) (.1!. CLAEREBOLDT. Alle inlichtingen zyn te bekmnun ten kantoore van den voornoemden Notaris Rul.LY. 18 00 1» 50 2 28 1 63 28 july. 37-00 86-50 86-00 85-50 35-00 34-50 34-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 23 50 21-00 17-00 26-50 1-45 1-54 1-75 23 36 22 71) 17 58 13 22 9 66 20 00 7 00 1 00 l 43 a Terne Ir. Rogge Haver Geersl Boekweit Boter per kilo. Aerdap. 100 k. KDRTRYK, 23 ju y. Yuurus, diukk. van Op Vrydag 3.“' Augusty 1800, ten 1 ure namiddag, ten huize alwaer de weduwe van Feanciscus Joos, Onlang» overleden is, staende Ier durpplaels van lloulbein. /.al de notaris ROLLY, ter residentie van Wnlvc- ringhem, houden koopdag van al de menagie-goo- deren, bestaende in klecrkas, sehaprae, kleerkotlcr, slnghoriogie, ledekanlen, beddingen, tafels, stoelen, koper-, tin-, yzer-, glas-, gleis en aerdewerk, de groenst Is in den hoi, wevers-getouw, scheermolen, kannen, rieten, en andere voorwerpen ter geiuelden slerl huil te bevinden. Met gereed geld. AEN DE De mactschnppy Sl. Sebailiaen te Veurne, maokt de scholier* bekend, die zouden willen deel nemen aen hare sehietiug van 5 Augusty, dat ten dien dage, een by ronder konvooi, 'savunds ten tl ure uil Veurne zal vertrekken. x c:: l.ijeren Kony Per 145 litters. Tarwe van Roggo Sucriocn Haver Erwten Aerdp. p. 100 k. Witte id. Boter per kilo E E II GO! II E -n L Zakken l'arwe aen DER STAD VEDRNE, Verwittigt ||Cl publiek dal ter gelegcndheid van den feestdag van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart, die van deien iaën; op eenen Woensdag gevierd word, den marktdag gesteld is op den Dinsdag 14 der maend Augustus acns.aeiide. Gedaan ie \eurne den 21 July I860. Burgemocslet m Schepenen, N. VAADERHEYDÉ. Ronde larwe Rogge Haver Witteaerd. 100k 7 00 d 0 00 4 1 00 U 1 31 A Zakken Rogge van 22-00 lot Sucriocn van 12-00 tot Haver van 16-01) tol Bonnen van 25-00 lol Boter, per «luk per 25 nen per kop jvaenpryzcn der vorige week Idem ronde Boter per 1/3 k. l.ijeren per 25 Peerdb. p. 1/2 h ÏPER, 21 july. BRUGGE 21 juin. Tarwe fr. Rogge Boekweit Haver Geersl Boonen Aerdap. 100 k. Boter per kilo. 1 ijeren per 23 DOORNYK, 21 july. Op Woensdag 8 Augusty I860, ten 2 uren namiddag, ter herberg de dry Truimn dt, bewoond door de weduwe van sieur Jacobus Scholley, binnen de stad Vcurne, Zal do Notaris ROLLY, te residentie van Wulvc- ringhem, in eerie enkele zitting, openbaer verkoopen de volgeude Goederen, te weten 1 Koop. Een perceel Zaeilaml, groot 58 aren 50 centiaren, bekend per kadasler sectie B, nummer 205, palende van oosten aen zaeilaml van sieur Charles Feys, zuid het bureel van weldaed van Zoutenaeye, west den derden koop en noord aen den tweeden koop. 2 Koop. Eer. dryhoekende perceel Zaeiland, strekkende oosten west, groot 1 hectare 21 aren 50 centiaren, per kadaster sectie 8, ti.' 206, palende met het scherp oosteinde aen zaeiland van sieur Charles Feys, met den zuidwesthoek den derden koop, west zaeiland van Carolus Baeselcn te Lcysele en Sebastiaen Dehaeze te Avecappelle, noord zaeiland van Rosalia Jansen, hel bureel vrn weldaed van Avecappelle en zaeiland van sieur Franciscos Feys en Carolus Feys. 3 Koop. Een perceel Zaeiland, strekkende oost en west, doorsneden van den yzerenweg, nog groot, 2 hectaren 5 aren 23 centiaren, bekend per kadaster sectie B, n.'224, palende in ’t geheel, zuid de limit- Op Donderdag 2 Augus’y I860, ti n 4 uren namid dag, in de herberg den gouden tippel, ter dorpplaels van Alveringhem, Zal den notaris ROLLY, te VVulv. inghem residee- I rende, overgaen tol de sleili;,<; ioEWYZi.it, zonder uitstel van liet HOFSTEDEKEN en medegacnde landen, groot 2 hectaren 28 aren 36 centiaren, g aen en gelegen te Alveringhem, oostoreren nevens den Loovaerl; Gebruikt door de kinder* l'on el, om door den koopcr in gebruik ie komen met d< u eersten October. 1860, breedvoerig beschreven by vroeger uitgezondene plakbrieven. Maakt do inwoonders kenbaar, dat voorlacn du onbruikbare Bouwslolien en Puinhopen zullen moeten vervoerd worden in de Statiestraat, e.i gelegd worden op den aardeweg tegen de stakieling die de statie van den yzerweg is b. sluitende, welke plaels door ccn opschrift is aengeduid. Gedaen te Veurne, den 23 Juny 1860. Burgemeester en Schepenen, (Gel.) Ti. VANDERHEYDE. Willc tarwe, Roodc tarwe Ma sleluin Rogge Haver Boonen DIEST, 23 july. Witte Tarwe fr. 20 66 21 32 A 21 66 11 00 a 12 66 11 32 a 25 20 A 16 10 A 12 30 a 18 80 A 00 00 a 1 -44 A 1 5° 4 75 a 5 50 30 july. 20 68 a 24 66 21 32 a 22 86 a 14 50 10 66 a 12 00 6 00 a 6 00 00 00 a 00 00 1 09 a 1 36 a lesten koop, 52 centiaren, zyi.d - den Grond, alwaer hel huize ken, toebehoorende <:e weduwe «icur Pietcr A erptiorter, en bekend per plan kadaster sectie B, nummer 43 is staende. die d ier aen nog lyber ge bruik beeft tol eersten mei I 862, a 3 francs 52 cen- tiinen by jare. 10 Knop. Benoorden daer aen 1 are 33 centi aren, bekend per plan kadaslrael nummers 44 en 43, zynde den Grond en llo»< nierliof, alwaer het huis van sieur Vaiidomme isstn nde, mits regt van gebruik tol eersten mei 1862, a 3 francs 50 centi- menbyjare. 20 Koop. Oost daer aen, 1 are 54 centiaren, be kend per plan kadastraei nummers 40 en 47, zynde den Grond en Hovenierhof alwaer de gebouwen sieur Pieter Decorte A'onlure zyn staende, en by hem gebruikt lot 1 mei 1862, mits 5 francs by jare. 21 Koop. Beoosten hier aen, 18 centiaren, zynde den Huisgrond alwaer het huizeken sieur de weduwe Jan Baptiste Sluberl is staende, bekend per plan ka dastraei sectie B, nummer 4G/n'.«, en door haer in ge bruik gehouden tol 1 mei 1862, a 2 francs by jare. 22 Koop. Beoosten aen du twee lestvoorschru- ven knopen, 1 are 69 cenliareii, bekend per plan kadastraei sectie B, nummer 48, tol 49 centiaren, en tot 1 are 20 centiaren, zynde de westzydu van num mer 50, alwaer bet huis uu bciiourendu sieur Caro lus Maes is staende, nu by licm bewoond en gebruikt tot 1 mei 1862, a 6 francs In jare. '12 Koop. Beoosten hier ain, I arc 87 centiaren, bekend per phut kadastraei sicti nummer 40, tot 67 centiaren, cn I arc 20 centiaren, zynde de oost- zyde van nummer 30, nlwaer hel huis sieur l.udo- vicus Ryekeboer, is toebehonremle, uu by hem in pagte gehouden tol 1 mei 1802, a 6 francs by jare. Titelen on papieren, h rusten ten kantoore van den Notaris DECAE, te Alveringhem. Alle inlichtingen te bekomen ter studio van den Notaris VANDEABERGIIE, te Gyveriiichovc. scheiding met tie gemeeul. E w ii rlsc.ippi i'.e. de oude Zeedykstrael, en noord aen z.;ii.i id van Carolus B.ic*> len le Leys. le. De voormelde <1 ry knopen, te samen groot 3 In k- taren 8;> aren 23 centiaren, <yn gebruikt door si-iir Joannes Feys, landbouw.-r t- \vekapp4Ile. met pnehtregt tot den 1 October 1801, mils fr. 3&2-14C.* 'sjaers boven de belastingen. 4 <-n lachten K- op. Keue allerbeste Velweide, voj Daring, genaemd de Tivee- llamweide, groot volgens titel 3 hektaren 3 aren 23 centiaren, en by kadaster sectie C, nummer 138, ter 3 hektaren 1 are 70 cent., palende van uusten den heer Engelbertits Delolle- naere, le Laiuperuisse, nog oost, met venen slcert aen de Zaelslracte, van zuiden sieur Franciseiis Demoldi r te Nieucappelle, en den gezegden hu r Dctoll -naer.-, west aen hel Zaelvaerdeken, daerove’r het gras van den beer Demaulde, le Ryssel, cn zuid gras aen den beer Ditparc, te Ypre. Gebruikt dour den eigenaer sieur Ludovicus F. ys, land bouwer te lloulhem, om door den koop r in gebruik te komen met den 15 november 1860. De voorwaerden der verknoping en de titelen va: eigendom, berusten le kantoore van geze; d u Notaris RUl.l.Y. 21 50 A 26 00 13 50 a 15 00 00 00 a 7 50 a 11 00 12 00 a 13 75 16 00 a 5 25 a 2 00 d 1 45 a

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 2