VAN VEURNE ZAEILANDEN, IN AVEKAPPELLE, en eene allerbeste BOOMGAERD, I Hl II -1 IL f li’ iH lil III! I ill il Milt! i I! M lil r -MB til VETIVEIDE, vol Daring, GELEGEN IN LAMPERNISSE, Openbaer te koopen te Veurne. H-L i k! llll Il Hl ■I f en Éen Nummer, en een Supplement op hall blad, per week. EIGENDOM DEN ZWAENEN Groot 1 hectare 52 aren G4 centiaren, GELEGEN TE ISENBERGHE, Uitmakende een groot deel der plaets OPENBAER TE VERKOOPEN. l il Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke 1 Gemeente Avekappelle. ahjemeene Tydingen, Marktprijzen en Handelzaken. ZATERDAG 4 AUGUSTY i860. r>k< ÏAER. N.r 1835. 1 ADVEKTEWIE-BLAï Vo*r stad j 1111 i ZEER GOEDE inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 23, 0 maenden. 1 fr. 75. 3 luaendea, 7 franks ’sjaérs. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 73 (5 maenden. 2 fr. 23 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’«jaers. Prys van Ki «I Op Woensdag 8 Augusty I860, ten 2 uren namiddag, ter herberg de dry Trommel», bewoond door de weduwe van sieur Jacobu» Schottey, binnen de stad Veurne, Zal de Notaris ROLLY, te residentie van Wulve- rlnghein, in eene enkele zitting, openbaer verkoopun de volgende Goederen, te weten 1 Koop. Een perceel Zaeiland, groot 58 aren 50 centiaren, bekend per kadaster sectie B, nummer 203, palende van oosten aen zaeiland van sieur Charles Feys, zuid het bureel van weldaed van Zoutenaeye, west den derden koop en noord aen den tweeden koop. 2 Koop. Een dryhoekende perceel Zaeiland, strekkende oost en west, groot 1 hectare 21 aren 50 centiaren, per kadaster sectie B, n.’206, palende met het scherp oosteinde aen zaeiland van sieur Charles Feys, met den zuidwesthoek den derden koop, west zaeiland van Carolus Baeselen te Leysele en Sebastiaen Dehaeze te Avecappelle, noord zaeiland van Rosalia Jansen, het bureel van weldaed van Avecappelle en zaeiland van sieur Franciscus Feys en Carolus Feys. 3 Koop. Een perceel Zaeiland, strekkende oost en west, doorsneden van den yzerenweg, nog groot, 2 hectaren 5 aren 23 centiaren, bekend per kadaster sectie B, n.'224, palende in ’t geheel, zuid de limit- scheiding melde gemeente Eggewaertscappelle, west de oude Zeedy kstraet, en noord aen zaeiland van. Carolus üaeseleu te Leysele. huis van sieur Vandomme is staende, mits regt van gebruik tot eersten mei 1862, a 8 francs 50 centi- uien by jare. 20 Koop. Oost daeracn, 1 are 54 centiaren, be kend per plan kadastrael nummers 46 en 47, zyndo den Grond en Hovenierhof alwaer de gebouwen sieur P.eter Decorte Avonturc zyn staende, en by hem gebruikt lot 1 mei 1862, mits 5 francs by jaro. 21 Koop. Beoosten hier aen, 18 centiaren, zyndo den lluisgrond alwaer het huizeken sieur de weduwe Jan Baptiste Stubert is staende, bekend per plan ka- dastrael sectie B, nummer 466is, en door haer in ge bruik gehouden tot 1 mei 1862, a 2 francs by jare. 23 Koop. Beoosten aen de twee icslvoorschre- ven koopen, 1 are 69 centiaren, bekend per plan kadastrael sectie B, nummer 48, tol.49 centiaren, en tot 1 are 20 centiaren, zynde de westzyde van num mer 50, alwaer het huis nu behoorende sieur Caro lus Maes is staende, nu by hem bewoond en gebruikt tot 1 mei 1862, a 6 francs by jare. 23 Koop. Beoosten hier aen, 1 are 87 centiaren, bekend per plan kadastrael sectie B, nummer 49, tot 67 centiaren, en 1 are 20 centiaren, zynde de oost- zydu van nummer 50, alwaer het huis sieur Ludo- icus Ryckeboer, is toebehoorende, on by hemin pagte gehouden tot 1 mei 1862, a 6 francs by jare. litelen en papieren, berusten ten kanluore van den Notaris DE CAE, to Alveringhem. Alle inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris VANDENBERGHE, te Gyverinchove. centiaren Hovenierhof en uitmakendu een byna vierkant partieken, bekent per plan kadastrael sectie B, nummer 20 gebruikt by dito Eduardus Ruhben, benevens den grond onder koop 6, lot en met I mei 1862, mits 4 francs by jare. 11 Koop.2 aren 55 centiaren, bekend per plan kadastrael, sectie B, n.’ 25 en 26, zynde den Grond en Hovenierhof, alwaer het huis op slaet en lucbc- hoorcnde Francis Mahieu, met regt van gebruik lot 1 mei 1862, a 7 franc» by jare. Dezen koop zal onvergeld moeten lyber en vrye passagie verleenen al westen aen den lestvooi gadi jen koop, tot indeslraet, voorzoo veel hy door geen aenpalende kooper of eigenaer gekogl word. 12 Koop.6 nren 11 centiaren, bekend por plan kadastrael sectie 11, nummers 27, 28 en 28iur, zynde den Grond eu Hovenierhof alwaer de huizen loebe- hoorende de wed. Pielcr Verpourte, op staen met regt van gebruik tot 1 mei 1862, a ID francs by jare. 13 Koop. 7 aren 89 centiaren, bekend per plan kadastrael sectie B, nummers 29 en 30 zy nde dun Grond alwaer hel huis van sieur Philippus Jaeobus Dehollander op stad met pacht tot 1 mei 1882, a 41 francs by jare boven alle belastingen. 14 Kop Beoosten de 8 lestvoorschreven koopen, een Bouingaerdekcn, groot in hel geheel 27 aren 3U centiaren, bekend sectie B, n.’ 56. Gebruikt benevens den eerstvolgende» koop door dito Eduardus Rubbcn, met regt van gebruik tut 11 november 1867, mits 130 francs by jare. Den voorberopen Boomgaerd zal ten eeuwigen dage en zonder vergeld vrye en lybere passagie heb ben tot in de straet, al dc noordzyde van koop elf, gelyk ook den kooper van gezegd boomgaerdeken, zal moeten gelyke passagie verleenen aen het hove nierhof beschreven onder koop tien. 15 Koop. Bezuiden naest hel westen aen den kstvoorsch reven koop, 16 aren 20 centiaren Zaei land, bekend per kadaster sectie B, nummers S3 en 34, nu genoemd den Molenwal, mei eenen uitweg liggende van zuiden en leidende tot aen de straet, hier in het geheel medegaende, aboutteerende van oosten naest het noorden, aen den eigendom van de weduwe sieur Pieter Symoens, aldaer naest het zui den aen de pastorie, van zuiden aen de volgend» koopen, 16, 19, 20, 21,22 en 23, van westen aen do erven van de kinderen sieur Michie! Debeir, schei dende half wal, en van noorden aen den lestvoor- «chreven koop; gebruikt als by koop 14 gezeid. 16 Koop. Bezuiden aen den uitweg gaende met den lestvoorschreven koop 8 aren 78 centiaren, be kend per plan kadastrael sectie B, nummers 85, 36 •n 37, zynde den Grond en Hovenierhof, alwaer de gebouwen sieur Joannes Maes, opstaeii, en by hem gebruikt lot 1 mei 1861, mils 24 francs by jare. 17 Koop. Bezuiden hier aen, 5 ar. 4 cent. Grond van gebouwen en Hovenierhof, alwaer de huizen en verdere edificien toebehoorende sieur Jac bus Decorte opstaen, en bekend per plan kadastrael, num mers 38,39, 40 en 42 der sectie B, aboutteerende van oosten aen de volgende koopen, van zuiden aen de uildreve der hofstede Pieter Devrière, en van westen aen de straet leidende naer den Abeele, en door dito Decorte in cheinse gehouden, voor eeneu termyn van 25 jaren, iugegaen den 1 mei 1837, A 25 francs by jare. 18 Koop. Beoosten naest het zuiden aen den lesten koop, 52 centiaren, zynde den Grond, alwaer het huizeken, toebehoorende de weduwe sieur Pieter Verpoorter, en bekend per plan kadaster sectie B, nummer 43 is staende, die d ier aen nog lyber ge bruik heeft tol eersten mei 1862, a 3 francs 52 cen- timen by jare. 19 Koop. Benoorden daer aen 1 are 33 centi aren, bekend per plan kadastrael nummers 44 en 45, zyndo dou Groud co llovcuierbof, alwaer het Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooslstraat N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het ryk. Insertien, löcentimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.’, het supplement 15 c.* Alle uffichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, wordeft SSxmam. onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven eu geld vrachtvry toe te zenden. De Notarissen Mtto DE CAE, ter residentie van Al veringhem cn M.“r VANDEHBERGHE, ter residentie van Gyverinchove, zullen op Dynssendag 7 Oogst 1860, om 2 uren naer iiuenu in de herberg sieur Pieter Booryck, ter plactsu van Isenberghe, uver- gacn in eene zitting, tol de openbare verknoping, van den vermelden Boomgaerd, en beslaendc in de 23 volgende koopen. 1 Koop.2 aren 78 centiaren Grond van gebou wen en Hovenierhof bekend per plan kadastrael sectie B, li.’ 18 en 19 alwaer hel huis op stad van de erfgenamen Pieter Loininei, inits 6 franc» byjare bo ven de belastingen, en die eindigt den lesten april 1862, palende van oosten aen den boomgaerd van dito Rooryck, van zuiden en westen aen dun eersl- volgenden koop en van noorden aen de strad nu calchiede leidende naer het Gouden Hoofd. 2 Koop. West hier aen, 4 aren 65 Centiaren, be kend per kadaster sectie B, n.’16 en 17, lluisgrond en Hovenierhof, alwaer hel huis toebehoorende sieur Alex Sampers op slaet, bewoond en gebruikt by Jo annes Baptiste Ameeuw, a 8 francs by jare, lol eersten mei 1862. 3 Koop. - 5 aren 85 centiaren, bekend per ka daster sectie B, nummers 12 en 13, zynde dey Grond en Hovenierhof, bewoond en gebruikt by sieur Ja cobus Decorte, en by hem in cy ris gehouden voor 25 jaren, iugegaen 1 mei 1837, mits 80 francs by jare. 4 Koop. 3 aren 72 centiaren, bekend in <le num mers 10 en 11, zynde den Grond en Hovenierhof van sieur Louis Dubyser, met regt van stand lot 1 mei 1862, mits 7 francs 50 cenlimen by jsre. 5 Koop. - 2 aren 80 centiaren, bekend per plan kadastYael sectie B, n.’ 8 en 9, zyn den Grond alwaer de herberg Leopold op stael, nu behoorende sieur Pieter Decorte, met regt van stand tot 1 mei 1862, A 5 francs byjare. 6 Koop.4 aren 11 centiaren, bekend onder de nummers 6 en 7 zynde den Grond alwaer de gebou wen toebehoorende Eduardus Robben op slaet, mut regt van stand lot 1 mei 1862, a 40 franks by jare, begrepen hel hof beschreven onderden tienden koop. 7 Koop. 3 aren 29 centiaren, bekend per plan kadastrael n.’ 1, sectie B, zynde den Grond en uit- roakendu den hoek der plaets, alwaer de herberg do Zwane, toebehoorende sieur J. B. Leeman, op staet met regt van stand tot 1 mei 1862, a 12 franks by jare. 8 Koop. 7 aren 40 centiaren, zynde den Grond en Hof alwaer het huis en verdere gebouwen toebe- hoorende de wed. en kinderen sieur Antonius Coul- tenier op staen, bekend per plan kadastrael sectie B, nummers 3, 4, 5 en 5Zu>, met regt van stand tol 1 mei 1862, a 23 francs by jare. 9 Koop. 7 aren 70 centiaren, zynde den Grond en Hovenierhof, alwaer de huizingen en verdere ge bouwen ten dienste van peerdesmisse en loebehoo- rende de wed. en erfgenamen van wylent sieur Lu- dovicus GhiHiberl op staen, bekend onder de num mers 21,22, J3 en 24, met regt van stand tot 1 mei J862, a 26 francs by jare. 10 Koop. Bezuiden de koopen J, 2, 3, 4, o en 6. en beoosten U°AP number van la> aren 43

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1