VAX VEURNE. 1 11 -1' I P 11 If ill '’If lli AEN HET I 111 WOONHUIS HO VEN IERLAND, eu eene partie WOENSDAG 8 AUGUSTA I860. i r ZAEILAND, Te Oeren, in de Paddebroeken, OPENBAER TE VERKOOPEN, Ter dorpplaets van Alveringhem. M EIGENDOM DEN ZWAENEN woaiteAiEw, Groot 1 hectare 32 aren 64 centiaren, GELEGEN TE ISENBERCIIK, üitmakende een groot deel der placti OPENBAER TE VERKOOPEN. H FT Gemeente Oeren. SUPPLEMENT iVLRTEMIE-BL A eeuwigen met Op Maendag, 27 Augusty, 1800, ten 3 ure namid dag, ter herberg het Damberd, bewoond door Benoit Van den Berghe, ter dorpplaets van Alveringhem, Zal den Notaris BEERNAEHT, te Alveringhem" resi derende, in ééne zitting, openbaer verkoopen, de volgende onroerende Goederen «ESCHRYVING DER GOEDEREN. Koop een. Een Woonhuis, bestaendo in woon kamer, ander kamertje, kelder en zolder; benevens een koeistal en daringstal, alles in steen en plak, be dekt met strooi, als ook de hoeveelheid van elf aren 28 centiaren Uovenierlanden Grond van gebouwen, hier raedegaende, dit alles gestaen en gelegen binnen de gemeente van Oeren, in de Paddebroeken; pa lende van noorden op half gracht, aen zaeiland van den heere burgemeester Groensteen, to Alveringhem, en aen zaeiland gebruikt door Pieter Ludovicus Loones; van zuiden aen den volgenden koop, op twee houten paelslaken, geplaetst ten oosten en ten wes ten naby den gracht; van oosten op half gracht aen zaeiland en gras toebehoorende aen de kinderen van Eugenius Verweirder, te Oeren; en van westen, op half gracht, aen zaeiland van voornoemden heere burgemeester Groensteen. Gebruikt door Pieter Cappoen, werkman, teOeren, tot den eersten mei, 1861. Koop twee en laelsle. Met den zuiden aen voor buis van sieur Vandomme is staende, mits regt van gebruik tot eersten mei 1862, a 8 francs 50 centi me n by ja re. 10 Koop. Oost daeraen, 1 are 54 centiaren, be kend per plan kadastrael nummers 46 en 47, zynde den Grond en llovenierhof alwaer de gebouwen sieur Pieter Dicurie Avonlure zyn staende, en by hem gebruikt tot 1 mei 1862, mits 5 francs by jare. 21 Koop. Beoosten hier aen, 18 centiaren, zvnde den lluisgrond alwaer hel hnizeken sieur de weduwe aan Baptiste Stubert is staende, bekend per plan ka dastrael sectie B, nummer 466/5, en door haer in ge bruik gehouden tot 1 mei 1862, a 2 francs by jare. 22 Koop. Beoosten aen de twee lest voorschre ven koopen, 1 are 6!) centiaren, bekend per plan kadastrael sectie B, nummer 48, tol 49 centiaren, en tot 1 are 20 centiaren, zynde de weslzyde van num mer 50, alwaer het huis nubehoorende sieur Caro lus Maes is staende, nu by hem bewoond en gebruikt tot 1 mei 1862, it 6 francs by jure. 23 Koop. Beoosten hier aen, 1 are 87 centiaren, bekend per plan kadastrael seclie B, nummer 49, tot 67 centiaren, en I are 20 centiaren, .zynde de oosl- zyde van nummer 50, alwaer het huis sieur Ludo vicus Ryckeboer, is toebehoorende, eu by hemin pagte gehouden lot 1 mei 1862, a 6 francs by jaro. litelen en papieren, berusten ten kantoore van den Notaris DE CAE, te Alveringhem. Alle inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris VANDENBERGUE, te Gyverinchove. De Notarissen Miu» DE CAE. ter residentie van Al- veringhein en M."r VANDEMBERGBE, ter residentie van Gyverinchove, zullen op Dynssendag 7 Oogst 1860, om 2 uren naer noene in de herberg sieur Pieter llooiyck, ter plnelse van Isenberghe, over- gaen in eene zitting, tot de openbare verknoping, van tien vermelden Boomgaerd, en bestaendo in do 23 volgende koopen. 1 Koop. 2 aren 78 centiaren Grond van gebou wen en llovenierhof bekend per plan kadastrael s die B, n.’ 18 en 19 alwaer het huis op slaet van de erfgenamen Pieter I.Ommez, mits 6 francs byjare bo ven de belastingen, en dio eindigt den lesten april -1862, palende van oosten nen den boomgaerd van dito Rooryck, van zuiden en westen nen den eerst- volgcnden koop en van noorden aen de straet nu c.-ilchiede leidende naer hel Gouden Hoofd. 2 Koop. West hier aen, 4 aren 65 centiaren, be kend per kadaster sectie B, n.’ 16 en 17, lluisgrond en llovenierhof, alwaer het huis toebehoorende sieur Alex Sampers op slaet, bewoond en gebruikt by Jo anne* Baptiste Ameeuw, a 8 francs by jare, lot eersten mei 1862. Koop. 5 aren 85 centiaren, bekend per ka daster sectie B, nummers 12 en 13, zynde den Grond en llovenierhof, bewoond en gebruikt by sieur Ja cobus Decortc, en by hem in cyns gehouden voor 25 jaren,ingegaen 1 mei 1837, mits 30 francs byjare. 4 Koop. 3 aren 72 centiaren, bekend in de num mers 10 en 1 1, zynde den Grond en llovenierhol van sieur Louis Debyser, met regt van stand tot 1 mei 1862, mits 7 francs 50 centimen byjare. 5 Koop.2 aren 80 centiaren, bekend per plan kadastrael sectie B, n.’ 8 en 9, zyn den Grond alwaer de herberg Leopold op staet, nu beboerende sieur Pieter Decortc, met regt van stand tot 1 mei 1862, A 5 francs byjare. 6 Koop 4 aren 11 centiaren, bekend onder de nummers 6 en 7 zynde den Grond alwaer de gebou wen toebehoorende Eduardus Rubben op staet, met regl van stand lot 1 mei 1862, a 40 franks by jare, begrepen hel hof beschreven onderden tienden koop. 7 Koop. 8 aren 29 centiaren, bekend per plan kadastrael n.» 1, sectie B, zynde den Grond en uit- makende den hoek der plaets, alwaer Je herberg de Zwane, toebehoorende sieur J. B. Leeman, op staet met regt van stand tot 1 mei 1862, a 12 franks by -jare. 8 Koop. 7 aren 40 centiaren, zynde den Grond eri Hof alwaer het huis en verdere gebouwen toebe hoorende de wed. en kinderen sieur Antonins Cout- tenier op staen, bekend per plan kadastrael sectie B, nummers 3, 4, 5 en 5Ais, met regt van stand tot 1 mei 1862, a 23 francs by jare. 9 Koop. 7 aren 70 centiaren, zynde den Grond Cn llovenierhof, alwaer de huizingen en verdere ge bouwen ten dienste van peerdesmisse en toebehoo rende de wed. en erfgenamen van wylent sieur Lu dovicus Ghillibert op staen, bekend onder de num mers 21 22, 23 en 24, met regt van stand tot 1 mei 1882,-A 26 francs by jare. 10 Koop. Bezuiden de koopen I, 2, 3. 4, 5 en 6, •n beoosten koop 9, den notnber van 12 aren 45 centiaren llovenierhof en uitmakende een byna vierkant panieken, bekent per plan kadastrael sectie B, nummer 20 gebruikt by dito Eduardus linbben, benevens den grond onder koop 6, tot en met 1 tutti 1862, mits 4 francs by jare. 11 K oop. 2 aren 55 centiaren, bekend per plan kadastrael, sectie B, n." 25 en 26, zynde den («rond cm Hot enierhof, alwaer hel huis op staet en toebe- lioorende Francis Mahieu, met regt van gebruik tot 1 mei 1862, a 7 francs by jare. Dezen koop zal onvergeld moeten lyber en vrye passagio Verleenen al westen sen den Icslvoorgaeu- den koop, tot in de straet, voorzoo veel hy door geen acnpalende kooper ofeigenaer gekogt word. 12 Koop. 6 aren 11 centiaren, bekend per plan kadastrael sectie B, nummers 27, 28 en 28ób>, zynde den Grond en llovenierhof alwaer de huizen toebe hoorende de wed. Pieter Verpoorte, op staen met regt van gebruik tot 1 mei 1862, u 10 francs by jare. 13 Koop. 7 aren 89 centiaren, bekend per plan kadastrael sectie B, nummers 29 en 30 zynde dun Grond alwaer het huis van sieur Philippus Jacobus Dehollander op staet met pacht tot 1 mei 1882, a 41 francs by jare boven alle belastingen. 14 Ko p.Beoosten de 3 k-slvoorschreven koopen, een Boomgaerdeken, groot in het geheel 27 aren 50 centiaren, bekend sectie B, n.’ 56. Gebruikt benevens den eerstvolgende!! koop door <)ito Eduardus Rubben, met regt van gebruik tol 11 november 1867, mits 130 francs by jare. Don voorberopen Boomgaerd zal ten dage en zonder vergeld vrye en lybere passagio heb ben tot in de straet, al <lc noordzyde van koop elf, gclyk ook den kooper van gezegd boomgaerdeken, zal moeten gelyke passagio verleenen aen het hove* nierhof beschreven onder koop tien. 15 Koop. Bezuiden naest het westen aen den lestvoorschreven koop, 16 aren 20 centiaren Zaei land, bekend per kadaster sectie B, nummers 33 en 34, nu genoemd den Molenwal, niet eenen uitweg liggende van zui<|en en leidende tot aen de straet, hier in het geheel medegaende, aboutteerende van oosten naest het noorden, aen den eigendom van de weduwe sieur Pieter Symoens, aldaer naest het zui den aen de pastorie, van zuiden aen de volgende koopen, 16, 19, 20, 21,22 cn 23, van westen aen de erven van do kinderen sieur Michie! Debeir, schei dende half wal, en van noorden aen den lestvoor* schreven koop; gebruikt als by koop 14 gezeid. 16 Koop. Bezuiden aen den uitweg gaendo met den lestvoorschreven koop 8 aren 78 centiaren, be kend per plan kadastrael sectie B, nummers 35, 36 en 37, zynde den Grond en llovenierhof, alwaer de gebouwen sieur Joannes Maes, opstaen, en by hem gebruikt tot 1 mei 1861, mits 24 francs by jare. 17 Koop. Bezuiden hier aen, 5 ar. 4 cent. Grond van gebouwen en llovenierhof, alwaer de huizen en verdere edificien toebehoorende sieur Jaeubus Decorte opstaen, en bekend per plan kadastrael, num mers 38,39, 40 cn 42 der sectie B, aboutteerende van oosten aen de volgende koopen, van zuiden aen de uitdreve der hofstede Pieter Devrière, en van westen aen de straet leidende naer den Abeele, cn door dito Decorte in cheinse gehouden, voor eenen terniyn van 25 jaren, ingegaen den 1 mei 1837, a 25 francs byjare. 18 Koop. Beoosten naest het zuiden aen den lesten koop, 52 centiaren, zynde den Grond, alwaer het huizeken, toebehoorende de weduwe «ieur Pieter Verpoorter, en bekend per plan kadaster sectie B, nummer 43 is staende, die daer aen nog lyber ge bruik heeft tot eersten mei 1862, a 3 francs 52 cen- timen byjare. 19 Koop. Benoorden daer aen 1 are 33 centi aren, bekend per plan kadastrael nummers 44 en 45, zynde deu Grond en llovenierhof, alwaer het

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1