VA IV VEUR1VE. I i I 1 I 71 ll L’ I f A EX II ET ill ll I I Z A E 1 L A N D E N, gestaan en gelegen in de gemeenten VYNCHEM EN ALVERINGHEM, benevens van eene PARTIE ZAEILAND En WEIDE, vol daring, gelegen in de i WOENSDAG 11 AVGISIY i860. lilt - 5 1 1 A OPENBARE VERKOOPING van HOFSTEDEN en medegaendo G E H E ENT E LO O. Gemeente Loo. Gemeente Vinchem. Gemeente Alveringhem. SUP' M Om uit gcmconzacnihcid te scheiden. I i SI 1 I f I I 1 5 1 9 I I I I 1 I I I ■I der hinders Degheele, competeerende jouffröuw Deinan le Brugge, en van noorden aen de hofslede- landen der kinderen Seryn, competeerende M.'Picler Becqué. Boomprys te betalen 220 franken. Lol 2. Oost naest het zuiden hier aen, eene party zaailand, strekkende oost en west, bekend by kadaster sectie A, onder nummer 3153, ter grootte van 85 aren 20 centiaren; palende van oosten aen de hofstede- landeu van sieur Pieter Liephout, competeerende mynheer Valengé te G ml, van oosten naest het zuiden aen de hofstedelanden van genaemde kinderen Degheele en van noorden het eerstvolgende lot. Boomprys te betalen 20 franken. Lot 3. Noord naest het westen hier aen, eene party zaailand, langer ten oosteinde als de voor gaande, strekkende oost en west, bekend by plan kadastraal sectie A, onder de nummers Sul en 852, ter grootte van 1 hectare 38 aren 80 cent., palende van oosten aen de hofstedelanden gebruikt by sieur Carolus Vandenbiissclie, competeerende den heer baron Renty te Ryssel, van zuiden naest het oosten de hofstedelanden van gezegden Pieter Liephout, van westen aen lol een, e:. van noorden aen het eerst volgende lot. Boomprys te betalen 70 franken. Lot 4. Moord hier aen, eene party zaeiland, scheidende op half spletgracbt met voorgaande lot, strekkende d. ze party oost en west, bekend by ka daster sectie A, onder de nummers 348, 349 en 850, ter grootte van 1 hectare 23 aren 40 centiaren about- teerende oost aen d’hufstedelanden van gezegden Carolus Vandenbussche, west naest het zuiden het lot een, en naest hel noorden de hofstedelanden van gezegde kinderen Seryn, scheidende al hier met eeneu voelweg, van noorden aen het eerstvolgende lot. Boomprys te betalen 4:5 franken. Lot o. Moord leer aen, een perceel zaeilind, strekkende oost en west, bekend by kadaster sectie A, onder de nummer 347, ter grootte van 71 aren 40 centiaren ab julteereude van oosten aen de hofstede- landen van gemelden Vandenbussche, van westen en noorden de hofstedelanden van gezegde kinderen Seryn. Boomprys te betalen 115 franken. Lot ii Verre zuid van dit hofstedeken een per ceel zaeiland strekkende oost en west, bekend by kadaster sectie B, ondernummer 036b, ter grootte van 04 aren 89 centiaren, zynde de noordzyde van eene meerdere party palende van oosten aen de hof- stedelanden gebruikt by sieur Ballooy, competee- r. n ie de erf,;, namen van wylen Anna Theresia Do- molder, van rooiden naest liet oosten met een happe aen het hi.veuierhof der kinderen Pins-el in het midden aen het hovenierhof van sieur Godderis, en naest bel zuiden aen deh rb rgde 'Aon, van westen hovenierhof van genu Ide Godderis en kinderen Pinseel, en met eene happe aen den dyk, van zuiden aen land behoorende de erfgenamen van gemelde Aima Theresia Bemolder, aldaer scheidende op paelstaken. Koop 8. Binnen de gemeente Loo, verre noord van de kerk, weinig oost langst don Loovaerd, eene Weide, genaemd de Ezelwoide. vol Daring, groot volgens lytel hectare 26 aren 50 centiaren, en vol gens kadaster 1 hectare 2'2 aren 60 centiaren, aldaer b.-kend onder nummers 516 en 517 der seelie A; strekkende zuid en noord, palende met hel Koord einde aen het maeigras van sieur öevioo, compe teerende jouffrouw Vergeelzuooe te Yperen. van oosten naest het noorden dezelve jouff. Vergeelio me, en naest het zuiden het hofsledegras van sieur Hmi- weele, competeerende tl’heer Struij te Ypere, van tuiden aen sieur Franciscus Vandewalle, v^m westen aen den volgende koop. De notaris BECAE, ter residentie van Alveringhem, zal op Maendag 3 September I860, otn 3 ure na middag, ter herberg den Snoeck, bewoond door sieur l'ieler Vandeiheijde, le Alveringhem, (gehugte Forthem), openbaar verknopen de volgende onroe rende goederen. koop 1. Binnen de gemeente Vinchem, zuidoost van de kerk, eene bebouwde en beplante Hofstede, groot volgens titel 9 hectaren 19 aren 3 centiaren, bekend by kadaster sektie B, onder de nummers 475, 476. 477. 478. 479, 480, 481, 482, 483,484,483, 486, 487, 488, 490, 491, 492. 497 en 498, ter grootte van 9 hectaren 80 centiaren; gebruikten bewoond door den inedeverkooper steur l'ieler Demolder, met pacht tot 1 october 1802. in advenante le welen: tot 1 October 1860, van 700 franks; en de twee verdere jaren in advenante van 840 franks by jure, vry, zuiver geld. Verdeeld in de volgende 8 loten: Lot 1. Alvooren de hofplaets, alwatr de hui- zingen, schuer en stallingen zyn op staande, byoa rondom bew.dt, hovenierhof van oosten, booingaerd Zuiden en benoorden, bekend by kadaster onder de n.- 476, 477, 478, 479, 480, 481 482, der sectie B; ter grootte van 1 hectare 19 aren 80 centiaren, about- lecrcnde van oosten aen lot zes, van zuiden aen lot zeven, van westen naer den zuiden aen den boont- g'ierd van Carolus Simon, competeerende mynheer UBuysseher te Bixmude, aldaer naest hel noorden urn lot twee, en van noorden aen het lot vyf. Boomprys le betalen 172 franken. Lot 2. West naest het noorden hier aen, 2 hec- ai ii 32 aren 50 cenliarén, gr.is en zaeiland, bekend by k id ister s ctie B, onder den nummer 475; strek kende Oost en west; aboiuteer.mde van zuiden aen den boomgaard van dito Sim i i, van westen naest het Zuiden huis en land der weduwe van sieur Pieter Yanhille, en alda r naest hei noorden, aen zaeiland competeerende d’heer Edmond Beman te Brugge, gebruikt by sieur V.mdenimssche, van noorden aen de loten drie en vier, en van oosten naest hel noorden Eet vyfde lol. Biomprys te b talen 90 franken. Lol 3 No jf I aeu voorgaende lot twee, eene party Letland, strekkend.- zuid en noord, kekend by ^•id.fst r seelie B. onder de nummers 491 en 492, ter 8rootte van I hectare 54 aren 60 centiaren; about- *eerende vin oosten aen hel eerstvolgende lol, van "‘•sten aen zaeiland van gezegtleu heer Beman, ge bruikt by dito Vandenbussche, en van noorden aen land van sieur Vaiidenberghe le Vinchem. Boomprys le betalen 59 franken. Lot 4. Oost aeu ’t lestvoorga ende lot, eene party zaeiland, strekkende zuid en noord, bekend by kadaiter sectie B, oud r den nummer 490, ter grootte van 77 aren 90 cent, aboutleerende van oosten naest den tuiden zaeiland gebruikt door <L: weduwe Peeren, aldaer naest hel noorden aen taeilaud coiiipeleerende de erfgenamen van den heer Cuvelier, van zuiden aen lot twee, en van noorden aen land van gezegden sieur Vaiidenberghe. Boomprys te betalen 0 franken. Lot 5 Benoorden lid lot een, een lang perceel zaeiland, strek kende oosten west, bekend by kadaster sectie I), onder den numin r 48ti, ter grootte van 99 aren 50 centiaren; piiende van oosten naest het zuiden, aen zleilaiid va.i den heer Van Woumen te Dixniuile, aldaer naest h.-l noorden mitsgaders van noorden, aen zaeiland der gezegde weduwe Peeren, alsook nog met een klein deelken van noorden naest het westen liet lol tw -o. Boomprys tcbelaieu 164 franken. Lot 6. 11 -zuiden liter aen en beoosten het lot een, eene party /.acila ixj, strek kende meest oost en west, bekend by kadaster seelie B, ouder de nummers 486 en 487, ter grootte van 1 hectare 33 aren 10 cent., aboulleerende oost aeu laud van my nheer Van Woumen te Dixmnde, zuid aen liet eerstvolgende lot. Boomprys te betalen 45 franken. Lot 7. Zuid hier aen, ais ook bezuiden het eerste lot, eene groote p.irli zaeiland, strekkende oost en west, met een hapkeu ter zuidtyde omtrent hel midden, bekend per kadaster sectie B, onder de nummers 483, 484 cn 485, ter grootte van 1 hectare 65 aren 70 centiaren, palende va i oosten aen de landen van gezegden heer Van Woumen, alsnu ge bruikt by sieur Vandeiibussche-Dem Oder, zuid naest het oosten aen land van joullroiiw Uelauie Decousse- maker te Belle, gebruikt by sieur Pieter Del va, aldaer naest het westen, mitsgaders van westen aen de landen van gezegden heer De lluysscher. Biomprys te betalen 116 franken. Lot B. Weinig zuidwest van het lot ccn, een perceel zaeiland, strekkende oost en west; bekend by kadaster sectie B, ouder de nummers 497 en 498, ter grootte van 43 aren, aboulteerende va:i oosten de hofstedelanden behooren aen gezegde lieer üeman, en gebruikt door sieur Vandenbussche, van zuiden tien de gene van joulfroliw Deeousswuiaker, voornoemd, van westen aen den zomerweg, en van noorden aen land van gezegden heer Do Buy sscher, gebruikt by Coiislantinus De Caesteeker. Bo nnprys te betalen 50 franken. Koop 2. Binnen de gemeente Alveringhem, verre oost van de kerk, en beoosten den Loovaerl, een bebouwt! en beplant Hofstedeken, groot volgens titel 5 hectaren 82 aren 82 centiaren, bekejid by kadaster sectie A, onder dc nummers 340,341,342,347,348, 349, 350, 851852, 353 en sectie 8, ntimmer 636n, ter grootte van 5 hectaren 72aren 15 centiaren; gebruikt én bewoond door sieur Caiolui Gtiminelpres-Letten, te Alveringhem, met pacht tol 1 october voor de gebouwen en zaeilandeii, cn t >t I 1 november voor het gras, respeclivelvk van hetjacr 1865, mits de jaerlyksche pachtsom van 439 franken 92 centimen. Verdeeld in de zes volgende loten. Lot 1. Be plaets van lande, alwaer alle de hui zingen, schuer en stallingen zyn staende met boom gaard van noorden, strek kende in het geheel zuid en noord, bekend by kadaster sectie A, onder de num mers 840,341 en 342, ter grootte van 84 uren 46 centiaren, palende van oosten aen de loten twee en drie, van zuiden en van westen aen de hofstedelanden

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1