aww VAN VEURNE |L I II, H rsiw .1^ I I ■I 1 I 1 1 I 1 I I I HOFSTEDEN en medegaende zaeilanden, gestaen en gelegen in de gemeenten VYNC11EM EN ALVERINGHEM, benevens van eene PARTIE ZAEILAND En WEIDE, vol during, gelegen in de ra till wi I I t ia Ml lift— Q j! I JAER. 1825. ZATERDAG 18 AUGUSTY’ I860. Prys algemeene Tydingen, Marktpryzei ii Dlad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke w. 7t en Ilandelzakcn. week. 54.e i r en t Een Nummer, en eeu Supplement op half blad, per r. I 'I OPENBARE VERKOOPING G E MEENTE L O O. Gemeente L,oo. Gemeente Vinchem. Gemeente Alveringhem. t;' H 1 i hi I N’.r ADVER ft Voor stad Om uit gemcenzaemheid tc scheiden. het gras, respective! yk jaerlyksche pachtsom gaerd De It ii} 1 iH van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. r< I van der kinder» Degheele, competeerende jouffrouw Deman le Brugge, en van noorden aen de holstede- landen der kinderen Seryn, competeerende M.'Pieter Becqué. Bouinprys te betalen 220 franken. Lol 2. Oost lines! hel zuiden hier aen, eene party zaeiland, strekkende oost en west, bekend by kadasti r secli A, onder nummer 333, ter grootte van 83 ar. n 20 Ccnli.rren; p i.ende van oosten aen de hofslede- laiidcn van sieur Pieter Liephout, competeerende mynheer Valeiigé te G ut, van oosten naest het zuiden aen de bofstidclamlen van genoemde kinderen Degheele en van noorden hel eerstvolgende lot. Boomprys te betalen 20 franken. Lol 3. .Noord naest het westen hier aen, eene party zaeiland, langer ten oosleinde a s voor* gaeude, strekkende, oost en west, bekend by plan kadastrael seelie A, onder de nummers 33! en 3.12, ter grootte van 1 hectare 38 aren 80 cent., palende van oosten aen de hofstedelauden gebruikt by sieur Carolus Vandenbussche, competeerende den heer baru.ii Renly le Ryssel, van zuiden naest het oosten de huisledclanden van gezegden Pieter Liephout, van westen aen lol een, en van noorden aen hel eerst volgende lot. Boomprys tc betalen 70 franken. Lot 4. Moord hier aen, eene party zaeiland, scheidende op half spletgracht met voorgaende lot, strekkende d. ze-party oost en west, bek nd by ka daster sectie A, Onder de nummers 348, 349 en 330, ter grootte Vati 1 hectare 23 aren 40 centiaren about- teerentle oost aen d’hofsledelanden van gezegden Carolus Vandenbussche, west naest het zuiden het lot een, en naest hel noorden de hofsledela iden van gezegde kinderen Seryn, scheidende alhier met eenen voetweg, van noorden aen het eerstvolgende tot. Boompry s te betalen 45 franken. Lit'ó. -Noord hier aen, een perceel zieilind, strekkende oost en west, bekend by kad ist -r s it^e onder de nummer 347, ter grootte va.i 71 ham 4J centiaren aboulleerendu van oosten ae i do hot i e.i •- landen van g melden Vandenbussche, van west i en noorden de hofstedelauden van gezegde kinderen Seryn. Boomprys tc betalen 113 franken. Lol 6. Verre zuid van dit holst‘deken eei ceel zaeiland strekkende oost en wst, b :k mil liv kadaster s.ClieB, ondernummer 636b. t :i u van 64 aren 89 centiaren, zynde de noor.lzvde van eene meerdere party palende van oosten aen de hof* slede and..:.i gebruikt by sieur Ballooy, comp'lee* r.nde de erf;; namen vanwylen Anna 1 heresie De* molder, van noorden naest het oosten m t een happa aen het hovenierhof der kind, re i Pins el in het midden aen het hovenierhof van sieur Godderis, en naest hel zuiden aen de herbergde Zon. van westen hovenierhof van gemelde Godderis en kinderen Pinseel, en niet eene happa aen den dyk, van zuiden aen land lehoor.mde de erfgenamen van geme.de Anna Toe. esia Demolder, aldaer scheidende p p.mistaken. Koop 3. Binnen de gemeente Loo, verre nnor.l van de kerk, weinig oost langst den Loovaerd, een Weide, genaeind de Ezel loeide. vol Daring, gro t volgens ly lel I hectare 26 aren 30 centiaren, en vol gens kadaster 1 hectare 22 aren 68 centiaren, aldaer bekend onder nummers 516 en 517 der sectie A; strekkende zuid en noord, palende met hel noord- einde aen het maeigras van sieur Devloo, coiupe- teereude jouff.ouw Vergeelzoone te Yperen, vau oosten naest hel noorden dezelve jouff. Vergeelzoone. en naest het zuiden het hofstedegras van sieur Bou- weele, competeerende d’heer Struije te Ypere, van tuiden aen sieur Franciscus Vandewalle, van westen aen den volgende koop. Non abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet 84, tc Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Inscrtien, lucenlimcn den drukregel. Een afzonderlik nummer 20 c.', het supplement 15 c.’ Alle affichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden ÉtMiAEt onverguld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. De notaris DECAE, ter residentie van Alveringhem, zal op Maendag 3 September 11)60, om 3 ure na middag, ter herberg den Snoeck, b. wound door sieur l’ieltr f andtiheyde, te Alveringhem, (gehugte Forth inopenbaer verkoopen de volgende onroe rende goederen. koop 1. Bi.men de gemeente Vinchem, zuidoost van de kerk, eene bebouwde en beplante Hofstede, groot volgens titel 9 hectaren 19 aren 3 centiaren, bekend by k idastcr sektie B, onder de nummers 475. 476, 477. 478, 479. 480, 481, 482, 483.484,485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 497 en 498, ter grootte van 9 hectaren 80 centiaren; gebruikten bewoond door den medeverkooper sleur Pieter Demoldermei pacht tot 1 o; tobc: 1862. in advenante le weten: tot 1 oh 1 ’dm. van 700 franks; en de twee verdere n .idteuanlo vau 840 franks by jare, vry, z r geld. y dci ld in de volgende 8 loten Lot 1. Alvooren de hofplaets, alwner de hui- r.’l gen, diner en stallingen zyn op staende, byna r'j m b walt, hovenierhof van oosten, boomgaerd 1 e.ii by kadaster onder de *2.’ 47 j482, der sectie B; ter i. h ctar- b aren 80 centiaren, about- u e< vu.i oosicu aen lot zes, van zuiden aen lot zeven, van westen naer den zuiden aen den bo mi- van Carolus Simon, competeerende mynheer sscher te Dixmude, aldaer naest het noorden aen lol twee, en van noorden aen het lot vyf. Boomprys te betalen 172 franken. Lot 2. West naest hei noorden hier aen, 2 hec- ar.m 32 aren 50 centiaren, gras en zaeiland, bekend by kadaster sectie B, onder den nummer 475; strek kende oost en west; aboutteereiide van zuiden aen den boóingaerd va.i dito Simon, van westen naest het zuiden huis en land der weduwe van sieur Pieter Vanhille, en alda r naest het noorden, aen zaeiland competeerende d’heer Edmond Deman to Brugge gebruikt by sieur Vandenbussche, van noorden aen de loten drie en vier, en van oosten naest het noorden het vyfde lot. Boomprys le betalen 90 franken. Lol 3. No ird aen voorgaende lot twee, eene party zaeiland, strekkende zuid en noord, kekend by kadaster sectie B, onder de nummers 491 en 492, ter grootte van 1 hectare 54 aren 60 centiaren; abuiti- tcerende van oosten aen het eerstvolgende lol, van westen aen zaeiland van gezegden heer Deman, ge bruikt by dito Vandenbussche, en van hoorden aen land van sieur Vandenberghe te Vinchem. Boomprys te bel ilen 50 franken. Lot 4. Oost aen ’t lestvoorgaende lot, eene party zaeiland, strekkende zuid en noord, bekend by kadaster sectie B, oud r den nummer 490, ter grootte van 77 aren 90 cent, aboulteerende van oosten must den zuiden zaeiland gebruikt door d weduwe I’eeren, aldaer naest het noord.m aen zaeiland compete.‘rende de erfgenamen van den heer Cuvelier, van zuiden aen lot twee, en van noorden aen Luid van gezégden sieur Vandenberghe. Boomprys tc betalen 60 franken. Lot Benoorden het lot een, een lang perceel zaeiland, strekkende oost en west, bekend by kadaster sectie B, onder den nummer 486, ter grooitc van 99 aren 50 centiaren; pilendu van oosten naest het zuiden, aen zaeiland va.i den heer Van Wouiuen te Dtxmude, aldaer naest het noorden mits/,aders van noorden, aen zaeiland der gezegde weduwe Peuren, alsook nog met een klein declken van noorden naest het westen het lot twee. Boomprys te betalen 164 franken. Lol (i. B 'zuiden hier aen en beoosten het lot een, eene party Zaeiland, strekkende meest oost en west, bekend liy kadasler sectie I), onder de nummers 486 en 487, ter grootte van 1 hectare 33 aren 10 Cent., aboulteerende oost aen land van my uhcer Van Wouiuen te Dixmnde, zuid aen het eerstvolgende lot. Biomprys te betalen 43 franken. Lot 7. Zuid hier aen, als ook bezuiden het eerste lot, eene groote party zaeiland, strekkende oost en west, met een hapkeu ter zuidzyde omtrent het midden, beke id p t kadasler sectie B, onder de nummers 483, 484 en 483, ter grootte van 1 h.c arc 63 aren 70 centiaren, palende vau oosten aen de landen van gezegden heer Van Wotimen, alsnu ge bruikt by sieur Vaudenbusschc-Dem ilder, zuid naest het oosten aen land van jouilrouw Melanie Decousse- maker te Belle, gebruikt by sieur Pieter Delva, aldaer naest het westen, mitsgaders van westen aen de landen van gezegden heer De lluysscher. B minprys te betalen 1 16 franken. Lol 8. Weinig zuidwest van het lot een, een perceel zaeiland, strekkende oost en west; bekend by kadaster sectie B, onder de nummers 497 en 498, ter grootte van 43 aren, aboulteerende van oosten du hofstedelauden behooren aen gezegde heer Deman, en gebruikt door sieur Vandenbussche, van zuiden aen de gene van joulfrouw Decoussumaker, voornoem.l, van westen aen den zomerweg, en van noorden aen land van gezegden heer De lluysscher, gebruikt by Conslantiiius De Caesteeker. Bo.miprys leb. talen 50 franken. Koop 2. Binnen de gemeente Alveringhem, verre oost van de kerk, en beoosten den Loovaert, een bebouwd en beplant Hofstedeken, groot volgens titel 5 hectaren 82 aren 82 centiaren, bekend by kadaster sectie A, onder de nummers 340, 341,342, 347. 348, 349, 330, 331,352, 353 en sectie B, nummer 636b, ter grootte van 5 hectaren 72 aren 15 centiaren; gebruikt en bewoond door sieur Carolus Grinimelprez-l.elten, te Alveringhem, met pichl tot I October voor de gebouwen en zaeilanden, cn tot 11 november voor hel gras, respectivelyk van hetjaer 1865, mits de i van 439 franken 92 centimen. Verdeeld in dezes volgende loten. Lot 1. De plaets van lande, alwaer alle de hui zingen, schuer en stallingen zyn staende met boom- gaerd van noorden, strekkende in het geheel zuid en noord, bekend by kadaster sectie A, onderdo num mers 340,341 eu 342, ter grootte van 84 aren 46 centiaren, palende van oosten aen de loten twee eu drie, van zuiden en vau westen aeu de hofstedelauden 1 I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1