VAN VEURNE. J WOOM1U1S w ZAEILANREN B t‘ II AEN HET PARTIE GRASLAaD WOON HUIS HOVENJERLAitD, en eene partie ill rH SI a d F e u r n e. Ij 11111 WOENSDAG 22 AUGUSTY 1W.» A1- Gelegen te Loo, OPEN BAER TE VEBKOOPEN TE SINT-RICKIERS. Z A E I L A N I) Te Oeren, in de. Paddebroeken, OPENBAER TE VERKOOPEN Ter dorpphets van Alveringhem. OP CYNSGRONB, TE ALVERINGHEM, Op den weg naer Forthem. ALLERBESTE BESCHRYVING DER GOEDEREN. Gemeente Coxyde. Gemeente Alveringhem-Forihcm. Gemeente Loo. Gemeente Oeren. HSS SUPPLEMENT ADVERTENT H- •d. I I I I met GELEGEN IN COXYDE, Naby de stad Veurne, OPENBAER TE VERKOOPEN, Binnen du 1 Roop. Eene p.riie Zaeiland, deelmakende van de partie den Oliekoek, gelegen binnen <ie ge meente van Coxyde, tan westen van de Kwinleslraet, groot volgens gedane meting, 1 hektare IS aren 64 centiarei., deelmakende van de seklie C, nummer 159, palende noord aen den tweeden koop, op pael- staken, geplaatst aen de oost- en wesleinden; zuid aen zaeiland van Jacobus Cornille, te Coxyde, op half gracht; oost aen de Kwinleslraet van Veurne naer Coxyde; en west aen zaeiland van vournoeinden Jacobus Cornille, op half gracht. ‘2 Koop. Eene parlie Zaeiland, wezendu de we derhelft ven den Oliekoek, gelegen te Coxyde, ten noorden aen den eersten knop, en van oosten aen do Kwinleslraet, groot, ingevolge onlangs gedane me ting 1 hektare 20 aren 13 centiaren, deelmakende van de sektiu C, nummer 159, palendu noord aen zaeilanden van vooruoemde:i J.icobus Cornille en van de weduwe Carolu» Allaey», in Veurne, op half gracht; zuid den eersten koop op paelstaken, ge- plaetsl ten oosl- en wesleinden; oost aen de Kwinte- straet; west aen zaeiland van voornoemden Cornille. Voornoemde koopen een en twee zyn in pachtc gebruikt door Pieler llougenae, landbouwer te Veurne, met regt'an gebruik tolden I?*” October 1868, miis 394 franks 80 rent., paclitprys by jare. 3 Koop, Eene partiu Zaeiland, gelegen to Coxyde, groot volgens titel, 94 aren 95 centiaren, be kend op t kadaster, seklie B, nummer 274; palende van noorden aen zaeiland van de kinderen van den heer Desiré Van Vossem, te Sint Josse-ten-Noode; van westen zaeiland van den heere Fabre; van zuiden aen zaeiland van de weduwe en kinderen Tornier to Coxyde, en van oosten aen de Burgwegstraet. Dezen koop is in pachte gebruikt door Francis Danekaert, landbouwer te Coxyde, met regt van ge bruik tot den 1."‘” October 1868, mits 140 franks 40 centimen, pachtprys by jare. Non-De partie Zaeiland, onder dezen koop, j9 by testament van Anna Ludovika Daversyn, weduwe Vereenooghe, in leven rentenierster, te Veurne, ge geven in vruchtgebruik aen hare dienstmeid, Joanna De Backer, te Veurne haer leven gedurende; diens- volgens is dezen derden koop met dit vruchtgebruik bezwaerd en gehypothekeerd. 4 Koop. Eene partie Zaeiland, gelegen in do gemeente van Coxyde, ten westen aen de Bogaerd- stract, groot, ingevolge onlangs gedane meting, 75 aren 17 centiaren, deelmakende van seklie C, num mer 175; palende van noorden aen zaeiland van De Notaris BEERNAERT, ter residentie van verioghem, zal, krachtens vonnis verleend door de reglbank van eersten aenleg te Veurne, ten over- staen van den bevoegden heer Vrederegler, ten ver zoeke van wien zulks behoort, openhaer verknopen op Woensdag, 19.'*'“ September, 1860, ten 3 ure na middag, ter herberg de Lander, bewoond door Francis Delangbe, binnen de stad Veurne, aen de meestbiedenden, de volgende onroerende Goederen, te weten Op Donderdag, 30?**" Augusty, 1860, ten 3 ure na middag, ter herberg du Stei re, bewoond door Louis Ghyselen, te Alveringhem, gehuchte Forthem, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, in ééne zitting, openhaer verknopen het volgende Goed; BESCHRYVING VAN HET GOED. Eonige Koop Een Woonhuis, besiaendc in binnenhuis, achterkeuken, voorwinkel, kelder, waer in groolen waterbak, voute en zolder, gansch ge bouwd in steen, en bedekt met pannen, du gevel muren alhier geheel medegaende, staeude binnen de gemeente van Alveringhem, gehuehte Forthem, op een are 24 centiaren 53 milliaren land, toebehoo- rende den heere Louis Desmedt, grondeigenaer te Alveringhem, deelmakende van de kadastrale sektio C, gedecltolyk van nummer 113b; welken heer Desmedt dezen grond in cynspacht gegeven heelt voor dertig jaren, dewelke begonnen zyn, den eersten mei, 1843, om dicnsvolgens te eindigen den laets- ten april 1873, ad 12 franks 75 centimen cynspacht by jare, telkens betaelbaer den laetsten april; blyketts akte verleden voor Francis Xaveer Ghewy, notaris te dien tyde te Veurne, in bywezen van getuigen, den 22 april 1844, geregistreerd en overgesehreven. Welk cynsregl alhier wordt medeverkocht; palendo van noorden aen den steenweg van Alveringhem naer Forthem, van oosten aen een ander perceel land van den heere Desmedt, in cynspachtgehouden door Amandus Cousyn, en Francisca Butseraen, van zuiden aen den grond van voornoemden lieer Desmedt, aldaer scheidende door het rauwe land, en haeg; en van westen aen erve van Emanuel Vitse. Gebruikt en bewoond door Anna Therezia D’Heere, wed? van Felix De Paepe; aenslag met do geld- telling. Titelen, konditien, en verdere inlichtingen, zyn to bekomen by den rouruoemdeu Notaris BEERNAERT. Op Dingsdag, 23 Augusty, 1860, ten 3 ure namid dag, ter herberg <lrn Dolfyn, Hetende het ;emeente- huis van Sint-Rickiers, bewoond door Francis De Clerck, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem resi derende, in ééne zitting openbier verkoopen, ten verzoeke van hel Bureel van Weldaed van Sinl- Rickiers, daerloe behoorlyk bemagtigd BESCHRYVING VAN HET GOED. Lenige koop. Binnen de gemeente van Loo, ten zuiden verre van haer kerktoren, eene goede partie Grasland, bekend op het kadaster, sektiu C, nummer 663, groot l hektare 66 aren 90 centiaren; palende van noorden en van westen aen de zaei landen van den heer Du Bus-de Gusignies, te Sint Josse-ten-Noode, by Brussel, en van zuiden en oosten aen weilanden van den zalven heer Du Bus-de Gusignies. Dit Grasland is zonder pacht, en heeft lest ge bruikt geweest door de weduwe van Pieler Wemaero. Aenslag met de geld tel ling. Voor hel kohier van lasten, de konditien der ver knoping, en verdere inlichtingen, vervoege men zich ton kantore van voornoemden Notaris BEERNAERT. Op Maandag, 27 Augusty, 1860, ten 3 ure namid dag, ter herberg het Damberd, bewoond door Bonoit Van den Bcrghe, ter dorpplaets van Alveringhem, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem resi derende, in ééne zitting, openbaer verkoopen, de volgende onroerende Goederen BESCHRYVING DER GOEDEREN. Keep een. Een Woonhuis, bestaende in woon kamer, ander kamertje, kelder en zolder; benevens een koeistal en daringslal, alles in steen en plak, be dekt met strooi, als ook de hoeveelheid van elf ar 23 centiaren Hovenierland en Grond van gebouw n, hier medegaende, dit alles gestaen en gelegen binnen de gemeente van Oeren, in de Paddebroeken; pa lende van noorden op half gracht, aen zaeiland van den heere burgemeester Groensteen, te Alveringhem, en aen zaeiland gebruikt door Pieler Ludo'icus Loones; van zuiden aen den volgenden ko.jp, op tw <j houten paelstaken, geplaetst ten oosten en ten wis ten naby den gracht; van oosten op half gracht aen zaeiland en gras loebehoorende aen de kinderen van Eugenius Verweirder, te Oeren; en van west, n, óji half gracht, aen zaeiland vau voornoemden heere burgemeester Groensteen. mevrouw Bernier d’Hongerswal, te Veurne, gebruikt door Francis Claeys; van zuiden aen den volgenden koop vyf, op paelstaken gesteld op de oost- en wesl einden; van oosten aen zaeiland van voornoemde mevrouw Bernier d’Hongerswal. gebruikt door voor noemden Claeys, en aen de weide loebehoorende aen de weduwe Rathé, thans hertrouwd met Charles Ryckew.iert, te Coxyde, en hare minderjarige kin deren; en van westen aen de Bogaerdslrael. 5 en laetsle Koop. Eene partie Zaeiland, gele gen i o Coxyde, ten noorden aen de lesivoorgaende, groot ingevolge onlangs gedane meting, 88 aren 83 centiaren, deelmakende van de seklie C, nummer 175; palende noord den koop vier, hier voren, op paels.aken gesteld ten oosten en ten westen dezer partie; van zuiden aen de Bogaerdslrael; van oosten aen de weide van voornoemde kinderen Rathé en hunne moeder Amelie Deinaziere, althans echge- noote van Ch? Ryckewaert, te Coxyde, en van westen de Bogaerdslrael, Voornoemde koopen vier en vyf zyn in pachte gebruikt door vrouw llendrika Desehodl, weduwe va. Louis De Hollander, landbouwster te Veurne, met regt van gebruik lot l?u“ October 1868, mits 250 franks 13 centimen, by jare. Het kohier van lasten, de eigendomstitelen en al lu inlichtingen zyn te bekomen ter studie van voor noemden Notaris BEERNAER I’. I r I I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1