VAN VEURNE. ZAEILANDEN WOONHUIS K I I PARTJE GRASLAND WOONHUIS HOVENIERLAND, en eene partia Stad Veurne. I 182G. ZATERDAG 95 AÜGUSTY 1800. JAER. week. I. Gelegen te Loo, ÖPENBAER TE VERKOOPEN TE SIST-RICKIERS. ALLERBESTE OP CYNSGROND, TE ALVERINGHEM, Op den weg naer Forthem. 9B P Prys ZAEI LAND, Tc Oeren, in de Paddebrocken, ÖPENBAER TE VERKOOPEN, Tér doïpplaets van Alvcringhem. ^4.e GELEGEN IN COXYDE, ÖPENBAER TE VERKOOPEN, Binnen de Hl Til w 1ëI Rlad voor Annoncen, Landbouwniewvs, politieke en i v Een Nummer, en een Supplement op half blad, per N.r algemcene Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. Gemeente Alveringhem-Forthem. BESCHRYVING DER GOEDEREN. Gemeente. Coxyde. Gemeente Loo. Gemeente Oeren. X HWKTE1T Voor stad A Alvcringhem, in 1 plak, be- elf aren niet S&t; Naby de stnd Veurne, I mevrouw Bernier d’llongerswal, te Veurne, gebruikt door I rancis Chieys; van zuiden aen den volgenden koop vyf, op pae staken gesteld op de oost- en west einden; van oosten aen zaeiland van voornoemde mevrouw Bernier d’Ilongerswal, gebruikt door voor noemden Claeys, en aen de weide toebehoorende aen de weduwe Rathé, thans hertrouwd met Charles llyckew.iert, te Coxyde, en hare minderjarige kin deren; en van westen aen'de Bogaerdstraet. 5 cn lachte Koop. Etme parlic Zaeiland, gele gen i n Coxj de, ten noorden aen de leslvoorgacndc, groot ingevolge onlangs gedane nieting, 83 aren 83 centiaren, deelmakende -van de seklie C, nummer 1715," palende noord den koop vier, hier voren, op paelstaken gesteld ten óósten en ten westen dezer partie; van zuiden sen de Bogaerdstraet; van oosten aen de weide van vooi uoemde kinderen Rathé cn hunne moeder Amelie Demaziere, althans echgc- nootevan Ch.r Bycken.iert, te Coxyde, envan westen de Bogaerdstraet. Voornoemde koopen vier cn vyf zyn in pachte gebruikt dubt* vrouw Ih-ndrika Deschodt, weduwe va Loui.' He Hollander, landbouwster te Veurne, tn.'t regt van gebruik lol l.“" October 1868, mits 2!;(l franks 12 centime», bv ^aro. H.t kohier van lesten, de ergendomstitelen en alle inlichti ogen zyn te Ju komen ter studie van voor- nociuden Notaris BEi.lt A A ERT. ij? i hl! van inschryving, BETALLBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 meenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.2O ’sjaérs. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Oostslraet X.* 84, to Veurne, en op al de postkantooren van bet rvk. Insertion, lo centimen den drukregel Een afzonderiyk nummer 20 c.', het supplement 15 c.’ Alle aluchen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden éSsmasl onverguld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Op Donderdag, SO. Augusty, 1860, ten 3 ure na middag, ter herberg <lc Stone, bewoond door Louis Ghyselen, te Alvcringhem, gehuchle Forthem, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alvcringhem, in ééne zitting. openbaer verknopen het volgende Goed: BESCHRYVING VAN HET GOED. Eenige Koop Een Woonhuis, bestaendc in binnenhuis, achterkeuken, voorwinkel, kelder, waer in groolen waterbak, voute en zolder, gansch ge bouwd in steen, en bedekt met pannen, de gevel- muren alhier geheel medegaende, staende binnen de gemeente van Alvcringhem, gehuchte Forthem, op een are 24 centiaren 58 milliared land, toebeboo- rende den heere Louis Desmedt, grondeigenaer tc Alvcringhem, deelmakende van de kadastrale sektie C, gedeeltelyk van nummer 113b; welken heer. Desmedt dezen grond in cynspacht gegeven heeft voor dertig jaren, dewelke begonnen zyn, den eersten mei, 1843, om diensvolgens te eindigen den laets- ten april 1873, ad 12 franks 75 cenliiuen cynspacht by jare, telkens belaelbaer de» laetslen april; blykens akte verleden voor Francis Xaveer Ghewy, notaris te dien tyde te Veurne, in by wezen van getuigen, den 22 april 1844, geregistreerd en overgeschreven. Welk cynsregt alhier wordt medeverkoeht; palende van noorden aen den steenweg van Alveringhem naer Forthem, van oosten aen een ander perceel land van den heere Desmedt, in cynspacht gehouden door Amandus Cousyn, en Francisca Butseraen, van zuiden aen den grond van voornoemden heer Desmedt, aldaer scheidende door het rauwe land, en haeg; en van westen aen ewe van Emanuel Vilse. Gebruikt en bewoond door Anna Therezia D'lleere, wed.' van Felix De Paepe; aenslag met de geld tel ling. Titelen, konditien, en verdere inlichtingen, zyn te bekomen by den voornoemden Notaris BEERNAERT. 1 Koop. Eem- partie Zaeiland, deelmakende van de partie den Oliekoek, gelegen binnen de ge meente van Coxyde, van westen van dc Kwintestraet, groot volgens gedane meting, 1 hektare 15 aren 64 centiare», deelmakende van de sektie C, nummer 159, palende noord aen den tweeden koop, op pnel- staken, geplaetst aen de oost- cn westeinden; zuid aen zaeiland van Jacobus Cornille, te Coxyde, op half gracht; oost aen de Kwintestraet van Veurne naer Coxyde; en west aen zaeiland van voornoemden Jacobus Cornille, op half gracht. 2 Koop. Eene partie Zaeiland, wezonde de we derhelft ven den Oliekoek, gelegen te Coxyde, ten noorden aen den eersten koop, cn van oosten aen do Kwintestraet, groot, ingevolge onlangs gedane me ting 1 hektare 20 aren 13 centiaren, deelmakende van de seklie C, nummer 159; palende noord aen zacilanden van voornoemdeu Jacobus Cornille en van de weduwe Carolus Allaeys, in Veurne, op half gracht; zuid den eersten koop op paelstaken. ge- plaelsl ten oost- en westeinden; oost aen de Kwinte straet; west aen zaeiland van voornoemden Cornille. Voornoemde koopen een en twee zyn in pachte gebruikt door Pieter Hougenae, landbouwer to Veurne, met regt van gebruik tot den October 1868, mits 894 franks 80 cent., pachtprys by jare. 8 Koop, Eene partie Zaeiland, gelegen te Coxyde, groot volgens titel, 94 aren 95 centiaren, be kend op ’t kadaster, sektie B, nummer 274; palenda van noorden aen zaeiland van de kinderen van den heer Desire Van Vossein, te Sint Josse-tcn-Noode; van westen zaeiland van den heere Fabre; van zuiden aen zaeiland van de weduwe en kinderen Ternier to Coxyde, en van oosten aen de Burgwegstraet. Dezen koop is in pachte gebruikt door Franeis Danckaert, landbouwi r te Coxyde, met regt van ge bruik tot den 1."'" October 1868, mits 140 franks 40> centime», pachtprys by jare. Nota.De partie Zaeiland, onder dezen koop, is by testament van Anna Ludovika Daversyn, weduwe Vereenooghe, in leven rentenierster, to Veurne, ge geven in vruchtgebruik aen hare dienstmeid, Joanna De Backer, te Yeurne haer leven gedurende; diens volgens is dezen derden koop met dit vruchtgebruik bezwaerd en gehypothekeerd. 4 Koop. Eene partie Zaeiland, gelegen in de „mneente van Coxyde, ten westen aen de Bogaerd straet, groot, ingevolge onlangs gedane meting, 75 aren 17 centiaren, deelmakende van sektie C, uurn- juerl75; palende v^n noorden aen zaailand van Op Dingsdag, 28 Augusty, 1860, ten 3 ure fi’amid dag, ter herberg don Dolfgn, wezende het gemeente huis van Sint-Rickiers, bewoond door Francis De Clerck, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem resi derende, in éêne zitting openbier verkoopen^ ten verzoeke van bet Bureel van Weldaed van Sint- Rickiers, daertoc behoorlyk beinagtigd BESCHRIJVING VAN HET GOED. Ecnige koop. Binnen de gemeente van Loo, ten zuiden verre van haer kerktoren, eene goede partie Grasland, bekend op het kadaster, sektie C, nummer 663, groot 1 hektare 66 aren 90 centiaren; palende van noorden en van westen aen de zaei- ianden va» den heer Du Bus-de Gusignies, te Sint Josse-ten.Noode, by Brussel, en van zuiden en oosten aen weilanden van den zelven hecr Du Bus-de Gusignies. Dit Grasland is zonder pacht, en heeft lest ge bruikt geweest door de weduwe van Pietcr Wemaere. Aenslag met dc geld telling. Voor bet kohier van lasten, dc konditien der ver knoping, en verdere inlichtingen, vervoege men zich ten kantore van voornoemden Notaris BEERNAERT. Dc Notaris BEERNAERT, ter residentie' van Al- veriughem, zal, krachtens vonnis verleend door de regtbank van eersten aenleg te Veurne, ten o-, er- stacn van den bevoegde» heer Vrederegter, len ver zoeke van wien zulks behoort, openbaer verknopen op Woensdag, I9.d'“ September, 1800, len 3 un n.i- middag, ter herberg de Lancier, bewoond door Franeis Delangho, binnen de stad Veurne, de meestbiedenden, de volgende onroerende Goederen, te welen OpMacndag, 27 Augusty, 1860, ten 8 ure namid dag, ter herberg het Damberd, bewoond door Benoit Van den Berghe, ter dorpplaets van Alveringhem, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem resi-' derende, in éétie zitting, openbaer verkoopen, de volgende onroerende Goederen BESCnRYVING DER GOEDEREN. Koop een. Een Woonhuis, bestaende in woon kamer, ander kamertje, kelder en zolder; benevens een koeistal en daringstal, alles in steen en 'dekt met strooi, als ook de hoeveelheid van 23 centiaren Hovenierlanden Grond van gebouwen, hier medegaende, dit alles gestaeh en gelegen binnen de gemeente van Oeren, in de Paddebroeken; pa lende van noorden op half gracht, aen zaeiland van den heere burgemeester Groensteen, te Alveringhem, en aen zaeiland gebruikt door I’ieler Lutiovicus Loones; van zuiden aen den volgenden koop, op twee bouten paelstaken, geplaetst ten oosten en ten wes ten naby den gracht; van oosten op half gracht «en zaeiland en gras toebeho'orende aen de kinderen van Eugetiius Verweirder, te 0 ren; en van westen, op half gracht, aen zaeiland vau voornoemden heere burgemeester Groensteen.' i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1