MEUBELS HOFSTEDEN en medcgacnde ZAEILANDEN, gasmen en gelegen in <le gemeenten ïYNCHkM en alveringhem, benevens van eene PARTIE ZAEILAND En WEIDE, vol daring, gelegen in de GEMEENTE L O O. KOOPDAG GEVONDEN VOORWERPEN, En in het kommissariaet van Policie tv Veurne berustende. I 1 EN MENAG1E-GOEDEREN, TB WDLVERINQHEM. 1 1 1 Gemeente Vinchem. Gemeente Alveringhem. OPENBARE VERKOOPING Uit oorzaek van vertrok. l 498, j Handdoek. 1 5 go de l 'i i m Cr <»l F na va 1 Civ Tui Ma sail Fm livt riU la li pro L *om •vei »era rissi "Li proi Sect van van westen i kinderen i luide» gemelde Een paer nieuwe Schoenen en Een bustel Sleutelt. noordkekend by en 492, ter 1 hectare 54 aren 60 centiaren; about- van ge- acn nummers 1 hectare 33 aren 10 land van mynheer Van aen liet oerslvolgendu lot. Be notaris DRCAR, ter residentie van Alveringhem,, 3ltl op Maendag 8 September 1860, om 3 ure na middag, ter herberg den Snoeek, bewoond door aieur rieter f'andeiheyde. te Alveringhem, (gehugte Forthem), openbaer verkoopen de volgende onroe rende goederen. hoop 1. Binnen de gemeente Vinchem, zuidoost van de kerk, eene bebouwde en beplante Hofstede, groot volgens titel 9 heciaren 19 aren 8 centiaren, bekend by kadaster sektie B, onder de nummers 475, 476. 477. 478, 479, 480, 481, 481 483, 484,485, 486. 487, 488, 490, 491, 492. 497 en 498, ter grootte van 9 hectaren 80 centiar. n; gebruikt en bewoond door den medeverkooper steur t'ieler Demolder, met pacht tot 1 October 1862, in advenante te weten: tot 1 October 1860, Tan 700 franks; en de twee verdere jaren in advenante van 840 franks by jare, vry, auiver geld. Verdeeld in de volgende 8 loten: Lot 1. Alvooren de hofplaets, alwaer de hui- ingen, schuer en stallingen zyn op staende, bui» rondom bewail, hovenierhof van oosten, boomgaerd zuiden en benoorden, bekend by kadaster onder de D.-476, 477, 478, 479, 480, 481 482, der sectie B; ter grootte vau 1 hectare 19 aren 80 ceuliareu, about- Be Notaris ROLLT, te Wulveringhem resideer^ndc, aal op Dyusdag 28 Augusty 1860, om 9 uren voor middag, te \Vulveringhem, ten huize bewoond door d*n heer ontvanger Simonart, honden Koopdag van alle de meubelen en nienagic-goedercn aldaer la bevinden, beslncnde nainentlyk in Wollen matrassen, pluimen beddens, hoofdkus- xns, bedhakken, wollen sargien, linwaden bedla- kens, onderbeddens en behangsels, kleerkasten en cominoden, ovale en andere tafels, nachttafels, lafel- dwalen, servetten, handdoeken, venslergordynen en »toors, stoelen en zetels, messen, lepels en fonrchel- ten, porsclyn en kristael, koper-, tin-, yzer-, glas-, gleis en nerdewerk, benevens veel andere voorwer- j<tu te lang dm alhier te melden. Met gereed geld. On» uit gemeentaemheid te scheiden. landen van bruikt by si mak’ r’te1 Belïr, gebruikl'by sieur Pieter Delia, aldaer naest hel westen, mitsgaders van westen aen de lauden van gezegden heer De Ruysschcr. B niuiory- te betalen I 16 Iraukcn. g Weinig zuidwest van hel lot een, een nerc-el zaeiland, strekkende oost en west; bekend bv kadaster sectie B, ouder de nummers 497 en ter ..rootte van 43 aren, aboulleerende van oosten de liofstedelanden behooren aen gezegde beer Demau, en gebruikt doo» sieur Vandenbussche, van tuiden aen de gene van jouffrouw Oeeoussemaker, voornoemd, van westen aen den zomerweg, en van noorden aen laml van gezegden heer De Hujsscher, gebruikt by Constaiitiuus De Caesleeker. Bomiprys te betalen 50 franken. Koop 2 Binnen de gemeente Alveringhem, verre oost van de kerk, en beoosten den Lbovaert, een bebouwd en beplant Hofstedeken, groot volgens titel 5 heciaren 82 aren 82 centiaren, bekend bv kadaster sectie A, onder de nummers 340,341,342,347.348, 849, 350, 851,3 >2, 353 en sectie B, nummer 646s. ter grootte van 5 hectaren 72 aren 15 centiaren; gebruikt en bewoond door sieur Carolut Grimmetpres-Letten, te Alveringhem, met pacht tot I October voor de gebouwen en zaeilanden, cn lol november voor het gris, respectivelyk van hcljaer 1865, mits de jaerlyksche pachtsom van 439 franken 92 centimen. Verdeeld in dezes volgende loten. Lot 1 De placls van lande, alwaer alle de hui zingen, schuer en stallingen zyn slaende met bnom- gaerd van noorden, strekkende in hel geheel zuid en noord, bekend by kadaster seelie A, onder de num mers 840,841 en 842, ter grootte van 84 aren 46 centiaren, palende van oosten aen de loten twee en drie, van zuiden en van westen aen de hofstedehnden der hinders Degheele, competeerende jouffrouw Demau te Brugge, en van noorden aen de hofslede- landen der kinderen Seryn, oompeteerende M.'Pieter Becqné. Boouipry s te betalen 520 franken. tan Gebruikt door Pieter Cappoen, werkman, teücren, let den eersten mei, 1861. loep twee en laelele. Met den tuiden aen voor- gaenden koop, op paelstaken, geplaetst ten zuid- en noordeinden, eene sehoone vierkante partie Zaei- land, gelegen in Oeren, in de Paddebroeken, groot volgens gedane meting den vierden augusty lest, eeu hektare, 42 aren 71 centiaren; palende van noorden hovenierland van den eersten koop, op paelstaken; van zuiden op half gracht, het hofstedeland van den beere burgemeester De Breyne, te Dixmude, gebruikt door Francis Delepo, rnn oosten op half gracht, aen taeiland en gras toebehoorende aen voornoemde kinderen Verweirder; en van westen, ook op half gracht sen land van den voornoemden heere burge meester Groensteen. Aen deze partie zaeiland, is er aenslag met de goldtelling. Voor de titelen, verkoopvoorwacrdcn, en verdere inlichtingen, vervoege men zich ten kantore van voornoemden Notaris BEERNAERT. Pimw-.-l, n aen Inml Anna paelstaken- Gemeente Loo. K»op 3. Binnen de gemeente Loo, verre noord vi,,, <te kerk, weinig oost langst den Looyaerd, eene Weide, gennemd de Etelweide, vol Haring, groot volgens lytel I hectare 26 aren 50 centiaren, en vol gen» kadaster I hectare 82 aren 60 centiaren, aldaer bekend onder nummers 510 en 517 der sectie A; strekkende zuid en noord, palende met hel noord- einde aen het inneigras van sieur Devloo, compl icerende jouffrouw Vergeelr.ooue te Yperen, van oosten natst hel noorden dezelve jouff. Vurgeclioonc, en naest liet zuiden hel hofsledegra* van sieur Hou- wcele, competeerende d’heer Slruijn te Ypere, van tuiden aen sicur Franciscus Vandewalle, van westen aen den volgende koop. Koep 4. - Bewesten voorgaende koop, eene party Laeiland, vol Daring, strekkende zuid en noord, groot volgens t] tel 1 hectare 81 aren 83 cent., en volgens kadaster I hectare 27 aren 80 cent., aldaer bekend onder den nummer 518 der sectie A; palende van noorden langs hel oosten aen maeigras van ge zegden Deiloo, nacst hel westen mitsgaders van westen hel hpfstedegras van gezegden Ballooy, van zuiden aen land competeerende sicur Franciscus Vandewalle tu Alveringhem. De goederen uilntakende de twee laetstc koopen ay l! bruikt door gem Iden sicur Caroltn Giimmel- P<es, met pacht lot eersten October 1861 voor het zaeiland en lot 1 1 november 1861 voor hel gras, mits 174 franks 88 centimen by jare, en hebben vryen cn oi'Tcrgeldcn uitweg tol op den <ly k langs de zuidzydo »a<> hel hpfstedegras van sicur Ballooy, en langs de zuidzyde van eene party zaeiland competeerende sieur Pieter Vanderheyde te Alveringhem. De verkoopvoorwacrdcn en eigcndotns-bewywi* berusten ten kantore van den genaemdcu Notart’ VECiE; alle inlichtingen zyn ook te bekom» bjn «vn Notaris PLAMTEFEUE, tc Veurno. Lol 2. Oost naest hel zuiden hier aen, eene party zaeiland. strekkende oom en west, bekend by kadaster sectie A, onder nummer 858, ter grootte van 85 aren 20 Centiaren; palende van oosten aen de hofslede- landen vso sieur Pieter Liephout, competeerende mynheer Yalengé te Gent, van oosten naest het zuiden aen de liofstedelanden van geuaeiude kinderen Degheele en van noorden het eerstvolgende lot. Boomprys te betalen 20 franken. Lot 8. Noord naest hel westen hier aen, een» party zseiland, langer ten oosleindu als do voor- gaende, strekkende oost en west, bekend by pl;,n kndaslrael sectie A, onder de nummers 851 en 832» ter grootte van 1 hectare 88 aren 80 cent., palende van oosten aen de hofsledcliindeii gebruikt by sieur Carolus Vandeubussche, competeerende den heer baron Rent] te Ryssel, van zuiden naest hel oosten de hofst 'deianden van gezegden Pieter Liephout, van westen aen lot een, en van noorden aen het eerst volgende lot. Booinprp t« betalen 70 franken. Lot 4. Noord hier aen, eene party zaeiland, scheidende op half spletgraclit met voorgaende lot, strekkende d- ze party oost en west, bekend by ka daster s die A, onder de nummers 348, 349 en 850, ter grootte van l hectare 23 aren 40 centiaren about- teerende oost aen d'hofstedelanden van gezegden Carolus Vandenbussclie, west naest hel zuiden l,e^ lui een, et> naest het noorden de liofstedelanden van gezegde kinderen Seryn, scheidende alhier met eene® voelweg, van noorden aen hel eerstvolgende lol. Uoompi ys te betalen 45 franken. L 'l 5. Noord loer aen, een perceel zaeilatid, strekkend oost en w st, bekend by kadaster secti» h, onder de nummer 347, ter grootte van 71 aren 40 centiaren aboulteercudo vau oosten aen de hofstc^6” landen vau gemelden Vandenbussche, van westen ett noorden <lc liofstedelanden vau gezegde kinderen Seryn. Boomprys te betalen 115 franken. Lol 6 Verre suid van dn hofstedeken een per ceel zaeiland strekkende oost en west, bekend by kadaster sectie B, ouder nummer 6J6o, ter grooll» van 64 aren 89 centiaren, zytidc du noordzydc van eene meerdere party palende van oosten non de hof- sledelanden gebruikt by sieur Ballooy, compete»" rende de erfgenamen vanwylen Anna Theresia Do- luolder, van noorden naest het oosten met een happ» aen het hovenierhof tier kinderen Pinscel in het midden aen liet hovenierhof vnn sieur Goddens, en finest het tuiden aen de herberg de Zon, i hovenierhof van gemelde Godderis cn met eene hoppe ncn «len dykvnn '„1 bolioorende de erfgenamen van Theresia Demolder, aldaer scheidende op teerende van oosten aen lot zes, van zuiden aen lol z -ven, vnn westen naer den zuiden a m den boom- ga<rd van Carolus Simon, competeerende mynheer De itiKsscher te Dixmude, aldaer naest het noorden uen lot twee, en vnn noorden aen het lot vyf. B.mmprys te betalen 172 franken. Lot 2. West naest hel noorden hier nen, 2 hcc- aren 82 aren 50 centiaren, gras en zaeiland, bekend bv kadaster sectie B, ouder den nummer 475; strek kende oust en west; aboutteerendu vau zuiden nen den boomgaerd vau dito Simon, van westen naest het zuiden huis en land der weduwe van sieur Pieter Vanhille, en alda r naest bet noorden, aen zaeiland competeerende d’heer Edmond Demau te Brugge, gebruikt by sieur Vandenbussche, van noorden aen dc loten drie cn vier, en vau oosten naest het noorden het vyfde lot. Boomprys tc betalen 90 franken. Lot 8. Noord aen voorgaende lot twee, eene party zaeiland, strekkende zuid en r kadaster sectie B, onder de nummers 491 grootte tan teerende van oosten aen het eerstvolgende lol, westen aen zaeiland vau gezegden heer Demau, bruikt by dito Vandenbussche, en van noorden land van sieur Vandenberahe te Vinchem. Boomprys te betalen 50 franken. Lol 4. Oost aen 'l Icslvoorgaende lol, eene party zaeiland, strekkende zuid cn noord, bekend by kadnder sectie B, oml r den numuier 490, ter grootte van 77 aren 90 cent, aboulleerende van oosten naest den zuiden zaeiland gebruikt door de weduwe Peereu, aldaer naest liet noorden aen laeiland competeerende de erfgenamen van den heer Cuvelier, van zuiden aen lol twee, cn van noorden aen land van gezegden sicur Vandenberghe. Boomprys Ic betalen 60 franken. Lot Benoorden liet lol een, oen lang perceel zaeiland, strekkende oost en west, bekend by kadaster sectie II, onder den nummer 486, ter grootte van 99 aren 50 centiaren; pilcudo van oosten naest het zuiden, aen zaeiland van den heer Van VVoumen tu Dixiinide, aldaer naest hel noorden mitsgaders van noorden, aen zaeiland der gezegde weduwe Poeren, alsook nog met een klein deelkcn vau noorden naest het westen hel lol twee. Boomprys tc betalen 164 franken. Lol 6. Bezuiden hier aen en beoosten het lot een, eene party Zaeiland, strekkende meest oost cn west, bekend by kadaster sectie 6, onder de 486 cn 487, tor grootte vau cent., aboutteerendu oost aen Woiiiuen te Dixmude, zuid B loinprys tu betalen 45 Iranken. Lot 7. Zuid hier aen, als ook bezuiden hel eerste lot, eene grooic party zaeiland, strekkende oost en west, met een liapken ter zuidzyde omtrent het midden, bek ■•ml per kadaster suctiu B, onder dc nummers 483, 484 en 485, ter grootte van 1 heclaru 6l> aren 70 centiaren, palendu van oosten aun du gezegden heer Van Woumun, alsnu ge- eur andenbussCiie-Duin.ildcr, zui<l naest aen land van joufTrouw Melanie Decousse- dc landen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 2