HERBERGEN, Let wel op! KOOPDAG DROIT DE CHASSE. VRUCHTEN TE VELDE, TE VEURNE, SECTIE BEWESTERl’OORT. Veurne, 25 Augusty. BIERBROUWERY EN ERFGROND, open bier te verkoopeu TE B EV E R EN. LOCATION P U B L I Q (J E du LANDBOUWERS VAN VEURN-AMBACHT Omtrent de 50 aren Sukrioen en I hectare 50 aren allerbeste Haver. POL1TIEK OVERZICHT. Al de dagbladen en correspondencien brengen ons geene andere byzonderheden aen, dan degene die wy reeds kennen, nainelyk gedeeltelyke landingen in Kala- brien, samentrekkingen van oproerlingen op verschillige punten dier provincie, samentrekking van gewapende stoomers op de kusten van Sardinien, enz. Wat Gari baldi betreft, de onzekerheid over zyne be wegingen duert voort, hetgeen het stellig voorteeken is dat hy een grooten slag be reidt. Eenigen beweeren dal, al schynt hy nu Kaiabrien, dan Napels, dan de Romein- sche Staten te bedreigen, om zyne vyauden van’t goed spoor te helpen, hy langs de Adriatiek naby Manfredonia, op de lage en van havens berooide kusten van Capitanata zal gaen landen. De opstand der stad Eog- gia, die van Napels maer gescheiden is door de breedte des schiereilands en de Appenynen, waer een regelmatig leger slechts met moeite zou kunnen maneuvre- ren, geeft nog meer geloofweerdigheid aen dit gerucht. Echter geven wy het op voor hetgeen het weerd is. De fransche bladen melden dat den 15 de eerste troepen der expeditie naer Syrien te Beyruth aengekomen zyn met hun aen- voerder, generael de Beaufort d’Hautpoul. Eene korrespondcncie uit Parys zegt dat Engeland schynt af le zien van zynen tegen stand lot vergrooling van hel expeditie korps. Als de vergrooting noodig is, zal Engeland er in toestemmen. Maer, de kon- ventie is daer en die moet letlerlyk nagevolgd worden, want al stemt Engeland toe in de vergrooling van helfranschexpeditie-korps, Oostenryk, Pruissen en Rusland zyn daer n°g. in de zitting van het engelsch Hooger- huis heeft men zich andermael met de zaken van Syrien bezig gehouden. Lord Wodehouse, antwoordende op eene inter pellatie van Lord Stratford de Redclitfe, heeft gezegd, dat er een eskader, onder h< bevel van den admirael Martin naer de kusten van Syrien is gezonden, teneinde er de rust te handhaven door al de midde len welke in zyne magtzyn. Hel eskader bestaet uit 9 linie-schepen, fregatten en kanonneersloepen. Sprekende van lord Stratford, zullen wy doen opmerken dat het een oogenblik te Parys geloof gevonden hebbende gerucht, als zou hy naer Konstantinopel gaen om hnt turksch gouvernement tot raedstnan Pacha had den oud-gouverneur van Bey ruth, Kurchid-Pacha, naer Konstantinopel gezonden; maer zooals voor den oud gou verneur van Damas, hebben de gezanten gevraegd dat hy zou teruggezonden wor den, ten einde ter plaetse gevonnisd en gestraft te worden. Brieven spreken van eene nieuwe moordery te Balbek. Keizer Napoleon, die volgens de ver spreide geruchten in het kamp van Chalons moest blyven tot 17 oogst en van daernaer Plombières gaen, tot den dag van zyne groote reis met de keizerin, is eergisteren avond to Parys aengekomen. Zyne onver wachte terugkomst schryft men toe aen den ernstigen toestand deritaliaensche kwestie. Hel vertrek des keizers naer Korsika en Algerien blyft op 24 oogst bepaeld. Men schryft uil Stockholm, 11 oogst, dat de adel, de burgery en de boeren het voor stel aengenomen hebben, de zittyden des landdags jaerlyks inplaetsvan dryjaerlyks te maken, zooals zy tot hiertoe waren, de geestelykheid heefthetverwórpen. Dezelfde ordens hebben de afschaffing van den dwang by lyve in burgerlyke en handelzaken ge stemd; de geestelykheid was voor het be houd van den dwang voor wisselbrieven. De sessie der cortes van Portugael is den 4 oogst gesloten. Men kondigt het aen staende huweiyk aen van prinses Antonia, jongste zuster des konings, met prins Leopold van Hohenzollerti-Sigmaringen. De prinses is in 1845 geboren. Om verandering van woonplaets. ▼an Den taeityd van tarwe welhaeit aenstaende zynde, zoo hebben de ondergenaemde befaemde koopliede, het gedacht opgeval, van hun le verslaen niet Lam- bertus Kestenian, koopman woonende in Londen, ten einde hyaldaerde beste soorten Zaeilarwe opioeken, om in stalen aen de landbouwers te worden aenge- toond, reeds zyn’er vier allerschoonste soorten aen- gekome.i, waervau de stalen alle dage te zien zyn by Jacobus Heiadrycx herbergier by de üuinkerke- brug, te Veurne. De gene die begeercn van de eencof andere soort te bekomen, zyn verzocht hunnen naem te doen opieeken by genoemden lleindrycx, of wel by Pieter Vaiihaecke, koopman in de Zuidstraet, te Veurne en Joannes Kesteman, koopman binnen destad Nieupoort Voor waerborg dat de zelve reglstreeks van Enge land komt, zullen de kwylbrieven van de landbou wers van Engeland, waer zy aangekocht is geweest, te zien zyn. Dat dit belangryk berigl overal kenbaer gemaekt worde. Op Woensdag 2D Augustus I860, om twee uren na middag, zal’er door bei «uilii nu Eooimh» üUuH EUCO, grrlli. r van hei Vredcgeregt van hei kanton Vein op de landen loebchoorende aen joidlrouw Charlotte Vanstaen, le Veurne, langst den keiweg van Voorn naer Adinkerke, overgegaan worden lol de openbaie verkooping van Op dry maanden lyd van betaling, mits te stellen goede en bekende medeitoopers, le activeerden door den boveiigenaeinden Grellier. Te vergaderen ter plaels der verknoping. Maendag 27 Augusty 1860, 8 ure namiddag, in de te verknopen herberg, nog bewoond door den eige naar klduard k'auheule, le Beveren, in dorp Rous- brugge-llaringhe, zal men, in eene zitting verkoopeu Seist» Koop l-.eu HUIS, ten dienste van herberg, genaemd: S.’Joins, brouwery, medcgaende gebouwen en 4 aren 62 centiaren ERVE, bekend by kadaster sektie iiaende «n gelegen ter gezegde Beveren, dorp Rousbrugge-Haringhe; palende va.i oosten aen de kalcliiede, van zuiden huis en grond B noil Ver- •outter-Caytau, van westen de weide kinderen Kemp en van noorden huis en erf Seraphin Alexander. Om in gebruik le gaen ui l den toeslag. Nota. De brouwersprj s zal, ter dag verkooping, bekend gemaekt zyn. Gadeel der koopsom men, zullen, in handen der konpers, mogen verblyven. Tweed» en laelsle Koop.Een HUIS, ten dienste van herberg, genaemd: ut (Ustplaits, ladend korten tyd nieuw geslicht, langs den steenweg naer Beveren, op 66 aren 80 centiaren land, bekend by kadaster ■eklic C, nummer 398, in zelve Beveren wal noord oost van het dorp R usbrugge-llaringhc. H. t land, is door steur Verheide in ceins gehouden tot 1 October 1881, aen 92 franks’sjaers. Laatst bewoond door l’ie.er-Albertus Vandetibusache. Om handsl .g met de verknoping. Men zal zameiivoegiiigeu lo.Hlaen. Bewyzvn van aankomst en schetskaarten, berusten by den notaris VANDENBLAGUE, le Rousbrugge- Darii'ghc. Alle inlichliiigheu, omtrent deze ver- kooping, le verkrygeu by den Notaris VEYS, le Vlatucrtinghe. Les Commissions administratives des Hospiees Civils et du Bureau de Bienfaisance de la ville de Turtles, portent a la connissance du public que le Mardi 28 Aoüt 1860, a dix heures du matin en la ulle ordinaire des adjudications l’Hótel do Ville a Fumes, il sera procédé pour trois années consécu- lives, a partir du jour de l’approbalion par l’aulo- Hté compétente du proces verbal d’adjudicalion, a la location ou concession du Droil de Chasse sur les propriélés des dites Administrations. La Concession fera en qualre lots iels qu ils *ont désignés en l’état joint au cahier des charges, *vec faculté d'accuinulation totale ou partielle et »era adjugée au plus offranl et dernier enché- risseur. Le cahier des charges, clauses et conditions, ap- prouvé par (’autorité compétente, est déposé au Secretariat de {’administration des Hospices Civils. Furnes, le 16 aoiit 1860. Xa Président de la Commisson des Hospices Civils, Morgen begeeft zich de maetschappy S." Cecilia naer Alveringhem, om haren hoofdman, den heer Desmedt, ter gelegenheid zyns feestdag, eene serenade te geven. Maendag aenstaende, zal op het Stadhuis alhier, de jaerlyksche prysdeeliog voor de leerlingen der middenbarc staatsschool plaels hebben. Verschillige oefeningen en een tooneelslukje zullen de uitreiking voorgaeu. Het muzyk van S.” Cecilia zal met zyno tegenwoordigheid deze plegtigheid opluisteren. By besluii van den heer gouverm nr der pro vincie Wesl-Vlaenderen. in dato 14 augusty 11’60, is de genaeinde Renatus Torrelle. veldwachter der ver- eenigde gemeenten Wulveringhen en Vinchem, in zyne bediening voor veertig dagen opgeschorst, met berooving van jaerwedde, om dat liy zyiien dienst ge weigerd had in deze leste gemeente alwaér hy zyn ontslag had aangeboden, willende alzoo zich on trekken van zyne pligten, niettegenstaande do ver- bindleiiiss.'ii hem door zyne oversten opgelegd. Op I september aenstaende, zal, in een der zalen van het stadhuis, te Nieuport, om 2 ure na middag, eene algemeene vergadering der deelhebbers van de Nieuporische maetschappy voor de nationale visschery, plaels hebben. Woensdag aenstaende, zal, ten 11 ure ’snior. gi nds, in het gouvenemeiits hotel te Brugge, de aen- besteding plaels hebben, der herstellingswerken aen den Yser toe te brengen. De minister van oorlog heeft bevolen de rekru ten naer de steden te zenden, waer de korpsen liggen tot welke zv belmoren. Men schryft uit Oostende, 21 «Prins Georg van Pruisseu is gisteren avond ten zeven uer hier aengekomen. Hel Journal de Bruges meldt zynerf lezers dat de bepaeldelyke aki der spoorwegmaetschappy van Brugge op Blankenberge, den 31 July te Brussel go- teekend is. IVasschen der zyde. Men neemt 1/2 liter alcool, 100 grammen bruine-zeep. 133 gr. zeem, en lael dit smelten óp een zacht vuer, steeds roerende. In dit mengsel doopt men een hairen borstel, en men bestrykt destoffe regts en averegts. Vervolgens steekt men de sloffe in eenen center water; men spoelt ze, zonder ze te wryven, dry keeren achtereen. Vervol gens hangt men ze op, om ze te laten droogou, zonder uitwringen. Men vaegt ze af met eenen zacht.cn linnen doek, eu men strykt zo averegts. Aldus krygt de zyde hnr»n eersten elaiis terinr. zonder iets van harczacht- heid te verliepen. Men moet de kleeren Ioa maken alvoren» ie te wasschon. - De gemeenteraed van Aubel heeft een navolgani- weerdig voorbeeld gegeven: Hy heeft uaiuelyk beslist dat de merkt-en standregten, te beginnen van ljanu« ary, xullen ophouden geheven te worden. VALCKE. Le Président du Bmeau de Bienfaisance, V. DE KEDWEH.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 3