VAN VEURNE. d 1 I HOFSTEDEN en mtdegaendo ZAEILANDEN, gestaen en gelegen in de gemeenten AEN HET s I f I PARTIE ZAEILAND I 'i' ilil W-l WOENSDAG 2$ AUGUSTY 1S60. ïa |e« 9 0 0 9 i ff' tn»® I I ri l I F tri* □ai- i»i<l Gemeente Loo. f 8 Gemeente Alveringhem. Gemeente Vinchein. OPENBARE VERKOOPING V’YNCHEl IN ALVERINGHEM, benevans van eene En WEIDE, vol daring, gelegen in de GEMEENTE LOO. SUPPLEMENT ADVERTENTIE-BLAÖ e« Om uit gemeenzaemheid te scheiden. ca >re® V»1’ rcf, i>I* lie*' vU 10 •iet 11 Je K) ,0 10 ,0 lö o o o o 0 0 O 0 O 0 0 o 0 0 i 5 5 i. re"1 ei>>* iii-ifa looif Dri ICO» lioj r>« vol* kort idea inrt de»* lek» ,-d» ini’* Koop 3. Binnen de gemeente Loo, verre noord van de kerk, weinig oost langst den Loovacrd, eene Weide, genaemd de Ezeltoeidc, vol Daring, groot volgens tytel 1 hectare 26 aren SO centiaren, cn vol gens kadaster 1 hectare 22 aren 60 centiaren, aldaer bekend onder nummers 516 en 517 der sectie A; strekkende zuid en noord, palende met het noord- einde aen het maeigras van sieur Devloo, cotnpe- toerende jouflïouw Vergeelzoone te Yperen, van oosten naest liet noorden dezelve jouff Vergeelzoone, en naest hel zuiden hel hofstedegras van sieur Hou- weele, competeerende d’heer Slruije te Ypere, van tuiden aen sieur Franciscus Vaudewalie, van westen aen den volgende koop. bruikt by dito Vandenbussche, en van noorden aen land van sieur Vandenberghe te Vinchcm. Boomprys te bel tien 50 franken. Lol -I. Oost aen ’t lestvoorgaende lot, eene party zaeiland, strekkende zuid en noord, bekend by kada Oer sectie B, ond r den nummer 490, ter grootte van 77 aren 90 cent, aboutleerende van oosten naest den zuiden zaeiland gebruikt door de weduwe Poeren, aldaer naest het noorden aen zaeiland competeerende de erfgenamen van den heer Cuvelier, van zuiden aen lol twee, en van noorden aen land van gezegden sieur Vandenberghe. Boomprvs te betalen 60 franken. Lot 5. Benoorden hel lol een, een lang perceel zaeiland,strekkende oost en west, bekend by kadaster sectie I), onder den nummer 486, ter grootte van 99 aren 50 centiaren; pilende van oosten naest het zuiden, aen zaeiland van den heer Van Woumen te Dixmiide, aldaer naest hel notirden mitsgaders van noorden, aen zaeiland der gezegde weduwe Peeren, alsook nog met een klein deelken van noorden naest hel westen hel lot twee. x Boomprys te betalen 164 franken. Lot 6. Bezuiden hier aen en beoosten het lot een, eene party Z.aeiland, strekkende meest oost en west, bekend by kadaster sectie B, onder de nummers 486 en 487, ter grootte van 1 hectare 33 aren 10 cent., aboutleerende oost aen land van mynheer Van Woumen te Oixinnde, zuid aen het eerstvolgende lot. Boomprys te betalen 45 franken. Lot 7. Zuid hier aen, als ook bezuiden het eerste lot, eene groots party zaeiland, strekkende oost en west, met een hapken ter zuidzyde omtrent het midden, bekend per kadaster sectie B, onder do nummers 483, 484 en 485, ter grootte van 1 hectare 65 aren 70 centiaren, palende van oosten aen da landen van gezegden heer Van Woumen, alsnu ge bruikt by sieur Vandenbiissclie-Dumolder, zuid naest het oosten aen land van joullrouw Melanic Decoussc- maker te Belle, gebruikt by sieur Pieter Delva, aldaer naest het westen, mitsgaders van westou lende landen van gezegden heer De lluysscher. B lomprys te betalen I 16 franken. Lol 8. Weinig zuidwest van het lot een, «on perceel zaeiland, strekkende oost en west; bekend by kadaster sectie B, onder de nummers 497 en 498, ter grootte van 43 aren, aboutleerende van oosten de hofstedelanden behooren aen gezegde heer Deman, en gebruikt door sieur Vandenbussche, van zuiden «en de gene van jouflfrouw Decoussemaker, voornoemd, van westen aen den zomerweg, en van noorden aen land van gezegden heer De Ruysscher, gebruikt by Conslantinus De Caesteeker. Boomprys te betalen 50 franken. Koop 2. Binnen de gemeente Alveringhem, verre oost van de kerk, en beoosten don Loovaert, een bebouwd en beplant Hofstedeken, groot volgens titel 5 hectaren 82 aren 82 centiaren, bekend by kadaster sectie A, onder de nummers 340, 34842, 347, 348, 349, 350, 351, 852, 353 en sectie B, nummer 636b, ter grootte van 5 hectaren 72 aren 15 centiaren; gebruikt en bewoond door sieur Carolui Griinmelpres-Letten, te Alveringhem, met pacht tot I October voor de gebouwen en zaeilanden, cn tol H november voor het gras, respectivelyk van hetjaer 1865, mits de jaerlyksche pachtsom van 439 franken 92 centimen. Verdeeld in dezes volgende loten. Lot 1. De plaets van lande, alwacr alle de hui zingen, schuer en stallingen zyn staende met boom gaerd van noorden, strekkende in het geheel zuid en noord, bekend by kadaster seelie A, onder de num mers 340,841 en 342, ter grootte van 84 aren 46 centiaren, palende van oosten aen de loten twee en drie, van zuiden en van westen aen de hofstedelanden De notaris DBCAE, ter residentie van Alveringhem, zal op Maendag 3 September I860, om 4 ure na inidUag, ter herberg Snoeck, bewoond door sieur l'ieler l andetheyde, tc Alveringhem, gehugte Forthem), openbaar verkoopen de volgende onroe rende goederen. loop I. Binnen de gemeente Viuchem, zuidoost van de kerk, eene bebouwde en beplante Hofstede, groot volgens titel 9 hectaren 19 aren 3 centiaren, bekend hy kadaster sektie B, onder de nummers 475, 476. 477. 478, 479, 480, 481. 482. 483. 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 402, 407 en 408, ter grootte van 0 hectaren 80 centiaren; gebruikten bewoond door den medeverkoOper steur l’ieler hemolder, met pacht lot 1 October 1862, in advenante le weten: tot 1 October 1860, van 700 franks; en de twee verdere jaren in advenante van 840 franks by jare, vry, zuiver geld. Verdeeld in de volgende 8 loten: Lot 1. Alvooren de bofplaets, alwacr de hui zingen, schuer cn stallingen zyn op staende, byna rondom bewalt, hovenierhof van oosten, boomgaerd zuiden en benoorden, bekend by kadaster onder de n.-476, 477, 478, 479, 480. 481 482, der sectie B; ter grootte van 1 hectare 19 aren 80 centiaren, about- tcerende van oosten aen lot zes, van zuiden «en lot teven, van westen naer den zuiden aen den boom gaerd van Carolus Simon, competeerende mynheer De Kpysscher te Dixmude, aldaer naest het noorden aen lol twee, en van noorden aen het lot vyf. Boomprys te betalen 172 franken. Lot 2. West naest het noorden hier aen, 2 hec- aren 32 aren 50 centiaren, gras en zaeiland, bekend by kadaster sectie B, onder den nummer 475; strek kende oost en west; aboutleerende van zuiden nen den boomgaerd van dito Simon, van westen naest het zuiden huis en land der weduwe van sieur Pieter Vanhiile, en aldaer naest het noorden, aen zaeiland competeerende d’heer Edmond Deman te Brugge, gebruikt by sieur Vandenbussche, van noorden aen de loten drie en vier, en va» oosten naest het noorden het vyfde lot. Boomprys tc betalen 90 franken. Eol 3. Noord aen voorgaende lot twee, eene party zaeiland, strekkende zuid en noord, kekend by kadaster sectie B, onder de nummers 491 en 492, ter grootte van 1 hectare 54 aren 69 centiaren; abont- tecrende van oosten aen hel eerstvolgende lot, van westen aen zaeiland van gezegden heer Deman, ge- van der binders Degheele, competeerende joufl' onw Deman te Brugge, en van noorden aen de hoisted. - landen der kinderen Seryn, competeerende M.’Pieter Becqué. Boomprys to betalen 220 franken. Lot 2. Oost naest het zuiden hier ncn, eene pari y zaeiland, strekkende oost en west, bekend by kadaster sectie A, onder nummer 353, ter grootte van 85 aren 20 centiaren; palende van oosten aen de hofstede landen van sieur Pieter l.iephout, competeerende mynheer Valengé te Gent, van oosten naest het zuiden aen de hofstedelanden van genaamde kinderen Degheele en van noorden het eerstvolgende lot. Boomprys te betalen 20 franken. Lot 3. Noord naest het westen hier aen, eene party zaeiland, langer ten oosteinde als de voor gaende, strekkende oost en west, bekend by plan kadastrael sectie A, onder do nummers 851 en 852, ter grootte van 1 hectare 38 aren 80 cent., palende van oosten aen de hofstedelanden gebruikt by sieur Carolus Vandenbussche, coinpeleerendc den heer baron Renty te Ryssel, van zuiden naest het oosten de holsledelanden van gezegden Pieter l.iephout, van westen aen lot een, en van noorden aen hel eerst* volgende lot. Boomprys te betalen 70 franken. Lot 4. Noord hier nen, eene party zaeiland, scheidende op half spletgracht met voorgaande lot, strekkende deze party oost en west, bekend by ka daster sectie A, onder de nummers 348, 349 cn 850, ter grootte van 1 hectare 23 aren 40 centiaren about- teerende oost aen d’hofsledelande t van gezegden Carolus Vandenbussche, west naest het zuiden het. lot een, en naest hel noorden de hofstedelanden van gezegde kinderen Seryn, scheidende alhier met eenon voetweg, van noorden aen het eerstvolgende lol. Boomprys te betalen 45 franken. Lot 5. Noord hier aen, een pnreojl ztcilind, strekkende oost en w -st, bekend by kad ister s vtiij A, onder de nummer 847, ter grootte van 71 aren 40 centiaren aboutteereiide van oosten aen d hofstede landen van gemelden Vandenbusscue, van westen en noorden de hofstedelanden van gezegde kinderen Seryn. Boomprys to betalen 115 franken. Lot 6. Verre zuid van dit hofstedeken een per ceel zaeiland strekkende oost en w st, bekend by kadaster sectie B, ouder nummer G46s, Ier grootte van 64 aren 89 centiaren, zynde de nourdzydö vnu eene meerdere party palende van oosten aen de hof stedelanden gebruikt by sieur Ballooy, computer* rende de erfg< namen van wylen Anna (heresit De- molder, van noorden naest hel oosten met een happ» tt'-n het hovenierhof der kinderen Pinseol in h<-l midden aen het hovenierhof van sienr Godderia, en naest het zuiden aen de herbergde Zon, van vu stuit hovenierhof van gemelde Godderis en kinderen Pinseel, en met eene happe acn den dyk, van zuiden aen land behooreude de erfgenamen van gemelde Anna Theresia Demolder, aldaer scheideude op paelstaken.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1