VAN VEURNE I I "'^1' 0 o o n ,F* 00 N) U 8 0 1 en Ilandelzaken, Gemeente Vinchem. Blad voor Annoncen, Landbouwnicuws, politieke en algemeen? Tijdingen, Marktprijzen Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. Gemeente Alveringhem. OPENBARE VERKOOPING van HOFSTEDEN en nicdcgacnde ZAEILAND EN, goztaen cn gelegen in de gemeenten TYMHEM EN ALVERINGHEM, benevens van eene PARTIE ZAEILAND En WEIDE, vol daring, gelegen in do GEMEENTE LOO. Gemeente Loo. N.r 1827. ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1860. JAER. Voor stad Om uit gumccnzacmhcid to scheiden. r. ti 68 33 00 00 00 |7 5J Prys van 3Ö* >7Ï 00 IJJ |3! |9 Men abonneert zich op het bureel N.‘ 84, to Veurne, en opTal de postkantooren van het rvk. Insertien, ISceniituen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c?, het supplement IS c.‘ Alle afliclien, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden StNiAEi onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te tenden. Do notaris DECAE, ter residentie van Alveringhem, tal op Maandag 3 September 1800, om 4 ure na middag, tor herberg don Snoeck, bewoond door sieur l'ieter Pandoikcydc, te Alveringhem, (gelingto Forthcm), openbacr verkoopen de volgende onroe rend» goederen. koop 1. Binnen de gemeente Vinchem, zuidoost van do kerk, eene bebouwde en beplante Hofstede, groot volgens titel 0 hectaren 10 aren 3 centiaren, bekend by kadaster sektie B, onder de nummers 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 4815, 486, 487, 488, 490, 491, 402, 497 en 498, ter grootte van 0 hectaren 80 centiaren; gebruikt en bewoond door den medeverkooper steur Pieter Demolder, met pacht lot 1 October 1862, in advenante tc welen: tot 1 October 1860, van 700 franks; en de twee verdere jaren in advenante van 840 franks by jare, vry, zuiver geld. Verdeeld in de volgende 8 loten: Lot 1. Alvooren de hofplaels, alwaer do hui zingen, schuer en stallingen zyn op staende, byna rondom bewalt, hovenierhof van oosten, boomgaerd zuiden en benoorden, bekend by kadaster onder de n.- 476, 477, 478, 479, 480, 481 482, der sectie B; ter grootte van 1 hectare 19 aren 80 centiaren, about- leerende van oosten acn lot zes, van zuiden aen lot zeven, van westen naer den zuiden aen den boom- gaerd van Carolus Simon, compcteercnde mynheer Be Ruysscher te Dixmude, aldaer nacst het noorden aen lot twee, en van noorden aon het lot vyf. Boomprys te betalen 172 franken. Lot 2. West naest het noorden hier acn, 2 hec- aren 32 aren 50 centiaren, gras en zaeiland, bekend by kadaster sectie 8, onder den nummer 475; strek kende oost en west; aboutteerendo van zuiden aen den boomgaerd van dito Simon, van westen naest het tuiden huis en land der weduwe van sieur Pieter Vanhille, en aldaer naest het noorden, aen zaeiland competeerende d'heer Edmond Detnan te Brugge, gebruikt by sieur V andenbussche, van noorden aen de loten drie en vier, en van oosten naest het noorden het vyfde lot. Booninrvs tc betalen 90 franken. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 8 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 0 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr.25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 's jaers. bruikt by dito Vandcnbussche, en van noorden aen land van sióur Vandonberghe te Vinchem. Boomprys te betalen 50 franken. Lot 4. Oost aen ’t lestvoorgaende lot, eene party zaeiland, strekkende zuid en noord, bekend by kadaster sectie B, onder den nummer 490, ter grootte van 77 aren 90 cent, aboirlteereude van oosten naest den zuiden zaeiland gebruikt door de weduwe Pecren, aldaer naest liet noorden aen zaeiland competeerende de erfgenamen van den heer Cuvelier, van zuiden aen lot twee, en van noorden aen land van gezegden sieur Vandenberghe. Boomprys te betalen 80 franken. Lot 5. Benoorden hel lol een, een lang perceel zaeiland, strekkende oost en west, bekend by kadaster ncctie B, onder den nummer 486, ter grootte van 99 aren 50 centiaren; palende van oosten naest het tuiden, aen zaeiland van den heer Van VVoumen te Dixmude, aldaer naest het noorden mitsgaders van noorden, aen zaeiland der gezegde weduwe Peeren, alsook nog met een klein deelken van noorden naest het westen het lol twee. Boomprys Je betalen 164 franken, Lol 6. Bezuiden hier aen en beoosten het lot een, eene party Zaeiland, strekkende meest Oost en west, bekend by kadaster sectie 9, ouder de nummers 48(1 en 487, ter grootte van I hectare 33 aren 10 cent., abouitecrendc oost acn land van mynheer Van Woumeii le Divmndc, zuid aen het eerstvolgende lot. Boomprys te betalen 45 franken. Lot 7. Zuid hier aen, als ook bezuiden het eerste lot, eene grooie party zaeiland, strekkende oost en west, met een hapken ter zuidzydo omtrent het midden, bekend per kadaster sectie B, onder de nummers 483, 484 en 485, ter grootte van 1 hectare 85 aren 70 centiaren, palende van oosten aen de landen van gezegden heer Van Woumen, alsnu ge bruikt by sieur Vandeubussche-Duinolder, zuid naest hel oosten aen land van jouifrouw Melanie Decousse- maker te Belle, gebruikt by sieur Pieter Belva, aldaer naest het westen, mitsgaders van westen aen de landen van gezegden heer Be Ruysscher. Boomprys le betalen 116 franken. Lot 8. Weinig zuidwest van het lot een, een perceel zaeiland, strekkende oost en West; bekend by kadaster sectie B, onder de nummers 497 en 498, ter grootte van 43 aren, aboutteerende van oosten do hofstedelanden behooren acn gezegde heer Beman, en gebruikt door sieur Vandcnbussche, van zuiden tien de gene van jouffrouw Decoussemaker, voornoemd, van westen aen den zomerweg, en van noorden aen land van gezegden heer De Ruysscher, gebruikt by Conslantinus l)e Caestecker. Boomprys te betalen 50 franken. Koop'2,.Binnen de gemeente Alveringhem, verre oost van de kerk, en beoosten den Loovaert, een bebouwd en beplant Hofstedeken, groot volgens titel 5 hectaren 82 aren 82 centiaren, bekend by kadaster sectie A, onder de nummers 340, 341, 342, 347, 348, 349, 350, 351,352, 353 en sectie B, num nier 038b, ter grootte van 5 hectaren 72 aren 15 centiaren; gebruikt en bewoond door sieur Carölus Giiminelpibz-Letten, te Alveringhem, met pacht tot 1 October voor du gebouwen en zaeilanden, en tot 11 november voor het gras, respectivelyk van het jaer 1865, mits de jacrlyksche pachtsom van 439 franken 92 centimen. Verdeeld in dezes volgende loten. Lol 1. De plaets van lande, alwaer alle de hui- der binders Degheele, competeerende jouffrouw Detnan léBrngge, en van noorden acn de hofstede- landen der kinderen Seryn, Competeerende M/Pieter Becqiré. Boomprys tc betalen 220 frankeh. Lot 2. Oost naest liet zuiden hier acn, eene party zaeiland, strekkende oost en west, bekend bv kadaster sectie A,onder nummer 853, ter grootte van 85 aren 20 centiaren; palende van oosten acn de hofstedc- lantlen van sieur Pieter Liepliout, competeerende Uiynhóer Valengé te Geut, van oosten naest het zuiden aen de hofstedelanden van gt'nacmdc kinderen Degheele en van noorden het eerstvolgende lot. Boomprys te betalen 20 franken. Lot 3. Noord naest het westen hier aen, eeno party zaeiland, langer ten oostëindo als de vóór ziende, strekkende oost en west, bekend by plan kadastraal sectie A, onder de nummers 351 en 352, ter grootte van 1 hectare 88 aren 80 cent., palende van oosten aen de hofstedelanden gebruikt by sieur Garolus YandenbuSsche, competeerende den heer baron Renty ,tc llysscl, van zuiden nacst het oosten de hofstedelanden van gezegden Pieter Liephout, van westen aen lol een, en van noorden aen hut eerst» Volgende lot. Boompr.ys te betalen 70 franken. Lot 4. Noord hier aen, eene party zaeiland, scheidende op half spletgracht met voorgaande lot, strekkende deze party oost en west, bekend by ka daster sectie A, onder de nummers 348, 349 en 350 ter grootte van I hectare 23 aren 40 centiaren about’ teerende oost aen d’hofstedeianden van gezegden Carolus Vandcnbussche, west naest het zuiden het lol een, en naest hel noorden de hofstedelanden van gezegde kinderen Seryn, scheidende alhier ineteeneu veelweg, van noorden aen het eerstvolgende lot. Boomprys te betalen 45 franken. Lot H. Noord hier aen, een perceel zaeiland, strekkende oost en west, bekend by kadaster sectio A, onder de nummer 347, ter grootte van 71 aren 40 centiaren aboutteerende van oosten aen de hofstede- landen van getnelden Vandcnbussche, van westen cn noorden de hofstedelanden van gezegde kinderen Seryn. Boomprys te betalen 115 franken. Lot 6. Verre zuid van dit hofstedeken een per ceel zaeiland strekkende oost en west, bekend bv kadaster sectie B, onder nummer 636b, ter grootte Van 04 aren 89 centiaren, zynde de noordzyde van eene meerdere party palende van oosten aen de hof- slcdelanden gebruikt by sieur Ballooy, competee- r. nde de erfgenamen van wylen Anna Theresia De- molder, van noorden naest beloosten meteen happe nen hel hovenierhof der kinderen Pinsecl in het midden aen het hovenierhof van sieur Godderis, cn naest hel zuiden aen de herberg de Zon, van westen hovenierhof van gemelde Godderis cn kinderen Pinsecl, en met eene happe aen den dj k, van Zuiden aen land behoorende do erfgenamen van gemelde Anna Theresia Demolder, aldaer scheidende op paelstaken. Koop 3. Binnen de gemeente Loo, verre noord van de kerk, weinig oost langst den Loovaerd, eene Weide, geuaemd de Ezelweide, vol Daring, groot volgens lytel 1 hectare 26 aren 50 centiaren, en vol gens kadaster 1 hectare 22 aren 60 centiaren, aldaer bekend onder nummers 516 en 517 der sectie A; strekkende zuid en noord, palende met het noord- einde aen het tnaei<rras van sieur Devloo. comnp. van het zingen, schuer en stallingen zyn staende met boom gaerd van noorden, strekkende in het geheel zuid en noord, bekend by kadaster sectie Aonder de nuni- incrs 340, 341 en 342, ter grootte van 84 aren 46 centiaren, palende van oosten acn de loten twee en drie, van zuiden en vau westen aen de liofstedelandeti ■r—wTwnruimiKgz

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1