VAN VEURNE. B E K I G T. ZAEILANOEN I 11 ■ffl ir I 11 I I I hi 'i, Let wel op! 1 i AEN HET YZEREN WEG GEVONDEN VOORWERPEN, En in het komniissariaet van Policie te Veurne berustende. Stad Vetirne. L![ I h l il dl h i i i:r 1 k f. DE SCHELDE, Veurne, 5 September. I i 119 fl IIH WOENSDAG 5 SEPTEMBER 1860. LANDBOUWERS VAN VEURN-AMBACHT 0 0 'I' terwyl de dry .r LICHTERVELDE naiu VEURNE. (o l7 jS 0 Zondag morgend, tusschen 6 en 7 m e, is te Wulpen, een huisken ongebrand. Men verondersteld dat deze brand ver- oorzaekt is geweest door eerieu vuer- sprankel die, door de gespletene schouw, in het midden van het op den zolder lig gende kaf, is gaen vallen. Maendag lest, naby den noen, is de bliksem te Gyveldc op een tarwestuk ge vallen, en heeft een tiental tarweschooven op doen branden. Te Oostende zyn den 1 september wederom byna dry jongelingen het slagt offer hunne roekeloosheid geworden, met zich tc verre in zee te begeven. Reeds was een van de vier door de golven medege- sleejAt; de badsbediende Ghapel, een er varen zwemmer, mogt er audermael in lukken hem te redden, lerwyl de dry I A. G. BELGISCHE MAETSCHAPPY BECIIIIYVING DER GOEDEREN. Gemeente Goxtjde. SUPPLEMENT Handdoek. ï«*MM V 0. I»' ef 1 o I 5 van 10 30 Of >0 IS >0 10 |0 ALLERBESTE GELEGEN IN COXYDE, Naby de stad Veurne, OPENBAER TE VERKOOPEN, Binnen du >0 >7 iii 5 5 ;S ,o 15 Eon paer nieuwe Schoenen en Een bussel Sleutels. ADTERTEATIE-BLAD I i;< IhB i Lr MJ Tilrl J' I ■W mevrouw Bernier d’llongerswa), te Veurne, gebruikt door Francis Claeys; van zuiden aen den volgenden koop vyf, op paelstakeu gesteld op de oost- en west- einden; van oosten aen zaeiland van voornoemde mevrouw Bernier d’Hongerswal. gebruikt door voor noemden Claeys, on aen de weide toebehoorende aen de weduwe Rathé, thans hertrouwd met Charhs Ryckew.iert, tetCoxyde, en hare minderjarige kin deren; en van westen aen de lïogaerdstrael. 5 on laetrte Koop. Eene parlie Zaeiland) gele gen in Coxyde, ten noorden aen de lestvoorgaende, groot ingevolge onlangs gedane meting, 88 aren 83 centiaren, deelmakende van de sektie C, nummer 173; palende noord den koop vier, hier voren, op paelstakeu gesteld ten oosten en ten westen dezer parlie; van zuiden aen de Bogaerdstraetvan oosten aen de weide van voornoemde kinderen Rathé en hunne moeder Amelie Demaziere, althans echge- noole van Ch.‘ Ryekewaert, te Coxyde, en van westen de Bogaerdstraet. Voornoemde koopunvier en vyfzyn in pachte gebruikt door vrouw llendrika Deschodt, weduwe va: Louis De Hollander, landbouwster te Veurne, m<d ,regt van gebruik tot October 1868, mits 23(tlrn11ks 13 centimen, by jare. Het kohier van lasten, de eigendomstitelen en alle inlichtingen zyn te bekomen ter studio van voor noemden Notaris IfEERNAERT. MAETSCHAPPY VAN BRANDVERZEKERING GEVEST1GT TE ANTWERPEN. Zy verzekert tegen brand en bliksemvoer aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen van fabrieken, meubelen, ingeoogsle vruchten, beeslialen akkergetuigenz. De premien zyn zoo gering als tnogelyk vastgesteld. De verbintenissen der ntaelschappy zyn door een kapitael van fr. 4 232,80-1-23 gewaerborgd. Om nadere inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven by Ca. DESAVLR, correspondent der unetsebappy to Veurne. Den zaeityd van tarwe wclhacil aenstaunde zynde, zoo hebben du ondergenaemde befaemde koopliede, het gedacht opgevat, van hun te. verslaon met Lam- bertus Kesteman, koopman woonondc in Londen, ten einde hy aldaer de beste soorten Zaeitarwe optoeken, om in stalen aen de landbouwers Ie worden arnge- toond, reeds zyn’er vier allerschoonste soorten aen- gekomen, waervan do stalen alle dago to zien zyn by Jacobus Heindrycx herbergier by de Duinkerke- brug, te Veurne. De gene die begeeren van de eeneof andere soort te bekomen, zyn verzocht hunnen mem te doen opteeken by genaumden Heindrycx, of wel by Pieter Vanhaecke, koopman in de Zuidstrael, te Teurnc en Joannes Kestemftn, koopman binnen destad Nieupoort Voor waerborg dat de zelve regtstreeks van Enge land komt, zullen de kwytbrieven van de landbou wers van Engeland, waer zy aengekocht is goweest, to zien zyn. Vat dit belangryk berigt overal kenbaar getnaekl worde. Ter gelegenheid der feesten die te Damntc zullen plaets hebben, is eene prysverniindering van 80 */o toegestaen aen alle reizigers die zich met het eerste convooi, van Zondag 9 September 1860, naer Brugge zullen begeven. De kaerten zullen gedurende den ganschen dag van anderendaegs gangbacr zyn. Zy verzekert tegen brand en het nier des hemel*, alle Goederen, zoo als: Gebouwen. Meubels, Veld- vruglen, Vee en Koopwaren, mits geriiigepr.iuien. Do schaden worden coinptant betiteld zoo haetn du zelve zyn vastgesteld. Sedert haer bestaeil heeft deze m.ielschappy in het arrondissement Veurne, moer dan vo.ir 60,000 francs brandschaden vergoed. Agent principael te Veurne, B.' PlERREi', deur- waerder, Nieuporl-straet, n.° 9. •4- ft A&ft BRUXELLES. ren olgcmee.ne rusuranliin tegen brand. Do Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al- veringhem, zal, krachtens vonnis verleend door du regtbauk van eersten acnleg te Veurne, ten over- stacn van den bevoegden heer Vrederugter, ten ver zoeke van wien zulks behoort, openbaer verknopen op Woensdag, 19/'“ September, 1860, ten 8 - middag, ter herberg de Lander, bewoond door Francis Delnnghe, binnen de stad Veurne, aen do meestbiedenden, de volgende onroerende Goederen, te weten 1 Koop. Eene pnrlio Z.aeiland, deelmakende van de partic den Oliekoek, gelegen binnen de ge meente van Coxyde, van westen van de Kwinteslraet, groot volgens gedane meting, 1 hektare 13 aren 64 centiarei:, deelmakende van de sektie C, nummer 159, palende noord aen den tweeden koop, op pael- staken, geplaetst aen de oost- en weateinden; zuid acn zaeiland van Jaeobus Cornille, te Coxyde, op half gracht; oost aen de Kwinteslraet van Veurne naer Coxyde; en west aen znciland van voornoetnden Jaeobus Cornille, op half gracht. 2 Koop. Eene parlie Zaeiland, wetende de we derhelft ven den Oliekoek, gelegen te Coxyde, ten noorden aen den eersten koop, en van oosten aen du Kwinteslraet, groot, ingevolge onlangs gedane me ting 1 hektare 20 aren 13 centiaren, deelmakende van du sektie C, nummer 159; palende noord aen zaeilanden van voornoerndeti Jaeobus Cornille cn van de weduwe Carolus Allacys, in Veurne, op half gracht; zuid den eersten koop op paelstakeu, ge- plactst ten oost- en wesieimlen; oost aen de Kwinte- strael; west aen zaeiland van voornoemden Contillo. Voornoemde koopen een en twee zyn in pachte gebruikt door Pieter llougenae, landbouwer te Veurne, met regt van gebruik tot den October 1868, mits 394 franks 80 cent., pachtprys by jare. 3 Koop, Eene parlie Zaeiland, gelegen to Coxyde, groot volgens titel, 94 aren 95 centiaren, be kend op kadaster, sektie B, nummer 274; palende van noorden aen zaeiland van de kinderen van den heer Desiré Van Vossetn, tc Sint Josse-len-Noode; van westen zaeiland van den heere Fabre; van zuiden aen zaeiland van de weduwe en kinderen Ternier te Coxyde, en van oosten aen de Burgwegstraet. Dezen koop is in pachte gebruikt door Francis Ranckaert, landbouwer te Coxyde, met rogt van go. bruik tot den l.“" October 1868, mits 140 franks 40 oentituen, pachtprys by jare. Nota-De partie Zaeiland, onder dezen koop, i« by testament van Anna Ludovika Daversyn, weduwe Vereenooghe, in leven renteniersler, te Veurne, ge geven in vruchtgebruik aen hare dienstmeid, Joanna JDe Backer, te Veurne haer leven gedurende; diens- volgens is dezen derden koop met dit vruchtgebruik bezwaerd en gehypothekeerd. 4 Koop. Eene parlie Zaeiland, gelegen in de gemeente van Coxyde, ten westen aen de Bogaerd- straet, groot, ingevolge onlangs gedane meting, 75 aren 17 centiaren, deelmakende vau sektie C, num mer 175; palende van noorden aen zaeiland van IS

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1