GRAS EN ZAEILANDEN VAN VEURNE Hl I 1 hfel n 11. in tili 4 ii h iJ I I lit ill i il Ml ,ITJ Is1 HUIS MET ERF, dienende voor herberg en slagtery, TE BULSCAMP. L O S R ENJ T E OPENBAER TE VERKOOPEN WOONHUIZEN MET ERVEN, 11: X Tydingen, Marlüpryzen half blad, per week. OPENBARE VERKOOPING 0 I. 5 I o o o 9 i i i GELEGEN IN LEYSELE, aldacr OPENBAER TE VERKOOPEN. 5 5 9 J en algemeene Supplement op I o 7 5 5 9 5 'i T i Blad voor Annoncen, Landbouwnicuws, politieke Een Nummer, en een en llandelzaken. Gemeente Isenberghe. Gemeente Leysele. o ZATERDAG S SEPTEMBER 4800. 3ï.e JAER. N.r 1828. Voor stad f 0 l’ 0 7 5 9 l« 0 0 de voorwaerden der van den gezegden i 5 van een en eene TE LEYSELE. ABTERTEN van Leysele, van de herberg de Leenstraet, een t ten noord» gcndomstitelcn 20 aren n/ 494 west, Prys van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’s jaers. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet N/ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertien, lacenliinen den drukregel. Een afzonderlyk. nummer 20 c.‘, het supplement 15 c? Alle affiche», by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden éénsiael onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Op Maendag 24 September 13G0 om 3 uren na middag, ter dorpplaets van Bulscamp, in de herberg den vetten Os, Zal de notaris ROLLY, te Wulveringhem residce- rende, opeubaerlyk in eene zitting, verkoopen: GEMEENTE BULSCAMP. Eenigen Koop. Een Huis en Stal met Erf, en verd. r af hanglykheden teu dienste van Slagtery en Herberg, genaemd den vellen Os, gestaen en gelegen te Bulscamp, ter dorpplaets, van noorden den vier- voetweg of de zoogenoemde Nienwestraet, geteekend nummer 90, palende 'au oosteu met gemeenen gevel aen -sieur Jacobus Wyllynck, voorhoofdende van zuiden den viervoetweg; van westen palende aen de erf van Pieter Degrieck, mitsgaders geheel de erf, doms-bewyzen, tot 57 aren 93 centiaren, en volgens het kadaster sectie C, n.° 542, tot 59 aren, palende met bet oosteinde naer het noorden aen zaeiland van d’hecr Joseph De Cae, advokaet te Veurne, cn naer liet zuiden aen zaeiland van d’heer Henri Be- haeghcl, eigenaer te Belle, beide op halfgracht; met de zuidzyde en 't westeindc naer het zuiden, aen zaeiland van meergezegden heer Schottey-Beke, op half veure, met het westeindc naer het noorden koop vier, ook op half veure, en met de noordzyde de hoistcdelaiiden van den voornoemden Franciscos Ameloot. De voorschreven Landen te tarnen groot volgens titelen 2 hectaren 83 aren 49 centiaren, en volgens do kadastrale opmeting tot 2 hectaren 80 aren 50 centiaren, zullen ook by zamouvoeging opgeroepen worden, en zyn gebruikt door sieur Joannes Ncu- ville, met pacht tot eersten October 1801, mits fr. 234-30 c. s jaers, boven de belastingen. De eigendoms-bewyzen, schctskaers en de voor waerden der verknoping, berusten t’lks inzage ten kantoon* van bovengenaemden Notaris ROLLY. IN ISENBERGHE, Op Dynsdag 25 September 1860, ten 2 uren na middag, in de herberg den Tur/weg, bewoond door Benediclus Tamboryn, te Leysele, digt by Iscn- berghe. langs den steenweg leidende naer meer ge zegde Leysele, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem residee- rendc, opunbaer verkoopen, in eene zitting, de vol gende Goederen 1 Koop. Een tweewoonstig Huis cn gerieflyk- heden, met nog een ander Huis en Stal noord daer achter, al gestaen te Isenberghe, ter dorpplaets, digt by de Kappelle, op 5 aren 30 centiaren Erf, onder grond van gebouwen cn hovenierhoven daer medegaende; alles bekend by kadaster, sectio A, nommers 168, 169, 170 en 171 strekkende de erf in het geheel zuid en noord palende van oosten aen de erf van Pieter Decorte te Isenberghe, op half gracht, zuid den steenweg, west het Kappelle-hof, en noord den heere Henricus De Cae, oud-notaris te Alveringhem, op halfgracht. Verdeeld in dry loten met regt van zanienvoeging, te weten 1 Lot. De westerste woonste van liet twee woonstig Huis, bcslaende in woonplacts, winkel, kelder, vaute en keuken met een houtstal en pri- vaet, noord naest het westen daer achter, en de erf onder grond van gebouwen en hovenierhoven, groot dry aren vyf centiaren daer medegaende; palende van oosten naest het noorden aldacr happende, met bet hovenierhof, aen het gene van Pieter Decorte, naest het zuiden aen het huis en hovenierhof gaende met bet tweede lot, scheidende op bet midden der dobbel steenen vuerstede en op regie linie der zelve zuid en noordwaert, van zuiden met den achterhof aen de erf deel van het tweede lol op paelstakeu, en met den voorhof aen den steenweg; west ten groot stee dcele met het voorhof, huis, erf, privaet en stal aen het Kapellchof, en met den achterhof aen het Op Dynsdag 2 October 1860, ten 2 uren na mid dag, in dc herberg dc l'iotldge, bewoond door sieur Piuler Ley, ter dorpplaets van Leysele, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem residee- rende, openbacr verkoopen in eene zitting, dc vol gende Goederen. 1 Koop. Binnen tic gemeente verre zuid van Je kerk, weinig zuid - hel Molentje, en van oosten aen perceel Grasland met eenen waterput westhoeke, groot volgens ei[-1 28 centiaren, en volgens kadaster sectie C, tot 21 aren 10 centiaren, strekkende oost en p tiende met het oosteinde aen zaeiland der wc luwe cn kinder» van Pieter Depcser te Stavelc, op half gracht, met de zuidzyde aen grasland der zelve, scheidende op half walen op regte streke dies, west- waert met eene doornhnge hier tot dc helft mede- gaende, met het westeindc acn de Leenstraet een vierde inedegemeten, en met de noordzyde op half gracht cn streke van diere door den gezegden put, aen den eerstvolgcnden koop. 2 Koop.Benoorden acn den eersten koop, een perceel Zaeiland, groot volgens titelen, 66 aren 10 centiaren, en volgens kadaster sectie C, n." 491, m ier 64 aren 10 centiaren, palende zuid aen den eersten koop op half gracht en op regte streke van diere door den waterput, west acn de Leenstraet tot een vierde inedegemeten, noord aen den derden koop, en met het oosteinde, aldacr te vooren happende en nu scheidende op regie linie met half gracht aen dc hofstcdclanden van d’heer Joseph Schottey-Beke, eigenaer te Woumen, gebruikt door Joannes Ncuville. 3 Koop. Benoorden aen koop twee, een lang perceel Zaeiland, die oost en west strekt, veel smal- dcr ten oosteinde, groot volgens eigendomstitclen, 95 aren 98 centiaren, na aftrek van 1 are 50 centi aren, uilmakendo een hapk.cn die zich ie vooren be vond op de noordzyde naer het westen, en dienu daervan geen deel meer maekt, en volgens de kadas trale opmeting sectie C, n." 489, tot 93 aren 80 cent, palende van oosten en van zuiden naer het oosten, aen zaeiland der hofstede van d’heer Joseph Schottey lieke voornoemd op half gracht, van zuiden naer het w< sten aen den tweeden koop ook op half gracht, met liet westeindc aen de Leenstraet tot een vierde medegaende. en met dc noordzyde aen de hofstede- lan'den van gezegden heer Schottey-Beke, op half veure. 4 Koop. Van oosten den derden koop, doch daer niet aenpalende, een perceel Zaeiland, groot volgens titelen, 43 aren 20 centiaren, cn volgens kadaster sectie C, n/ 510, 42 aren 50 centiaren, strekkende oost en west; palende met de zuid en noordzyden aen d’hofstedelanden van d’hecr Schot- tey-Beke voornoemd, op half veure, met hel west- cinde aen den zelven op half gracht, en met het oosteinde naer het zuiden aen den vyfden koop op half veure, cn naer het noorden aen de hofstede- landen van sieur Franciscus Ameloot en medege- n-gtigde, op hall gracht. tn laelsten Koop. Beoosten naer het zniden aen den leslvoorgaeuden koop, ecu perceel Zaeiland oost en west strekkende, groot volgens de eigen huis onder het derde lot beschreven, die aldacr osing-drup heeft ter breedte van 35 centimeters, en van noorden met het stal acn het huis bekend on der het derde lot,scheidende op half plakweeg lus- schen posten, en met den achterhof acn het hof gaende met het derde lot. Dit Huis is lest bewoond geweest door de overl e- dene weduwe van Felix Brunet; om door don kooper in gebruik te komen melde betaling der koopsom. 2 Lot. De oosterste woonste van het twee woonstig Huis, bestaende in woonplacts, twee slaep- kamers, kelder en ken ken met privaet noord daer achter, cn een are vyfticn centiaren erf, onder grond van gebouwen en hovenierhof daer medegaende; palende van oosten aen de erf van Pieter Decorte, zuid den steenweg, west aen het eerste lot, schei dende op half dubbel vuerstede, en zuid cn noord waert op regte linie der zelve, en van noorden aen betachtcrhof gaende met het eerste lot, op pael- staken. Gebruikt door Pieter Rousseeuw, met pachtrcgt tot eersten mei 1861. 3 Lol. Benoorden achter het eerste lot, een Huis, bestaende in woonplacts, kamer en stalleken noord daer aen, meteen are tien centiaren erf, onder grond van gebouwen en hovenierhof daer mede- gacnde; palende van oosten naer het zuiden acn het hof gaende met het eerste lót," met vryen osing-drup ter breedte van 35 centimeters, van oosten naer het noorden aen hovenierhof van Pieter Decorte, van zuiden naer het oosten met het hovenierhof aen het gene gaende met het eerste lot op paelstaken, aldacr naest het westen met het huis aen hel stal, deel van het eerste lot, op half plakmuer tusscheu posten, van westen aen het Kappelle-hof, en van noorden acn zaeiland van d’heer Henricus De Cae voornoemd. Gebruikt door de weduwe van Joannes Tycquet, met regt tot eersten mei 1861. 2 Koop. Eene Losrente, ter hoofdsom vau franks 592-59, ten intreste van 4 1/2 p. ’s .jaers, verminderbaer op 4 p. mits de intresten te be talen binnen de dry maenden na valdag 2 Mei, ver schuldigd door de kinderen van Jacobus Benedietirs Best, te Beveren, gehypothekeerd op hun huis en medegaende gebouwen, gestaen te Beveren, ter dorpplaets. De eigendoms-bewyzen cn verknoping, berusten ten kantore Notaris ROLLY. gerieflyk- dorpplaets,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1