VAN VEURNE. -n I ■yi Z A EILANDEN I Hl 3 i L J HOFSTEDEN, AEN HET STELLIGE TOEWYZING WOONHUIS .1 HUIS MET Eli F, dienende voor herberg en sl igtery, TE BULSCAMP. iffl Stad V eur n e» ‘i i ’lil WOENSDAG 12 SEPTEMBER i860. OPENBARE VERKOOPING e :r :s OPENBARE VERKOOPING van een Tc Vcurnc, (sectie Bewesterpoort.) Mm" ZAEILANDEN en WEIDE, I BESCIIRYVING DER GOEDEREN. Gemeente Coxyde. lliU Gemeente Vinchem. Stoet op fr. 31,500 Gemeente Alveringlieni. Staen op fr. 15,000 Stoet op fr. 5,000 Gemeente Loo. Stoel op fr. 10,000 SUPPLEMENT DVERTEWIE-BLA l L w >X ALLERBESTE BELEGEN IN C 0 X Y 0 E, Naby de stad Veurne, OPENBAER TE VERKOOPEN, Binnen do gestaen Gestaen en gelegen TE VINCHEM, ALVERINGHEM EN LOO. -fï. van een De Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al veringhem, zal, krachtens vonnis verleend door de reglbailk van eersten nenleg te Veurne, ten over* staen van den bevoegden heer Vrederegler, ten ver* loeke van wien zulks behoort, openbaer verknopen op Woensdag, 19/'" September, 11500, ten 3 ure na middag, ter herberg de Lancier, bewoond door Francis Delanghe, binnen de stad Veurne, acn de meestbiedenden, de volgende onroerende Goederen, to weten 1 Koop. Eene portie Zaeiland, deelmakende van de partie den Oliekoek, gelegen binnen de ge* lueente van Coxyde, van westen van de Kwiutestraet, groot volgens gedane meting, 1 hektare 16 aren 04 centiaren, deelmakende van de sektie C, nummer 159, palende noord aen den tweeden koop, op pael- slaken, geplaetst aen de oost- en wesleinden; zuid aen zaeiland van Jacobus Cornille, te Coxyde, op half gracht; oost aen de Kwiutestraet van Veurne naer Coxyde; en west aen zaeiland van voornoeinden Jacobus Cornille, op half gracht. 2 Koop. Eene partie Zaeiland, wetende de we derhelft ven den Oliekoek, gelegen te Coxyde, ten .noorden aen den eersten koop, en van oosten aen do Kwiutestraet, groot, ingevolge onlangs gedane me ting 1 hektarc 20 aren 13 centiaren, deelmakende van de sektie C, nummer 159; palende noord aen taeilanden van voornoeindeti Jacobus Cornille en van de weduwe Carolus Allaeys, in Veurne, op half gracht; tuid den eersten koop op paelstaken, ge plaetst ten oost- en westeinden; oost aen de Kwinte- straet; west aen zaeiland van voornoemden Cornille. Voornoemde koopen een en twee zyn in pachte gebruikt door Pieter Bougenae, landbouwer te Veurne, met regt van gebruik tot den l.’l,n October 1808, mits 394 franks 80 cent., pachtprys by jare. 3 Koop, Eene partie Zaeiland, gelegen te Coxyde, groot volgens titel, 94 aren 95 centiaren, be kend op 1 kadaster, sektie B, nummer 274; palende van noorden aen zaeiland van de kinderen van den heer Desiré Van Vossem, te Sint Josse-ten-Noode; van westen zaeiland van den heere Fabre; van zuiden aen zaeiland van de weduwe en kinderen Ternier te Coxyde, en van oosten aen de Burgwegstraet. Dezen koop is in pachte gebruikt door Francis Danckaert, landbouwer te Coxyde, met regt van ge- Dc Notaris DECAE, ter residentie van Alveringhem zal op Woensdag 20 September 1800, om 3 ure na middag, ter herberg bewoond door sieur Jacobus Ileynderykx, by de Duinkerke-brugge, binnen de stad Veurne, overgegaen tot de openbare verkooping van; Gemeente Veurne, (sectie Bewesterpoort). Ezxmzit Koor. Een gerieflyk HUIS, als nu ten dienste van Beenhouwery, en zeer dienstig tot uitoe fenen allo slach van nyverheid bestaende in ver- schcide plaetsen. en privaet, gestaen te Veurne, sectie Bewesterpoort, van zuiden den keiweg leidende van Veurne naer Duinkerke, omtrent regt over de Adin- kerke-brug; bekend per plan cadastrael sectie IJ, onder den nummer 100<», voorhoofdende van noorden op gemelden keiweg; palende van oosten aen de van Dc Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin ghem, tal op Dynsdag 18 September I860, om 3 ure na middag, ter herberg den ^noeck, te Alveringhem (gchuchle Forthem), sielliglyk loewyzen, de" vol gende onroerende Goederen Koop 1. Binnen de gemelde gemeente Vinchem, cent: Hofstede, ter grootte van 9 hectaren 19 aren 3 cent, volgens titel, en volgens kadaster 9 hectaren l>0 centiaren, gebruikt door sieur Pieter Demolder, lot eersten October 1862, by verzameling tier 8 loten. Koop 2.— Binnen de gemelde gemeente Alverin ghem, een Hofstedeken, groot volgens titel, 5 hec taren 82 aren 82 centiaren, en volgens kadaster 5 hectaren 72 aren IBceiitiaren; verdeeld in zes loten. De vyf eerste loten by samenvoeging, ter grootte van 5 hectaren 7 aren 26 centiaren. Bet zesde lot zynde het stuk liggende langst den Loodyk, en groot volgens kadaster sectie B, n." 636b, 04 aren 89 centiaren. Binnen gemelde gemeente Loo, eene party Weide cn Zaeiland, uilinakemle de koopen drie en vier, by verzameling groot 2 hectaren 54 aren 30 centiaren. Verkoopvoorwaerden en eigcndomstitels zyn be rustende ten kantore van den genoemden notaris DE CAE; alle inlichtingen zyn ook te bekomen ten kantore van den notaris PLAN I’Et EUE. I I F Op Mnendag 24 September I860 <>m 'l uren Uit middag, ter dorpplaels van Bulscamp, in dc herberg: den vetten Os, Zal de notaris ROLLY, te Wulvcringhetu r. sidee» rende, openbaerlyk in eene zitting, Verkoopen GEMEENTE BULSCAMP. Eenigen Koop. Een Huis en Stal met Erf, CH verdir af hanglykheden teu dienste van Slagtery ett Herberg, genaemd den vetten Os, gestaen en gelegen te Bulscamp, ter dorpplaets, van noorden den vier* voetweg of de zoogenactude Nieuwcstr.iet, getcekettd nummer 90; palende van oosten met geiiieeneit gevel aen sieur Jacobus Wyllynck, voorhoofdende van zuiden den viervoetweg; van westen palende acn d« erf van Pieter Dcgricck, mitsgaders geheel dc erf, zoo van noorden achter dit huisals gedeeltelyk noord achter het huis van voornoetnden sieur Wy llynck, deze erf noordwaerts strekkende tot op regte stroke van den gescheid-muer in het stal staende ter west* zyde van de erf, en van welk stal het zuiderste ge deelte hier is medegaende en waer vaü de erf pseli herberg den Hoorn, behoorende de hoeren gebroeders Behaegliel, te Veurne, van westen de herberg, be woond door sieur Vandenbussche; gebouwd op 72 centiaren Grond, behoorende aen bet gouvernement van Belgian, met erfpacht die zal worden medeverkogt tot 21 maert 1864, mits een fr. vyflig cent, by jare. Gebruikten bewoond door sieur Ludovicus Uetoitte, lot eersten mei 1861, mits 100 franken by jare. De verkoopvoorwaerden en titel van eigendom zyn berustende ten kantore van voornoemden notaris DECAE. bruik tot den I."'* October 1868, mits 140 franks 40 centimen, pachtprys by jare. NoTx. De partie Zaeiland, onder dezen koop, is by testament van Anna Ludovika Daversyn, weduwe Vereenooghe, in leven renletiierster, te Veurne, go* geven in vruchtgebruik aen hare dienstmeid, Joanna De Backer, te \eurne haer leven gedurende; diens- volgens is deken derden koop met dit vruchtgebruik bezwaerd en gehypothekeerd. 4 Koop. Eene partie Zaeiland, gelegen in du gemeente van Coxyde, ten westen aen de Bogaerd- slraet, groot, ingevolge onlangs gedane meting, 75 aren 17 centiaren, deelmakende van sektie C, num mer 175; palende vnn noorden aen zaeiland van mevrouw Bernier d’llongerswal, te Veurne, gebruikt door Francis Claeys; van zuiden aen den volgenden koop vyf, op paelstaken gesteld op de oost- en wesl einden; van oosten aen taeiland van voornoemdo mevrouw Bernier d’llongerswal, gebruikt door voor noemden Claeys, en aen de weide loebehoorcnde aen de weduwe Rathé, thans hertrouwd met Charht) Ryckewaert, te Coxyde, en hare minderjarige kin deren en van westen aen de Bogaerdstrael. 6 en laetste Koop. - Eene partie Zaeiland, gele gen in Coxyde, ten noorden aen de lestvoorgaende, groot ingevolge onlangs gedane meting, 88 aren 83 centiaren, deelmakende van de sektie C, nummer 17Ö,’ palende noord den koop vier, hier voren, Op paelitaken gesteld ten oosten en ten westen deter partie; van zuiden acn de Bogaerdstrael; van oosten aen de weide van voornoemde kinderen Rathé en hunne moeder Amelie Demaztere, althans echgO- nootevan Ch.‘ Ryckewaert, te Coxyde, en Van Westen de Bogaerdstraet. Voornoemdo koopen vier en vyf tyn in pachte gebruikt door vrouw llendrika D-schodt. weduwe van Louis De Hollander, Inndbonw-ter tn Veurne, met regt van gebruik tot l.‘“" October lBÖ8,miU 250 franks 13 Centimen, by jare. Hel kohier van lasten, de eigendomstileleit en alle inlichtingen tyn te bekomen ter studie van vooi noemden Notaris BEERNAERI’.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1