VAN VSilTC^IE GRAS EN ZAEILANDEN ZAEILAWDEW 1 i fa I I M Ell Ml I HI !P dl; I WOONHUIZEN MET ERVEN, IN ISENBERGHE, L O S II E IV T E OPE.NBAEPk TE VERKOOPEN TE LEYSELE. II I Siad Veurne. 'it SI N.r 4829. ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1800. I OPENBAER TE VERKOOPEN. jaer. if i f I fl Marklpryzen half blad, per week. Iliad voor Atinonccn, Landboutvnieuws, politieke c* Gemeente Leysele. en algemeene Ty duwen. Marklyryzen en llandclzaken. Éen Nummer, en een Supplement op half bit Gemeente Isenberghe. BESCHRYVING DER GOEDEREN. Gemeente Coocyde. 'V'l 1 Voor stad CH 'I ta. &CT.■‘iM-jf xr.tt3xnMi I I I I I I 1 I we ten de GELEGEN IN LEYSELE, aldaer ALLERBESTE GELEGEN IN COXYDE, Naby de stad Veurne, OPENBAER TE VERKOOPEN, Binnen de cti cene •1 I f y Prys van I inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 G inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. zen en de voorwaerden der ten kantore van den gezegden I Op Dynsdag 2 October 1860, ten 2 uren nrt mid* dag, in de herberg de Prostdye, bewoond door sieur Pieter Ley, ter dorpplaets van Leysele, Zal de Notaris ROLLY, te VVulveringheni residee- rende, openbaer verkoopen in eene zitting, de vol gende Goederen. 1 Koop. Hinnen de gemeente Van Leysele, verre zuid van de kerk, weinig zuid van de herberg 7>4.c Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet N.’ 34, te Veurne, cn op al de postkantooren van het rvk. Insertion, 15 centimen den drukregel Een afzonderlyk nummer 20 c.’, het supplement 15 c.‘ Alle allichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden éénmaïl onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Op Dynsdag 25 September 1860, ten 2 uren na middag, in de herberg den Turjweg, bewoond door Bunedictiis Tamboryn, te Leysele, digi by Isen- berglie, langs den steenweg leidende naer meer ge zegde Leysele, Zal de Notaris ROLLY, te VVulveringheni residce- rende, openbaer verkoopen, in eene zitting, de vol gende Goederen 1 Koop. Een tweewoonstig Huis cn gerieflyk- beden, met nog een ander Huis en Stal noord daer achter, al geslaen te Isenberghe, ter dorpplaets, digt by de Kappelle, op 5 aren 30 centiaren Erf, onder grond van gebouwen en hovenierhoven daer medegaende; alles bekend by kadaster, sectie A, noinmers 168, 169, 170 en 171 strekkende de erf in het geheel zuid en noord palende van oosten aen de erf van Pieter Decorte te Isenberghe, op half gracht, zuid den steenweg, west het Kappelle-hof, en noord den heere Ilenricus De Cae, oud-nolaris te Alveringhem, op half gracht. Verdeeld in dry loten met regt van zamcuvoeging, te weten 1 Lot. De westerste woonste van het twee woonstig Huis, bestaende in woonplaets, winkel, kelder, vautc en keuken met een houtstal en pri- vaet, noord naest het westen daer achter, en de erf onder grond van gebouwen cn hovenierhoven, groot dry aren vyf centiaren daer medegaende; palende van oosten naest het noorden aldaer happende, niet hel hovenierhof, aen het gene van Pieter Decorte, naest liet zuiden aen het huis en hovenierhof gaende niet liet tweede lot, scheidende op het midden der dobbel Steenen vuerstede en op regte linie der zelve zuid en noordwacrt, van zuiden met den achterhof aen de erf deel van het tweede lot op paelstaken, en nielden voorhof aen den steenweg; west ten groot stee deele met het voorhof, huis, erf, privaet en stal aen het Kapellehof, en niet den achterhof aen het huis onder het derde lol beschreven, die aldaer Osing-drup heeft Ier breedte van 35 centimeters, cn van noorden met liet stal aen het huis bekend on der het derde lot, scheidende op half plakwe.g tns- schen posten, en met den achterhof aen het hof gaende met het derde lot. Dit Huis is lest bewoond geweest doorde overle dene weduwe van Felix Brunet; om door den kooper in gebruik te komen met de betaling der koopsom. 2 Lot. De ooslerste woonste van het twee woonstig Huis, bestaende in woonplaets, twee Slaep* kamers, kelder en keuken met privaet noord daer achter, en een are vyftien centiaren erf, onder grond van gebouwen en hovenierhof daer medegaende; palende van oosten aen de erf van Pieter DeCorle, zuid den steenweg, west aen het eerste lot, schei dende op halfdubbel vuerstede, en zuid en noord- waert op regte linie der zelve, en van noorden aen het achterhof gaende met het eerste lot, op pael- slaken. Gebruikt door Pieter Roussecuw, met pachlregi tot eersten mei 1861. 3 Lol. - Benoorden achter bet eerste lot, een Huis, bestaende in woonplaets, kamer en stalleken noord daer aen, met een are tien centiaren erf, ouder grond van gebouwen en hovenierhof daer mede gaende; palende van oosten naer het zuiden aen het hof gaende met het eerste lot, met vryen osing-drup ter breedte van 35 centimeters, van oosten naer het noorden aen hovenierhof van Pieter Decorte, van tuiden naer het oosten met het hovenierhof aen het gene gaende met het eerste lot op paelstaken, aldaer naest het westen met het huis aen het stal, deel van het eerste lot, op half plakmucr tusschen posten, van westen aen het Kappelle-hof, cn van noorden aen taeiland van d'heer Ilenricus De Cae voornoemd. Gebruikt door de weduwe van .Joannes TyCquet, niet regt tot eersten mei 1861. 2 Koop. Eene Losrente, ter hoofdsom van franks 592-59, ten inlreste van 4 1/2 p. ’s jaers, verminderbaer op 4 p. mits de intresten te be talen binnen dedry inaenden na valdag 2 Mei, ver schuldigd doorde kinderen van Jacobus Benedietus Beu, te Beveren, gehypothekeerd op hun huis en medegaende gebouwen, geslaen te Beveren, ter dorpplaets. De eigendoms-bewy verknoping, berusten I Notaris ROLLY. mevrouw Bernier d’IIongerswal, te Veurne, gebruikt door Francis Claeys; van zuiden aen den volgenden koop vyf, op paelstaken gesteld op de oost- en «est- einden; van oosten aen zaeiland van voornoemde mevrouw Bernier d’IIongerswal. gebruikt door voor noemden Claeys, en aen de weide toebehnorende aen de weduwe Rathé, thans hertrouwd met Charles Ryekew.iert, te Coxyde, en hare minderjarige kin deren; en van westen aen de Bogaerdstrael. 5 en laeltle Koop. Eene partie Zaeiland, gele gen in Coxyde, ten noorden aen de lestvoorgaende, groot ingevolge onlangs gedane meting, 88 aren 83 centiaren, deelmakende van de sektie C, nummer 175; palende noord den koop vier, hier voren, op paelstaken gesteld ten oosten en ten westen dezer partie; van zuiden aen de Bogaerdstraelvan oosten tien de weide van voomoenide kinderen Rathé en hunne moeder Amelie Demazierc, althans eehge- noote van Ch.’ Ryckcwaert, te Coxyde, en van westen de Bogaerdstrael. Voomoenide knopen vier en vyf zyn in pachte gebruikt door vrouw llendrika Deschodt. weduwe \n>.' Louis De Hollander, landbouwster te Vcurne, met regt van gebruik tot l.'“" october 1868, mits 250 franks 13 centimen, by jare. Hel kohier van lasten, de cigendoinstitelen cn alle inlichtingen zyn te bekomen ter studie van voor noemden Notaris BEERNAERT. De Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al- vcringliein, zal, krachtens vonnis verleend door de regtbnnk van eersten aenleg te Veurne, ten over- staen van den bevoegden heer Vredcrcgter, ten ver zoeke van wien zul k s behoort, openbaer verkoopen op Woensdag, 19.'1'" September, I860, ten 3 ure na middag, ter herberg do l.ancier, bewoond door Francis Delanghe, binnen de stnd Veurne, aen de meestbiedenden, de volgende onroerende Goederen, te weten 1 Koop. Eene partie Zaeiland, deelmakende van de partie den Oliekoek, gelegen binnen <!<•■;<;- nieente van Coxyde, van westen van de Kwinteslraet, groot volgens gedane meting, 1 bektarc 15 aren 64 centiaren, deelmakende van de sektie C, nummer 159, palende noord aen den tweeden koop, op pael staken, geplaetst aen de oost- cn wesleinden; zuid aen zaeiland van Jacobus Cornille, te Coxyde, op half gracht; oost aen de Kwintcslract van Veurne naer Coxyde; cn west aen zaeiland van voornoemden Jacobus Cornille, op half gracht. 2 Koop. Eene partie Zaeiland, wetende de derhelfl ven den Oliekoek, gelegen te Coxyde, noorden aen den eersten koop, en van oosten aen Kwintcslract, groot, ingevolge onlangs gedane me ting 1 hektarc 20 aren 13 centiaren, deelmakende van do sektie C, nummer 159; palende noord aen zacilanden van voornoemdeti Jacobus Cornille en van do weduwe Carolus Allacys, in Veurne, op half gracht; zuid den eersten koop op paelstaken, ge plaetst ten oost- en wesleinden; oost aen de Kwinte- siract; west aen zaeiland van voornoemden Cornille. Voomoenide koopen een en twee zyn in pachte gebruikt door Pieter llougcnae, landbouwer te Veurne, niet regt van gebruik tolden l.'1'" october 1868, mits 394 franks 80 cent., pachtprys by jare. 3 Koop, Eene partie Zaeiland, gelegen te Coxyde, groot volgens titel, 94 aren 9o centiaren, be kend op ’t kadaster, sektie B, nummer 274; palende van noorden aen zaeiland van de kinderen van den beer Desiré Van Vossem, te Sint Josse-ten-Noode; van westen zaeiland van den heere Fabre; van zuiden aen zaeiland van de weduwe en kinderen Teenier te Coxyde, cn van oosten aen de Burgwegstraet. Dezen koop is in pachte gebruikt door Francis Danckacrt, landbouwer te Coxyde, met regt van ge bruik tot den l.*1" october 1868, mits 140 franks 10 centimen, pachtprys by jare. Nota.De partie Zaeiland, onder dezen koop, by testament van Anna Ludovika Daversyn, weduwe Vereenooghe, in leven renlenierster, te Veurne, ge geven in vruchtgebruik aen hare dienstmeid, Joanna De Backer, te Veurne liaer leven gedurende; diens- volgens is dezen derden koop met dit vruchtgebruik beiwaerd en gehypothekeerd. 4 Koop. Eene partie Zaeiland, gelegen in de gemeente van Coxyde, ten westen aen de Bogacrd- stract, groot, ingevolge onlangs gedane meting, 75 aren 17 centiaren, deelmakende van sektie C, num mer 175; palende van noorden aen zaeiland mn I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1