OVE 01SLAG HUIS EN ERVEN, HOFSTEDEN, STELLIG E TOEW YZING SHU1S MET ERF, dienende voor herberg en slagtery, TE BUL8CAMP. W O O NI II U I S, k OPENBARE VERKOOPIN’G OPENBARE VERKOOPIN’G KANTOOR AAN DEN NOTARIS DE SEEK, TE HEERST. nb in /c I curnc, [sectie licwcstcrpoort.) Openbare Vcrkooping bij Licitalic, van een Te Adinkerke, (gekuchte de Panne.) ZAE1 LANDEN e.n WEIDE, Gestaen en gelegen TE VINCEEM, ALVERIhGHEM EN L00. Gemeente Loo. Start op fr. 3,600 Gemeente llandzacme. Ingcstcld 4000 francs. Gemeente Adinkerke (geliiichte de Panne). Gemeente Vinchem. Stact op 51.500 Gemeente Alveringhem. Slaen op 15,000 liet zesde lot zynde het stuk liggende langst den l Iven groot volgens kadaster sectie B. n.’ 036n, 64 aren 89 centiaren. Stad op Ingestcld "200(1 francs. Ingesteld 800 francs. Ingestcld 1200 francs. A’oop 2, 5, 4 en 5, by accumulate ingesteld 5750 francs. Gemeente NVcrcken. c. Ingcstcld 2600 francs. Ingcstcld 2600 frants. ten i Woensdag 10 September I860, om 3 ure gestaen rcsidcc- ii Zieiland, uilinnkende de Loepen drie aren LZ fr. 10,000 cigendomslitels zyn den genoemden nol j-n ook te bekomen kantore van den nularia PLANTEFEUE. van een 85 centiare» te lland/.aeine, Weide vier, bf 30 centiaren. bc- tari» ten van ten Binnen gemelde gemeente l.oo, eenc party en Z.ieil.md, nitmakeiide do Loepen drie en 1 verzameling groot 2 hectaren 34 A’erkoopvoorwaerden en rustende ten kantore van DE CAE; alle inlichtingen zy Woensdag ID September 1800, om 3 ure na mid- dag, ter gemeente Wercken, in d’herberg genaemd den Abeele, bewoond by sieur Henri Parel, van Een schoon en groot Woon huis, met sini* d.icr nevens, achtergebouw en 14 aren 85 centiaren ni> deg icnde I rve, stnende en gelegen te HandzaciiiCi op de pi.icls, langs de Ambaclitslrael, gebruikt het woonhuis en erve by d’heer Philippe Hoose, OH* door den koop r, danof met de gcidlelling in t |JL’' bruik en genot te komen, en de smis bv sieur II*)' vaert, legen llöfrs. by jure, lol I niet 1862. 2.’ Eene parlie Zaeilnuil. groot 58 aren 70 een1-’ gelegen als vooren, gebruikt bj Louis Huisman *’11 Pieter lires, l, gen 51 franks 41) cenlimen by tot 1 oetober 1861. hofstedelanden Ameloot. De voorschreven Landen te zanten groot volgens titelen 2 hectaren 83 aren 41) centiaren, en volgens do kadastrale opmeting tot 2 hectaren 80 aren 50 centiaren, zullen ook by zamenvoeging opgeroepen worden, en zyn gebruikt door sieur Joannes Neu- ville, niet pacht lot eersten oetober 1801, mits fr. 234-36 c. 'sjaers, boven de belastingen. De eigendoins-bevvyzen, schetskaers en de voor- waerden der vcrkooping, berusten t’lks inzage ten kanloorevan bovengenaemden Notaris HOLLY. aen koop twee, een lang en wvsl strekt, veel smal- «ier ten oosleitide, groot volgens eigendomslilelen, 05 aren 08 centiaren, na aftrek van 1 are 50 centi aren, uitmakendu een hapken die zich te vooren be vond op de noordzyde mier h t westen, en die nu daervau geen deel meer markt, en volgens de kadas trale opmeting sectie n.’ 489, tol 93 aren 80 cent, palende van oosten en van zuiden naer hel oosten, aen zaeiland der hofstede van d’heer Joseph Schutley lieke voornoemd op half gracht, van zuiden naer iiel westen aen den tweeden k >p ook op half gracht, met het westciude aen de l.ccnstracl tol een vierde im degaendo. en met de noordzyde aen de h>fsHv.-d«-~ landcn van gezegden heer e.iollcy-Beke, op half veure. 4 Koop.Aan oosten den derden koop, doch dacr nici aenpaleiiilc, ven perceel Zaeiland, groot volgens titelen. 4-1 aren 20 centiaren, en volgens kadaster sectie C, n.* olü, 42 aren 50 centiaren, strekkende oost en west, palende met de zuid en noordzyden aen d’hofstidelanden van d’heer Sclipt- tcy-Beke voornoemd, op half v ure, met hel w st- einde aen den zelvcn op half gracht, en met het oosleitide naer hel zuiden aen dm vyfden koop op half veure, cn naer bet noorden aen tie Imlsicde- landen van sieur Franciseus Ameloot en medege- regtigde, op li.df gracht. 5 en laclsten Koop. Beoosten naor het zuiden a; ii den lesivo zrgaeudeti koop, een perceel Zieiland oi t en west strekkende, grout volgens de rigen- doms-bewyzen, tot 57 aren 93 centiaren, en volgens hel kadaster svcii.-C, n.* 542, lol 59 aren, palende met het oosteiinh- naer liet noorden aen zaeiland van d’heer Joseph De Cie, advnkaet te Veurne, en naer hel zuiden aen zaeiland van d’heer llenri Be- haeghel, eigenaer te 1> ile, beide op halfgracht; m 't de zuidzytlc en ’t Wi-sieindu naer hel zeiden. aen zaeiland van tneergezegden hi*er SchoUey-Bekc, op half veure, met het westeindc naer het noorden koop vier, ook op half veure, en met de noordzyde du liofstedelandcn van den voorn minden Franciseus van .1.-, ii nurucrg llCWOOnu (JOOT SICUT Heyndciykx, by de Duinkcrke-bruggi', binnen *1° ,1!1 Veurne, uvcrgi-gaen tol de openbare verknoping val1’ Gemeente Vcuine, (sectie Iteweslei poort)- IT:Mots Koor. Een geriellyk HUIS, als nu dienste van Beenhoiivvery, en zeer dienstig tol 111101 fenen alle slnch van t.jverheid bestaende i" v,r’ scheide plaelsen. en privnct, gestaen te Veurne, SC1 Bew’eslerpoorl, van zuiden dén keiweg leidende Veurne naer Duinkerkc, omtrent regt over de 4*‘n’ kerke-brug; bekend per plan cadastrael sect1» i onder den nummer 1005, voorhooldende van noori c op gimielden keiwepalende van oosten aen. herberg den Hoorn, behoorende de heeren gebroct 1 Rehaegliel, te Veurne, van westen do herberg. wound door sieur Vandcnbussche; gebouwd op centiaren Grond, belioorendc aen bel gouvernctnc van llclgion. met erfpacht die zal worden medeverkog tol 21 tuaerl 1864, mits een fr. vyftig cent, by j;'re‘ Gebruikten bewoond door sicur l.udivictn DeWi tot eersten mei 1801, mits 100 franken by jarc. De verkoopvoorwacrden en titel van eigendom ïj." berustende ten kantore van voornoemden notar' DECAE. Op AVoensdag3 October I860, om 3 uren namiddag, to Adinkerke, in het gchuchte de Panne, ter herberg Ma Campagne, Zal M.,,,r ROLLY, notaris te AVulveringhem residec- rende, krachtens vonnis verleend door de reglbtink van eersten aenleg to Veurne, ten overstaen van don •gcviiegden heer Vrederegier, de volgende onroerende oederen, in een zitting opeubaer verkoopen <1 Eerste Koop. Len UL’iS en gerieflykltedcn met 87 aren 48 centiaren Zendland daer medegaende, deelmakende der K rkepanne, strekkende zuid en noord; palende met hut ztiideinde aen denstccnwe, het Molentje, en van oosten aen do I.censtraet. een perceel Grasland niet eetien waterput ten noord- w sihoeke, groot volgens eigeudomstitelen 20 aren 28 centiaren, en volgens kadaster sectie C, n.‘ 494 tol 21 aren 10 centiaren, strekkende oost en west, palende met hel oosleitide aen zieiland der wc luwe en Linders van Pieter Dopes,.r te Stavele, op hatf gracht, met de zuidzyde aen grasland der zelve, scheidende op hall walen op regte stroke dies, west- wacrt met eene doornhage hier tot do helft mede gaende, met hel westciude aen de Leenslrael een veerde incdegeiiieten, en met de uoordzjde op half gracht en streke van diere door den gezegden put, acii den eerstvolgcnden koop. 2 Koop.Benoorden aen den eersten koop, een perceel ’Zaeiland, groot volgens titelen, 66 aren 10 centiaren, en volgens kadaster seetie C, n.“ 491, maer 61 aren 10 centiaren, palende zuid aen den eersten koop op half gracht en op regie stroke van diere door den waterput, west aen de Laenstrael tot een vierde medegemclen, noord aen den derden koop, en met hel oosleitide, ald.ier te vooren happende en nu scheidende op regie linie met half gracht aen de liofstedelandcn van d’heer J seph Sc.holtey-lleke, eigenaer te Wouinen, gebruikt door Joannes Neu vil le. 3 Koop. Benoorden perceel Zaeiland, die oost De Notaris EE CAE, ter residentie van Alvcrin- ghi.ni, zal op Dynsdag 18 September 1860, om 3 ure na middag, ter herberg den Snocck, te Alveringheni (gchuchte Forthcm), slelliglyk loewyzen, de vol gende onroerende Goederen Koop 1. Binnen de gemelde gemeente Vinchetn, eene Hofstede, ter grootte van 9 hectaren 19 aren 3 cent, volgens titel, en volgens kadaster 9 hectaren 80 centiaren, gebruikt door sieur Pieter Deinoldur, tol eersten oetober 1862, by verzameliug der 8 loten. Koop 2.Binnen de gemelde gemeente Alvcrin- ghem, un Hofstedeken, groot volgens titel, 5 hec taren 82 aren 82 centiaren, en volgens kadaster 5 hiclareii 72 aren JScentiaren; verdeeld in zes loten. l)e vyf eerste loten by zamenvoeging, ter grootte van 5 hectaren 7 aren 26 centiaren.0 Op Mnendag 24 September I860 om 3 uren na middag, ter dorpplacls van Biilsc.inip, in de herberg den rellen Os, Zal de notaris ROLLY, te AVulveringhem rende, Openbaerlyk in eenc zitting, verkoopen GEMEENTE BI LSCAMI'. Eenigen Koop. Een Huis en Stal met Erf, cn verd< r af banglykhcdcn teu dienste van Slagtery en Herberg, genaemd den vellen Os, gestaen en gelegen te Bulscainp, ter dorpplaels, van noorden den vier- voetweg of de zoogenaemde Nieuwestraet, getcekend nummer 90; palende van oosten met gemeenen gevel aen sieur Jacobus Wyllynck, voorhoofd •nde van luiden den viervoetweg; van westen palend ncn du erf van Pieter Degrieck, mitsgaders geheel de erf, zoo van noorden achter dit huis.ils gedceltrlyk noord achter liet huis 'au voornoemden sieur Wyllynck, 'deze erf noordwaerts strekkende tot op regie streke vim den gesehcid-iuuer in het stal staende ter vvesl- zyde valide erf, cn van wilk stal liet zuideistc ge deelte hier is medegaende en w ier van dn erf paelt van westen aen degene van voornnenidcn Degrieck, van noorden zonder geselleed op regie streke van den 'gescheid-inuer inhelslal van sicur Wyllynck; van oosten gedeeltelyk de erve van sicur Mnvcau, de haeg gemeen, nog van ouden het stal van denzelven .Maveau, en ten zuiilooslho 'ke de erf van sieur Wyllynck. Gebruikt dour den verkouper sieur Louis Dcback, om door den kooper in gebruik tc treden met I mei 1862. I '.telen en conditiën 1> •rusten ten kantore van voor- noemden notaris ROLLY. 3 l.ene andere partie Zaeiland met een onlai'll’ nieuw gemaekt Gebouw d.ierop, gelegen als voof' groot 54 aren 30 centiarengebruikt bv Louis IA-1111 bonr, legen 52 fr. 75 cenliiuvn by jare, tol l octo^0 4.’ Eene andere parlie Zaeiland, gelegen vooren, groot 57 aren 80 centiaren, gebruikt 0 Dai id A’anhoorelbeke, tegen 56 fr. 70 centime11 - jare, tot 1 oetober 1861. lil w* «ihj, 80 c -nliareib met de westiyde aen Franciseus Lambrecht, met bet nourdeinde aen de Kerk panne, en met de oostzyde aen Marcus Daems Gebruikt door Franciseus Pinion, niet paebtregt tol eersten mei 1861 Tweede en leste Koop. De hoeveelheid van 4 aren 67 centiaren Zandmiid, insgely ks deelmakende der Kerkep inne, strekkende zuid en noord, pak n Ie met t zuideiude gedeeltelyk aen de Kerkepanne, met de vvesuvde aen Franciseus Lambrecht, met het nuurdeinde aen de steenweg, cn met de oostzyde aen Marcus Daems. Gebruikt door gezegden Pinson; om door den kooper in gebruik te treden ten dage der betaling zynor koopsom. De cigendoms-titclcn cn cigcndoms-voorwaer<len berusten t’elks inzage, ten kantore van voornoemden notaris ROLLY. De Notaris DECAE, ter residentie van Alveringh1’"1’ zal op Woensdag 20 September 1860, om 3 uro lia middag, ter herberg bewoond door sicur Jac®’11. 5.’ Nog rene andere p.irlic Zaeiland, gelegd vooren, groot 1 hectare 02 aren Ct' ...'4.'.*— bruikl by verscheide persoouen, te zam.cn mits franks lücentinien by jare, tol 1 October 1801- 6” Eenc goede partie Zaeiland, gelegen te ken, genaemd den Tegcl-Occn, groot 07 aren centiaren, gebruikt by d’heer Auguste Roose, tLC 60 franks by jare, tot 1 Oetober 1865. Eene partie Meerscb, gelegen als vooren, i/‘ cr -'.'.arend centiaren gebruikt door denzelven Roosi-, zonder paebtregt, om met dc geldtelln'u l gebruik tc treden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 2