UITTREK Merkt van Veurne, Ingezonden Artikels. ALVE1UNGIIEM. Nieuws van de week. Brussel 14 september. die no ’thans Aen ccncn hutsepot. SCIIOOLJAER 1860-1861. mende DER KLASSEN. id. Zoo"- Veurne, drukk. r I 31 129 l IT RET PROGRAMMA DER LEERTYDEN. 11 2 12 September. o in (1 Hen V eu BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. van dito* 45 c. s i k; 30 1 ,d- I) U, ‘‘rekt PllYZEN DEK BKOODEN u I 87 c. 3 I k. Ijl 80 1 J I I 596 Zakken Tarwe waren ter Markt, Waervan zyn verkocht geworden 514 weten Gracnpryzen der vorige week DEIHAS ik te io lakken te een 00 00 00 J MIDDELBARE SCHOOL VAN DEN STAET TE VEURNE. 7. Wu cent (,'CIH i.aur zy nc van de wed. Rvckcboeren Zond.i;; morgend wascen tortelduifje uit zyne kevie, te Duinkcrke, gebroken, en was alle zyne pluimen medenemende naer Veurne gevlogen, om langs daer tolzyne .streek weder te keeren. Maer de eigenaerster der tortelduivenkooi was het duifje agu ru.i gesneld, en na oenen nog al hevigen twist, nam hel zyne beste pluimen af, en keerde er triomlantclyk mede naer Duinkerkc. Wal hel duifje betreft, spoedig trok hel streek terug. 38-00 37-l>0 37-00 36-80 36-00 35-150 35-00 34-50 34-00 00-00 00-00 33-00 23-50 20-50 20-50 20-00 00-00 1-63 1-54 1-75 Per 145 litters. Tarwe van Rogge Sucrioen .Nieuw Sucrioen Haver Boenen den 7. Elisabeth Ryekewaert, dogter van Carolul en van l.udoviea Fiorinc, Panneslract. den 8. Hicronimiis Malon, zoon van Eduardus en van Marie Vaiidenberghc, Bcwestcrpoort. den 11. Deiiderius Bcekaerl, zoon van Carolus en van Anna Dep alter, binnen palen. den 13. Rosalia PaunckOuckc, dogti en van „lor van Petrus Sophia Vandaclc, Beobsterpoort. Hl WELYKEN. den 8. Erancisciis Misselyn, dienstbode, 38 jaren, geboren te St. Jooris en wooncode te Veurne, jong man, met Anna Corle. herbergierster, 55 jaren, ge boren te l.cyselc en woonende te Veurne, weduwo van l’ieier Delen. den 12. Ludovicos Slove, dienstbode, 29 jaren, ge boren le Leyselc en woommde to Veurne, jongman, met Sophie Enten, dienstmeid, 18 jaren geboren Adiukerke en woonende te Veurne, jonge dogter. STERFGEVALLEN. den 7. Amelia Lalruye, 16 maanden. den ij. Franciseus B idcyu, schipper, 55 jaren, ge boren le Houlhein en woonende le Veurne, man van Pelagic Douse. l)c heer Jouverncl zal weldra de medalie van groot moduel afgewerkt hebben, die liy verveerdigl Ier herinnering der afschaffing van de oktonijen. Langs de voorzyde verbeeldt diemedalie het portret van den heer Frère-Orhan, en langs de keerzyde een lief beeld, de Geschiedenis voorstel lende, die op label len den datum der wet schryft. het kiesregt uit te oefenen, dus dat liy geheel in ’l erreur is. Verders zyne schoonmoeder, do weduwe Cornell» die nogthans eeno welhebbende persoonc is, en is op de abonnement rol niet begrepen, hetgeen zoo meen, by missing moei geschiedt zyn. Dat de ingezetenen nu oordeclcn of het niet vergelyken is 1 staei kerl v.aer nier de e 80 i itccl Bunt 145 Xuve *aerl Gcho to Br Peer, land ftgdi tante 1 i l'ecri] Kalvc I i'ren Xofpl 1 ^Uim Aierk d.ier ’«hei. *Uid Chtch I 2 L ’•iet e< hi nd Centia '*ostei ‘“heid I l(,fste "aerl, '°°rm het wctlelyk stelsel van maten en gewiglcn. De eerste beginselen van aerdrykskundc, van lyuteekening en van stem- muziek. De grondregels van geschrift. Lichaems oefeningen. Het ondorwys op Zcdclecr en Godsdienst wordt in allo afdeelingcn nauwkeurig gegeven. S.4* Afdeeling. 1.' Lccrjaer. Vlaemschc en franschc lael. Rekenkunde. Geschiedenis. Aerdrykskunde. Engelsch ge schrift. Lynteckening. Slcmmuzick. Lichaems Oefeningen. 2.,u Afdeeling. 2?’ l.ecrjaer. Vlaemschc en franschc tael. Rekenkunde. Grondbeginselen van stelkunst (algebra.) Land meetkunde.Geschiedenis. Aerdrykskunde. Natuurkundige wetenschappen, voornamely k do dierkunde. Enkele boekhouding.Engelsch en ander geschrift. l.y nleekening. Slcmmuzick. Lichaems oefeningen. 1.* Afdeeling. 3.dc Leerjaar. Vlaemschc en fransche tael. Rekenkunde. Stelkunst (algebra.) Landmeetkunde. Geschie denis van België. Actdrykskumle. Natuur kundige wetenschappen, voornaiuelyk de kruid kunde, de .scheikunde cu de physica. Dubbele boekhouding en koopmaiischappelyke kennissen. Engelsch en ander geschrift. Lynteckening in betrek melde in oefening gebragle landmeetkunde. Slcmmuzick.l.icli.iems oefeningen. Eene voorbereidende sectie is bygevoegt aen de bovengemelde middelbare School. Hel onderwys verdeelt in vier afdeelingen, bevat de christelyke leering en de II. Geschiedenis. Do beginselen van de franschc en vlaemsclrn lael. Do rekenkunde op de 'ier hoofdwerkingen der gelieele getallen. De uitlegging van het wctlelyk stelsel deren aen sieltenis hem met gelegd. Het Advcrlenlie-blad van Veurne, in dato 18 au- gusly 1860 n.’ 1825, geeft venen uitleg wegen» hel abonnement die de burgmeester Groensteen betaell, als lot Deren over den eerst -n en den derden grond slag le zamen 63 Ir. en in de gemeente Alveringhem als eigenaer en burger 128 Ir.’ Daerby gevoegd hetgeen i» aengeslagen aen zynen zoon Louis, in zyne hoedanigheid van winkelier, good- en zilversmid, graveur der kerkelyke zilvcre voorwerpen, en schryver van den burgerstand, 20 fr. te zamen en juist 211. Nemaer den aenslag in Deren en kan hem geenzints verschoonen vandien le Alveringhem, aengezicn er al- reede een besluit bestael der bevoegde overheid, en de 2U francs overzyuen zoon als winkelier enz. enz, dient door hem zelf betaell te zyn. By dies dat er voor hem maer en verblyft de 128 fr. als hebbende zyn verblyf lot Alveringhem, en dat hy vertransfereeri heeft op zynen zoon, zyn eigen p.Tsouneele belastingen, ten einde aen dezen lesten lïcrigl aen de dangers. Twee verdienstige dans- professoren zyn in onze stad aengekomen. Z.y munten uil vooral in de Eugelsche niatolotle. Twee kry nolien-dameti bevonden zich over ceniga dagen te Adiukerke. Wal hel doel hunner wandeling tot dit dorp was, weten wy niet, ook is er weinig aengelegen. Deze twee damen waren twee gebeurvrouwen die malkaèr een hevigen hael toedroegen en wanneer zy iever by elkander geraekten niet lang wachtten van aen het kyven te gacn en soms wei maelkacr liet hair te kammen. Het toéval wilde nu dat d’eene uit de kerk kwam tcrwyl d’andere zich er naer toe begaf en zy ont moetten elkander juist aen den draeijer. Daer geenc van ben plaels voor de andere zou maken, wilden zy beide eerst er door en geraekten men hunne krinolien iu den draeijer, zoo dat zy nog in nog uit meer konden. Zy doen alle bewegingen, zy bezien elkander, niemand wilt wyken, m n begint le kyven, de handen trekken zich tot vuisten, de armen heften zich en: tlun vlan! pif! paf! klitrj klets ’t spel is op den wagen. De twee goedaerdige mannen, ooggetuigen van dit tooneel, willen, by middel van hunnen regen scherm, er tusschen komen, en hel wordt eene inelee générale. De geburen komen uil eh de w >rstli g eindigt door de lusschenkomst van den smids, die den draeijer uilvvst, en alzoo den doorgang vry lael. De kinderen ter elde van ses jaren worden in deze sectie aengennmen. J OPENING Voor de leerlingen der voorbereidende sectie, op Maendag, 24 September 1860, om 7 1/2 uren ’s morgens. Voorde leerlingen der hoogere klassen, op Jlacn- dag l.‘“ October 1860, ook om 7 1/2 uren ’s morgens. Niets wordt verwaerloosd om alle gelegenheden te baet te brengen ten einde aen de jongheid gods dienstige en zedelyke gevoelens in te boezemen. Voor verdere inlichtingen, zich aen le bieden by M.r BARBIER, bestierder der school of by M.’ DECROO, secretaris tresorier van hel /.elfde geslicht. 17 Zakken Tarwe aen 42 104 112. 82 64 40 37 16 00 00 Nieuwe Tarwe van 28-00 toj Zakken Rogge van 20-00 tot Sucrioen van 14-25 lol Nieuw Sucrioen 15-00 lol Haver van 16-00 tot Boonen van 2'J-ÜO lol Boter, per stuk Eijeren per 25 Konynen per kop 31 00 tot 38 00 20 00 tot 24 00 17 00 tot 19 25 13 00 tol 21 0- 18 50 tot 19 K0 29 00 tot C- l'ragen en antwoorden. Een domme Jan; by al wat hy zei, voegde er by: dat ik ryk ware! Een zv oer makkers, die wist hoe moeijelyk het is ryk te zyn en te warden, en moede van Jau’s geklap, had gisteren met hem hel volgende gesprek: Jan. Ik zon willen ryk zyn. De vriend. Gy zvt een gek. Waerom? Umdal gy naer uw ongeluk vraegl? Ik zou peerden hebben. Die u den nek dom kraken. Ik zou koetsen hebben. Die met u in de vaert ryden. Ik zou een schoon huis hebben. En vrienden die u komen uiteten. Ik zou de lekkerste spyzen eten. Die u alle slacht van gebreken zouden berok kenen. Ik zou de lekkerste wynen drinken. Die u vrougtydig van de kozym zouden doen sterven. Ik zou gacn jagen. Waervan gy gauw styf zoude zyn gelyk eenen hoorn. Ik zou de fynsle likeuren hebben. Die u den groolen bever geveu. Ik zou overal reizen. En niets zien. Mierik zou nogthans willen ryk zyn. Men zou u aenzien als eenen goudklomp. Ik zou koslelyk gekleed gaen. Men zou u aenzien als een modepop. Ik zou trachten veel versland le hebben. Meteen val wyn, by uwe vrienden, en een ton bier, by uw werkvolk, zyt gy regtuit verstandig. ik zou kunnen députe worden. Um buiten te koopen en by de wyzu lieden bespot te worden. Wat moet ik dan doen Jan bly ven, in uw lot te vreden zyn en Jan ster ven gelyk oi gy Jan gclccft hebt. Dronke zy n en dronke zyn is twee ’t Is tc zeggen dal tusschen iemand die zoo wal door den drank ver- geesligd is, en iemand die zoo b>estig dronken is dat hy nog gacn nog staen kan, er ecu groot verschil bestael. /.mi wat verwarmd zyn, dat kan aen een-ietler voor vallen; en vindt dan eens op deze wereld een kristen lujiiscli die nooit van zyn leven ccnc stuk aen zyne kraeg heelt gehad Ja maer, al kunnen wv verstaen dat iemand aen eene goede tafel gezeten of iu eene diskussie, ol ievers ceno feestviering, zoo eene halve steek los wordt d.ierom zyn wy nogthans grootc vyanden van deze die drinken tot dat zy vallen, opzellelyk om dronke le zyn en schandalen op de slraet uil te meten. lis daerom dal wy zouden willen zien, dat politie reglement strafte, alle du zatlappen gelyk dezen, diu donderdag lest, in de Dreef, alle zyne kle'c- Harden had getrokken en zich, inde ge- van vader Noc zaliger, voor dat zyne zonen een mantel bedekten, daer le slapen had STEENWEG. Voor alrecdc den steenweg van Alveringhem op Dizmude te leggen, hel schvnl dat men de Mille- brugge over den Loovnerl zal ’veruimiwen, om alsdan eene route p isseerende al de Knocke-cnppelle, J» Kruiste en Lampcrnisse na de statio te b komen. Eenen II ulvei inghemnaer. De hertog van Braband is zondag morrend n*1 Oostende te Brussel teruggekeerd. Er is een expresstrein naer Koblenlz negacn on» den koniug af te halen. De graef van Vlaumleren is zondag te Brussel terug gekomen. koning Viktoria gaet den 4 October eerstko mende naer Berlyn. II. Britsche M. giet door Belgien zonder er stil te houden, maer by hare terugkom»! zal zy, verzekert men, eenige dagen te Brussel ver- blyven.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 4