1 l! i 11 UITTREK I I I I Merkt van Veurne, Nieuws van de week. 1 ik Ml nurdï'J Bi/voegsel aen hel Advertent ie-blad van den 22 September 1860. Ingezonden Artikels. O ■h I 8 e En F re l SCHOOLJAER 1860-1861. t F Ier n n n 19 September. n P t a e te b 11» >e et ie et •n ?n ui r- ti lls UT HET PROGRAMMA DER LEERTYDEN. I 64 i» an »l>' de g»; ii e1 Ier ld' efl» d« Jen et- lle' <Ir I ffl PRYZEN DER BROODEN van dito, r? «7 c. g i BURGERSTAND DER STAD VEURNE. 54G Zakken Tarwe waren ter Markt, zakken te Mynheer de Uilycver, 3t U» •n Ie st ■n r, e- e- OVERWEGINGlA 01» BELGIS E.\ FRAN'KRYK. d >1 ll a d f- a e ie it I, ALVE1UNG1IEM. Mi .1 volkfeest by- ;c- zyn verkocht geworden -461 Zakken Tarwe aen B id. dewed. Ryckeboeren Zoon. lil» ii' 28 141 26 11 ho c* 39-00 38-50 38-00 37-50 37-00 3(5-50 36-00 35- 50 36- 00 24-00 00-00 20-50 18-50 29-00 1-63 1-54 1-75 MIDDELBARE SCHOOL VAN DEN STAET TB V B V R K E. tV ilen II weten 61 102 86 69 48 29 12 Je vous s’alut. Proficiat pecre! als gy dat al kent, zyt gy op weg om minister te worden. Veurne, drukk. van Fransch. Ziet hier een brief, in de fransclie tael geschreven, en die, wy denken het toch, onze lezers wal aerdig zal voorkoomen !l>t icr Of' ifl' |C Als onze geboren onze feesten komen by wonnen staen zy met de tranen in de oogen en met d.- be nauwdheid op de rug, om dal zy, niet zoo als wy, daeraen deel kunnen nemen. Maer de vooruilzieiideii, met ons, leven in de zoele hoop dat de bal welhaast zal ten einde geloopen zyn. Tam va la c ruche a L’eau quelle se casse. Qui trop embrasse Mal élreint. Dunkerque le 6 Septembre. Madame Je tout eerst p >urs rou» dire que j’ai dn n au /z’Z.» en d ut el du bau fits cn trois je vous prie de vb.tike tol» suite rouws ciioisimt le plus nvu. Et A LOSS JI FBRA1S FAI11LS AL' TAS y(I E VOUS Al'RAlS BBSOIK8. Een man die zoo niet ganseb wel was npgevoed ge worden, had een zeer leelyk meisje getrouw I die, in vergoeding, zeer veel verstand had. Up den dag der bruiloft meende hy haer iels zeer aengenaem te zeggen, met haer le verzekeren dat by, hoe teelijk zy ook was, haer zoo sterk tou beminnen als of zy schoon zou zyn. En ik, anlwoorde zy, ik zal u z io straf beminnen, alhoewel gy sterk dom zyt, als had gy veel versland. 1 38 SS 1 •n zes uer, werd een prachtig gastmael in de zael n den ouden Casino de doorluchtige vorslelykc ersoonagien acngeboden. Des avonds was geheel de stad schitterend verlicht en een prachtig vuerwerk werdt op de Groote Markt afgescholen, terwyl een groot bal op het stadhuis gegeven werd. Op hel oogenblikdat de belgisch-franschede vlaemsche dagbladen eendragt en vriendschap met Noord-Nederland aanprediken kunnen wy onze fran sclie konfraters niet genoeg aanmoedigen zich toch een weinig in de vlaemsche tael te oefenen. Ziet hierop welke wyze twee der ineestgelezene bladen, de Echo de Bruxelles en F E toile Beige, een wel gekend vlaemsch gezegde radbraken Koin houdt de lanteern, cn Kail, oud de lantern. Dat wilt zeggen: Karei, houd de lanleein. Den 12 is te Oosterzeele do wooning afgebrand der wed. de Groote met alles wal er in was. De schade schat men op 1490 fr. Het huis was voor 2000 fr. ver zekert. Zaterdag kwam een landbouwer van Heyst niet zyne vrouw in eenc dices nacr Brugge gereden, toen een weinig over Dudzeele hy een wagen wilde voor- by steken, wanneer het pcerd, dat een jong beest is, verschrikte, endechecs inden gracht deed tuimelen. De landbouwer had gelukkelyg geen letsel, maer het scbynt datdc vrouw aen hals en borst nog al ernstig gewond is. De gemeente Hofslade telt 27 kiezers voorde kamers: onder dezen zyn er 11 die den naem van fjalthys dragen, en onder dezen voeren er 4 den voornaam van Franciscus. Men schryftuit Terviers, 13 septemberSedert cenige dagen heeft men in de omstreken van Bevre- monl vele everzwyneii opgemerkt, alsook eene bende wolven. Dal dit niet heel plezierig voor de inwoouers is, zal iedereen ligtelyk begrypen. De testament-uitvoerders van mevrouw Dcc- inand, onlangs te Brompton, in Engeland overleden, hebben doen verknopen 1800 zyden kleederen, 700 overkleedscls al fluweelen mantels cn mantelkens, 200 hoeden en 100 pacr boltinen, dit alles verge zeld van eene overgroote hoeveelheid zakdoeken van alle kleuren. Die voorwerpen maekten deel van baren kleedervoorraed, en waren in do tien laetste jaren aengekochl geworden. GEBOORTEN. den 14. Eugenie Debergh, dogter van Franciscus en van Marie Vanhoulle, binnen palen. den 17. Engelbertus Pinson, zoon van Franciscus en van Marie Vereecke, Beweslerpoort. -- Gustavus Ryckeboer, zoon van Franciscus en van Walburga Dchaese, Vestenstraet. HUWEI.YKEN. den 19. Philippus Demeester, werkman, 26 jaren, geboren te Wulpen en woonendc te Veurne, jon- man, met Eugenie Pyson, kleermaekster, 37 jaren, geboren eu woonendc te Veurne, jonge dogter. STERFGEVALLEN. den 15. Theophile Gesquiere, 15 dagen. den 19. Elodie Constenoble, 1 maend. den 20. Marcus Duryjeu, bakker, 64 jaren, ge boren en woonendc te Veurne, man van Maria Ryckeboer. Gy spraekt verledene weck van verscheide voor vallen van jagers; dit bragt my in bedenking, en ik zei zoo by my zelve: In deze verlichte eeuw vindt men toch verschrikkelyk, vele byzienden. I.° Er zyn er die op twee uienschen schieten, in de meening dat het twee patryzen waren. 2.° Een ander schiet eenen ezel dood dal hy nam voor eenen haes. 3." Een ander ziet niet dat den haen overgehaald is; hy springt over den gracht en doodt zich zelve. 4 Een ander, die eene jagt van 3000 gemeten heeft, loopt op zyn gebeurs land; hy ontslael het met een goed proces. 5." Een ander gelooft eenen overgrooten haes te zien hy schiet, en schiet zynen besten jaglhoud dood. 6.’ Een ander ziel eene schoone kudde patry- z;n opgaan; hy legt aen en valt, gevangen in een strop. 7.’ Een ander, na lang niet gescholen te heb ben, stampt op eenen; van verschot valt hy cn zyn geweer afgaande schiet eenen boer in den rug. 8.’Twee jagers, dieop eene afstand waren, zien eenen schoonen vogel vliegen dieafdaelt in een boonstuk; zy schieten er op en tevens op hen zelve; d’eene heeft zi ne muts in brand; d’andere is d’helfd van zynen zwarten baert kwyt. By alle deze voorvallen zou het gouvernement niet mogen een bewys eisehen van soelziende te zyn aen alle degene die een pt>i t-d’urines vragen. Zy'zouden toch daer door vele ongelukken vermyden. Daerby zou ik, w ire ik hel gouvernement, aen de jonge lief hebbers, opleggen eer zy gaen jagen, van eerst twee jaren gediend te hebben ouder de acnslaende c.ara- binieis, om te leeren schieten, om het wild te leeren kennen, en om geene uienschen voor palryzen of ezels voor hazen le schieten. Daer ik sterk aen niyn leven houd en niet geern zou dood gescholen zyn, of een arm of been kwyt spelen, gelieft dit in uw geëerd blad te plaetsen tot onderwys vanallen. Eenc Watersnip. I k. I g- i 45 c. g 1 'ƒ- k. 1 id. J p- 39 SI id. Maendag, 24 September 1860, om 7 1/2 uren ’s morgens. Voorde leerlingen der hoogcre klassen, op Maen dag I.1* October 1860, ook om 7 1/2 uren ’s morgens. Niets wordt verwaerloosd om alle gelegenheden te biet te brengen ten einde aen de jongheid gods dienstige en zedelyke gevoelens in te boezemen. Voor verd<‘re inlichtingen, zich aen te bieden hy M.r BAR3IER, bestierder der school of by M.' DECROO, secretaris tresorier van het zelfde geslicht. I I 3* Als men Belgie en Frankryk doorreisl, wat stof tot nndenke i 1 Hier vry, d.ier slom en gekluisterd! En geen wonder. li< Fr.mkryk geeft men ecu geilede luililniro opvo. ding. N.iuwelyks is een kind geboren of het heeft een sabel cn een geweer voor eerste speelding, liet groeit aldus op onder de krygsge- voelens en het n> i- kt hem geheel en gansch geschikt om, onder den eersten den stomste soidact; hut hoofd bukken en te zwygen In België is do opvoeding anders, men spreekt er van vaderlandsliefde, van vryh-id, van regten, van wetten, en de geschiedenis, het leven onzer voor vaders, is onzen leidsman. By ons, als het op geen oorlog voor vryheid uil- komi, steekt men sabel en geweer in de kas en houdt men zich bezig met de verbetering der zedelyke en slofT lyke belangen en de beoefening van kunst cn wetenschap. De uitwerksels der opvoeding hebben hunnen in vloed tot op de kleinste zaken. By voorbeeld gaet in Frankryk een volkfcest by- woouen, alle de vermaken Zj n er soldaetsch entreé brillante, inspection, revue, exsrctce, éoolutions', tir en men hoort er niets anders. Als gy in geen uniform zyt, zyt gx er niemand; gy telt er voor niets. By ons is een volksfeest wat anders. De stoelen, de schietingen, de gilden, de vertooningen zyn bewvzen van het verinaek, den rykdom en het vernuft onzer vooronders. Men zingt er het vaderland, de koning, de vryheid, de kunsten. Of men regt er standbeelden op aen de groote mannen die Belgie, by den vreemden overal, zoo beroemd gemaekt hebben. By de naburen als de vorst feesten bywoont, hy is omringd van (luizende soldaten te peerd cn te voet, men kan hem op geen kilometer naderen. By ons is de vorst de eerste burger van het land cn hy m. ngt zich, by een bezoek naereen gesticht of kerk, onder het volk, even als de gerigte Belg. y gaet vry over merkt en in de straet, zonder lyfwacht, onder het eeuwig geroep vanLeve de Koning, en de zang: de Koning, do Vrijheid en de Wet is iu alle monden. Men moet slechts twee zulke feesten bygewoond hebben om er hel verschil van te zien. Hier vrye tael, daer stomheid. Hier vryheid, daer dwang. Hier eer bied voorden vorst, daer gedwongenc vleijcry. Hier beknibbelt men het bestuer, daer zendt een woord u nacr Cayenne. Hier vrye regters vonnissen, daer het wachtwoord komt van hooger hand. Uier vrye burger, daer gedwongene soldaet. Hier vrye schryver, daer betaalde aenbidder. Hier volksbeétuerdaer de r00tste willekeur. 11 D D Nieuwe Tarwe van 28-00 tot Zakken Rogge van 20-50 tot Sucrioen van 20-00 tot Nieuw Sucrioen 15 00 tot Haver van 13-00 tot Boonen van 28-50 tot Boter, per stuk Eijeren per 25 Konynen per kop Den 30 October I860 geen andere te kiezen, dan degene die hun eigen bakste malen, le weten Lycke 1». Debaese C. L. llecuwe P. I’root 11. Iloose F. Coopman B.‘, Looien E. Macs Moenaerl. En Leo om ze te sch rpen. Het ondcrwys op Zedeleer en Godsdienst wordt in .dli afdeolingen nauwkeurig gegeven. 3.'l• Afdeeling. 1.' Leerjaer. Vlaemschc en frausche tael. Rekenkunde. Geschiedenis. Aerdrykskunde. Engelsch ge schrift. Lynteckening. Stemmuziek. l.ichaems oefeningen. 2/* A Idee ling. 2.'1* Leerjaer. Vlaemscbe cn frausche tael. Rekenkunde. Grondbeginselen van stelkunst (algebra.) Land meetkunde. Geschiedenis. Aerdrykskunde. N.iluerk uiidigo wetenschappen, voornamelyk dn dierkunde. Enkele boekhouding. Engelsch cn ander geschrift. Lynteckening. Stemmuziek. Lichauius oefeningen. 1.” Afdeeling. 3?' Leerjaer. Vlaemsche en fransclie tael. Rekenkunde. Stelkunst (algebra.) Landmeetkunde. Geschie denis van België. Aerdrykskunde. Natuur kundige wetenschappen, voornamelyk de kruid kunde, de scheikunde en de physica. Dubbele boekhouding cn koopmanschappelykc kennissen. Engelsch en ander geschrift. Lynteckening in betrek melde in oefening gebragte landmeetkunde. Stemmuziek.Lichaems oefeningen. Eenc voorbereidende sectie is bygevoegt aen de bovengemelde middelbare School. Het ondcrwys verdeelt in vier afdeolingen, bevat de christclyke keringen de II. GeschiedenisDo beginselen van de frausche en vlaemsche tael. De rekenkunde op de vier boofdwerkingen der geheelo getallen. De uitlegging van het wettelyk stelsel van maten en gewigten. De eerste beginselen van aerdrykskunde, van lynteckening en van stem- muziek. De grondregels van geschrift. Lichaems oefeningen. kinderen ter elde van zes jaren worden in deze sectie aengenomen. DPËNÏNG DER KLASSEN. yoor de leerlingen der voorbereidende sectie, op

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 5