rri VAK V EUR ME. ZAEILAIWEN GRAS EN ZAElLAm 1 I I I 3 i i L f I I B E BIG T. I i ,‘jM I I I J 1; ffll 8 A EN HET - - SFa-. Portie Zaeiland, Stad V e u r n e. VERKOOPING SCHEER MET ERVE, I I 1M I I ■I -r sllilM I - Afhangende vrouw OPENBAER TE VERKOOPEN. i i Ml B OPENBAER TE VERKOOPEN, Binnen de VERKOOPING DER ZAEILANDEN IN COXYDE, van de nalatenschap van juf- Vereenooghe, te Veurne. Gemeente Nieukappelle. tcineenle Coxyde. Gemeente Leysele. ■e WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1860. SUPPLEMENT van de volgende onroerende nldaer F II L een twee drie vier vyf Koop ld. ld. ld. En id. en eene CESTAEN EN GELEGEN TE NIEUKAPPELLE, Noord-west van de Kerk. ALLERBESTE GELEGEN IN COXYDE, Naby de si ad Veurne, GELEGEN IN LEYSELE, 3000 fr.’ 2500 1400 2000 2000 Ken»w*». -x ■-■-rm nie"r»rw van eenc M titelen van van voor- V. •V. Op Dingsdag, S.4" October, 1860 ten 2 ure namid dag, ter herberg bewoond door Alexander Dewittc, ter dorpplaets van Nieukappelle, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, in ééne zitting, openbaeraen de meest biedenden verkoopen, Goederen, te weten BESCHRYVING DER GOEDEREN. Eerste Koop, Eene Schuer, geinaekt in berd en H M A bedekt met strooi, uitmakende het westeinde een gebouw, waervan bet oosteinde een huis is, lm,- behoorende aen Hendrika Genoveva liuouw, ecl.t- genoote van Francis NVackenier; palcndedeze si huer van oosten aen het huis van de cchtgenoote Wacke- nier, op hall' steenen gevehnuer; noord aen koop twee hierna op paelslaken, gesteld ten oosten en westen, met twee nieters Erve en vrydom; zuid tot half de hacg vóórdudenr, en west met den grondaen ’tland van den heer Leo Parel, te Dixmnde. Gebruikt door Pieter Jacobus De Raedt. Aenslag me de geldtelling. Tweede en laelsle Koop. De hoeveelheid van 36 aren -48 centiaren Zaeiland, strekkende noord cn zuid; palende van noorden aen zaeilanden van den heer burgemeester Misselyn, te Nieukappelle, op half gracht; van zuiden aen vermelde schuer onder koop een op twee meters afstand van de schuer, op regte streep, diensvolgens den grond onder de schuer niet medegaende, als ook niet den grond van het huis van Hendrika Genoveva l’inouw, noch den grond van hel huis van Pieter Jacobus De Raedt, als ook niet de gronden liggende van zuiden vóór deze schuer en twee huizen, als Ook niet den genen lig gende ten westen nevens de schuer; van oosten palende aen ’t land van Hendrika Genoveva l’inouw, op paelslaken, gesteld ten noorden en ten zuiden; en van westen het land van voomoemden heere Parot, te Dixiuude. Gebruikt door voornoemden De Raedt. Aenslag niet de geldtelling. Voor dekonditien van verknoping en I eigendom, vervoege men zich ten kantore noemden Notaris BEERNAERT. De Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, maakt het publiek bekend, dat den Overslag van boven vermelde Goederen zal plaets hebben, op Donderdag, 4.4‘" October, 1860, ten 2 ure namiddag, in de her berg de Lancier, binnen de stad Veurne. INSTEL De Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al- veringhem, zal, krachten', vonnis verleend door de regtbank van eersten acnleg te Veurne, ten over staan van tien bevoegden luier rederegler, ten ver zoeke van wien zulks behoort, openbaer verkoopen op Donderdag, 4/'” October, I860, ten 2 ure na middag, ter herberg do l.ancicibewoond door Francis Dclanghe, binnen de stad Veurne, aen de meestbiedenden, de volgende onroerende Goederen, te weten BESCHRYVING DER GOEDEREN. 1 Koop. Eene p.irlic Zaeiland, deelmakende van de partie den Oliekoek, gelegen binnen de ge meente van Coxyde, urn westen van de Kwintestraet, groot volgens gedane meting, 1 hektarc 15 aren 64 centiaren, deelmakende '.au de sektie C, nummer 150, palende noord aen den tweeden koop, op pael- staken, geplaetst aen de oost- en westeinden; zuid acn zaeiland van Jacobus Cornille, te Coxyde, op half gracht; oost aen dc Kwintestraet 'au Veurne naer Coxyde; en west aen zaeiland van voomoemden Jadobus Cornille, op half gracht. 2 Koop.Eene partie Zaeiland, warmde dc we derhelft ven den Oliekoek, gelegen te Coxyde, ten noorden aen den eersten koop, cn van oosten aen de Kwintestraet, groot, ingevolge onlangs gedane me ting 1 hektarc 20 aren 13 centiaren, deelmakende van dc sektie C, nummer 150; palende noord aen zaeilanden van voomoemden Jacobus Cornille en van de weduwe Carolus Allaey s, in Veurne, op half gracht; zuid den eersten koop op paelslaken, ge plaatst ten oost- en westeinden; oost aen de Kwinte straet; west aen zaeiland van voornoemden Cornille. Voornoemde koopen een en twee zyn in paclito gebruikt door Pieter Hougenac, landbouwer te Veurne, inet regt van gebruik tot den l.«« October 1868, mits 39-4 franks 80 cent., pachtprys by jare. 3 Koop, Eene partie Zaeiland, gelegen te Coxyde, groot volgens titel, 94 aren 95 centiaren, be kend op ’t kadaster, sektie B, nummer 27-4; palende van noorden aen zaeiland van de kinderen van den heer Desire Van Vossem, te Sint Josse-ten-Noodc; van westen zaeiland van den heere Fabre; van zuiden aen zaeiland van de weduwe en kinderen Ternier te Coxyde, en van oosten aen de Burgwegstraet. Dezen koop is in pochte gebruikt door Francis Danckacrt, landbouwer te Coxyde, met regt van ge bruik tot den 1."'“ October 1868, mits 140 franks 40 centimen, pachtprys by jare. Nota.De partie Zaeiland, onder dezen koop, js by testament van Anna Ludovika Daversyn, weduwe Vereenooghe, in leven rentenierstcr, te Veurne, ge geven in vruchtgebruik aen hare dienstmeid, Joanna Do Backer, tc Veurne haer leven gedurende; diens volgens is dezen derden koop met dit vruchtgebruik bezwaerd cn gehypothekeerd. 4 Koop.Eene partie Zaeiland, gelegen in de gemeente van Coxyde, ten westen aen de Bogaerd- Stract, groot, ingevolge onlangs gedane meting, 75 aren 17 centiaren, deelmakende van sektie C, num mer 175; palende »an noorden aen zaeiland van mevrouw Bernier dTlongerswal, te Veurne, gebruikt door Francis Claeys; van zuiden nen den volgenden koop vyf, op paelslaken gesteld op de oost- en west einden; van oosten aen zaeiland van voornoemde mevrouw B Tuier d’Hongerswal. gebruikt door voor noemden Claeys, en aen tie weide toebehoorende aen de weduwe Rathé, thans hertrouwd met Charles Ryekew.iert, te Coxyde, en hare minderjarige kin deren; en van westen aen de Bogaerdstrael. 1$ en laitite Koop. Eene partie Zaeiland, gele gen i n Coxyde, ten noorden aen de lestvoorgaende, groot ingevolge onlangs gedane meting, 88 aren 83 centiaren, deelmakende van dc sektie C, nummer 175; palende noord den koop vier, hier voren, op paelslaken gesteld ten oosten en ten westen dezer partie; van zuiden nen de Bogaerdstraetvan oosten aen dc weide v.m voornoemde kinderen Rathé cn hunne moeder Amelie Demaziere, althans echge- noote van Ch.’ Ryckcwaert, te Coxyde, cn van westen de Bogaerdstrael. Voornoemde koopen vier en vyf zyn in pachtc gebruikt door vrouw Hendrika Deschodt, weduwe va Louis De Hollander, landbouwster te Veurne, met regt van gebruik tot 1."““ October 1868, mits 250 franks 13 centinien, by jare. Het kohier van lasten, de eigcndoinstitelen cn allo inlichtingen zyn te bekomen ter studie van voor noemden Notaris BEERNAERT. Op Dynsdag 2 October 1860, ten 2 uren na mid dag, in dc herberg de l'iostdget bewoond door sieur Pieter Ley, ter dorpplaets van Leysele, Zal de Notaris ROLLY, te Wulvcringhem residee- rende, openbaer verkoopen in eene zitting, de vol gende Goederen. 1 Koop. Binnen de gemeente van Leysele, verre zuid van de kerk, weinig zuid van <le In rberg het Molentje, en van oosten aen de l.eenstraei, eeti perceel Grasland met eenen waterput ten noord- westhoeke, groot volgens eigendomstitelen 20 aren 28 centiaren, cn volgens kadaster sectie C, n.’ 494 tot 21 aren 10 centiaren, strekkende oost en west, palende met het oosteinde aen zaeiland «Ier weduwe en kinders van Pieter Depeser te Stavele, op half gracht, met de zuidzyde aen grasland der zelve, scheidende op half walen op regte streke dies, west- waert met eene doornhage hier tot do helft mede gaende, met het westeinde acu de Leenstraet een vierde medegemeten, cn met de noordzyde op half gracht en streke van diere door den gezegden put, aen den eerstvolgenden koop. 2 Koop. Benoorden acn den eersten koop, een perceel Zaeiland, groot volgens titelen, 66 aren 10 centiaren, en volgens kadaster sectie C, n.“ 491, tnaer 64 aren 10 centiaren, palende zuid aen den eersten koop op half gracht en op regte streke van diere door den waterput, west aen de Leenstraet tot een vierde medegemeten, noord aen den derden koop, I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1