i HOFSTEDE VAN VEURNE. I 41 I IV ffl N.r 4851. JAER. ZATERDAG 29 SEPTEMBER 4800. Z5 noon STERFGEVAL. koop een Supplement op half blad, per week. I Blad l< te'1 voor Gemeenten Alveringhem en Loo. Alveringhem. 54.c IN ALVER1NGHEM Annonce Landbouwnieuws. pMieke en algemene nandel^ken. Een Nummer, en een Supplement op hall blad, pei week. 'i. Voor stad koopon Voor Frankryk ALLERBESTE ADVEKTEITIE-BUD Prys van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 frank* ’«jaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. v (7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 G inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. 11 fr. 20 ’s jaers. Op Maendag, 15/'" October, 1860, ten 2 ure namid dag, ter herberg-brouwery den Snoek, bewoond door, den beer I'ieler I an der Heyde, binnen de gemeente Alveringhem, gehuchto Forihem, Zullen de Noinrissen BEERNAERT en DE CAE, ter residentie van Alveringhem, met tusschenkoinst van bunnen ambtgenoot, den Notaris VAN DEN BERGSE, ter residentie van Gyvcrinkhove, ten verzoeke der erfgenamen van wylen Anna Theresia De Molder weduwe van Carolus Ludovicus Veraininc, overleden te Loo, in ééne zitting, openbaer aen de meestbieden den verkoopen de volgende Goederen, te weten Ecne behuisde, bebouwde en beplante Hofstede, gc- staen en gelegen binnen de gemeenten Alveringbem en een klein gedeelte in Loo, ten oosten verre van Alveringhem-kerk, en ten oosten der Loovacrt,groot onder bebouwden grond, hovenierhof, water, gras landen, bedryfgrazen en zacilanden, 17 hektaren 81 aren 93 centiaren, bekend op ’t kadaster var. Al- veringhem, sektie B, nummers 621,823,644,647, 649, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658,659, 660, 661, 662, 663, 664, 669, 667s, 637b, 643c en 643o, en op ’t kadaster van Loo, sektie A, nummer KID; Gebruikt door sieur Carolus Ludovicn* Balloy, tol den eersten October 1861, zoo voor hui zing als gebouwen, ter uitzondering van de weide onder koop 14; ten pachtpryze van 1200 fr. by jare, boven de konlributien. Deze hofstede is verdeeld in de veertien hierna eerstvolgende koopen, onder voorbehouding vau geheclo of gedeeltclyke akkumulalien Koop Een. De gebouwen der Hofstede, rondom in wallen, alhier medegaende, beslaende in een Woonhuis met twee kamers, voute, kelder, dry zol ders, achterkeuken, geheel gebouwd in steen, een gedeelte bedekt met pannen, en het grootste ge deelte bedekt met strooi; voorts, ceno schuer met dorschvloer, en langs beide kanten koeistalien, alles gemaekt in berd, op steenen voelingen en bedekt met strooi;ten noorden van het woonhuis, peer- dcnstal, zwynstal en privaet, alles in steen en be dekt met strooi; ten. zuideinde van het woonhuis, daringstal gemaekt in hout, en van oosten een As- schcnkot en een stalleken waer den oven in is; ten noorden wagenkot, kalverkot en kachtelstal; en ten westen, eene kleine schuer met een zwingelstalleken, ook gemaekt in bout, op steenen voelingen en be dekt met strooi, dit alles, benevens de hoeveelheid van een hektare 98 aren 40 centiaren onder grond van gebouwen, hovenierhof, boomgaerd, gras, zaei- land en water, gestaen en gelegen binnen de gemeente ZT ÏAEILANEEN, GRASLANDEN EN BEDRYFGRAZEN, gestaen en gelegen EN EEN KLEIN GEDEELTE IN L00, benevens een zeer gerieflyk IIU IS AI ET ERVE, Binnen de stad Loo, openbaer te verkoopen, Binnen de gemeente van Alveringhem. van Alveringhem, ten oosten der Loovaert; pa lende dezen koop van noorden met de nummers 667a en 669 van ’t kadaster, aen ’t land van den mtde- verkooper, den heere Pieter.Van der Heyde, op half gracht; van zuiden aen een gedeelte van koop acht hierna, op half gracht; nog van zuiden aen koop twaelf hierna, op half gracht; en van oosten naer het zuiden aen voormelden koop acht, met het num mer 651, aldaer scheidende op paelstaken; van oosten op half gracht aen zaeilaud van jufvrouw Ver- geelzoone, te Ypre, en aen koop zes hierna, de wal grachten hier rondom medegaende; van westen aen zaeilaud van den disch van Alveringhem, op half gracht, en aen den eigendom der erfenis van Pieter De Molder, te Alveringhem, op half gracht. Uitweg ten noord-ooslen over koop twee. Moet uitweg verleeneti aen koop zes, zeven, acht en negen. Koop Twee. Met het zuidcinde aen don eersten koop, eene partie Zaeiland, groot 80 aren 90 centi aren, bekend op’l kadaster, sektie 8, nummer 669, strekkende noord-west en zuid-oost; palende noord west aen zaeilaud van jufvrouw óe weduwe Verschave, de voelwegel hier niet medegaende; en aen land van voornuemde jufvrouw Vergeelzoone; zuid-oost aen een gedeelte van koop een, op half gracht en aen zaeilaud van voornociii<le jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; noord-oostaen land van jufvrouw Vergeelzoone, op halt gracht; en zuid-west op eene greppe aen zaeilaud van voornoemden medever- kooper, den heere Pieter Van der Heyde. Dezen koop moet uitweg geven aen koop een, vier, vjf, zes, zeven, acht en negen. Koop Drie. Noord-west op kleinen afstand van nummer 663, begrepen onder koop een, eene partio Zaeilaud, strekkende noord-west en zuid-oost, groot 68 aren 70 centiaren, bekend op ’l kadaster, seklio 8,'nummer 667b;palende noord-west en noord oost, aen 't zaeilaud van voornoemde jufvrouw de weduwe Verschave, met èenereke hovelingen, alhier niet medegaende langs de oostzyde; van zuiden aen zaeilaud van den disch van Alveringhem, op half gracht; van oosten aen land van voornoemden heer Pieter Van der Heyde, op paelstaken; en van westen aen land van Desiré De Baoke, aen koop vier hierna, en aen land van Sophie Matton, op half gracht. Dezen koop zal uitweg hebben op deszelfs zuid oosthoek, over hel land ten zuid-westeindo, van den heer Pieter Van der Heyde, in regte lyn naer koop twee; en moet passagio geven aen koop vier tot aen'de dreef. Koop Tier. Gedeeltclyk ten oosten aen den vori- gon koop, eene zeer regelmatige partie Zaeiland, strekkende oost en west, groot 87 aren 60 centiaren, bekend op 't kadaster, sektie B, nummer 623; pa lende noord aen zaeiland van jufvrouw do weduwe Verschave, zuid aen zaeiland van Desiré De Baoke, oost gedeeltclyk aen koop dry, hier voren, en noord oost en west aen land van jufvrouw Verschave, alles op halfgracht. - Dezen koop moet passagio hebben over dry en twee. Koop Vyf. Ten noord-oosten van koop twee, hier voren, de voelwegel alleenlyk daer tusschen, eene ongelykvloeijendo partie Zaeiland, met eene hoppe ten zuid-oosten, groot een hektare 28 aren 50 centiaren, bekend op bet kadaster, sektie B, num mer 621; palende noord aen zaeiland van me vrouwde douairière De Valetizi, te Gent, op half gracht, noord-oost met eenen insprong aen land van Karei Gheeraert; zuid aen land van jufvrouw de we duwe Verschave, de voelwegel, zoo verre dien loopt, hier niet medegaende, en aen koop twee, aldaer, scheidende met eene greppe; oost aen land van juf vrouw Vergeelzoone, op half gracht; en west aen land Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet N." 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, löcentimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.", het supplement 15 c.’ Alle allichcn, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worde* Cfi.tMAKL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. van jufvrouw Verschave, op half gracht. Dezen koop moet passagio hebben over koop 2. Koop Les. Ten westen aen koopen een en acht, eene partie Grasland, groot een hektare 67 aren 60 centiaren, bekend op het kadaster, sektie li, nummer 660; palende van ‘noorden aen land van jufvrouw Vergeelzoone, op haff gracht, noord-west ten kleinen deele meteen inspringend hapje, aen koop een, al daer scheidende op paelstaken; zuid-oost aen koop zeven hierna, op halfgracht; oost aen weide van juf vrouw Vergeelzoone, op half gracht; en west aen k<>op een, de walgracht alhier niet medegaende, en aen koop acht, op halfgracht. Dezen koep heeft uitweg over koopen een en twee. En moet passagie geven aen koop zes. Koop 'Leven. Ten zuiden gedeeltelyk aen koop zes, hier voren, eene langwerpige partie Grasland, in twee perceelen, beide strekkende oost en west, groot een hektare 27 aren 90 centiaren, bekend op’tka-, daster, sektie B, nummers 649 en 650; - palende noord-west, gedeeltelyk aen koop zes, «n gedeeltelyk aen weide van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; uog noord-oost alsook zuid-oost aen weide van jufvrouwVergeelzoone,op halfgracht; zuid aen dezelve weide van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; en west aen koop acht, op half gracht. Koop Acht. Ten noorden aen koop een, cn ten oosten aen koopen zes en zeven, eono partie Gras land in dry perceelen, waervan hel grootste, ten oosten zeer onregelmatig loopt, strekkende noord en zuid, groot twee hektaren 19 aren 70 centiaren, be kend op ’t kadaster sektie B, nummers 651, 652 en 653; palende noord-west aen koop een, op pael staken, en aen den walgracht, alhier niet mede gaende, van zuiden aen koop tien, hierna, op half gracht, en zuid-oost aen weide van jufvrouw Ver geelzoone, op half gracht; van oosten aen koop zeven, en aen weide van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; west aen koop twaelf hierna, en aen gras van Louis Godderis, op half gracht. - Dezen koop moet passagie hebben over koop een en twee. Koop Negen. Ten zuiden van koop zeven,slecht* de weide van jufvrouw Vergeelzoone daer tusschen, eene partie Bedryfgras, ontrent vierkantig, groot een hektare8 aren 50 centiaren, bekend op ’t ka daster sektie B, nummer 647; palende noord, zuid, oost eu west aen de weide van jufvrouw Ver geelzoone, rondomop half gracht. Dezen, kooper moet zich eerst uitweg verschaf fen over do weide van jufvrouw Vergeelzoone, en zal passagie hebben alsdan over koopen acht, een en twen. Koop Tien. Gedeeltelyk ten zuiden van koop •cht, eene, partie Grasland, groot een hektare 87 aren, bekend op’t kadaster, sektie B, nummer 644; palende gedeeltelyk noord aen koop acht en ge deeltelik aen grasland van Louis Godderis, op half gracht; zuid aen limiet scheiding van Alveringhem en Loo, daer over koop veertien hierna; oost aen weide van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; en west aen koop elf hierna,op halfgracht. Dezen koop zal eerst uitweg hebben over koop veertien, op deszelfs noord-westhoek, en dan over de zuidzyde van koop elf, wetende het Hoogstuk, tot op den Loodyk, en moet uitweg geven aen koop 14. Koop Elf. Ten oosten aen koop tien, eene partio Zaeiland, groot een hektare 20 aren 49 centiaren, bekend op ’l kadaster, sektie 8, nummers 643c en 643d; palende oost aen koop tien, op halt gracht, en aen land van Louis Godderis, ook op half gracht; noord aen land van voornoemden Godderis, of half gracht zuid aen zaeiland van voornoemden heer Pieter Van der Heyde, op paelstaken, en west aen den Loodyk. Dezen koop moet passagio verleeneu aen koop tien en veertien. Koop Twaelf. Ten zuidcu aen koop een, eene 'V

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1