VAX VEURNE. ZAEÏLANOEN -j| i i .1 tl hl f I II O F S TEDE In Wulveringhem, eene partie 1 Hl I '9 AEN HET i Stad Veurne. HiM ZAEILAND EN MAEIGRAS, en een Tweewoonstig Huis met Erf J WOENSDAG 3 OCTOBER I860. I ALLERBESTE GELEGEN IN COXYDE, OPENBAER TE VERKOOPEN, Binnen do E N Z A E I L A N D In 11ou them, OPENBAER IE VERKOOPEN BINNEN DE STAD VEURNE. Gemeente van lloulhem. Gemeente van Wulvcringhem. BESCHBYVING DER GOEDEREN. Gemeente Coxyde. T'i SUPPLEMENT ADVERTFAT Ti’ t Naby de stall Veurne, I PATRIMONIE I. E oosten, zuiden, en van westen naer het zuiden, do zaei landen der hofstede het Ooijcnvaer-nest, van westen in’t midden zaeiland van sieur Victor Gam bieten naer het noorden de loten vier en vyf, ron do m op half gracht. Booinprys fr. 344. 4 Lol. Bewesten aen het derde lot, een perceel Zaeiland, strekkende oost en west, groot hy kadaster sectie B, n.' 134, lot 1 hectare 11 aren 1)0 centiaren, palende van zuiden en westen aen zaeiland van sieur Victor Gambier, noord de loten vyf en zes, rondom op half gracht. Booinprys fr. 460-. 5 Lot. Bewesten aen do loten een en dry, schei dende op half gracht, eene byna vierkante partio Zaeiland, groot volgens kadaster sectie B, n.' 133, lot 1 hectare 49 aren 00 centiaren, palende van zui den het vierde lot, west het zesde lot, alles op half gracht, en noord aen de Zavelstraet. Booinprys fr. 40-» 6 Lol. Bewesten aen het lestvoorgacnde lot, scheidende op half gracht, de hoeveelheid van 87 uren 80 centiaren Zaeiland. die meest zuid en noord strekt, bekend per kadaster sectie B, n.' 132, palende zuid aen het vierde lot. op half gracht, west zaeiland van sieur Victor Cambier, op half spletgracht en noord de Zavelstraet. De voormelde hofstede cn inedegacnde landen is gebruikt door vrouw Agnes Theresia Riethaeghc, weduwe van sieur Ferdinandus Jacobus Boonefaes, met pacht voor I) jaren, te beginnen met 1 October I860, mils fr. 385 00, hel geheel by jare, boven da belastingen. 2 Koop. Een perceel Land, te vooren maeigras, nu zaeiland en maeigras, groot volgens do eigen- doinsbewyzen, tot 88 aren 87 centiaren, en volgens kadaster sectie A, n.'300, 40 aren 150 centiaren, ge legen ter gemeente van lloulhem, zynde een lang smal perceel, die zuiil en noord strekt, palende met de ooslzyde aen hel bureel van weldadigheid van Hou them op paelstaken, met het zuideinde aen den heer Caesar Coulier, eigenaer te Bergen, met de west- zyde sieur Franciscus Sampers, landbouwer to Vinchein, en met hel noordeinde aen het Ringslot. Gebruikt door de voormelde weduwe Boonefaes, onidoor den kooper in gebruik te komen met den dag der toewyzing. 3 en toetsten Koop. Een tweewoonstig Huis cn gerieflykheden, met 53 aren 28 centiaren Lands, onder grond van gebouwen, hovenierhoven en zaei land daer inedegacnde, ook gestaen en gelegen te lloulhem, weinig zuid van de kerk, uitmakende eenen dryhoek, tusschen den Loo-turfweg en de Hei* denstraet, bekend per kadaster sectie I), n." 89, 90, 01, 92, en 93, verdeeld in twee loten, met regt van zamenvoeging zoo volgt. 1 Lot. Een tweewoonstig Huis met 7 aren 88 centiaren Lands, onder huisgrond en hovenierhof daer medegaende, uitmakende den scherpen oost hoek der geheele partie, onder nummers 90, 91, 92 en 93 der sectie D, palende van zuiden aen de Hei- denstraet, west het tweede lot, en noord aen den Loo-turfweg. Gebruikt do oosterste woonst met 4 aren lands, door Charles Messuwe, en de westerste woonst met 3 aren 88 centiaren lands, door Franciscus Ver- weirder, met regt tot eersten mei 1881. 2 Lot. West daer aen, een perceel Zaeiland, groot45 aren 40 centiaren, zynde het nummer 89 der sectie D, strekkende zuid en noord, palende van zuiden aen de Heidenstraet, van westen aen zaeiland van d’heer Joannes Jacobus Lelieur, eigenaer te Hondschoote, en noord den Looturfweg. Gebruikt door de weduwe van Carolus Ilaelewyck; Op Woensdag 24 October 1860, ten 2 ure namiddag, in de herberg den Kooden Leeuw, bewoond door sieur Ilenii Kietvelt, by de Duiiikerksche-brug, in de stad Veurne, Zal cr door het ambt van M.M" R0LLY, notaris le Wulvcringhem rcsidcercnde, overgegaen worden, in cene zitting, tot de openbare verkooping van de vol gende goederen 1 Koop. Eenebebouwdeen beplante Hofstede, ge staen en gelegen te Wulveringhem, noordwest van de kerk, bezuiden aen de Colomme-gracht of Bergen- vaert, onder grond van gebouwen, hofplaets, hove nierhof, boomgaerd, gras en zaeilami, groot volgens dc eigcndomsbewyzen tot 5 hectaren 55 aren 7 cent. 89 milliaren, cn volgens de kadastrale opmeting 5 hectaren 44 aren 50 centiaren, bekend onder de nummers 132, 133, 134, 140. 141, 142, 143, 144, en 145 der sectie B, palende ten deele van noorden aen de Zavelstraet, daer over de Colomme-gracht of Bergen - vaert, oost de hofstedelanden het Ooijevaert-nest, nu behoorende aen mynheer Edmond Deman, eigenaer te Brugge, na d’heer Charles Demoucheron-Aanden- peereboom, zuid den zelven en sieur Victor Cambier, landbouwer le Wulveringhem, en ook wist den ge zegden Canibier; verdeeld in zes loten, met regt van zamenvoeging, zoo volgt 1 Lol. Al de gebouwen, bestnende in Woonhuis, Poerde, Koei en Zwynstallen, Schtier, Wagenkoten, Kalvcrstallen, en voordere gerieflykheden, met 43 aren 50 centiaren Lands onder Grond van Gebouwen, Hofplaets, Hovenierhof en Boomgaerd, uitmakende de nummers 141, 142, 143 en 114 der sektie B, byna vierkant, palende van noorden aen de Zavelstraet, daer over den Colomme-gracht, oost hel tweede lot, scheidende met eene doornhago hier medegaende, zuid helderde lot,en west het vyfde lot, al op half gracht. Booinprys fr. 85-. 2 Lol. Beoosten aen het eerste lot, scheidende met eene doornhaeg hier afgaende, een perceel Zaei land n.' 145, sectie B, ter grootte van 31 aren 40 centiaren, strekkende zuid en noord, palende van oosten aen zaeiland der hofstede het Ooijevaert-nest scheidende op palen, zuid ten grooten deele de zelve hofstedelanden op half gracht, met een klein deel naer het westen aen het derde lot, en van noorden de voormelde Zavelstraet. Booinprys fr. 30-» 3 lot, Beluiden aen dc twee voorgaande loten, een perceel Weideen Boomgaerd, die zuid en noord strekt, bekend per kadaster sectie B, nummer 140, op cene grootte van 1 hectare 20 aren, palende van om in gebruik te komen met de toewyzing. Deze verknoping voor wnt de knopen een en I»-tj betreft, zal geschieden krachtens vonnis verleend door den regtb ink van eersten aenleg te Veurne, ten bywezen en overstaan van den heer Vrederegler van het kanton Veurne. 1) voorwaerden der verknoping, de titelen van eigendom en schetskaerten. berusten ten kantoore van den voornoemden Notaris ROLLY. De Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al* veringhein, zal, kiachtens vonnis verleend door do regtbauk van eersten aenleg le Veurne, ten Over staen van den bevoegden heer Vrederegter, te.n Ver zoeke van wien zulks behoort, openbaar Vefkoopen op Donderdag, A.’’"’ October, 1860, ten 2 ure na middag, ter herberg de Lalicier, bewoond door Francis Delanghe. binnen de stad Veurne, aen de meestbiedenden, de volgende onroerende Goederen, tc weten 1 Koop. Eene partie Zaeiland, deelmakende van de partie den Oliekoek, gelegen binnen de ge meente van Coxyde, van westen van de Kwintestraet, groot volgens gedane meting, 1 hektar" 15 aren 04 centiarei:, deelmakende van de sektie C, nummer 159, palende noord aen den tweeden koop, op pnel- staken, geplaetst aen de oost- en Westeinden; zuid aen zaeiland van Jacobus Cornille, te Coxyde, op half gracht; oost aen de Kwintestraet van Vettrne naer Coxyde; cn west aen zaeiland van voornoeindett Jacobus Cornille, op half gracht. 2 Koop. Eene partie Zaeiland, wetende de We derhelft ven den Oliekoek, gelegen to Coxyde, lett noorden aen den eersten koop, en van oosten aen do Kwintestraet, groot, ingevolge onlangs gedane me ting 1 hektare 20 aren 13 centiaren, deelmakende van de sektie 0, nummer 159; palende noord aen zaeilanden van voornoemden Jacobus Cornille en van de weduwe Carolus Allaeys, in Veurne, op half gracht; Zuid den eersten koop op paelstaken, ge plaetst ten oost- en westeinden; oost aen de Kwinte straet; west aen zaeiland van voornoemden Cornille. Voornoemde koopen een en twee zyn in pachte gebruikt door Pieter Hougenae, landbouwer tö Veurne, met regt van gebruik tot den I.'1"’ October 1868, mits 394 franks 80 cent., pachtprys by jare. 3 Koop, Eene partie Zaeiland, gelegen te Coxyde, groot volgens titel, 9*4 aren 95 centiaren, be kend op ’t kadaster, sektie B, nummer 274; palende van noorden aen zaeiland van de kinderen van den heer Desiré Van Vossem, te Sint Josse-ten-Noode; van westen zaeiland van den heere Fabre; van zuiden aen zaeiland van de weduwe en kinderen Ternier te Coxyde, en van oosten aen de Burgwegstraet. Dezen koop is in pachte gebruikt door Franciü Danckaert, landbouwer te Coxyde, met regt van ge bruik tot den 1.“’° October 1868, mits 140 franks 40 centimen, pachtprys by jare. Nota. De partie Zaeiland, onder dezen koop, is 'S.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1