B E RI G T. SCHOONEN KOOPDAG J TE MERCKEM. I 1 1 1 1 I r I 1 c 1 n z it IN d si ii d st Al tering hem. Slad Loo. GeznceiUe Loo. koop ten I DOOR 8TERIGHVAI.. koopen Pieter de Mohler, op 1 I 1 I 5 1 f 5 Vl II D si h G h Ilet bcstuer der Akadcinic niaekt kcnbacr, dat d® op'ebryving der leerlingen die wensohen den nett' staenden leergang by tc woonen, plaats tal hebben <len 7.* October eerstkomende, in de voorzael des Gtslichls, ten een ure des namiddags. Op Donderdag 11 en Vrydag 12 October I860, telkens te beginnen om 11 ure juist voor middag, zal de Notaris BOSSAERT, ter residentie van Wou- im-n, met tuischeukomst van zy nen ainbgenoot do Notaris SYOEN, te Loo,opunbaer verkodpen, binnen de gemeente Merckem, wyk Koordeinde, ter Hofstede alwaer sieur l'elrus Joannes l’lanckaeit, onlang* overleden ia ,1 Alle do meubelen, liuiscathcileneu inenagic* goederen. li. Hel wagenharnas en akkergetuig, als 3 wagens. 2 karren, Iraemkarte, zoole, kegge, 2 ploeg», IJ evgdeii, oesselaer, tojle, 2 aelkarteelen en standen, en kordewagen. C'. ingeoogstc vruchten, als 27,000 sebooven ongedorsehen tarwe, rogge, geerslo en boonct’, 150 bondol» noden, bedryfgrazen en zaeilanden, 17 hektaren 81 ren 93 centiaren, bekend op ’t kadaster var. Al- verinphem. sektio B, nummers 621, 623, 644, 017, 649, 650. 651, 652, 653, 635, 656, 657. 658. 639, 660, 661, 662, 663, 664, 669, 667b, 637b, 643c en 643d, en op ’t kadaster van l.oo, sektie A, nummer 519; Gebruikt door sieur Carolus Ludovieus Balloy, lot den eersten October 1861, zoo voor hui zing als gebouwen, ter uitzondering van de weide onder koop 14; ten pachtpryze van 1200 fr. by jare, boven de kontribulien. Deze hofstede is verdeeld in de veertien hierna eerstvolgende koopen, onder voorbehouding van geheele of gedecllelykc akkumiilaticn Koop Een. De gebouwen der Hofstede, rondom in wallen, alhier medegaende, bestacnde in een Woonhuis met twee kamers, voute, kelder, dry zol ders, achterkeuken, geheel gebouwd in steen, een gedeelte bedekt met pannen, en hel grootste ge deelte bedekt met strooi; voorts, eene sehuer met dorsch vloer, en langs beide kanten kocistallen, alles gemaekt in berd, op steenin voelingen en bedekt met strooi;ten noorden van hel woonhuis, pecr- denstal, zwynslal en privaet, alles in steen en be dekt im l strooi; ten zuideinde van hel woonhuis, daringstal gemaekt in hout, en van oosten een As- schcnkol en een stalleken waer den oven in is; ten noorden wagenkot, kalverkot en kachtelstal; en ten westen, eene kleine sehuer met een zwingelslalleken, ook gemaekt in hout, op steenen voelingen en be dekt met strooi, dit alles, benevens de hoeveelheid van ecu hektare 98 aren 40 centiaren onder grond van gebouwen, huvenierhof, boomgaerd, gras, zaei land en water, gestaen en gelegen binnen de gemeente van Alvcringhein, ten oosten der l.oovaert; pa lende dezen koop van noorden met de nummers 667a cn 669 van 'l kadaster, aen 'l land van den rnide- verkooper, den heere Pieter Van der Heyde, op half gracht; van zuiden aen ecu gedeelte van koop acht hierna, op half gracht; nog van zuiden aen koop twaelf hierna, op hall gracul; en van oosten mier hel zuiden aen voormelden koop acht, met het num mer 651, aldaer scheidende op paelstaken; van oosten op half gracht aüo zaeiland van jufvrouw Ver- gcclzoone, te Ypre, en acu koop zes hierna, de wal grachten hier rondom medegaende; van westen aen zaeiland van den disuh van Alveriughem, op half gracht, en aen den eigendom der erfenis van Pieter De Molder, te Alveriughem, op half gracht. Uitweg ten noord-oosten over koop twee. Moet uitweg verkenen aen koop zes, zeven, acht cn negen. Koop Twee. Met het zuideinde aen den eersten koop, eene partic Zaeiland, groot 80 aren 90 Centi aren, bekend op’t kadaster, sektie 8, nummer 669, strekkende noord-wcsl en zuid-oost; palende noord west aen zaeiland vanjufvrouvv de weduwe Vcrsciiave, de voetwcgcl hier niet medegaende; en aen land van voornoeindc jufvrouw Vergeelzoone; zuid-oost aen een gedeelte van kemp een, op half gracht en aen zaeiland van voomoemde jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; noord-oost aen land van jufvrouw Vergeelzoone, op halt gracht; en zuid-wesl op eene greppe aen zaeiland van voort.oenulen medever- kooper, den heere Pieter Van der Heyde. Dezen koop moet uitweg geven aen koop een, vier, vyf, zes, zeven, acht en negen. Koop Drie. Noord-wc sl op kleinen afstand van nummer 663, begrepen onder koop een, eene partie Zaeiland, strekkende noord-wcsl en zuid-oost, groot 68 aren 70 centiaren, bekend op 't kadaster, sektie B, nummer 6G7b; palende noord-west en noord oost, aen ’t zaeiland van voornoemde jufvrouw de weduwe Verschavc, met eene reke hovelingen, alhier niet medegaende langs de ooslzyde; van zuiden aen zaeiland van tien disch van Alveriughem, op half gracht; van oosten aen land van voornoemden heer Pieter Van tier Heyde, op paelstaken; en van westen aen land van Desire De Baeke, aen koop vier hierna, cn aen land van Sophie Matton, op hall gracht. Dezen koop zal uitweg hebben opdcszelfs zuid oosthoek, over het land ten zuid-westeinde, van den heer Pieter Van der Heide, in regte lyn naer koop twee; en moet passagio geven aen koop vier tot aen de dreef. Koop I ier. Gedeeltelyk ten oosten aen den vori- gen koop, eene zeer regelmatige partie Zaeiland, strekkende oost en west, groot 87 aren 60 centiaren, bekend op ’t kadaster, sektie B, nummer 623; pa lende noord aen zaeiland van jufvrouw de weduwe Verschavc, zuid aen zaeiland van Desiré De Baeke, oost gedeeltelyk aen koop dry, hier voren, en noord oost en west aen land van jufvrouw Verschavc, alles op halfgracht. Dezen koop moet passagio hebben over dry cn twee. Koop yf. Ten noord-oosten van koop twee, hier voren, de voetwegel alieenlyk dacr tusschen, eene ongclykvloeijendc partie Zaeiland, met eene happe ten zuid-oosten, groot een hektare 28 aren 50 centiaren, bekend op hel kadaster, sektie B, nutn- oop vyflien en lar.e’e. Een groot en gcrieflyk luis, bestaende in eelplaet», keuken, saletle, slaep- kamer, vuulknmer en kelder daer onder, vier ka mers op de eerste verdieping, achterkeuken, remise on houtloods, benevens de hoeveelheid van elf aren i» centiaren grond van gebouwen, koer en hovo- merhof daer medegaende bekend op 't kadaster, sektie C, nummer 287 en gedeelte van 286; gestaen «n gelegen binnen de stnd l.oo, op de Beestenmarkt, palende het hui, cn de koer van zuiden aen grond van gebouwen cn boomgaerd van Pieter Albert I, te l.oo, den muer nen hel Zelve huis hier nieilegaendc, en aen hel stalleken van den zelfden aeuesacl, oogt daer aen, hetwelk uilspringt op den o< i van dit huis hiervan, cn aen de remise, den inner hier ook medegaende; en van noorden aen het gebouw van hel burgerlyk godshuis, te Loo, den mui i nok hier medt-gaende, en voorhoofdendo west "p <le Beestenmarkt, bet hoveiiierhof ligt van oosten daernim; palende oost aen eene partie zaeiland, gc- nncnul hel Doelstuk, locbehoorende den heer t.roijiny, te Loo; van zuiden genoemden grond cn boomgaerd van sieur Scnesaol, do haeg«u dun ber- doninuer hier niet medegaende, met 57 centimeter* vrydoiu. -- Lest bewoond geweest door voornoemde Carolu» Ludovicus Veramme. Acnslag met de geldtclling. Aengaendu do vcrkoopvoorwacrdcn, titelen cn cigendomsbewyzen met kadastrale jilnn, zyii er in- ichtingen tc bekomen, ten kantore van voornoemde Notarissen. ongedorselien tarwe, rogge, gecrsle Bt)(i() b uidels hooi, 606 boedels strooi en gerot vlas. D-ruchtcn te velde, als tarwe, aerdappcls cn beclrapeu. Voorts eenigè schoonc olmen, essehen en popO' lieren Boonien, op stam. J'.n 't.. Becslialen, als werkpeerd, 10 schoonc melkkucijen, 3 jaerling-veerzcii, 1 jaerling-o», vlriiikelingkalv'ers, 1 lam, 6 zwj ns, wanof een over- jaers, (l j)vi pluimgedierte. Al by ailiehen breeder vermeld. Op gewuone konditien cn langen tyd van betaling, 'oor de koopen boven de 10 francs, mits voldoende tnedekoopers stellende; betaelbaer in handen en ten kantoure van voornoetuden Notaris BUSSAERf. AKADEMIE VAN TEEKEN- EN BOUWKUNDE. Koop 14 Ten noorden aen koop tien, hier vooren, eeuc VVcidc, groot een hektare 67 aren 60 centiaren, bekend op T kadaster sektie A, nummer 519; P®* lende noord aen koop tien, op lane; zuid aen zaei land vnn Francis Van de Walle, op half gracht, oost aen den eigendom van jufvrouw Vergeelzoone en aen de erfenis vnn Pu-ter De Molder, op half gracht; en west aen zaeiland van den heer Pieter Van lier Heyde. Op deze weide is er uitweg, vry en onvergcld ten behoeve der erfenis van Pieter De Molder, tot exploitatie der weide onder de nummers 518, 517 en 516,en heeft vryen uitweg over koopen tien cn elf, ter zuidzyde. Deze weide i» in pachte gebruikt door den heer Pieter Van der Heyde, tol den 1 l november 1871, ad 79 franks by jare. mer62l: palende noord aeti zaeiland van mc- a rmiw de-dmi 'irier De alenti, Ie Gent, op half gru-hl, noord-oost met eenen insprmig aen land vnn karei Glieerai rt; zuiil aen lam) van juivrouw de we duwe Verscbave, de voetwcgcl, zoo verre dien loopt, hier niet luedcgaenile, cn aen köop tw-e, alda -r, scheidende met eene greppe; oost aen laud van juf vrouw Vergeelzoone, op half gracht;en west aen land van jufvrouw Ver rhave, op half gracht. Dezen koop h .iel passagio h. bbeu over koop 2. Koop /.es. 1< wetten aen koopen een en acht, eene partie Grasland, groot een h. kt rc 67 aren 60 Centiaren, bekend op hel kadaster, sektie B, iiumiucr 6GÜ; palende van noot den aen land van jufv rouw Vergeelzoone, op half gracht, noord-wcsl ten kleinen deele meteen inspringend hapje, aen koop een, al- daer scheidende op p.ielsla en; zuid-oost aen koop zeven hierna, op half gracht, oost aen weide van juf vrouw Vergeelzoone, op half gracht; en west aen k .op een, de walgracht alhier niet medegaende, cn aen koop acht, op hall 'gracht. 1). z n koop heeft uitweg over koopen een cn twee. En moet passagie geven aen koop zes. Koop /.even. Ten zuiden gedeeltelyk nen koop zes, hier voren, eene langwerpige partie Grasland, in twee peic-elen, beide strekkende oost en west, groot een lu-klare 27 aren 99 centiaien, bekend op 't ka daster, sektie B, nummers 649 en 650; palende noord-wcsl, gedeeltelyk aen koop zes, en gedeeltelyk aen weide van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; nog noord-oosl alsook zuid-oost aen weide van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; zuid nen dezelve weide van juhrouw Vergeelzoo'ie, op half gracht; en west aen koop acht, op half gracht. Koop Acht. Ten noorden aen koop ecu, en oosten aen koopen zes en zeven, eene partie Gras land ia dry perceelcn, waervan hel grootste, ten oosten zeer onregelmatig loopt, strekkende noord en zuid, groot twee hek la ren 19 aren 70 ccnliareii, be kend op ’t kadaster sektie IJ, nummers 651, 652 en 653; palende noord-west aen koop een, op pael- slaken, en «en den walgracht, alhier niet mede- gacude, van zuiden aen koop tien, hierna, op hall gracht, en zuid-oost aen weide van jufvrouw Vcr- geclzoonc, op half gracht; van oosten aen koop zeven, en nen weide van juivrouw ergceltmme, op half gracht; west aen koop twaelf hierna, en aen gras van Louis Goddcris, op half gracht. Dezen koop moet passagie hebben over koop een cn twee. Koop Kogen. Ten zuiden van koop zeven,slechts de weide van jufvrouw Vergeelzoone ila. r tusschen, eene partie Bedryfgras, ontrent vierkantig, groot een hektare 8 aren centiaren, bekend op T ka daster sektie B, nummer 647; palende noord, zuid, oost en west aen de weide van juivrouw 4er- gcelzoone, rondom op half |;rachl. Dezen koopcr mo< t zich eerst uitweg verschaf fen over de weide van jufvrouw Vergeelzoone, cn zil passagie liebben alsdan over koopen acht, een cn twee. Koop Tien. Gedeeltelyk teil zuiden van koop ncht, eene partie Grasland, groot een hektare 87 nren, L kcnd op T k.ulaster, sektie 11. nummer 614, palende gedeeltelyk noord aen koop acht en ge deeltelik aen grasland van Louis Goddcris, op hnlf gracht; zuid aen limiet scheiding van Alvci iiighcm en Loo. dii'-r over koop veertien he ma; oost aen weide van jufvrouw ergeelzoone, op half gracht; en west nen koop elf hierna,op hall gracht. Dezen koop zal eerst uitweg hebben ov. r koop veertien, op d. s'clfs noord-westlioek, en dan over de zuiiizydc Iau koop elf, wezeude hul lloogslui., lot op den Loodyk,en moet uitweg geven aen koop 14. Koop Elf. Ten oosten nen ki.op tien, eene partie Zaeiland, groot een hektare 20 aren 49 centiaren, b kern) op 't kadaster, sektie B, nummers 643c cn 643o; palende oost aen koop tien, op half gracht, en aeuland van Louis Goddcris, ook op halfgracht; noord aen land van vooriioeiuden Godderi», of half gracht zuid aen zaeiland van voornociudeii heer Piel er Van der Heyde,op paelstaken, en west aen den Loodyk. Dezen koop moet passagie verlecnen aou koop tien en veertien. Koop Twaelf. Ten zuiden aen koop een, eene partie Zaeiland, groot 58 aren 10 centiaren, bekend op 't kadaster sektie B, nummer 655; palende noord aen koop een op half gracht; noord-west ten kleinen deele aen de erfenis van Pieter De Molder, op hai I'gracht; west dezelve erfenis van Pieter De Molder en koop dertien, op half gracht, en op paelstaken, zuid aen zaeiland en gras van Louis Godderi* op half gracht; en oost aen koop acht op half gracht. Dezen koop zal uitweg hebben over koop der tien, langs de zuidzyde, lol aen den Loodyk. Koop Dei tien. Ten oosten nen koop twaelf, eene partie Zaeiland, groot 80 aren 64 centiaren, bekend up’t kadaster sektie B, nummer 637b; palende noord aen land der erfenis van Pieter de Molder, op paelstaken; zuid aen land van Karei eu Louis God- deris, up half gracht; oost aen koop twaelf, op half gracht; en west aen den Loodyk. Dezen koop moet passagie verlcencn aen koop twaelf, langs de zuidzyde.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 2